Breezicht - Foto: Ingezonden foto
Breezicht
Foto: Ingezonden foto

Gemeente Zwolle: Bouwplannen Stadshagen hebben geen negatieve effecten op natuurgebieden

Zwolle – De planvoorbereiding en -ontwikkeling in de nieuwe buurten De Tippe en Breezicht in het Zwolse Stadshagen worden niet belemmerd door de landelijke stikstofregels.

Dit vindt projectwethouder Monique Schuttenbeld. Ze is blij dat uit verschillende (veld)onderzoeken en berekeningen blijkt dat de bouw van nieuwe woningen in Stadshagen geen significante negatieve effecten heeft op natuurgebieden. “Ik ben erg enthousiast over het nieuws dat we kunnen gaan bouwen in Stadshagen. Met deze bouwplannen in De Tippe en Breezicht kunnen we zo’n 1800 huishoudens een nieuw thuis geven in Zwolle. Daarbij vind ik het ook heel belangrijk dat we dit kunnen doen in evenwicht met de voor ons waardevolle natuurgebieden.”

De landelijke stikstofregels zijn er om belangrijke natuurgebieden te beschermen. In Zwolle zijn dat onder andere de uiterwaarden van het Zwarte Water en Vecht in het noorden en de IJssel in het zuiden. Afgelopen jaar hebben bouwplannen enige vertraging opgelopen door extra berekeningen en het zoeken naar aanvullende maatregelen of nieuwe oplossingen. Met een lokale aanpak wil de gemeente de balans houden tussen het beschermen van de natuur en het zorgen voor extra nieuwe woningen.

Het zuidelijk deel van Breezicht is al volop in aanbouw. Daar worden ruim 600 woningen gebouwd. In Breezicht Noord komen 525 woningen en in De Tippe 1250. Voor zowel Breezicht Noord als voor De Tippe is een Aerius-berekening uitgevoerd. Op deze manier wordt de emissie van stikstof berekend als gevolg van economische activiteiten en de effecten daarvan op Natura 2000 gebieden. Dat zijn natuurgebieden die in Europees verband aangewezen zijn om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Op basis van de berekeningen en onderzoeken is vastgesteld welke maatregelen konden en moesten worden genomen. Daarmee is er groen licht voor de verdere planontwikkeling.

Het ontwerp bestemmingsplan voor De Tippe is inmiddels door het college van B&W vastgesteld. De actuele planning is dat het bestemmingsplan rond de zomer onherroepelijk is. Door de ontwikkeling te faseren, gebruik te maken van materieel met weinig emissie (of stikstofuitstoot) en intern te salderen (de stikstofuitstoot binnen het project of op dezelfde locatie oplossen), is de uitvoering van het bestemmingsplan niet strijdig met de bepalingen uit de Wet natuurbescherming en ten aanzien van Natura 2000, aldus de gemeente.

Voor Breezicht Noord worden twee bestemmingsplannen vastgesteld. Breezicht Noord bestaat uit vier buurtschappen. Het bestemmingsplan voor de eerste twee buurtschappen is naar verwachting aan het einde van dit jaar onherroepelijk. Het bestemmingsplan voor het derde en vierde buurtschap is in medio 2022 onherroepelijk. Uit een uitgebreid ecologisch onderzoek blijkt dat de bouw van de woningen geen negatieve effecten oplevert in de omliggende natuurgebieden. Door maatregelen te nemen, zoals het gefaseerd bouwen van de woningen de komende jaren en door gebruikt te maken van materieel met een lage of geen stikstofemmissie wordt de stikstofuitstoot beperkt. Zo wordt rekening gehouden met de waardevolle natuurgebieden in de omgeving.

Een andere grote ontwikkeling in Stadshagen is de uitbreiding van het winkelcentrum. Hiervoor zijn inmiddels ook de berekeningen en onderzoeken afgerond waaruit blijkt dat er geen nadelige effecten zijn op de natuurgebieden. De gesprekken met de provincie Overijssel over de benodigde natuurberschermingsvergunning zijn gestart.

Artikel delen: