Convenant speciaal onderwijs Ambelt en De Sluis

Zwolle – Om de samenwerking tussen Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs te versterken hebben cluster-4-school de Ambelt en SBO De Sluis vandaag een convenant gesloten.

Het convenant bevat afspraken rondom de expertiseklas, ‘de zogeheten cluster-4-lesplaats’, waar leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum extra ondersteund worden, naast hun lessen binnen de SBO-setting van De Sluis. De twaalf leerlingen, die ingeschreven staan bij de Ambelt, profiteren nu van thuisnabij onderwijs en een passend onderwijsarrangement.Dankzij deze samenwerking vindt expertisevergroting vanuit de Ambelt bij De Sluis plaats. De Ambelt realiseert op deze manier haar ambitie om haar expertise in een brede range van onderwijsarrangementen op een vraaggestuurde wijze aan te bieden.

In de praktijk

Directeur van De Sluis, Eize Eizenga: “We wilden onze leerlingen meer bieden dan alleen de mogelijkheid tot ambulante begeleiding. Twee leerkrachten van De Sluis, die kennis van en affiniteit met de cluster-4-groep hebben, zijn naar de lesplaats gedetacheerd en bieden de betreffende kinderen extra begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. De kinderen worden bovendien begeleid door de Commissie van Begeleiding van de Ambelt en een team met verschillende disciplines vanuit beide scholen: een orthopedagoog, kunstzinnig therapeut, logopedist, maatschappelijk werkende, intern begeleider en ten slotte wordt de expertise van de Ambulante Dienstverlening van de Ambelt gebruikt.

De expertise van cluster-4 wordt, door middel van de Commissie van Begeleiding van de Ambelt, ook ingeschakeld bij het opstellen van het handelingsplan voor de leerling en de bewaking en evaluatie daarvan.

Succes

Hendrien Zijlstra, directeur van de Speciaal Onderwijs-afdelingen van de Ambelt in Zwolle, geeft aan dat de samenwerking nu al een groot succes is: “De samenwerking is erg goed en we krijgen positieve reacties van ouders”. Eize Eizenga noemt het een voordeel dat de leerkrachten van de lesplaats uit eigen team afkomstig zijn en de school goed kennen. Dit zorgt er namelijk voor dat de scholing die de leerkrachten van de lesplaats via de Ambelt krijgen zich als een olievlek binnen ons team verspreidt. Het team leert veel beter met kinderen met gedragsproblemen omgaan en de hele school heeft daar profijt van”.

De Ambelt

Orthopedagogisch Centrum de Ambelt verzorgt cluster-4-onderwijs op ruim dertig locaties in Drenthe, Gelderland en Overijssel. Cluster– leerlingen zijn leerlingen met gedrags- en jeugdpsychiatrische problemen. Ook verzorgt de Ambelt ambulante begeleiding op reguliere scholen in hetzelfde werkgebied.

De Ambelt wil leerlingen die competenties meegeven, die hen in staat stellen als volwaardige deelnemers zo evenwichtig, gelukkig en zelfstandig mogelijk aan het maatschappelijk handelen deel te nemen: op gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd.

De Sluis

De Sluis is een Speciale school voor Basisonderwijs en valt onder Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Leerlingen van De Sluis hebben de gewone basisschoolleeftijd maar hebben behoefte aan speciale onderwijsmiddelen, omdat ze contactproblemen, concentratiestoornissen of een verhoogde activiteit hebben. Het onderwijs richt zich op het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de samenleving.

Het uitgangspunt van De Sluis is:’ Leer kinderen het eigen gedrag te begrijpen. Help hen zich verder te ontwikkelen en op een wenselijk geachte manier met zichzelf en hun omgeving om te gaan’.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is de ontwikkeling die het voor elke leerlingen mogelijk gaat maken om optimaal gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en van alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden. Passend Onderwijs wil zeggen: geen kind tussen wal en schip. Een wet die de invoering van passend onderwijs verplicht, wordt in 2011 verwacht.

Artikel delen: