B en W Zwolle presenteren gemeentebegroting 2021

B en W Zwolle presenteren gemeentebegroting 2021

Zwolle – De coronapandemie van dit jaar heeft zijn sporen nagelaten in het persoonlijk en maatschappelijk leven van de Zwollenaren en ook nu nog voelen we de gevolgen ervan. Tegelijk vindt de gemeente het hartverwarmend en bemoedigend om te zien hoezeer de stad veerkracht en vitaliteit toont.

We kijken in Zwolle om naar elkaar en ontwikkelen nieuwe initiatieven om er samen de schouders onder te zetten. Het perspectief voor de lange termijn van de gemeente Zwolle blijft gericht op groei met behoud van kwaliteit, en transitie op strategische thema’s als sociaal, klimaat, energie en datagericht werken. Daarvoor zijn investeringen nodig. Met een nieuw Investeringsfonds wil de gemeente die opgaven realiseren.

Voor het komende jaar presenteert het college van B en W een gemeentebegroting waarin tien miljoen beschikbaar is om in de stad te investeren. Voor toekomstige investeringen reserveert het college daarnaast als eerste aanzet vijf miljoen voor het Investeringsfonds. Tweeënhalf miljoen wordt uit de reserves gehaald om noodlijdende sectoren te steunen. Voor versterking van het afvalfonds wordt drie miljoen beschikbaar gesteld.

In het sociaal domein wordt komend jaar extra geld vrijgemaakt voor onder meer het tegengaan van radicalisering, drugsoverlast, preventief jeugdbeleid en het voorkomen van schooluitval, aldus de gemeente. Uit bestaande fondsen wordt geïnvesteerd in de benodigde vernieuwing van schoolgebouwen. Om de groei van de stad te faciliteren, komt geld beschikbaar voor de ontwikkeling van onder andere de Spoorzone en onderzoek naar woningbouwlocaties.

Ook het bomenbestand in Zwolle is op een aantal plaatsen op leeftijd. Daarom komt er extra geld om het groen in de stad veilig en vitaal te houden. Het Stinspark in Westenholte wordt opgeknapt tot het coolste park in Overijssel. Verder komt er geld voor onder meer de Zwolse cultuursector, mobiliteit in de binnenstad en voor datagedreven dienstverlening.

Voor zover nu bekend, wordt een groot deel van het nadeel door corona op de gemeentebegroting van 2020 gecompenseerd door het Rijk. Nog niet bekend is hoe de coronacrisis uiteindelijk economisch voor de stad zal uitpakken. Niet alle wensen voor de komende jaren konden daarom worden gerealiseerd. In de meeste gevallen is volstaan met een toekenning voor alleen 2021.

De bespreking en vaststelling van de gemeentebegroting voor 2021 door de gemeenteraad staat gepland in de raadsvergadering van vrijdag 13 november.

Klik hier voor de gemeentebegroting 2021 in één oogopslag.

Artikel delen: