Goedkeuring voor discotheek in Stadioncomplex

Den Haag – In het nieuwe Stadioncomplex van FC Zwolle mag een discotheek komen. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten na een protest van een zestal bewoners van de Brederostraat. De bewoners van de Brederostraat in de wijk Wipstrik hadden veel moeite met het plan, omdat ze bevreesd waren voor geluidsoverlast en onveiligheid in hun omgeving. Ook vrezen de bewoners overlast van discogangers die ’s nachts per auto, fiets of te voet door hun woonstraat naar de disco gaan en daarvan later terugkomen.

De gemeente Zwolle had de politie IJsselland om een advies gevraagd. Aan de hand hiervan zijn er een aantal voorschriften in het bestemmingsplan van de locatie opgenomen. De discotheek mag niet meer dan vijftig dagen per jaar geopend zijn. Dat aantal kan nog worden beperkt, als daar een gegronde reden voor is. In het advies van de politie staat dat met een openstelling van maximaal vijftig dagen de veiligheid en openbare orde beheersbaar is. Verder worden er na 03.00 uur geen bezoekers meer toegelaten om overlast  tegen te gaan. Die maatregelen zijn volgens de Raad van State voldoende om een disco in het stadion toe te staan.

De uitspraak:

200802891/1.
Datum uitspraak: 19 november 2008

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant A], [appellant B], [appellant C], [appellant D], [appellant E] en [appellant F], allen wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Overijssel,
verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 26 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente zwolle (hierna: de raad) bij besluit van 2 juli 2007 vastgestelde bestemmingsplan “Oosterenk-Stadioncomplex”.

Tegen dit besluit hebben [appellant A], [appellant B], [appellant C], [appellant D], [appellant E] en [appellant F], (hierna: [appellant A] en anderen) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 22 april 2008, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 20 mei 2008.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De raad heeft een schriftelijke uiteenzetting omtrent het beroep ingediend. Deze is aan de andere partijen toegezonden.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 oktober 2008, waar [appellant A] en anderen, vertegenwoordigd door [appellant A], en het college, vertegenwoordigd door mr. G.H. Arkema, ambtenaar in dienst van de provincie, zijn verschenen. Voorts zijn daar gehoord de raad, vertegenwoordigd door mr. P.J.E. van den Broek-Bredewold, ambtenaar in dienst van de gemeente, en Stadion Ontwikkeling zwolle B.V., vertegenwoordigd door J. Regterschot.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 28, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, gelezen in samenhang met artikel 10:27 van de Algemene wet bestuursrecht, rust op het college de taak om – in voorkomend geval mede op basis van de ingebrachte bedenkingen – te onderzoeken of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarbij dient het college rekening te houden met de aan de raad toekomende vrijheid om bestemmingen aan te wijzen en voorschriften te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Daarnaast heeft het college er op toe te zien dat het plan en de totstandkoming daarvan niet in strijd zijn met het recht.

2.2. Als bezwaar van formele aard voeren [appellant A] en anderen aan dat het bestreden besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand is gekomen nu zij door het college niet in staat zijn gesteld hun bedenkingen mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting.

Dienaangaande overweegt de Afdeling dat per 1 juli 2005 de hoorplicht ingevolge artikel 27, derde lid, van de WRO is komen te vervallen. Gelet op het feit dat het ontwerpplan niet vóór 1 juli 2005 ter inzage is gelegd, was het college niet wettelijk verplicht om [appellant A] en anderen te horen in het kader van deze bestemmingsplanprocedure. Voorts is gesteld noch gebleken dat sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden die uit het oogpunt van zorgvuldigheid tot een dergelijke hoorplicht zouden nopen. Het bezwaar treft geen doel.

2.3. Het plan voorziet in de nieuwbouw van een voetbalstadion voor FC zwolle met commerciële ruimten en diverse horecafuncties, een nieuw sportcomplex voor voetbalvereniging Be Quick en revitalisering van de Westerveldse Aa. [appellant A] en anderen wonen in de Brederostraat in de wijk Wipstrik en zij richten zich tegen de goedkeuring van het plan voor zover dat voorziet in de mogelijkheid een partycentrum/discotheek te vestigen in het stadioncomplex. Zij stellen dat door de komst van het partycentrum/discotheek hun woongenot onevenredig word aangetast en dat er op dit punt geen goede belangenafweging heeft plaatsgevonden. Zij vrezen in dit verband verkeers- en geluidsoverlast en sociale onveiligheid. Hoewel in de planvoorschriften is opgenomen dat de discotheek maximaal 50 dagen per jaar open mag zijn, achten zij onvoldoende gewaarborgd dat daardoor de overlast beperkt zal zijn, nu het plan tevens de mogelijkheid bevat hiervan vrijstelling te verlenen. Volgens [appellant A] en anderen bestaat er bij de regionale jeugd bovendien geen behoefte aan een discotheek aan de rand van de stad, zij willen een uitgaansgelegenheid in de binnenstad.

2.4. In het vaststellingsbesluit alsmede in de plantoelichting, stelt de raad dat het essentieel is dat het stadioncomplex zowel overdag als ’s avonds een aantrekkelijke omgeving vormt voor vrijetijdsbesteding en dat het complex financieel gezond is. Het partycentrum met discotheekfunctie lijkt in dit verband uitstekend te combineren met het concept van het stadioncomplex, gelet op de vraag in de gemeente naar een dergelijke voorziening. Daarbij heeft de raad voorts nog in overweging genomen dat het partycentrum/discotheek gezien de ligging weinig overlast zal geven voor de omgeving, de locatie op fietsafstand van het centrum van zwolle ligt, er voldoende parkeervoorzieningen op de locatie aanwezig zijn en sprake is van een goede ontsluiting via de Ceintuurbaan.

In de plantoelichting staat verder dat in het kader van de openbare orde en veiligheid door de politie een integraal veiligheidsadvies is gegeven waarbij alle functies in ogenschouw zijn genomen. Er is onder meer gekeken naar geluidsoverlast, parkeerdruk in aangrenzende gebieden en extra verkeersdruk. De politie constateert dat de diverse functies in het kader van openbare orde en veiligheid beheersbaar zijn te maken, mits de discotheek maximaal 50 dagen per jaar open zal zijn. Door het beperken van het aantal openingsdagen van het partycentrum/discotheek worden mogelijk negatieve uitstralingseffecten van het partycentrum/discotheek op de directe omgeving tot een minimum beperkt, aldus de plantoelichting.

Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de raad desgevraagd toegelicht dat een veiligheidseffectrapport zal worden opgesteld zodra de exploitant van het partycentrum/discotheek bekend is en dat aan de hand daarvan, indien nodig, maatregelen zullen worden genomen ter voorkoming van mogelijke hinder die kan worden ondervonden van bezoekers van het partycentrum/discotheek die routes kiezen door de woonwijk Wipstrik of daar parkeren. Verder heeft de vertegenwoordiger van de raad ter zitting gesteld dat een partycentrum/discotheek niet mogelijk is in de binnenstad, terwijl de onderhavige locatie daarvoor juist bijzonder geschikt is, gezien de ligging nabij een belangrijke verkeersader die een barrière vormt tussen het stadioncomplex en de woonwijk Wipstrik en het complex tegelijkertijd goed bereikbaar maakt.

2.5. Het college stelt zich op het standpunt dat de raad haar keuze voor de locatie van de discotheek voldoende heeft onderbouwd in het vaststellingsbesluit en de plantoelichting. Het college wijst er verder op dat het partycentrum/discotheek niet zal worden gevestigd in de woonwijk Wipstrik, maar aan de overzijde van een drukke verkeerader, de Ceintuurbaan, op een afstand van ongeveer 200 meter van de woningen van [appellant A] en anderen, in een gebied dat als gemengd moet worden aangemerkt. Er is onderzocht in hoeverre vestiging van horeca en vrijetijdsvoorzieningen op deze locatie effecten zal hebben op het woonmilieu in de woonwijk Wipstrik en er is gebleken dat geen sprake zal zijn van onaanvaardbare geluidshinder en dat aan de wettelijke normen daaromtrent zal kunnen worden voldaan. Het gemeentebestuur heeft voorts aangekondigd maatregelen te zullen nemen ter voorkoming van mogelijke hinder die kan worden ondervonden van bezoekers die het partycentrum/discotheek via de woonwijk Wipstrik bereiken of daar parkeren. Daarover is advies ingewonnen bij de politie. Het college gaat er verder van uit dat de gemeente ervoor zal zorgen dat er voldoende toezicht zal plaatsvinden tijdens de openingstijden van de discotheek om de veiligheid rond het complex te waarborgen en geluidsoverlast tegen te gaan, waarbij ook aandacht is voor aanrijroutes.

2.6. Op verzoek van het gemeentebestuur heeft de politie, district Midden, op 13 april 2007 een integraal advies betreffende openbare orde en veiligheid opgesteld met betrekking tot de faciliteiten die in het nieuwe stadioncomplex zijn voorzien, waaronder het partycentrum/discotheek (hierna: het veiligheidsadvies). Daarbij is onder meer aandacht besteed aan eventuele extra parkeerdruk en verkeersdruk in de nabijgelegen woonwijk Wipstrik en de mogelijkheid dat de openbare orde zal worden aangetast doordat bezoekers van het partycentrum/discotheek zich via deze wijk van en naar de stadionomgeving begeven. Om parkeeroverlast in de wijk Wipstrik te voorkomen wordt in het veiligheidsadvies geadviseerd met de ondernemers afspraken te maken over het ook op wedstrijddagen van FC zwolle beschikbaar blijven van parkeerplaatsen voor onder meer het partycentrum/discotheek. Dit zal resulteren in een aanmerkelijk beperktere parkeergelegenheid voor de bezoekers van de voetbalwedstrijden, maar dat kan vrij gemakkelijk opgelost worden door aan die doelgroep, net zoals nu het geval is, tijdelijk parkeergelegenheid te bieden op het Rechterland, Ossenkamp en Hogeland, in combinatie met het tijdelijk instellen van een éénrichtingsregiem op deze wegen. Andere mogelijkheden ter voorkoming van parkeeroverlast in Wipstrik zijn het invoeren van een parkeervergunningsysteem in deze wijk, dan wel het blokkeren van de toegangen vanuit de wijk rechtstreeks naar de Ceintuurbaan door natuurlijke barrières, dit in aansluiting op de reeds voorziene geluidswal langs de geherstructureerde Ceintuurbaan. Indien voetgangers vanuit Wipstrik het stadion alleen nog kunnen bereiken via de Brederostraat en de Tesselschadestraat, zal dit de aantrekkelijkheid van de wijk Wipstrik als parkeergebied, maar ook als transitgebied, beperken. Op deze wijze wordt derhalve niet alleen extra parkeerdruk voorkomen maar ook overlast van bezoekers die van en naar het stadion gaan. Personen die na een uitgaansavond in de binnenstad nog een bezoek brengen aan de discotheek zullen als aanvoerroute veelal gebruik maken van de Brederostraat. Om de hiermee gepaard gaande extra overlast zoveel als mogelijk te beperken wordt geadviseerd in de vergunning van de discotheek op te nemen dat na 03:00 uur geen bezoekers meer mogen worden toegelaten en het aantal dagen dat de discotheek open mag zijn te beperken tot maximaal 50 per jaar.

2.7. Ingevolge artikel 5, eerste lid, onder c, van de planvoorschriften, voor zover thans van belang, mag binnen de bestemming “Sportdoeleinden S” een partycentrum met een oppervlakte van 3500 m² worden gerealiseerd.

Ingevolge het tweede lid, onder a, mag het partycentrum maximaal 100 dagen per jaar geopend zijn.

Ingevolge het tweede lid, onder b, mag het partycentrum naast de 100 openingsdagen nog maximaal 50 avonden per jaar worden gebruikt als discotheek en/of bar-dancing.

Ingevolge artikel 15, eerste lid, is het verboden de in dit plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken voor een doel of op een wijze strijdig met de in dit plan gegeven bestemmingen.

Ingevolge het vierde lid, verleent het college van burgemeester en wethouders vrijstelling van het bepaalde in het eerste lid, indien strikte toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

2.8. Uit het veiligheidsadvies en de plantoelichting leidt de Afdeling af dat de belangen van [appellant A] en anderen bij de besluitvorming zijn betrokken. De raad en het college hebben voorts niet bestreden dat in de woonwijk Wipstrik enige overlast zal kunnen worden ondervonden als gevolg van de komst van het partycentrum/discotheek. Het college heeft zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het woon- en leefklimaat van [appellant A] en anderen niet onevenredig zal worden aangetast als gevolg van het plan in zoverre. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat uit het veiligheidsadvies blijkt dat deze overlast, zoals extra verkeers- en parkeerdruk, geluidsoverlast en sociale onveiligheid, in belangrijke mate kan worden beperkt door middel van in het veiligheidsadvies genoemde maatregelen, onder andere een beperking van de openingsdagen van het partycentrum/discotheek. Deze bijzondere gebruiksbepaling is neergelegd in artikel 5, tweede lid, onder b, van de planvoorschriften en is ingegeven door het in het veiligheidsadvies neergelegde standpunt van de politie dat een beperking van het aantal openingsdagen van de discotheek nodig is in het kader van het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Voor zover [appellant A] en anderen vrezen dat de exploitant van het partycentrum/discotheek in de toekomst zal verzoeken om een verruiming van het aantal openingsdagen middels een beroep op artikel 15, vierde lid, van de planvoorschriften, de zogenoemde toverformule, overweegt de Afdeling dat vrijstelling van gebruiksverboden op grond van de zogenoemde toverformule volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling slechts kan worden verleend indien objectief bezien een zinvol gebruik (van grond of opstallen) overeenkomstig het geldende bestemmingsplan niet meer mogelijk is. Naar het oordeel van de Afdeling bestaat er geen grond om te verwachten dat zinvol gebruik voor een partycentrum/discotheek als in het plan voorzien, niet mogelijk zal zijn. Het college heeft in het door [appellant A] en anderen aangevoerde dan ook geen aanleiding hoeven zien voor het oordeel dat de beperking van het aantal openingsdagen onvoldoende is gewaarborgd in het plan.

Naar het oordeel van de Afdeling hebben [appellant A] en anderen voorts niet aannemelijk gemaakt dat er geen behoefte zou bestaan aan een partycentrum/discotheek aan de rand van de stad. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de locatie goed bereikbaar is, ook vanuit de binnenstad van zwolle. Voor zover [appellant A] en anderen stellen dat zij bescherming wensen van hun bestaande rechten, overweegt de Afdeling dat in het algemeen aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende rechten kunnen worden ontleend. De raad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en voorschriften voor gronden vaststellen. In het door [appellant A] en anderen aangevoerde ziet de Afdeling, gelet op het vorenstaande, geen aanleiding voor het oordeel dat de verschillende belangen op onevenredige wijze zouden zijn afgewogen.

2.9. De conclusie is dat hetgeen [appellant A] en anderen hebben aangevoerd geen aanleiding geeft voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. Het beroep is ongegrond.

2.10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. R.J. Hoekstra, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. K.M. Gerkema, ambtenaar van Staat.

w.g. Hoekstra w.g. Gerkema
lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 november 2008

472.

Artikel delen:
Reacties 24
 1. ten 1ste ben ik er reuze blij mee! ten 2de vind ik 50 dagen ook wat aan de magere kant! hopen dat het snel goed gaat lopen en dat ze dat maximum omhoog gooien!


  ⚠️ Meld

 2. 50 dagen per jaar!?, het begint hier steeds meer op Staphorst te lijken.
  104 dagen lijkt me meer reeël aangezien de meeste discotheken in ontwikkelde steden toch echt elke vrijdag en zaterdag hun deuren openen.
  Deze halfbakken beslissing is tekenend voor de falende gemeentepolitiek in deze door zeurders verpeste (hoofd)stad en niet echt een gevalletje van “Zwolle op de kaart zetten” waar de heren bestuurders hier altijd de mond vol van hebben.
  50 dagen pfff lachertje…… >:(


  ⚠️ Meld

 3. Tis in iedergeval een begin jongens.. ik ben blij dat er een discotheek komt in zwolle..

  Maar ik vermoed dat in de toekomst meer dan 50 dagen word


  ⚠️ Meld

 4. Dat zijn dan wel hele dure vierkante meters als je er minder dan 6 uur per week gebruik van mag maken. Ben heel benieuwd ook naar de sluitingstijden. Als deze zaak na 3 uur open mag zijn schept dat meteen weer mogelijkheden voor een later sluitingsuur van Hedon.


  ⚠️ Meld

 5. Bezwaren uit Brederostraat zijn ook een lachertje!

  Locatie is perfect!
  Nu nog 104 dagen per jaar boven de 80Decibel
  en iedere zaterdag 1000 man!! SUPER toch?!


  ⚠️ Meld

 6. Een discotheek rendabel laten draaien op één avond in de week is onmogelijk. Wat zou de huur van die ruimte per maand kosten? Ik denk toch minimaal 10.000 euro. Dat betekent dat je iedere week minimaal 2500 euro winst moet maken om je huisvesting te kunnen betalen, daarna komt het personeel er ook nog eens bij.

  Ik kan me alleen voorstellen dat het misschien rendabel kan zijn als het op de andere avonden van de week wordt gebruikt voor besloten feesten en partijen.


  ⚠️ Meld

 7. Tja…..het is niet leuk als je ieder weekend midden in de nacht wakker wordt door lallende en schreeuwende discogangers die dan op weg naar huis zijn.
  Ik heb mijn slaapkamer aan de kant van de Koggelaan.Het is daar de op- en uitstapplaats naar Lemelerveld?
  En ik kan je verzekeren dat ze de longen uit hun lijf schreeuwen hoor.
  Maar ik snap best dat de jeugd graag naar de discotheek gaat,ging ik vroeger ook.
  Hopelijk komen ze eens tot inkeer en houden ze hun fatsoen.


  ⚠️ Meld

 8. Dit neem je toch niet serieus?

  Welke ondernemer is er nu geïnterresseerd in een locatie welke behoorlijk buiten het stadscentrum ligt en slechts voor “partycentrum-doeleinden” 100 dagen open mag zijn en een schamele 50 dagen per jaar als discotheek gebruikt mag worden.

  Als er voor een discotheek in het stadscentrum (lees voormalig X-Ray) al nauwelijks animo is, lijkt me dat ook dit onderdeel van het Stadioncomplex voorlopig onbenut blijft!


  ⚠️ Meld

 9. ik woon ook in berkum, maar ik heb totaal geen bezwaar tegen de komst van een disco in het stadion. integendeel zelfs, laat maar komen. mooi centraal en ik verwacht toch weing overlast op deze stek.


  ⚠️ Meld

 10. misschien zou men eens moeten praten met de ex-uitbater van happy days en joey champ, de heer K. deze man schijnt er erg goed in te zijn om een tent prima te laten draaien.

  ===========

  Naam aangepast


  ⚠️ Meld

 11. beste joop, ik ken de familie K. niet persoonlijk, maar van een bevriend personeelslid van het beugeltje weet ik dat deze mensen uiterst famililair met hun gasten omgaan. ik vind het behoorlijk kwalijk dat jij hier op dit forum toch iedere keer weer bepaalde mensen te kakken zet. joop zeg zelf, dit is toch niet nodig?

  ==============

  I.v.m. een mogelijke reactie hierop graag on-topic aub.
  Punt is gemaakt.


  ⚠️ Meld

 12. Bas, in hoeverre is er al inzicht in het concept en de te nemen stappen omtrent communicatie naar de doelgroep? Volgens mij kan het nog alle kanten uit. hoe dan ook, ik hoop dat het gewoon een leuke tent wordt, die goed loopt 😉


  ⚠️ Meld

 13. Voor zover ik weet zijn er momenteel nog geen ondernemers die interesse getoond hebben, kan ik dus niet over oordelen.
  Ook ik ben een voorstander van een discotheek/club, het is toch triest dat een stad als Zwolle al jaren zonder zit!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.