Politiek vraagt om Meldpunt Betalingsachterstanden

De SP en D66 uit Zwolle willen dat de wethouder onderzoekt of het mogelijk is om een Meldpunt Betalingsachterstanden in het leven te roepen. Bedrijven en organisaties kunnen klanten met betalingsachterstanden daar aanmelden.

Afhankelijk van het soort problemen, schakelt het Meldpunt een schuldhulpverleningsinstantie in die de klant begeleidt. Met name op het gebied van privacy zal hier onderzoek naar moeten worden gedaan. De twee Zwolse partijen dienen maandagavond een motie in, en een amendement om een programma voor jongeren in het Actieplan Schuldhulpverlening op te nemen.

MOTIE          

Betreft: Meldpunt Betalingsachterstanden

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 11 december 2006. Aan de orde punt 9/176 Actieplan Schuldhulpverlening.

Constaterende dat;

 • Er in het ‘Actieplan Schuldhulpverlening’ geen concrete invulling wordt gegeven aan het daadwerkelijke contact met externe organisaties inzake het preventief schuldhulp­verlenings­beleid;
 • Er in het beleidsplan uit 2002 alleen sprake is van de kernactoren ‘het Algemeen Maatschappelijk Werk en Sociale Zaken’.
 • Er in het beleidsplan uit 2002 expliciet genoemd staat dat andere actoren zoals deurwaarders, woningbouwverenigingen en gasleveranciers weliswaar betrokken zijn bij de schuldhulpverlening maar slechts een bijrol spelen;
 • Er in alle beleidsplannen rondom de schuldhulpverlening geen duidelijk afspraken zijn gemaakt met externe organisaties om een rol te vervullen in het preventieve schuld­hulp­verleningsbeleid.
 • Het college als credo heeft: Samen werken met partners in de stad

Van mening dat;

 • De gemeente intensiever moet samenwerken en concrete afspraken moet maken met organisaties die direct contact hebben met de burger;
 • Organisaties zoals woningbouwverenigingen, energiebedrijven, zorgverzekeraars, waterleidingbedrijven, vaak als eerste kunnen signaleren dat mensen openstaande rekeningen niet kunnen betalen;
 • Deze organisaties een belangrijke signalerende functie kunnen vervullen bij het opsporen van financiële (en maatschappelijke) problemen;

Roept het college op;

 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een Meldpunt Betalingsachterstanden in het leven te roepen;
 • Partners in de stad nadrukkelijk te betrekken bij dit onderzoek;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie

Tjitske Siderius

________________________________________________________

 

AMENDEMENT     

Betreft: Opnemen programma voor jongeren

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 11 december 2006. Aan de orde punt 9/176 Actieplan Schuldhulpverlening.

Constaterende dat;

 • Er in het Actieplan Schulphulpverlening geen expliciete aandacht wordt besteed aan jongeren;
 • Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het aantal jongeren met financiële problemen stijgt (zie pagina 10 van het actieplan SHV);
 • Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de werkende jongeren tot en met 25 jaar een financiële achterstand heeft;
 • Dat ook veel scholieren schulden hebben, met name scholieren van het praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en het VMBO;

Van mening dat;

 • In een zo vroeg mogelijk stadium jongeren verantwoord met geld moeten leren omgaan;
 • Een start met schulden een slecht begin is van een volwassen financieel leven;
 • Juist de doelgroep ‘jongeren’ moeten worden behoed voor grote financiële schulden;
 • Een budgetcursus speciaal ontwikkeld voor jongeren een belangrijk onderdeel kan zijn in het preventieve schuldhulpverleningsbeleid;
 • Het instellen van leningen voor jongeren met een borgstelling en uitgestelde aflossing, financiële problemen bij jongeren kan oplossen. Voor jongeren is op dit moment immers een schuldregeling vaak niet mogelijk in verband met een gebrek aan aflossingsmiddelen;

Verzoekt het college;

 • In het Actieplan Schuldhulpverlening een apart programma op te nemen waarin aandacht wordt besteed aan jongeren en schulphulpverlening;

En gaat over tot de orde van de dag.

 Namens de SP fractie

Tjitske Siderius

Toelichting:

Indieners vinden dat juist door een goede (preventieve) schuldhulpverlening jongeren in de toekomst veel problemen kan worden bespaard. Indieners pleiten daarom voor het opnemen van een speciaal programma voor jongeren, waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een budgetcursus specifiek gericht op jongeren, het instellen van leningen voor jongeren met een borgstelling en een uitgestelde aflossing, uitbreiding van de budgetadvies­gesprekken en een uitbreiding van het project ‘Elk kind telt mee’.

Artikel delen: