GL/DG lanceert idee voor Zwolle-pas

Zwolle – GroenLinks / De Groenen vraagt het college in te stemmen om de mogelijkheden te verkennen om een Zwolse variant op de Stadspas, een kortingspas voor cultuur, recreatie en sport te realiseren, en hierover bij de perspectiefnota in 2009 te rapporteren.

Dit initiatiefvoorstel beoogt een haalbaarheidsonderzoek voor een Zwolse variant op de Stadspas, als werknaam gebruiken we Zwolle-pas. De uitkomsten van een eerste verkenning wil GL/DG graag bij de komende Perspectiefnota betrekken. Daarbij wil de groene fractie ruimte laten voor verschillende varianten van de Zwolle-pas waaruit gekozen kan worden. In de nadere toelichting op dit voorstel laat GL/DG achtergronden en voorbeelden zien die mogelijk inspirerend werken. De vraag die GL/DG beantwoord wil zien is, of een Zwolle-pas participatie aan de samenleving kan bevorderen. Daarnaast wil de fractie weten of een Zwolle-pas ook een meerwaarde kan hebben voor Zwolse bedrijven, clubs en instellingen, en voor het imago van de stad als geheel. In het algemeen is de stadspas bedoeld om (herhaal) bezoek- en deelname aan activiteiten en instellingen te stimuleren.

Een perspectief daarbij is om bij een komende evaluatie van het armoedebeleid, bijvoorbeeld in 2010, en via een koppeling aan het economisch beleid, te kunnen kiezen voor een brede variant van de Zwolle-pas. Dat vraagt tijdige voorbereiding. De eenvoudigste variant van de Zwolle-pas is wellicht al op kortere termijn te realiseren.

Argumenten

– Bevorderen van participatie in de samenleving (deelname aan sociale activiteiten) is belangrijk, daarom dient de gemeente mogelijkheden die er zijn om drempels uit de weg te ruimen te benutten.

– In diverse gemeenten is aangetoond dat een variant op de Stadspas een goede bijdrage levert aan het bevorderen van participatie, en tevens promotionele doelen kan dienen voor instellingen, bedrijven, evenementen en voor een stad als geheel.

Vervolg

“We willen dat het college aan de slag gaat met een verkenning rond de genoemde varianten (incl. een groeimodel), zie verdere toelichting, en de uitkomsten van de verkenning koppelt aan de perspectiefnota in 2009. Zodat dan keuzen gemaakt kunnen worden over nadere uitwerking”.

Concreet gaat de verkenning per variant in op:

– prognose rond bereiken van beoogde effecten

– financiële consequenties van de keuzemogelijkheden

– mogelijke plaatsing in staand beleid als bijv. WWB, WMO en Stadsmarketing

– draagvlak in de stad, bij doelgroepen, instellingen en bedrijven

– kosten en organisatie van te nemen vervolgstappen

 

Michiel van Harten, 8-12-’08

 

Nadere toelichting

Belang van participatie

Deelnemen aan sociale, culturele en sportactiviteiten is niet alleen leuk en gezellig , maar het bestrijdt isolement. Nieuwe contacten kunnen ook nieuwe mogelijkheden bieden om de eigen leefsituatie te verbeteren. In de praktijk is het lastig om participatie te vergroten. Voor mensen met een laag inkomen zijn er financiële drempels, maar voorzieningen die bijvoorbeeld via bijzondere bijstand worden aangeboden, worden lang niet altijd benut. En nieuwe groepen (dit geldt voor alle inkomensgroepen) betrekken bij sociale, culturele, sportieve activiteiten is niet eenvoudig, en moet deels ook op wijkniveau worden bezien.

Stadspas in opkomst

De gemeente Amsterdam was in 1991 de eerste gemeente met een stadspas, men is daar ook eigenaar van de naam ‘Stadspas’. Later volgden de grotere gemeenten met een eigen variant van de stadspas zoals Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Groningen, Den Haag, Breda, en Nijmegen. De middelgrote steden volgen steeds meer, bijvoorbeeld Veenendaal, Zeist, en recent Alkmaar. En Delft heeft bijv. een stadspas die ook aansluit bij de Rotterdampas, steeds meer kleinere gemeenten hebben zich aangesloten bij stadspassen van grote buren.

Doel en voordelen van de Stadspas: verlaging drempels

In het algemeen is de stadspas bedoeld om (herhaal) bezoek- en deelname aan activiteiten en instellingen te stimuleren.

Wanneer bepaalde groepen niet of nauwelijks deelnemen aan bijvoorbeeld sportieve of culturele vrijetijdsactiviteiten kan dit te maken hebben met drempels.

Deze drempels kunnen zijn:

a- kosten

b- onbekendheid met de activiteiten.

 

a- kosten

Drempels kunnen, zeker waar het gaat om mensen met een laag inkomen, verlaagd worden door korting te geven. Gebruik van een pas is daarbij veel simpeler dan de gebruikelijke ‘papierwinkel’ rond (participatie)middelen bijzondere bijstand en andere voorzieningen.

Korting is niet alles bepalend, ook niet voor minima, om gebruik te maken van het aanbod van een stadspas. In de praktijk is het wel drempelverlagend en kan het herhalingsgebruik bevorderen.

b- onbekendheid met de activiteiten

De pas kan ook benut worden voor promotie van activiteiten. Promotie is ook van belang voor een stadspas die voor een breed publiek bedoeld is. Een optie is ook om de pas als vergroting van de vraag voor aanbieders te zien. Daarbij is een groot aantal kortingen denkbaar:

Wat valt er onder een Stadspas?

Om te beginnen zijn er nu al gelden die voor het stimuleren van participatie worden ingezet. Deze kunnen gekoppeld worden aan de stadspas. Verder bijvoorbeeld zwembad, sportclubs, sportkleding, bibliotheek, stadsbus, bioscoop, theaters, musea en evenementen. Het aanbod kan ook worden uitgebreid met de commerciele uitgaanssector, restaurants, winkels, enzovoorts. Eenmalige activiteiten zoals festivals en workshops kunnen ook via de Stadspas gepromoot worden.

Gevarieerd en handig

De pashouder profiteert van een directe korting.  De praktijk in andere steden laat zien dat de Stadspas door het gebruiksgemak tot aanzienlijk meer gebruik van activiteiten, regelingen en aanbiedingen leidt. In welke mate verschilt per type pas, en is afhankelijk van lokale situaties. Het kortingenpakket van de pas kan divers en aansluitend op de behoeften van de doelgroepen die er mee beoogd bereikt te worden, samengesteld, eventueel stapsgewijs.

Ook kunnen daarbij (wisselende) kortingscoupons worden toegevoegd.

Via de database van een stadspas kunnen groepen (binnen privacyregelgeving) ook gericht benaderd worden, bijv. voor integratieprojecten.

Aanvullende doelen

Naast bevorderen van participatie kan een pas bijdragen aan een positieve beeldvorming over de deelnemende organisaties, instellingen, evenementen, en over de stad. Dan is er wel een goede PR rond de pas nodig en moet deze een professionele uitstraling te hebben. Dit brengt eveneens met zich mee dat samenwerking gestimuleerd wordt tussen de instellingen onderling; want om tot een gezamenlijke pas te komen, die door een ieder gedragen wordt, is samenwerking noodzakelijk. Hier is een koppeling met Samen maken we de stad.

Soorten Stadspassen

Geen stadspas is gelijk, omdat de mogelijkheden met de pas verschillen, en ook de doelgroepen. Globaal geeft de volgende indeling een beeld:

1-Stadspas alleen voor nonprofitkortingen voor minima

Beperkte doelgroep, voor de minimahuishoudens, tot bepaald percentage boven bijstandsniveau en meestal gratis. Beheer bij sociale zaken. De pas kan proactief worden verstrekt.

Alleen bij non-profit instellingen kan de doelgroep profiteren van kortingen, zoals musea, bibliotheek en scholing en cursusaanbod door buurthuizen. Ook bijvoorbeeld goedkoop / gratis lokaal OV kan hier worden ondergebracht. De pas kan met kortingscoupons worden uitgebreid.

Werkwijze: Mensen uit de doelgroep ontvangen een pas, met een omschrijving waar deze te gebruiken is. Instellingen kunnen eenvoudig bepalen dat de gebruiker in aanmerking komt, en afgesproken deel van de kosten verrekenen met de gemeente.

De kosten van deze variant zijn laag, de doelgroep is al in beeld. De administratie is relatief eenvoudig. Extra kosten kunnen ontstaan door het beter benutten van bestaande regelingen.

2-Brede Stadspas alleen voor minima

Naast de basisvoorzieningen onder 1 doen meer instellingen en ook commerciële bedrijven, zoals winkels, restaurants en bioscopen, mee. Als deze er promotioneel belang in zien zullen ze ook willen bijdragen.

Voordeel is dat er een uitgebreider pakket wordt aangeboden en de doelstelling meer participatie verbreed wordt.

Werkwijze:

In bijna alle gevallen is deze pas gratis, in ieder geval voor de minimahuishoudens

Beheer is arbeidsintensiever, zal mogelijk door apart bureau gedaan moeten worden, wellicht ook te koppelen aan stadsmarketing. Proactief worden mogelijke deelnemers benaderd.

Er is een uitgebreider pakket dan bij 1.  Bijvoorbeeld kortingscoupons kunnen het aanbod steeds verder vergroten.

De administratie is complexer dan bij 1. De kosten zijn dan ook hoger, aan de andere kant zijn er meer mogelijkheden voor sponsoring.

Bijv. Groningen heeft na eerder een brede stadspas te hebben gehad uiteindelijk gekozen voor deze variant.

3-Brede Stadspas voor alle burgers

Iedereen kan de pas aanschaffen, mogelijk zijn ook afspraken met andere gemeenten of zelfs algemeen verkrijgbaar voor niet inwoners. Zwolse minima voor een laag tarief of gratis. En minima kunnen extra coupons krijgen voor kortingen, maar ook kan de doelgroep minima bijvoorbeeld extra mogelijkheden krijgen via een speciale code op de pas.

Ook commerciële bedrijven doen mee. Naast de doelstellingen onder 1 en 2 is de doelstelling verbreed naar stadspromotie, bevordering lokale economie, promoten lokale ondernemers, waaronder uitgaanssector, en ook winkels.

Werkwijze:

Beheer door apart pasbureau. Doelstellingen onder 1 en 2 worden gehandhaafd, er zijn goede mogelijkheden om te voorkomen dat mensen met een hoger inkomen berekenend profiteren van voorzieningen die expliciet voor minima zijn bedoeld. Bij promotie kunnen ook andere partners worden betrokken, zoals woningcorporaties.

De kortingen worden op diverse wijze verkregen, bijvoorbeeld op vertoon van de pas en/of tegen inlevering van actiecoupons of waardebonnen. Het beheer van de stadspas is complex, aan de andere kant zijn er door de breedheid maximale mogelijkheden voor sponsoring. En inkomsten worden ook verkregen door verkoop tegen commercieel tarief aan niet-minima.

Voorlopige voorkeursvariant indieners initiatiefvoorstel: betaalpas voor alle burgers, variant 3

GroenLinks/De Groenen is positief over genoemde varianten maar heeft een voorlopige voorkeur voor variant 3, waarbij de pas dan net als bijv. in Alkmaar extra nadruk geeft aan voorzieningen voor minima, bijvoorbeeld tot 120% bijstandsniveau, maar ook interessant is voor brede doelgroep.

En bijvoorbeeld Veenendaal en Zeist laten zien dat een brede stadspas ook voor niet al te grote gemeenten mogelijk is.

Deze variant draagt het breedst bij aan participatie, biedt door het grote draagvlak de meeste mogelijkheden voor kortingen en promotieacties, zowel niet commercieel, als commercieel. Technisch gesproken is het mogelijk om voorzieningen alleen voor minima ook bij de brede pas onder te brengen, alleen bruikbaar voor minima.

Woningcorporaties kunnen wellicht meehelpen de pas breed te promoten.

 

Bestaande kennis en netwerken benutten? De Over de IJsselpas.

De Over de IJsselpas is bestemd voor huidige en voormalige (semi)ambtenaren, en biedt een grote hoeveelheid kortingen (10% en meer) bij bedrijven in en om Zwolle. Informatie, netwerk en gegevens van deze pas kunnen mogelijk benut worden, of als inspiratie dienen,  voor  een brede variant van de Zwolle pas en meehelpen om kosten te besparen.

Compensatie aan minima kan ook anoniem

Er zijn verschillende mogelijkheden om kortingen te verstrekken. Indien gekozen wordt voor maximale anonimiteit schieten minima eerst zelf voor en kunnen ze het geld eenvoudig binnen enkele dagen terug krijgen. (Dit is de werkwijze bijv. in Alkmaar)). Het is echter ook mogelijk om instellingen de kortingen te laten verrekenen, indien hierover afspraken zijn gemaakt met de gemeente.

Een voorbeeld uitwerking, groeien vanuit variant 1:

 

Groeimodel Zwolle-pas vanuit het huidige Zwolse participatiebeleid.

Hoewel niet de eerste voorkeur van de indieners is het mogelijk een stadspas te laten groeien vanuit het bestaande participatiebeleid en ontwikkelingen daarbij, zie bijlage.  Ook kan het kwijtscheldingsbeleid er bij betrokken worden.

Het huidige Zwolse beleid is gericht op participatie van jongeren tot 18 jaar aan allerlei activiteiten, en heeft voorzieningen voor ouderen. Deze worden in het algemeen in natura verstrekt. Bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds werkt met subsidie en prestatieafspraken. Jeugdsportfonds betaalt de kosten van sportkleding rechtstreeks aan een leverancier en betaalt de contributie aan de vereniging. In de huidige opzet toetsen instellingen zelf of iemand tot de doelgroep behoort (veelal een globale inkomenstoets). Een pas kan voor een instelling handig zijn, bij de beoordeling iemand tot de doelgroep behoort.

Voor ouderen kan een pas dezelfde functie hebben, bijvoorbeeld bij het project bewegen voor ouderen van SWO (wat vanuit “armoedegelden” gefinancierd wordt) of bij een gratis openbaar vervoer variant voor ouderen met een laag inkomen.

In een dergelijke variant is de reikwijdte van de pas (eerst) beperkt, kan de pas binnen de kaders van het huidige beleid passen en zou de pas door de gemeente in eigen beheer uitgegeven kunnen worden. De doelgroep voor deze variant kan betrekkelijk eenvoudig in beeld worden gebracht. De pas wordt verstrekt via de afdeling Sociale Zaken. De pas wordt gepromoot bij betrokken instellingen en clubs, bijv. sport, bibliotheek, muziekschool, musea, enzovoorts.

De kosten bestaan er in eerste instantie vooral uit dat de bestaande regelingen beter worden benut.

De werking van de pas kan stapsgewijs worden verbreed door de doelgroep te vergroten en de mogelijkheden met de pas uit te breiden. Een doorgroei naar variant 2 of 3 is dus mogelijk.

Stapsgewijs groeien kan nader uitgewerkt worden ten behoeve van aangepast armoedebeleid en richting het nieuwe armoedebeleid na 2011. Ook is het mogelijk om er voor te kiezen om overschotten binnen het huidige armoedebeleid hiervoor al eerder in te zetten.

Risico van groeimodel

Risico van een groeimodel is dat het initiatief Zwolle-pas op deze wijze ook zachtjes weer van de agenda kan verdwijnen. In een keer goed en breed opzetten geeft wellicht de grootste kans op een enthousiasmerende kansrijke Zwolle-pas.

Variant 2 en 3 vragen uitvoeriger voorwerk

Variant 2 en 3 zijn gericht op bredere vormen van participatie en vragen uitvoeriger voorwerk.

Deze moeten namelijk breed gedragen worden door meer doelgroepen en/of meer bedrijven en instellingen. Een verkenning kan duidelijkheid geven over perspectief voor deze varianten. Bij deze varianten is de informatie uit variant 1 ook input.

Een regionale functie van de Zwolle-pas kan met Kampen en andere regiogemeenten worden besproken.

Financiële mogelijkheden zien wij in de opgebouwde reserves binnen WWB- middelen, aangevuld met andere, bijvoorbeeld economische, middelen. De precieze dekking kan in een latere fase naar voren komen.

 

Bijlage:

 

Zwolle-pas geplaatst binnen Zwols participatiebeleid (Bron: afdeling sociale Zaken gemeente)

A-Zwolle-pas binnen staand Zwols beleid

Als wij naar het huidige armoedebeleid kijken zou de pas bruikbaar kunnen zijn bij de toetsing van het inkomen bij:

 1. Het Jeugdsportfonds. Met het Jeugdsportfonds is afgesproken dat zij van de gemeente € 45.000,00 per jaar krijgen om voor tenminste 200 jongeren van 4 tot 18 jaar een bijdrage aan sportverenigingen te geven voor deelname aan sport en of de benodigde sportkleding.
 2. Ter vervanging van de huidige activiteitenregeling voor jongeren van 4 tot 18 jaar willen wij aan de Stichting Mee Doen (of een andere nog op te richten stichting) een bijdrage geven voor het verlenen van bijdragen (aan verenigingen e.d.) voor deelname aan activiteiten anders dan georganiseerde sport. Als wij hierbij uitgaan van een bijdrage van ongeveer € 200,00 per kind van 4 tot 18 jaar, worden ongeveer 250 jongeren bereikt.
 3. Aan de Stichting Welzijn voor Ouderen wordt € 40.000,00 subsidie verstrekt om ouderen uit de doelgroep te laten bewegen. Ook hier geldt dat de pas als toetsmiddel dient om deel te nemen (zonder eigen bijdrage).
 4. De Stichting Voorpost ontvangt subsidie voor het organiseren van vakantieweken voor (onvolledige) gezinnen in de zomervakantie en voor alleengaanden of gezinnen zonder kinderen in de kerstperiode. Aanmelding en selectie geschieden via de cliëntenraad. Per deelnemer is een eigen bijdrage verschuldigd. Het gaat nu om ongeveer 50 deelnemers
 5. De Stichting Ruime Wind ontvangt subsidie voor het organiseren van zeilkampen voor kinderen uit de doelgroep van het armoedebeleid. Selectie geschiedt door de Stichting. Stichting is niet in staat om inkomen te toetsen (wil dit ook niet), waardoor op dit moment alleen onze cliënten bereikt worden (ook hier gaat het nu om ongeveer 50 kinderen). Ouders moeten voor deelname een kleine eigen bijdrage betalen.

Voor de bovenstaande punten kan de pas vrijwel direct ingevoerd worden. Het gaat om een beperkt aantal wat wellicht binnen de huidige middelen past. Het gaat hier immers alleen over de kosten van de pas.

B-Zwolse Ontwikkelingen waarbij de Zwolle-pas bruikbaar kan zijn:

 1. De gemeente kent de mogelijkheid om aan gezinnen ten behoeve van kinderen van 10 tot 18 jaar computers en computerapparatuur te verstrekken. Aangezien wij deze “dingen” in “huurkoop” verstrekken en het eigendom pas overgaat na betaling van de laatste termijn aan ons lijkt het verstandig om de pas hiervoor (nog) niet te gebruiken. Tot op heden sluiten wij jaarlijks een contract met een leverancier (Dynabyte) maar wij zijn van plan om begin volgend jaar een aanbestedingsprocedure te starten. In deze aanbesteding zouden wij kunnen meenemen dat de gebruikers op vertoon van een pas korting krijgen op aankopen gerelateerd aan de verstrekte computerapparatuur (bijvoorbeeld inktpatronen, papier, software enz.).
 2. Achmea Health heeft in de stad sport- en of fitnesscentra. Met Achmea zou gesproken kunnen worden om op vertoon van een pas aan deelnemers aan de collectieve verzekering (extra) korting te verlenen en dit ook te doen voor de niet deelnemers die tot de doelgroep behoren. Achmea zou in deze opzet de korting voor haar rekening moeten nemen.

De afdeling Sociale Zaken is samen met Maatschappelijke Ontwikkeling een voorstel aan het voorbereiden voor de invulling van de gelden in het kader van het convenant Elk kind doet mee. Hier liggen kansen om de pas te gebruiken bij de toegang tot de voorziening (bijvoorbeeld een korting voor deelname aan de peuterspeelzaal of een speciaal door de Muzerie op te zetten activiteit). Compensatie van gederfde inkomsten kan nu nog via subsidie geregeld worden. Bij de opzet van de maatregelen zal de pas mogelijk zijn.

GL/DG

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Zoiets vind ik nuttig als het gebruikt word voor jeugd van ouders van minima zodat ze wel gebruik kunnen maken van sport en anders. Verder vind ik dit echt totale onzin alleen al omdat er a. vooral grote bedrijven met ruime budgetten van profiteren (wat heeft het gemiddelde bedrijfsleven in Zwolle er dus aan) en omdat er b. dubbele subsidies verstrekt gaan worden want veel instellingen krijgen waarschijnlijk al subsidie.


  ⚠️ Meld

 2. Goed idee, maar het idee is hier niet geboren. Pronkt groen links hier met andermans veren?? deze groene kwesties interesseren mij mateloos, maar ik vraag mij regelmatig af of groen links ook wel eens resultaten behaalt, zelfs als het andemans ideeen zijn.


  ⚠️ Meld

 3. Dick schreef:

  Kan iemand dit topic in een regel of 10 samenvatten

  Sorry, ik kan het ook niet opbrengen om het artikel helemaal te lezen.


  ⚠️ Meld

 4. Hopelijk is de aankeiler de samenvatting:

  GroenLinks / De Groenen vraagt het college in te stemmen om de mogelijkheden te verkennen om een Zwolse variant op de Stadspas, een kortingspas voor cultuur, recreatie en sport te realiseren…

  Hierna haak ik af. Dus o.a. korting bij Theaters. Lijkt me een prima idee.


  ⚠️ Meld

 5. Armoedebeleid en boekhoudkundige fraudes Zwolle
  Een registeraccountant met de naam Hr. L. Verhoef heeft vastgesteld dat 300 Nederlandse gemeentes boekhoudkundige fraudes plegen met de jaarrekeningen en financiele jaarverslagen en waar Zwolle een van deze gemeentes is en waar in totaal voor miljarden euro”s op buitenlandse banken is weggeparkeerd.
  En ieder jaar schijnt deze praktijken zich voor te doen en dan de burgers maar vertellen over de tekortten in de gemeentebegroting en dan snel de tarieven vor vergunningen en betaald parkeren en de ontroerend zaakbelasting verhogen.
  En dan in de rapportages van de gemeentelijke rekenkamercommissies een verkeerd beeld schetsen en de cijfers verdraaien want wat niet weet wat niet deert.
  En de gemeenteraadsfracties scjijnen totaal geen interresses te totnen voor het doornemen van het cijfermateriaal en verslagen en waar de vraag rijst of zij uberhaupt daat het verstand voor hebben,maar de inwoners van gemeentes worden dus aan de lopend band bestolen door politieke criminelen.
  En als een gemeenteraadslid stuit op onvolkomenheden in de jaarrekeningen en verslagen dan word dit niet gemeld aan het OM of FIOD_ECD want dat schaadt het partij-imago en het accountnatsbureau die de gemeentelijke jaarrekeningen doorneemt en ook onregelmatigheden ontdekt in de finaciele verslaggeving zal natuurlijk dit ook niet melden aan het bureau of OM want dan is het desbetreffende accountantsbureau een klant kwijt en stapt de gemeente over naar een ander bureau die wel wat door de vingers wil zien.
  Afgezien het gegeven dat het Openbaar Ministerie geen belangstelling toont voor dit soort zaken want ach het is de betalende werkslaaf maar die ervoor opdraait.
  Armoedebeleid van gemeentes?Aan mijn hoela,kijk maar naar de voeselbanken en overvolle mensenasiels (pardon opvang ).


  ⚠️ Meld

Reageer