Hoe en waar gaat Zwolle groeien tot 2040? - Foto: Ellen la Faille
Hoe en waar gaat Zwolle groeien tot 2040?
Foto: Ellen la Faille

Milieuraad en Natuurplatform Zwolle: “Perk de gigantische groeiambities in”

Zwolle – Milieuraad en Natuurplatform Zwolle hebben een uitvoerige reactie ingediend op de Zwolse Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle voor morgen’ die iedere Zwollenaar aangaat, geeft de gemeente richtlijnen voor de ontwikkeling van Zwolle voor de komende tien jaar. 

De visie van het college om de 4e economische regio van Nederland te worden met daarbij een extreme economische- en bevolkingsgroei (tot 180.000 inwoners in 2040) past niet bij de identiteit en geschiedenis van de stad Zwolle. Het lijkt of de omgevingswetgeving al van kracht is. Voor gebiedsontwikkeling worden al jaren belangrijke initiatiefnemers, projectontwikkelaars, vastgoedmarktpartijen en woningbouwcorporaties actief en passief uitgenodigd om met plannen voor een betreffend gebied te komen. Vaak laat het college al vooraf weten welke richting het meest gewenst geacht wordt.

Perk gigantische groeiambities in
Hier volgen in het kort de conclusies en de aanbevelingen die de Milieuraad en het Natuurplatform gedaan heeft aan het College. Perk de gigantische groeiambities in. Laat het niet voorkomen alsof deze onafwendbaar zijn. Onderzoek meerdere scenario’s met verschillende toekomstprognoses. Onderzoek wat de consequenties voor Zwolle zijn wat betreft de leefbaarheid in de stad, het buitengebied en het milieu. Een natuurwaardenkaart moet integraal in de toekomstplannen opgenomen worden. Gebruik deze ook als toetssteen bij het afgeven van omgevingsvergunningen. Maak een concreet plan om energieneutraliteit de bevorderen. Besteed hierin extra aandacht aan energiebesparing.

Milieueffecten op de omgeving
Doe eerst gedegen onderzoek naar de milieueffecten van eventuele plannen. Leg deze vast in een aangepaste structuur/omgevingsvisie die opnieuw ter inzage komt. Daardoor is er wel een genuanceerdere besluitvorming mogelijk. Bij het aangeven van bouwlocaties en andere ingrijpende ontwikkelingen is het belangrijk dat er tegelijkertijd ook gekeken wordt naar milieuaspecten. Hoe zit het met de biodiversiteit in Zwolle als er plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden? Wordt er voldoende rekening gehouden met natuurwaarden en het versterken van de groene structuur? Dit is de enige manier waarbij natuur en milieubelangen voldoende worden geborgd.

‘Groene Vingers’
De klimaathoofdstructuur van de definitieve omgevingsvisie moet beter en concreter uitgewerkt worden. De ‘Groene Vingers’ zijn al jaren een begrip in Zwolle. Leg in de toekomstplannen de contouren hiervan vast. Zet verder in op bescherming en versterking van deze voor Zwolle belangrijke groene corridors. Bescherm de Zwolse parken. Welke waarden vertegenwoordigen ze voor Zwolle? Neem de uitkomsten hiervan mee in een lange termijnplanning. Zorg dat in de omgevingsvisie zaken al duidelijk vastgelegd worden. Dit kan door het maken van duidelijke overzichtskaarten met infrastructuur, en milieu structuurvisie. Plannen zijn dan nog alleen mogelijk onder strikte voorwaarden. Dit geeft maximale bescherming aan de kernkwaliteiten en eigen kracht van Zwolle.

Bij de behandeling van de Omgevingsvisie in de gemeenteraad (september) is toegezegd dat de Omgevingsvisie nog bijgesteld gaat worden. In oktober vindt hierover ook een gesprek plaats met Milieuraad/ Natuurplatform. De volledige inbreng is te lezen op de website van de Milieuraad.

In de komende weken organiseert de gemeente een aantal online bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten gaan over het gebied waar jij woont, of over een bepaald thema. Ook zijn er inloopspreekuren waar jij met al jouw vragen over Omgevingsvisie terecht kunt.

Meer informatie hierover is hier te lezen.

Artikel delen: