Maatregelen voor veiligheid rond De Herberg

Zwolle – Om voor daklozenopvang De Herberg op de nieuwe plek aan de Nijverheidstraat de veiligheid van bewoners en werknemers te waarborgen en om overlast zo veel mogelijk te voorkomen is een pakket aan maatregelen nodig. Hiermee is tijdens het proces om te komen tot een locatiekeuze voor de nieuwbouw van De Herberg in de Veiligheidseffect rapportage (VER) reeds rekening gehouden.

De klankbordgroep voor De Herberg heeft de afgelopen maanden de in de VER opgenomen maatregelen aangescherpt en uitgewerkt. Door het college is voor de uitvoering een budget beschikbaar gesteld van € 249.900,-. De klankbordgroep heeft inmiddels in een brief aan het college positief gereageerd op het ter beschikking stellen van dit budget, maar vraagt in dezelfde brief ook aandacht voor spoedige uitvoering van een aantal maatregelen die uit andere budgetten betaald zullen worden.

Klankbordgroep

De klankbordgroep De Herberg is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden: vertegenwoordiger(s) van de bewoners Holtenbroek en Dieze, de Kamer van Koophandel namens de ondernemers van de Burgemeester Roelenweg, de winkeliersvereniging Holtenbroek, het Deltion College, Politie IJsselland (district Midden) en het CIBAP Vakcollege. Daarnaast hebben de initiatiefnemer, Stichting De Herberg (het RIBW en de samenwerkende corporaties) en de gemeente zitting in de klankbordgroep.

Maatregelen

Het pakket aan uit te voeren maatregelen betreft ondermeer het plaatsen van hekken op een aantal plaatsen, het verbeteren van de verlichting in de omgeving en het zorgen dat het viaduct onder de A-28 vrij blijft van graffiti.

Artikel delen: