West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta

West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie

Zwolle – West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken.

In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. De afspraken staan in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt als bijdrage aan de reductie van 49% CO2. In juni 2020 hebben 11 gemeenten, de provincie Overijssel en 4 waterschappen een concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma. Dat is nu uitgewerkt in 12 doelstellingen en afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Dit Hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de Regionale Energiestrategie 1.0 van West-Overijssel en ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen.

Een stap in een langer proces
Het Hoofdlijnenakkoord is een stap in een reeks van stappen die West-Overijssel nog gaat zetten op weg naar 2030. Met de inbreng van de volksvertegenwoordigers wordt de komende maanden het Hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt in de RES 1.0. Die wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen. Op 1 juli wordt het ingediend bij het Nationaal Programma RES. Het Hoofdlijnenakkoord is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/hoofdlijnenakkoord.

Energieneutraal waterschap
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) richt zijn pijlen nu in eerste instantie op 2025. In dat jaar wil het energieneutraal zijn. De initiatieven van het waterschap richten zich op het werkgebied in Overijssel en in Drenthe en passen uitstekend in de doelstelling van de RES. Vanuit de energietransitie werkt het waterschap nauw samen met initiatieven voor windturbines, zoals in Nieuwleusen en Staphorst, maar voert het ook zelf projecten uit. Denk hierbij aan het installeren in de komende jaren van ongeveer 40.000 zonnepanelen op de terreinen van rioolwaterzuiveringen en de eigen daken. Ook haalt het energie uit rioolslib voor eigen gebruik.

Nog veel te doen
Er is al veel werk verzet: er zijn al diverse zonnedaken, zonneparken en windmolens in West-Overijssel en er zit nog een flink aantal aan te komen waar soms ook al een vergunning voor afgegeven is. Van de 1,8 TWh die West-Overijssel in 2030 zelf wil opwekken, wordt nu al 20% opgewekt en voor nog eens 20% bestaan concrete plannen. Dat betekent dat tot 2030 voor de resterende 60% nog plannen gemaakt en gerealiseerd moeten worden. West-Overijssel is dus goed op weg, maar heeft ook nog veel werk te verzetten.

De RES-regio West-Overijssel bestaat uit:
• gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, provincie Overijssel;
• waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel;
• netbeheerders Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer.
De regio werkt samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Artikel delen: