Kwaliteit van Zwolle staat voorop in begroting 2009

Zwolle – In de begroting voor 2009 van de gemeente Zwolle staat de kwaliteit van de stad centraal. Kwaliteit van wonen, van welzijn en zorg, van het onderwijs, van dienstverlening, van het groen. Streven naar kwaliteit kan niet zonder samenwerken. Met de inwoners van de stad, maar ook met bedrijven, medeoverheden, corporaties en instellingen. Daarom is er ook aandacht voor de kwaliteit van de organisatie van de gemeente zelf. Tarieven blijven gelijke tred houden met de inflatie.  

Dat blijkt uit de begroting voor 2009 die het college op dinsdag 14 oktober 2008 heeft gepresenteerd. In de begroting is aandacht voor de eerder geplande uitgaven op alle terreinen waarop de gemeente Zwolle actief is, maar ook voor de extra uitgaven. De gemeenteraad bespreekt de voorstellen binnenkort en stelt de begroting uiteindelijk vast.

Begroting stabiel en op orde

Wethouder Piek van Financiën: “Het gaat net als vorig jaar goed met de financiën van de gemeente Zwolle. Er zijn geen verrassingen of grote tegenvallers.” De internationale kredietcrisis  heeft nog geen effect op de begroting 2009. “Mocht het economisch klimaat verslechteren en de inkomsten verminderen, dan hebben we een buffer”. De septembercirculaire van het kabinet geeft ons ruimte. Vanwege de huidige situatie kiezen we ervoor die ruimte nu te behouden en bij de Perspectiefnota in het voorjaar van 2009 daarover beslissingen te nemen.” 

Woonlasten en tarieven

De gemiddelde verhoging van de gemeentelijke tarieven is 3,2%. Dat loopt in de pas met de landelijke prijsontwikkeling. Er zijn ook uitzonderingen. Zo worden de toeristenbelasting, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten ongemoeid gelaten. De parkeertarieven krijgen in 2009 hun gebruikelijke driejaarlijkse verhoging. De inhaalslag zorgt ervoor dat de tarieven een sprongetje van 9% maken. Ook parkeerabonnementen en parkeervergunningen voor bedrijven krijgen een inhaalslag, zij krijgen te maken met een verhoging van 13,2 %. Er zijn ook meevallers: waar vroeger de minimale inworp in de parkeerautomaat € 0,50 was, kunnen automobilisten binnenkort met muntstukken van € 0,20 betalen. Wie kort parkeerde had vroeger al snel teveel betaald. Dat is binnenkort verleden tijd.  

Vanwege het benodigde werk aan verbeteren en onderhouden van het rioleringsstelsel stijgen de rioolrechten 5,1%, plus de inflatie (samen 8,49%). De jaarlijkse stijging van 5,1% is door een vorig college in het gemeentelijk rioleringsplan vastgelegd. Voor de minima hebben de tarievenstijgingen vrijwel geen negatief inkomenseffect, omdat zij als huurders geen OZB en rioolrechten betalen. De afvalstoffenheffing wordt bovendien niet verhoogd, zodat dat dit een positief inkomenseffect heeft. Daarnaast is veelal kwijtschelding mogelijk voor minima.  

Extra investeringen in kwaliteit van de gemeente

Naast alle taken waarvoor zoals gebruikelijk geld is gereserveerd, biedt de begroting 2009 mogelijkheden om extra te investeren. Een belangrijke extra investering wordt gedaan in de kwaliteit van de gemeente zelf. Het informatiecentrum wordt anders gehuisvest en er moeten extra en flexibele werkplekken worden gecreëerd in het stadskantoor. Hierna volgt een kleine greep uit de overige voorstellen van het college aan de raad: 

Samen beleven in Zwolle

Veel extra geld voor sportinitiatieven. Zo komt er extra geld voor het jaar van de gehandicaptensport in 2009 en er komt extra geld voor beweging van ouderen. De gemeente gaat met extra geld de sportprojecten in stand houden die met geld van de BOS-impuls zijn opgezet. En er komt extra geld voor het maken van een plan voor restauratie van het openluchtbad. Het monumentale bad kampt met scheuren. Het college wil extra geld uittrekken voor projecten van de bibliotheek die de relatie met onderwijs en het gebruik van nieuwe media moeten bevorderen. In 2009 bestaat de Sassenpoort 600 jaar, daarom is extra geld uitgetrokken om mensen daarvoor naar Zwolle te lokken. En omdat het landelijke bevrijdingsfestival in 2009 in Zwolle van start gaat en er voorbereidingen nodig zijn voor de Nationale Boomfeestdag in 2010 is ook hiervoor extra geld gereserveerd. 

Samen leven in Zwolle

Vanwege de kwaliteit van het aanzicht van Zwolle wordt voor graffitibestrijding extra geld uitgetrokken. Alleen schoonmaken en verwijderen van graffiti is echter niet genoeg. Door handhaving en opsporing worden de vandalen aangepakt. Door het stimuleren van spuiten op een legale plek, wil de gemeente een scherper onderscheid maken tussen vandalisme en kunst. Voor een inhaalslag van vervanging van speeltoestellen in de wijken is eveneens extra geld uitgetrokken. De gemeente gaat in 2009 extra geld reserveren om te stimuleren dat bewoners van bestaande bouw gaan investeren in duurzame energiebronnen als zonneboilers en -panelen. Vaak is er alleen maar aandacht voor bij nieuwbouw. Dit geld moet helpen om de drempel voor aanschaf te verlagen. De gemeente gaat zelf het voorbeeld geven met gebruik van zonne-energie op het stadskantoor.  

Samen zorgen voor Zwolle

Er zijn extra uitgaven voorzien voor zorgonderwerpen waar versterking of vernieuwing nodig is. Zo komt er extra geld voor het elektronisch kinddossier EKD. Digitalisering van de huidige papieren dossiers moet leiden tot betere informatieoverdracht. Zwolle krijgt daarvoor van het rijk geld, maar past zelf nog meer bij om de invoering mogelijk te maken. Ook komt er extra geld om te stimuleren dat clubs of bedrijven een AED (defibrillator) aanschaffen. Een project voor kwaliteitverbetering van rechtsbijstand krijgt voor het tweede achtereenvolgende jaar extra subsidie. Voor het ondersteunen van vluchtelingenwerk en de opvang van asielzoekers is extra geld uitgetrokken. Voor wat betreft de opvang gaat het om een laatste extra uitgave.  

Samen leren en werken in Zwolle

Er is extra geld uitgetrokken voor stimulering van vernieuwing in de lokale economie. De rol van de gemeente zal bestaan uit het in contact brengen van partijen, het steunen van kennisprojecten als Kennispoort en van een initiatief voor startende ondernemers, de Startersparaplu. Extra geld is er voor een toeristisch offensief uitgetrokken. Ook deze uitgave stimuleert de lokale economie.  

Samen mobiel in Zwolle

Een grote extra uitgave is gepland voor verbetering van het kruispunt Dobbe-Rijnlaan-Eemlaan. De gemeenteraad had hierop aangedrongen. De verkeersveiligheid van het kruispunt is al een tijd een punt van zorg en discussie. Na eerdere aanpassing bleken er problemen met doorstroming en veiligheid. Het college stelt de raad voor een uitrit te realiseren uit het parkeerterrein van het winkelcentrum, een rotonde op het kruispunt en een fietspad van de rotonde naar de parkeerplaats van het winkelcentrum. Ook worden met extra geld met voorrang een aantal verkeersonveilige situaties in de wijken aangepakt. Vooral rondom scholen en de verbetering van gevaarlijke oversteekplaatsen.

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer