Perspectiefnota 2022-2025: Zwolle stad van morgen, Zwolle stad van waarde - Foto: Erik Karst
Foto: Erik Karst

Perspectiefnota 2022-2025: Zwolle stad van morgen, Zwolle stad van waarde

Zwolle – Ondanks de coronacrisis heeft Zwolle niet stilgestaan. De stad is blijven groeien. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet.

De gemeente wil de komende jaren gebruiken om nog meer kwaliteiten aan de stad toe te voegen. Waarbij ze aandacht houden voor de menselijke maat en bouwen aan een aantrekkelijke en duurzame stad. Een plek waar het voor alle inwoners prettig wonen, werken en recreëren is. Hiervoor zijn wel strategische keuzes nodig. De Perspectiefnota 2022-2025, die vrijdag door het college aan de gemeenteraad is aangeboden, biedt bouwstenen voor het maken van deze strategische keuzes.

Stad van morgen, stad van waarde
Tot nu toe komt de gemeente Zwolle financieel goed door de coronacrisis heen. Of dit op de lange termijn ook zo blijft, kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen. Daarom is het van belang dat we, naast de focus op herstel na corona, nu ook strategische keuzes maken voor de verdere toekomst. Door keuzes te maken kunnen we het goede van Zwolle behouden en verder verstevigen. We investeren in een stad die is voorbereid op klimaatveranderingen, in nieuwe woonwijken, meer groen, een aantrekkelijke buitenruimte en goede bereikbaarheid. Maar ook investeren we structureel in een economisch perspectief, dat inwoners zicht geeft op het hebben en houden van werk. Zo bouwen we samen aan Zwolle als stad van waarde.

Wethouder Financiën Dorrit de Jong: “Met deze Perspectiefnota kijken we vooruit en zorgen we dat Zwollenaren kunnen rekenen op een prettige en aantrekkelijke stad, op de korte termijn, maar ook in de toekomst. Door strategische keuzes te maken en te gaan sparen, kunnen we investeren in wat nodig is voor Zwolle en haar inwoners.”

Focus op strategische opgaven
In de Perspectiefnota staat onder meer dat we ons de komende jaren blijven richten op de strategische opgaven van de stad. De focus is de komende jaren gericht op wonen. De druk op de woningmarkt is ook in Zwolle erg hoog. Daarom willen we versneld woningen bouwen. Hierbij houden we nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de woningen. Een andere belangrijke strategische opgave is de ontwikkeling van de Spoorzone en de aansluiting bij het centrumgebied. Ook wordt er geld gereserveerd voor de transities op het gebied van energie, klimaat, (circulaire) economie en digitalisering. Binnen het sociaal domein wordt de beweging die is ingezet met de hervormingsagenda voortgezet, waardoor inwoners in een vroeg stadium gebruik kunnen maken van zorgvoorzieningen.

Bij de uitwerking van deze complexe opgaven gaat het niet alleen om economische groei en kracht. We willen ook dat iedereen kan (blijven) meedoen, dat we blijven omzien naar elkaar en de kwaliteit van leven in Zwolle hoog blijft. We bouwen verder op het fundament van een sterke en sociale stad.

Herstal na corona
De coronacrisis heeft het afgelopen anderhalf jaar veel invloed gehad op ons leven. Als gemeente hebben we geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de mensen te gaan staan, die dit het hardst nodig hadden. De steun is onder meer gericht op zzp’ers, flexwerkers, ondernemers, cultuurmakers en jongeren. We hebben de coronasteun die we hiervoor hebben ontvangen van het Rijk goed besteed. In totaal is er in 2020 2 miljoen euro uitgegeven aan onder meer inkomensondersteuning, compensatie van vaste lasten en kwijtschelding van precario. Daarnaast is er geïnvesteerd in persoonlijke of groepsgerichte begeleiding.

We geven de komende tijd prioriteit aan de opbouw van de stad na corona. We gaan door met steun aan mensen die veel hebben geleden onder de coronacrisis, want we willen dat zoveel mogelijk inwoners en bedrijven in Zwolle vitaal en veerkrachtig uit de crisis komen.

Strategische Investeringsagenda
Zwolle geeft jaarlijks zo’n 540 miljoen euro uit aan alles wat de gemeente voor haar inwoners doet. Daarbovenop komen nog de kosten van de groei en de ambities. Die vertalen zich in een grote investeringsvraag. De komende 10 tot 15 jaar is hiervoor al zo’n 200 tot 300 miljoen euro nodig. Om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van de stad met voldoende woningen, goede verkeersdoorstroming en goede voorzieningen moet er nu al worden gespaard. Hiervoor is een nieuw financieel instrument ontwikkeld, de Strategische Investeringsagenda (SIA). Deze ‘spaarpot voor de stad’ geeft inzicht en overzicht in de toekomstige investeringen en in de financiële mogelijkheden hiervoor. Met de SIA kunnen we ook beter inspelen op kansen, bijvoorbeeld wanneer partijen samen met ons willen investeren in de stad.

Financiële positie positief

De jaarrekening van vorig jaar sluit met een voordelig resultaat, maar de jaarlijkse begroting staat wel onder druk. De zorgkosten nemen toe en er is nog onzekerheid over compensatie van het Rijk om de financiële positie van de gemeenten te verbeteren. Bij de behandeling van de begroting 2022 in dit najaar worden de strategische keuzes verder uitgewerkt binnen de dan beschikbare financiële mogelijkheden.

Raadsbehandeling PPN
Op dinsdag 15 juni wordt een digitaal inspraakmoment over de PPN georganiseerd voor inwoners. Op vrijdag 25 juni gaat de gemeenteraad over de PPN in debat, waarna een besluit volgt op maandag 5 juli.

Foto's 2
Perspectiefnota 2022-2025: Zwolle stad van morgen, Zwolle stad van waarde - Foto: Erik Karst
Foto: Erik Karst
Artikel delen: