Ontwerp Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’

Ontwerp Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’

Zwolle – Het college van B en W heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ vastgesteld. Het is een voorstel aan de stad en buitengebied over de toekomst van Zwolle In de Omgevingsvisie staat hoe de gemeente er uit zou moeten zien in 2030.

In de visie komen onderwerpen aan bod zoals woningbouw, mobiliteit, klimaat en energie. De volgende stap is een periode van inspraak en gesprekken met Zwollenaren. In eerste instantie zouden de gesprekken met Zwollenaren al in maart plaatsvinden, om daarna het ontwerp pas vast te stellen.

Maar een aantal ontwikkelingen, waaronder het coronavirus, zorgden ervoor dat het proces om tot de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ te komen gewijzigd is. Een andere wijziging is het besluit dat het college nog geen uitspraken doet over nieuwe grootschalige uitbreidingslocaties voor woningbouw.

De ontwerpvisie is een concept van de Omgevingsvisie. Hierin staat in grote lijnen hoe de toekomst van Zwolle eruit zou moeten zien in 2030 als het gaat om de fysieke leefomgeving. Ofwel: waar en hoe wonen en werken we in de toekomst, hoe zorgen we ervoor dat Zwolle droge voeten houdt en op een duurzame wijze energie opwekt. Zwolle is verdeeld in een aantal gebieden en elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. Zo staat bijvoorbeeld in de visie welke gebieden in Zwolle waardevol zijn qua natuur. Of in welke gebieden agrarische ontwikkelingen belangrijk zijn.

In deze ontwerpvisie zijn al veel ideeën van Zwollenaren over allerlei verschillende onderwerpen verwerkt. De afgelopen anderhalf jaar zijn namelijk al allerlei gesprekken gevoerd met inwoners over hun buurt of wijk. Bijvoorbeeld over het klimaatproof maken van de stad, het duurzaam omgaan met energie of de toekomst op het gebied van verkeer en mobiliteit. Bij het maken van de ontwerpvisie is deze inbreng van inwoners en organisaties meegenomen. Maar het is de bedoeling dat Zwollenaren nog veel meer bij de ontwerp-visie van de Omgevingsvisie betrokken worden.

Vanaf 17 juli ligt de ontwerpvisie officieel ter inzage en kunnen inwoners hun mening geven, door een zienswijze in te dienen. Dat kan tot 28 augustus. In september en oktober volgen de gesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de buurgemeenten.

Zwolle groeit en is een aantrekkelijke en populaire stad. Mensen willen graag in Zwolle wonen en werken. De Omgevingsvisie geeft richting aan de groei van de stad en daarom is het belangrijk om nu stappen te blijven zetten. Daarom heeft het college besloten om een ontwerpvisie te maken en dit ontwerp vervolgens samen met de stad af te maken. Naast groei zet Zwolle in op het behouden en versterken van de omgevingskwaliteiten die de gemeente rijk is. Groei en kwaliteit van wonen en leven gaan in Zwolle hand in hand.

Er is besloten om in deze Omgevingsvisie geen besluit te nemen over plekken waar in de toekomst nieuwe wijken gebouwd kunnen worden. Wethouder Anker licht toe: ”De verwachting was dat deze Omgevingsvisie iets zou zeggen over een toekomstige grootschalige woningbouwlocatie. Nu hebben we eind 2019 nieuwe afspraken gemaakt met het Rijk en Provincie Overijssel om samen de groei van Zwolle te onderzoeken. Er wordt daarbij gekeken naar allerlei onderwerpen, zoals: Hoe kunnen we de groei van Zwolle in goede banen leiden? Waar gaan we nieuwe woningen bouwen als Stadshagen straks af is en alle woningen daar gebouwd zijn?”

“We weten nu nog niet waar dat zal zijn. Ook gaan we kijken welke rol omliggende gemeenten daarin kunnen spelen. Allemaal vragen die we gaan beantwoorden in het onderzoek. Dat geldt ook voor ingrepen in belangrijke wegen, zoals de N35 of in het openbaar vervoer. De komende twee jaar staan in het teken van dat onderzoek. Daar nemen we Zwollenaren ook in mee. Pas dan maken we keuzes. Deze keuzes leggen we vast in een volgende Omgevingsvisie.”

Nu de ontwerpvisie is vastgesteld, volgt een periode van officiële inspraak. Van 17 juli tot en met 28 augustus ligt de ontwerp-visie ter inzage op https://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is het ontwerp nu al te lezen via www.zwolle.nl/omgevingsvisie. Zwollenaren kunnen hun zienswijze delen met de gemeente.

Er blijft veel ruimte om de visie ook daarna nog aan te vullen of punten te wijzigen, aldus de gemeente. Daarvoor wordt de periode september – oktober gebruikt. Vervolgens wordt in november de visie voorgelegd aan het college en de raad zodat er in december een definitieve Omgevingsvisie is.

Artikel delen: