Rijk en provincie maken afspraken om stikstofgevoelige natuur te verbeteren

Rijk en provincie maken afspraken om stikstofgevoelige natuur te verbeteren

Zwolle – De provincie Overijssel is blij met het akkoord dat Rijk en provincies hebben bereikt over de besteding van 3 miljard euro om stikstofgevoelige natuur te verbeteren. Onderdeel van het zogeheten Programma Natuur is om natuurinclusieve landbouw in overgangszones rondom natuurgebieden te stimuleren.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher wil graag in gesprek met grondeigenaren om de plannen concreet vorm te geven. “Overgangsgebieden zijn belangrijk om de stikstofgevoelige natuur robuuster te maken en te werken aan systeemherstel. Kwetsbare natuur en omringende landbouwgronden worden zo ook beter bestand tegen hevige regenval en droge periodes.”

Vanuit het Natuurpact (2013) hebben Rijk en provincies de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in natuur. Om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden, is extra inzet nodig om de natuur verder te versterken, vooral in gebieden waar stikstofgevoelige soorten leven. Met het Programma Natuur werken Rijk en provincies de komende tien jaar aan verdere verbetering. Het kabinet maakt hiervoor vanuit het beschikbare geld voor de stikstofaanpak tot 2030 jaarlijks tot 300 miljoen euro vrij.

Regionale maatregelen

Van de jaarlijks beschikbare middelen gaat het merendeel naar gebiedsgerichte maatregelen. Met deze maatregelen worden de stikstofgevoelige natuurgebieden – onder regie van de provincies en samen met grondeigenaren en natuurorganisaties – verbeterd. Bijvoorbeeld door het verhogen van het waterpeil of de verbetering van natuurgebieden zoals heiden, bossen en graslanden.

Landelijke maatregelen

Rijk en provincies nemen ook op nationaal niveau maatregelen. Zo stijgen de vergoedingen voor natuurbeheer naar 84% van de kostprijs (momenteel 75%). Ook worden bomen die vanaf 2017 zijn gekapt voor ontwikkeling en herstel van waardevolle natuur (bijvoorbeeld om bos om te vormen naar heide) gecompenseerd. Minister Schouten en de provincies kondigden dat recent al aan in de Bossenstrategie.

Totaalpakket

De maatregelen om de natuur te versterken komen bovenop andere aangekondigde maatregelen voor het verminderen van stikstofemissie (bronmaatregelen), het klimaatbestendiger maken van de natuur en de omschakeling naar kringlooplandbouw. Ook blijven alle partijen werken aan de afspraken uit het Natuurpact, zoals de afronding van het Natuurnetwerk Nederland.

Artikel delen: