Kievitsbloem - Foto: Pixabay
Kievitsbloem
Foto: Pixabay

Start natuurherstel in de uiterwaarden van Zwarte Water en Vecht

Zwolle – In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is gestart met de eerste werkzaamheden om de bijzondere natuur in het gebied te herstellen en te behouden.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: ‘”Van alle wilde kievitsbloemen in Nederland groeit ruim 95 procent hier in de uiterwaarden. De kievitsbloem is erg zeldzaam. Daarom werken we hier hard aan het voortbestaan van deze mooie bloem.”

Om de leefomstandigheden van de kievietsbloem te verbeteren, moeten de uiterwaarden van het Zwarte Water regelmatig overstromen. Bij een tijdelijke overstroming komt er een dun laagje voedselrijk slib op de kievitsbloemhooilanden te liggen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de kievitsbloemen. De bodem mag niet verzuren en uitdrogen. Het verzuren kunnen we voorkomen door de grondwaterstanden te verhogen. Daarnaast is het verhogen van de waterstand goed voor weidevogels en andere vogels.

Omdat deze maatregelen van invloed zijn op agrarische bedrijfsvoering, zijn hierover afspraken gemaakt met de betreffende grondeigenaren om grond te kopen en te ruilen. Gronden van boeren in de uiterwaarden komen dichter bij de bedrijven te liggen. Zo verbeteren we zowel de situatie van de landbouw en de natuur.

Om de uiterwaarden natter te maken herstellen we poelen, sloten en kolken die zijn dichtgegroeid. Verder wordt een plas-dras zone aangelegd en dempen we watergangen. We brengen kleine waterhuishoudkundige kunstwerken aan (zoals klepduikers) en komt er meer beplanting. Deze werkzaamheden zijn eind september gestart en worden uitgevoerd door aannemer Oosterhuis BV in opdracht van provincie Overijssel.

Bij Genne-Overwater, het gebied ten zuiden van Hasselt, werken provincie en Rijkswaterstaat samen aan onder andere een nevengeul. Vrijkomende grond bij het ene project kan weer gebruikt worden in het andere project. Rijkswaterstaat is bezig met de onderzoeken die hiervoor nodig zijn. Waarschijnlijk starten deze werkzaamheden begin 2022.

Het gebied is opgedeeld in tien verschillende deelgebieden. De deelgebieden volgen elkaar één voor één op qua werkzaamheden. Enkele deelgebieden zijn volgend jaar pas aan de beurt. Bij normale weersomstandigheden worden de werkzaamheden die dit jaar gepland staan eind november afgerond.

De werkzaamheden in het gebied zijn relatief kleinschalig. Er zijn weinig machines tegelijkertijd aan het werk en het gaat in de meeste gebieden niet om grote hoeveelheden grondverzet. Eventuele overlast bestaat uit het lawaai van machines en grondtransport over de openbare weg. Waar werkzaamheden plaatsvinden wordt dit vooraf goed gecommuniceerd richting bewoners.

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is één van de 24 natuurgebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. Nu en de komende jaren zijn we aan de slag om de natuur in deze gebieden sterker te maken en te herstellen.

De provincie Overijssel is opdrachtgever, maar doet dit samen met gemeente Zwartewaterland, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, Landschap Overijssel, LTO-Noord, Staatsbosbeheer en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Meer informatie over het Natura 2000-programma vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000.

Foto's 2
Start natuurherstel in de uiterwaarden van Zwarte Water en Vecht - Foto: Provincie Overijssel
Foto: Provincie Overijssel
Artikel delen: