Zwolle stimuleert biologische landbouw

Zwolle – Geen megastallen in het Zwolse buitengebied. Wel biologische landbouw, meer recreatie en toeristische informatiepunten. Een kleine greep uit de plannen uit de nieuwe Visie Buitengebied. De visie is bedoeld om een nog mooier en beter buitengebied te maken. Een fijne en duurzame plek om te wonen, werken en recreëren. De visie is opgesteld met verschillende partijen in het gebied en ligt tot 21 november ter inzage. De visie is de basis voor een nieuw bestemmingsplan Buitengebied.

Wie Rondje Zwolle weleens gefietst heeft is het vast opgevallen. Het mooie gebied om de stad Zwolle heen is heel verschillend. Er is bos, rivierland, er zijn prachtige parken, landgoederen, kolken, weilanden en akkers. In de nieuwe Visie Buitengebied zijn deze verschillende landschappen in kaart gebracht en is nagedacht welke ontwikkelingen er mogelijk zijn. De kenmerken en karakteristieken van een landschap zijn bepalend voor wat mogelijk is in een gebied. Zo zullen er in natuurgebieden weinig nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Agrarische ondernemingen hebben de meeste groeikansen in het agrarisch landschap. Beperkte woningbouw en kleine bedrijfjes zouden kansrijk kunnen zijn in Herfte en Wythmen. Recreatie en toerisme op kleine schaal kan verder ontwikkeld worden langs de rivieren en in beboste gebieden. Daar kunnen ook toeristische rustpunten komen waar mensen informatie kunnen krijgen en iets kunnen eten en drinken. Grootschalige recreatie maakt de meeste kans in de omgeving van de Wythmenerplas. Megastallen worden in het Zwolse gebied niet toegestaan, maar biologische landbouw wordt actief gepromoot, onder andere door middel van speciale pachtcontracten.

Wonen

In het buitengebied van Zwolle moet ook ruimte zijn voor wonen. Dat kan bijvoorbeeld doordat agrarische bebouwing vrijkomt. Ook is de bedoeling dat er meer ruimte komt voor wonen in een dorps woonmilieu. Uiteraard mag dit de bestaande kernen en buurtschappen niet aantasten. Zwolle geeft voorkeur aan wonen in bestaande gebouwen in het buitengebied boven wonen in nieuwe gebouwen. Die woningen moeten ook bereikbaar zijn voor jonge gezinnen. Dat draagt bij aan het behoud van voorzieningen en levendigheid. Het nieuwe wonen mag niet belemmerend zijn voor landbouwbedrijven.

Windmolens

In de visie is veel aandacht voor duurzame energie. Zo wordt onderzocht of het mogelijk is om windmolens te plaatsen langs het spoor ten noorden van Hessenpoort. Ook de ecologische hoofdstructuur (EHS) krijgt in Zwolle verder vorm. De EHS is de aaneenschakeling van verschillende natuurgebieden in heel Nederland, zodat planten en dieren makkelijk van het ene natuurgebied naar het andere kunnen gaan. Tenslotte wil de gemeente Zwolle samen met organisaties als Natuurmonumenten, het Overijssels Landschap en Staatsbosbeheer waar mogelijk natuurgebieden toegankelijk maken. Zwolle is trots op haar unieke buitengebied en wil dat laten zien.

Vervolg

De visie gaat nu een uitgebreid ter inzage traject in. Tot uiterlijk 21 november kunnen belangstellenden de visie inzien en er hun eigen visie op geven. Dat kan onder meer tijdens een van de vier inloopbijeenkomsten die in de vier windstreken van het buitengebied worden georganiseerd. Daarna worden de reacties verwerkt en wordt het stuk ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle.

De visie is tot stand gekomen in samenspraak met een groot aantal betrokken partijen in de stad en het buitengebied. Dat varieerde van dorpsverenigingen tot belangenpartijen tot brancheverenigingen.

Artikel delen:

Reageer