Ook prestatieafspraken met kleinere corporaties in Zwolle - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Ook prestatieafspraken met kleinere corporaties in Zwolle

Zwolle – Naast de drie grote corporaties (deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang) zijn er nog andere corporaties actief in Zwolle. Met die corporaties heeft de gemeente nu ook prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid en levensloopbestendig wonen. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van de raad om ook deze corporaties onderdeel van de overleggen te maken tussen gemeente en markt.

Wethouder Ed Anker hierover: “Naast een uitgebreid afsprakenpakket met de grote corporaties hebben we nu ook afspraken gemaakt met de andere partijen in de markt. Goed om zo de kleinere corporaties te kunnen betrekken bij de woonopgave in Zwolle en ook te leren van hun specifieke kennis en ervaring”. De afspraken zijn gemaakt met de corporaties Wetland Wonen, Woonzorg Nederland, Habion en SSH (Studentenhuisvesting). De prestatieafspraken per corporatie kunnen verschillen wat betreft inhoud. De afspraken met de grote corporaties, die samen de grootste bijdrage leveren aan wonen in de gemeente Zwolle, zijn vastgelegd voor 2021.

Accent op wonen en zorg voor 2021

Woningen voor mensen die ook zorg nodig hebben, heeft een belangrijke plek gekregen in de afspraken met alle woningcorporaties. Zo wil de gemeente goed in beeld krijgen hoeveel woningen voor er deze mensen zijn en hoeveel er nog nodig zijn. Ook wil de gemeente de doorstroming naar geschiktere woningen te verbeteren. De corporaties starten met een onderzoek naar meer mogelijkheden van tussenvormen tussen zelfstandig wonen en bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of begeleid wonen. Met input vanuit de inwoners hoopt de gemeente met de corporaties de juiste stappen te zetten. “Met Woonzorg en Habion hebben we nu nog 2 partners in de markt met de nodige expertise op dit terrein, waarmee we nu ook afspraken hebben gemaakt”, aldus wethouder Anker.

Ook aandacht voor natuur en bouwen: natuur-inclusiviteit

De overige afspraken met alle woningcorporaties gaan over voldoende aanbod sociale huurwoningen, betaalbaarheid en klimaatadaptatie. Maar ook om meer ruimte te maken voor natuurinclusief bouwen. Dat laatste wil zeggen bouwen met meer aandacht voor de natuur om ons heen, zoals plekken voor vleermuizen, nestkasten en insecten.

De toegevoegde corporaties zijn:

Wetland Wonen
Wetland Wonen is in overleg met de grote corporaties bezig met de aankoop van huurappartementen aan de Backermarke en Wolthuismarke van woningcorporatie Mooiland uit Noord-Oost Brabant. Hiermee verdwijnt Mooiland van het Zwolse toneel en vergroot Wetland Wonen haar bezit in Zwolle.

Woonzorg Nederland
Woonzorg Nederland is een landelijk werkende corporatie die zich richt op de ouderenhuisvesting.

Habion
Habion is ook een landelijk werkende corporatie die zich richt op ouderenhuisvesting. Habion is eigenaar van Huis Assendorp.

SSH
SSH is een landelijke corporatie en houdt zich bezig met woonplekken voor studenten. SSH is eigenaar van één van de torens op het Talentenplein. SSH beheert in totaal wel ongeveer 1.000 woningen in Zwolle, voornamelijk voor deltaWonen.

Artikel delen: