Besluit over de toekomst van Zwolle met drie maanden uitgesteld - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Besluit over de toekomst van Zwolle met drie maanden uitgesteld

Zwolle – De gemeenteraad sprak maandagavond met wethouder Ed Anker over de toekomst van Zwolle en hoe de stad zich de komende tien à twintig jaar moet ontwikkelen.

Volgens de Ontwerp-Omgevingsvisie worden er de komende tien jaar 10.000 nieuwe woningen bijgebouwd en daarna misschien nog wel 15.000 tot 2040. Deze aanzienlijke woningbouw en grote bevolkingsgroei met tienduizenden nieuwe inwoners heeft ingrijpende gevolgen voor de stad en leefomgeving, zoals aangegeven in het artikel van Weblog Zwolle.

Zwollenaren konden van 17 jul tot 28 augustus reageren op de toekomstvisie van het college van B&W door het indienen van een zogenoemde “zienswijze”. Hiervan hebben meer dan honderd Zwollenaren en Zwolse organisaties gebruik gemaakt, maar toch leverde deze inspraakprocedure veel kritiek op, omdat het midden in de vakantie viel en de nota “Mijn Zwolle van morgen” van 117 pagina’s met bijhorende documenten moeilijk leesbaar was.

Om burgers toch beter bij de toekomstplannen te betrekken en hen de ruimte te geven alsnog aan te geven hoe ze hierover denken, wordt er door de wethouder een Tour de Zwolle georganiseerd van 22 september tot en met 14 oktober. In deze periode worden er in elk stadsdeel digitale stadsgesprekken georganiseerd en digitale themagesprekken over ‘landelijke omgeving en buurtschappen’, ‘hoogbouw en verdichting’ en ‘spelen en buitengeluk’. Zwollenaren die moeite hebben met digitale communicatie kunnen persoonlijk deelnemen aan Pop in de Stad bijeenkomsten in de verschillende buurt- en wijkcentra. Het is volgens de wethouder niet alleen de bedoeling burgers te informeren over zijn toekomstvisie, maar ook om te horen hoe Zwollenaren hierover denken en welke keuzes ze zouden willen maken voor de toekomst van hun stad. Het was aanvankelijk de bedoeling de resultaten van de inspraakrondes te verwerken in een definitieve omgevingsvisie en hierover in december door de gemeenteraad een besluit te laten nemen. Dan zou de visie over de toekomst van Zwolle voor de komende tien jaar worden vastgelegd.

Dat ging de meeste oppositiepartijen te snel, omdat het een onderwerp is dat grote gevolgen heeft voor de stad en het buitengebied. Enkele oppositiepartijen pleitten zelfs voor uitstel van de volgens hen te haastige besluitvorming. Wethouder Anker bleek hiervoor gevoelig en heeft de definitieve besluitvorming over de toekomst van Zwolle verplaatst van december naar het eerste kwartaal van het volgende jaar. De Tour de Zwolle gaat wel door volgens planning. Anker: “Het gesprek is nu al op gang en kunnen we niet uitstellen”. In november krijgt de gemeenteraad van Anker een informatienota, waarin alle uitkomsten van de zienswijzen en inspraakronden worden samengevat, zodat de raad een totaaloverzicht heeft van de meningen van Zwollenaren op de toekomstvisie van het college. Dan zal er met de raad een nieuwe afspraak worden gemaakt “hoe nu verder?” Dan is ook duidelijk wat Zwollenaren belangrijk vinden voor de toekomst van hun stad.

Het is dan uiteindelijk aan het college en de gemeenteraad in hoeverre ze rekening willen en kunnen houden met de wensen en behoeften van hun stadsgenoten. Of de stadsbestuurders bereid zijn hun toekomstvisie eventueel aan te passen of bij te stellen, zal moeten blijken in het eerste kwartaal van 2021. Nu al is duidelijk dat de meeste stadsgenoten meer betaalbare woningen willen, maar niet ten koste van alles. Aan een verdergaande verstedelijking lijkt niet te ontkomen, maar het beschermen van natuur, groen, landschap en het buitengebied blijft belangrijk. Ook de plannen voor hoogbouw, een nieuwe stadswijk in het buitengebied en het op verschillende plaatsen in de stad volbouwen met woningen kan nog niet gelijk rekenen op applaus van de Zwollenaren.

Artikel delen: