Brief politieke partijen: stand van zaken Spoorzone

Zwolle, 18 december 2008 

Geacht College, 

Net als u vinden wij momenteel het dossier Spoorzone één van de belangrijkste dossiers voor de toekomst van Zwolle. Dat is ook de reden dat de Raad in dit dossier een eigen positie wil innemen. Zowel wat betreft het nemen van verantwoordelijkheid als het bepalen van de gewenste ontwikkeling. Daarom is de raammotie van februari 2008 raadsbreed aangenomen. Deze motie laat zien dat de Raad van mening is dat de manier waarop de Spoorzone moet worden ontwikkeld, wordt bepaald door de visie op de bereikbaarheid van de stad alsmede op een stedenbouwkundige visie voor dit stadsdeel.

De bereikbaarheidsvisie moet bijvoorbeeld zicht geven op de kansen en de mogelijkheden die het Spoorzone-gebied biedt. Dat is ook de reden dat de Raad de bereikbaarheidsvisie in september voorgelegd wilde krijgen en na overleg heeft ingestemd met de maand december. Daarnaast moet de visie de stedenbouwkundige kaders voor vastgoedontwikkeling weergeven. Maandag 8 december heeft u laten zien dat u een ander standpunt heeft over de volgorde van deze zaken. Het die avond door u gepresenteerde schema laat zien dat eerst het aantal oplossingsmogelijkheden voor de Spoorzone (vooral de plaats van het busstation) wordt versmald om daar de juiste bereikbaarheidsvisie naast te leggen. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat de ontwikkeling van de stad Zwolle afhankelijk wordt gemaakt van de visie op de Spoorzone. De raammotie geeft juist aan dat het gaat om de ontwikkeling van de stad, waaraan de ontwikkeling van de Spoorzone een bijdrage moet leveren.

Om geen verdere vertraging te veroorzaken, stellen we u niet voor om nu pas op de plaats te maken. Middels deze brief willen we u wel laten weten hoezeer onze fracties hechten aan de in de raammotie genoemde volgorde. Dat houdt in dat eerst de bereikbaarheidsvisie wordt vastgesteld, voordat er definitieve keuzes worden gemaakt over de oplossingsvarianten voor de Spoorzone. Tevens houdt dat in dat u ons zorgvuldig en tijdig blijft informeren over welke varianten aan de orde zijn en wat de voor- en nadelen van die varianten zijn.  

Onze fracties willen een toezegging van het college dat ze zich zal houden aan de door de Raad in de raammotie neergelegde volgorde. We hebben geen behoefte om in dit stadium te debatteren over de inhoud van de voorstellen. Wél willen we het signaal afgeven dat de te maken keuzes wat ons betreft moeten voortvloeien uit een gedragen visie. 

We willen als Raad samen met u bouwen aan een Spoorzone, die in alle opzichten een verrijking wordt voor onze stad. 

Met vriendelijke groet,

Chr.Uniefractie     CDA-fractie                 VVD-fractie                 PvdA-fractie

Gerdien Rots         Dite Husselman        Piet van Dijk         Ronald Revenberg

Artikel delen:

Reageer