Nieuw plan moet historische gebouwen in Zwolle beschermen - Foto: Henrico van der Dussen
Foto: Henrico van der Dussen

Nieuw plan moet historische gebouwen in Zwolle beschermen

Zwolle – In Zwolle zijn veel mooie, oude gebouwen die van historische waarde zijn voor de stad. Deze gebouwen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Zwolle.

Voor monumenten zijn al regels om zorgvuldig met de monumentale waarden van gebouwen om te gaan. Er zijn ook waardevolle gebouwen die geen monument zijn, maar wel van grote waarde zijn voor Zwolle. Op deze gebouwen wil de gemeente ook zuinig zijn. Daarom stelt het college van B en W nieuwe regels voor om de cultuur- en bouwhistorische waarden van deze gebouwen te beschermen.

Deze nieuwe regels staan in het parapluplan bouw- en cultuurhistorie en gelden voor heel Zwolle. De eerste stap is het aankondigen van de nieuwe regels. Over tien maanden kan iedere Zwollenaar of organisatie eventueel een zienswijze indienen.

Door rekening te houden met de historische waarde van gebouwen blijven deze bijzondere schatten ook voor toekomstige generaties bewaard. Met dit voorstel wil het college waardevolle gebouwen die geen monument zijn, maar wel van waarde voor Zwolle beschermen.

Hoe? In de toekomst moet er bijvoorbeeld bij het verbouwen van waardevolle gebouwen rekening gehouden worden met de cultuurhistorische waarden van een gebouw. Maar ook de sloop van cultuurhistorisch zeer waardevolle panden kan worden voorkomen.

Daarnaast is er aandacht voor de bouwhistorie van panden. In veel panden in de binnenstad is de geschiedenis nog achter wanden of plafonds verborgen. Deze bouwhistorische waarden worden bij verbouwingen straks onderzocht en gedocumenteerd.

Zijn er hoge bouwhistorische waarden aanwezig in een gebouw? Dan kan de eigenaar van gebouw worden verplicht om onderdelen van het bouwplan aan te passen, waardoor deze waarden van het bouwwerk (zoveel mogelijk) worden behouden.

Deze nieuwe regels staan in het parapluplan bouw- en cultuurhistorie. Een parapluplan is een gedeeltelijke herziening van een bestemmingsplan. De regels die in het parapluplan vervangen de regels van de bestaande bestemmingsplannen. De overige regels van de geldende bestemmingsplannen blijven van kracht.

Het parapluplan bouw- en cultuurhistorie is voor iedereen online te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunnen pandeigenaren via deze link bekijken of dit voorstel ook voor hun pand geldt. Na tien maanden (december 2020) wordt het plan als ontwerp ter inzage gelegd en kan iedereen eventueel een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden meegenomen in het uiteindelijke besluit. Begin 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe regels.

Artikel delen: