D66 Zwolle blijft kritisch over brandveiligheid scholen

Zwolle – D66 Zwolle heeft afgelopen maandag 24 november wederom vragen gesteld over de brandveiligheid van scholen en andere openbare gebouwen. Aanleiding zijn de verontrustende bevindingen bij De Ark en het feit dat De Ark geen gebruiksvergunning heeft.  Dit blijkt uit correspondentie van de gemeente Zwolle met een verontruste burger die wilde weten of kinderen veilig naar school gaan.

Er is inmiddels wel een onderzoek gedaan naar de brandveiligheid op De Ark, en de resultaten hiervan zijn verontrustend.  Niet alleen zijn er signalen dat er nogal wat scheelt aan de brandveiligheid van genoemde school, maar dat dit wellicht ook het geval is met bijvoorbeeld hockeyclubTempo’41 en de nieuwe brandweerkazerne aan de Marslanden.  Zo blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek naar brandveiligheid op De Ark onder andere dat een aantal toegangsdeuren niet veilig is, er geen brandmeldingsinstallatie is, de vluchtroute moet worden uitgebreid en dat er een te smalle doorgang is vanuit een aantal klaslokalen. Bij de brandweerkazerne gaat de deur van de kantine tegen de vluchtroute in open en bij Tempo’41 gaat het ook om een aantal vluchtdeuren die niet aan de eisen voldoet. Tevens vraagt D66 waar de ruim twee maanden geleden door wethouder Cnossen toegezegde planning voor een inhaalslag van brandpreventieve controle bij de scholen blijft. D66 maakt zich hard voor goed onderwijs, maar dan wel in veilige gebouwen! Of dempt de gemeente Zwolle de put als het kalf verdronken is?

Ruim 2 maanden geleden stelde D66 in het Raadsplein van 22 september 2008 vragen over de brandveiligheid van scholen, waaronder De Markesteen en De Ark aan de Gedeputeerdenlaan. Dit naar aanleiding van een brief d.d. 4 september 2008 van een verontruste burger aan wethouder Cnossen. Een stalen brandtrap was aan het eind afgesloten met een slot en niet met een voorge- schreven draaiknop. Op 8 september 2008 is de directie hierop aangesproken en bij controle op 12 september 2008 bleek inmiddels een draaiknopcilinder te zijn aangebracht.

In de beantwoording op 22 september 2008 gaf wethouder Cnossen verder ondermeer aan, dat:

 1. De gebruiker van het pand, in dit geval de directie van de school, verantwoordelijk is voor de veiligheid.
 2. Basisscholen onder het nieuwe Gebruiksbesluit van 1 november 2008 moeten beschikken over een gebruiksvergunning. Scholen voor voortgezet onderwijs moeten een melding doen onder dit nieuwe besluit.
 3. De gemeente bezig is met een inhaalslag op het gebied van gebruiksvergunningen en toeziet op veilige vluchtwegen op scholen.
 4. Burgers geconstateerde onveiligheid kunnen melden bij de gemeente, afdeling Toezicht en Handhaving. Dit kan per brief, per mail of telefonisch.
 5. Over de inhaalslag op het gebied van gebruiksvergunningen inclusief een planning nadere schriftelijke informatie aan de Raad volgt.

Inmiddels is ons gebleken op basis van informatie van de eerder verontruste burger, dat:

 • Op een brief van 4 september 2008 van de burger aan wethouder Cnossen met de eis tot intrekking van de gebruiksvergunning van vorenstaande scholen – na een 2e brief op 7 oktober 2008 –  eerst op 4 november 2008 een reactie volgde. In die brief wordt aangegeven, dat er geen gebruiksvergunning is verleend en deze dan ook niet kan worden ingetrokken. Voor de uitkomsten van de brandpreventieve controle op De Ark wordt verwezen naar een (ontbrekende) bijlage met de uitkomsten daarvan. Eerst na telefonisch rappel op 5 november 2008 ontvangt betrokkene op 10 november 2008 de uitkomsten alsnog. De WOB-reactietermijn bedraagt 2 weken.
 • Op 4 november 2008 aan De Ark zijn gemeld “een aantal aandachtspunten” van een brandpreventieve controle door medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving en de Brandweer op 23 september 2008. Deze “aandachtspunten” moeten binnen 3 maanden zijn opgelost en hierna zal een hercontrole plaatsvinden.
 • Op 3 november 2008 op De Markesteen eveneens een brandpreventieve controle is verricht.

D66: Artikel 45 vragen over brandveiligheid scholen en andere openbare ruimten

Op basis van het vorenstaande heeft D66 de volgende schriftelijke (artikel 45) vragen, waarop zij graag binnenkort antwoord ontvangt.

1.       Kan de Raad zéér binnenkort de al 2 maanden gelden toegezegde nadere schriftelijke informatie over de inhaalslag gebruiksvergunningen inclusief een planning ontvangen? Kunt u in die planning aangeven:

·         Totaalaantal te controleren scholen, aantal scholen dat wel/niet beschikt over gebruiksver-gunning, per maand aantal geplande te controleren scholen zonder en aantal met gebruiksvergunning (ook vereist vóór invoering van Gebruiksbesluit van 1 november 2008) ?

2. Hoeveel scholen (zonder/met gebruiksvergunning) zijn er inmiddels gecontroleerd?

3. Hebt u, evenals D66, kennisgenomen van de onthutsende uitkomsten van de brandpreventieve controle op De Ark? (Zie beknopte samenvatting in bijlage bij deze vragen) In welke mate wijken uitkomsten De Markesteen en tot nu toe elders hiervan af?

4. Wat als binnen gestelde termijn van 3 maanden e.e.a. niet is verholpen?

5. Mogen openbare instellingen wel opengesteld worden/zijn zonder te beschikken over een gebruiksvergunning, welke sanctie staat hierop en hoe vaak is deze sanctie in Zwolle toegepast? Antwoord toelichten mede aan de hand van geldende resp. eerdere regelgeving.

6.a Klopt het, dat:

* Vluchtdeuren in de kantine van hockeyclub Tempo’41 op ca. 1,80 meter van draaiklinken zijn voorzien en daarom voor kinderen en andere korte(re) mensen onbereikbaar zijn?

* Een enkele vluchtdeur in de kantine van Tempo’41 op slot zit zonder dat de sleutel erin zit?

* De kantine/vergaderzaal op de eerste verdieping van de nieuwe brandweerkazerne op de Marslanden een deur heeft, die tegen de vluchtrichting in opengaat?

6.b Zo ja, wanneer is daar door welke instantie(s) een (oplevering/brandpreventieve)controle op brandveiligheid geweest en zijn vorenstaande en andere tekortkoming(en) daarbij eveneens geconstateerd? Gelden hierbij dezelfde of verscherpte (welke?) veiligheidseisen?

6.c Had de tekortkoming bij de brandweerkazerne al niet voorafgaande aan de bouw op basis van de bouwtekeningen moeten worden vastgesteld?

6.d Dient de brandweer voor alle brandweerkazernes over een gebruiksvergunning te beschikken en is dit ook feitelijk het geval?

Jan J. Zelle

(D66-Fractievoorzitter)


Samenvatting uitkomsten of “aantal aandachtspunten” controle brandveiligheid De Ark

1.                  Aantal toegangsdeuren afsluitbaar met sleutel i.p.v. knopcilinder of paniekbeslag.

2.                  Geen brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie.

3.                  Aantal verlichte vluchtrouteaanduidingen functioneert niet meer.

4.                  Vluchtrouteaanduiding moet worden uitgebreid.

5.                  Te smalle vrije doorgang – in strijd met Bouwbesluit – tot aantal klaslokalen.

6.                  Mogelijk brandbare gordijnen.

7.                  Eén van vluchtroutes van het gymlokaal is geblokkeerd.

8.                  Het ontruimingsplan voldoet niet geheel.

9.                  Eén van de brandslanghaspels is niet (jaarlijks) gekeurd door een deskundige.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. De zwolse brandweer is uittekend in staat om dit zelf te onderzoeken en te beoordelen. kan D66 zich weer richten op zaken met andere prioriteiten.


  ⚠️ Meld

 2. Ach, het scoort als je met een onderwerp komt waar niemand tegen kan zijn. Helemaal met je eens Pp. Gister Herman Finksers bij DWDD, hij maakte zich erg sterk tegen een vrliegveld in Almelo. Was eens naar de TU geweest voor info en meningvorming. Ze waren zo blij dat hij kwam; er was in al die jaren nog nooit iemand geweest. Ook niet van de politiek, dachten waarschijnlijk dat ze het zelf allemaal zo goed wisten :'(


  ⚠️ Meld

 3. Wees maar blij dat de politiek zich hier mee bemoeid,voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
  Stel dat er in de genoemde panden iets ernstig zou gebeuren ,dan was het hek van de dam geweest en alle kritiek naar de politiek gegaan waarom er niets met de bekende gegevens gedaan is.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.