Vragen over wijzigingen langdurigheidstoeslag

Zwolle – De fractie van de SP in Zwolle heeft vrijdag vragen gesteld aan het college over de langdurigheidstoeslag. Deze toeslag wordt eenmalig uitgekeerd aan mensen die vijf jaar hebben moeten rondkomen van een inkomen op of onder bijstandsniveau.

De regering is voornemens om per 1 januari 2009 de langdurigheidtoeslag een verantwoordelijkheid van de gemeente te maken. Hierdoor kan de gemeente zelf bepalen wat langdurig is, wat een laag inkomen is en onder welke omstandigheden er sprake is van een gebrek aan arbeidsmarktperspectief. Ook heeft de gemeente invloed op de hoogte van de langdurigheidstoeslag. De SP wil nu van de wethouder weten welke mogelijkheden hij ziet om meer mensen te laten profiteren van de langdurigheidstoeslag.

SP-fractievoorzitter Siderius: ‘De gemeente krijgt nu de mogelijkheid om zelf beleid te bepalen omtrent de langdurigheidstoeslag. Dit biedt mogelijkheden. Als mensen met een bijstandsuitkering bijvoorbeeld een baan vinden, bestaat er een mogelijkheid om de toeslag door te betalen, waardoor de zogenoemde armoedeval, de situatie dat mensen die gaan werken er financieel op achteruit gaan, terug kan worden gedrongen. Ook geeft deze wetswijziging mogelijkheden op gerichte ondersteuning van mensen met schoolgaande kinderen. Wat de SP betreft moet Zwolle deze kansen met beide handen aangrijpen’ De SP wil graag van de wethouder weten of hij ook aanleiding ziet om het Zwolse beleid rondom de langdurigheidstoeslag te wijzigen. Daarnaast vraagt de SP naar de stand van zaken van de versoepeling van de langdurigheidstoeslag, zoals genoemd in het collegeakkoord 2006 – 2010 ‘Samen voor Zwolle’.

In het collegeakkoord 2006 – 2010 ‘Samen voor Zwolle’ wordt gesproken over ‘een versoepeling van de toepassing van de langdurigheidstoeslag’. Tot op heden moet een cliënt zelf een aanvraag indienen bij de gemeente Zwolle, omdat de gemeente de langdurigheidstoeslag niet ambtshalve mag toekennen.

Dit brengt de SP bij de volgende vragen:

1.       Ziet het college in de aankomende wetswijziging aanleiding om het Zwolse beleid omtrent de langdurigheidstoeslag per 1 januari 2009 te wijzigen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

2.       Is de wethouder bereid om de mogelijkheden die deze wetswijziging biedt in een duaal raadsvoorstel met de gemeenteraad te bespreken (bijvoorbeeld het verkleinen van de armoedeval/nieuwe voorzieningen voor huishoudens met schoolgaande kinderen)? Zo nee, waarom niet?

3.       Kan de wethouder aangeven welke versoepeling van de toepassing van de langdurigheidstoeslag hij reeds heeft doorgevoerd/ van plan is om door te voeren? Zo ja, welke versoepelingen zijn doorgevoerd/gaan doorgevoerd worden? Zo nee, waarom niet?

4.       Worden cliënten die recht hebben op de langdurigheidstoeslag door de gemeente persoonlijk geattendeerd op de mogelijkheid om deze toeslag aan te vragen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

5.       Is de wethouder bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er na de wetswijziging zijn om de langdurigheidstoeslag toch ambtshalve toe te kennen? Zo nee, waarom niet?

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer