Primeur voor Veiligheidsregio IJsselland

Zwolle – Zonder brandweervrijwilligers is er geen brandweerzorg in IJsselland. Vrijwilligers zijn de dragers van die zorg en daarmee van de lokale veiligheid. Hun functioneren is dan ook essentieel voor de brandweer in de toekomstige Veiligheidsregio IJsselland.

Op maandag 22 december a.s. wordt dat bevestigd door het ondertekenen van een convenant. Dat gebeurt door de portefeuillehouder Brandweer in de Veiligheidsregio IJsselland i.o. en het Regionaal Platform IJsselland van de VBV – de Vakvereniging van Brandweer Vrijwilligers. Een commissie van de VBV gaat adviseren over regionale onderwerpen die voor de vrijwilliger van belang zijn. De heer J.D. Alssema (Portefeuillehouder Brandweerzorg en burgemeester van Staphorst), mevrouw L.J. Sievers (Commandant Regionale Brandweer) en de heer W. Habers (Bestuur Regionaal Platform IJsselland van de VBV) erkennen elkaar hiermee als belangrijke gesprekspartners.

Er verandert veel voor de Brandweer Vrijwilligers in het hele land. Dat wordt onder andere veroorzaakt door de komst van de Wet op de Veiligheidsregio’s en daarmee samenhangende besluiten. Er worden Veiligheidsregio’s opgericht en de gemeentelijke brandweren krijgen een andere positie. Een jaar geleden riep dat nog veel weerstand op, vooral bij de vrijwilligers.

De Veiligheidsregio IJsselland gaat op 1 januari a.s. van start. De lokale commandanten komen dan in regionale dienst. Een goede belangenvertegenwoordiging van en betrokkenheid bij de brandweervrijwilligers leidt tot snellere acceptatie van onvermijdelijke veranderingen. Maar ook tot verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering. Door het convenant heeft de brandweervrijwilliger opregionaal niveau een stem in de nieuwe brandweerorganisatie.

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Om die reden ligt de organisatie van de Veiligheidsregio in de lijn van het verlengd lokaal bestuur. De burgemeesters uit de 11 gemeenten binnen IJsselland zitten ook samen in het Veiligheidsbestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de basis brandweerzorg tot en met de bestrijding van rampen en crises. De inzet van voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers is heel belangrijk voor een adequate bestrijding van branden, rampen en andere calamiteiten. Bestuurders en brandweer in ons gebied ‘zien’ de druk van allerlei ontwikkelingen op de vrijwilliger. De positie van de vrijwilligers zelf verandert niet, maar hun omgeving wel. In onze regio is het Platform IJsselland van de VBV sinds december 2008 gesprekspartner. Het afgelopen jaar is er veel overleg geweest met uiteindelijk het convenant als resultaat. Voor beide partijen een mijlpaal!

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is verheugd dat er op 22 december as. het eerste regionale convenant wordt afgesloten. De Veiligheidsregio IJsselland heeft de primeur. Het veiligheidsbestuur erkent hiermee dat Brandweer Vrijwilligers een belangrijke rol vervullen in de lokale samenlevingen door bij nacht en ontij gereed te staan voor spoedeisende noodhulp bij brand en ongevallen aan medeburgers te verlenen en de rampenbestrijding te versterken.

De VBV streeft naar invloed en zeggenschap voor de 22.000 Brandweer Vrijwilligers zowel op nationaal als regionaal niveau. Op landelijk niveau door beïnvloeding van wetgeving, regels en  leidraden en op regionaal niveau om de betrokkenheid aan de voorkant bij de veranderingsprocessen te organiseren. Hierdoor worden veranderingen sneller geaccepteerd en komt er meer draagvlak om in andere organisatievormen te gaan werken zoals clusters en regionale brandweren.

Het landelijk bestuur van de VBV is daarom verheugd dat in de bakermat van de Vakvereniging, namelijk de Veiligheidsregio IJsselland, het 1ste convenant wordt afgesloten. Na half jaar van overleg ligt er een convenant dat op alle facetten de inspraak, met name op het vakgebied organiseert. Het bestuur hoopt dat op deze wijze een goed voorbeeld gegeven wordt dat ook in andere veiligheidsregio’s tot afsluiting zullen overgaan.

Artikel delen:

Reageer