Alle berichten van Loes la Faille

CDA stelt vragen over uitkomsten Berenschot-onderzoek Orkest van het Oosten

CDA stelt vragen over uitkomsten Berenschot-onderzoek Orkest van het Oosten

Zwolle – Als gevolg van een fors lagere bijdrage vanuit het Rijk is een fusie tussen de Het Gelders Orkest en Het Orkest van het Oosten de enige oplossing om een symfonische voorziening voor het Oosten van Nederland te behouden. Uit het onderzoek van Bureau Berenschot blijkt dat de subsidie om de orkesten in de benen te houden, aanzienlijk hoger moet zijn dan de huidige provinciale bijdrage. Om later dit jaar een goede afweging te kunnen maken, als het besluit voorligt in Provinciale Staten, heeft woordvoerder cultuur Susan Faal vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Meer geld voor meer cultuur?
De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de uitkomsten van het rapport dat Bureau Berenschot heeft gemaakt over de fusieplannen van de twee orkesten. De CDA-fractie is van mening dat een orkest een belangrijke culturele voorziening is voor Overijssel. De fractie is benieuwd naar de reactie van Gedeputeerde Staten op het fors hogere subsidiebedrag dat nodig is om het orkest in de benen te houden. “We zijn als CDA-fractie vooral benieuwd waarom er voor de fusie, die in onze beleving juist meer efficiency zou moeten opleveren, veel meer geld nodig is. Ook willen we graag weten of en hoe andere orkesten in Nederland geconfronteerd zijn met Rijksbezuinigingen en hoe zij hiermee om zijn gegaan. Ook zijn we benieuwd of er met het verhogen van de subsidie een groter cultureel aanbod in onze provincie gaat ontstaan en hoe de Overijsselse cultuursector betrokken wordt. We hebben gevraagd waar het aanbod van het orkest uit gaat bestaan en of dit een groter aanbod is dan de afgelopen jaren”, aldus Susan Faal.  

Lees verder »

Debat over aanpassen verordening winkeltijden

Debat over aanpassen verordening winkeltijden

Zwolle – Woensdagavond 4 juli  debatteert de gemeenteraad tijdens een extra ingelaste vergadering over het voorstel om de verordening voor de winkeltijden aan te passen.

Om het voorstel te kunnen uitvoeren, moet de  winkeltijdenverordening gewijzigd worden, zodat geen sprake meer is van regulering in aantallen en openingstijden. In samenwerking met partners wordt een plan ontwikkeld om de zondagsopenstelling te maken tot een aansprekende mix van cultuur, horeca en winkelen waarbij recht gedaan wordt aan de zondagsbeleving.

Lees verder »

Gedonder in de Kanonsteeg

Gedonder in de Kanonsteeg

Zwolle – Deze zomer kunnen toeristen en inwoners genieten van een gloednieuwe stadswandeling door Zwolle. Het gaat om een natuurhistorische stadswandeling over Zwolle, het klimaat en de deinende delta.

In samenwerking met Climate Campus Zwolle, ontwikkelde ErUit een route langs historische trekpleisters en bijzondere nieuwbouwprojecten waaronder de Kanonsteeg, het Kraanbolwerk, de Thorbeckegracht en de Nieuwe Markt. In de wandeling is aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de stad, het klimaat en de relatie van Zwollenaren met het water door de eeuwen heen. Ook wordt stilgestaan bij de betekenis achter enkele levensgrote 3D Climate Street Paintings, straattekeningen die deze zomer in Zwolle te zien zijn.

Lees verder »

Landstede Groep zet flinke stappen voorwaarts

Zwolle – Onderwijsorganisatie Landstede Groep presenteert vandaag haar jaarresultaten over 2017. In het jaarverslag, dat vanaf vandaag op de website van Landstede Groep staat, is te zien dat op zowel organisatorisch als financieel gebied zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet. Dit wordt ook gezien door de Onderwijsinspectie. De financiële resultaten over gehele groep zijn beter dan verwacht, de kwaliteit van het onderwijs is verder verbeterd, er is geïnvesteerd in duurzame schoolgebouwen en er kan worden teruggekeken op veel mooie initiatieven gekoppeld aan de vijf waarden van Landstede Groep.

Bestuursvoorzitter Theo Rietkerk is trots op de resultaten en prijst de betrokkenheid en inzet van de medewerkers die dit samen tot stand hebben gebracht. “Het feit dat we niet alleen de financiële resultaten, maar ook veel andere zaken zoals de kwaliteit van het onderwijs hebben kunnen verbeteren, is de uitkomst van een gezamenlijke ambitie en inspanning”, aldus Theo Rietkerk.
Het totale financiële resultaat van de gezamenlijke onderwijsstichtingen is gestegen van 8,4 naar 8,5 mln. en er is verbetering geboekt op alle financiële kengetallen; rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Binnen het mbo en het voortgezet onderwijs hebben alle onderwijsstichtingen betere financiële resultaten dan verwacht.

Lees verder »

Eerste openluchtbioscoop op het Zwolse Lübeckplein groot succes

Eerste openluchtbioscoop op het Zwolse Lübeckplein groot succes

Zwolle – De eerste openluchtbioscoop op het Zwolse Lübeckplein op donderdagavond 28 en vrijdagavond 29 juni was een enorm succes. Alle 320 zitplaatsen voor beide avonden waren binnen enkele dagen uitverkocht. Door samen met Buro Ruis een openluchtbioscoop te organiseren wil de gemeente Zwolle met  belanghebbenden Lübeckplein het kloppende hart van Hanzeland maken. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar wat te beleven is en waar je je verbonden voelt met elkaar, de omgeving en de regio. Met het organiseren van de openluchtbioscoop komt dit eindplaatje opnieuw een stapje dichterbij.

“Met bewoners, ondernemers en studenten werken we samen om van het plein een plek te maken waar mensen graag naartoe gaan. In 2017 organiseerden we er een geslaagde haringparty en oktoberfest en startten we met het gedeeltelijk vergroenen van de luchtkokers op het plein. Begin dit jaar organiseerden we een nieuwjaarsborrel en vorige week werden de vijf luchtkokers met streetart beschilderd door studenten van Cibap.

Lees verder »

PvdA pleit voor gezamenlijk Overijssels landbouwakkoord

PvdA pleit voor gezamenlijk Overijssels landbouwakkoord

Zwolle – De landbouw loopt hard tegen grenzen aan. Boereninkomens staan onder druk, agrariërs hebben amper ruimte om hun bedrijf te verduurzamen en door de nadelige invloed op leefomgeving en natuur staat het maatschappelijk draagvlak van de sector onder druk. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een vandaag verschenen essay. Het Planbureau pleit voor een landbouwakkoord tussen boeren, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. In dat akkoord moet een gedeeld toekomstbeeld voor de Nederlandse landbouw worden neergezet. De PvdA Overijssel is een groot voorstander van zo'n overeenkomst en ziet veel mogelijkheden om dit regionaal op te pakken.

“Wie vooroploopt zet de toon van de muziek,” zegt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. “Wij willen dat Overijssel als eerste een landbouwakkoord sluit waarin we samen werken aan een collectief toekomstbeeld. Daarmee zijn zowel boeren als omwonenden en milieu gediend. Bovendien ontwikkelen we als koploper regionaal kennis en ervaring die we vervolgens in Nederland en Europa in kunnen zetten.”

Lees verder »

Nieuwe identiteitscontrole met documentscanner en gezichtsvergelijking

Nieuwe identiteitscontrole met documentscanner en gezichtsvergelijking

Zwolle – Om identiteitsfraude en look-a-like misbruik te voorkomen en te bestrijden gaat de gemeente Zwolle haar drie digitale klantenzuilen uitbreiden met een documentscanner en gezichtsvergelijking. Op donderdag 5 juli 2018 wordt er een pilot gestart met één van deze klantenzuilen. Burgemeester Henk Jan Meijer zal het systeem als eerste in gebruik nemen door een aanvraag in te dienen voor een nieuw reisdocument. De opstelling wordt een aantal maanden uitvoerig getest en naar verwachting eind dit jaar in gebruik genomen.

Bredere inzet documentscanner en fotovergelijking
Al enige jaren maakt de gemeente, bij het migratieloket en bij de backoffice Burgerzaken, gebruik van een documentscanner en gezichtsvergelijking om zo identiteitsfraude tegen te gaan. De scanner is gekoppeld aan een database met echtheidskenmerken van identiteitsbewijzen uit verschillende landen.

Lees verder »

ChristenUnie wil serieus werk maken van ingraven hoogspanningskabel

ChristenUnie wil serieus werk maken van ingraven hoogspanningskabel

Zwolle – De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Gezondheidsrisico’s spelen daarin een belangrijke rol. Door de elektromagnetische straling kan er een verband zijn met de ziekte van Alzheimer en kinderleukemie. Bij bepaalde windval is er ook sprake van hinderlijk geluid

Het kabinet heeft besloten een regeling te introduceren om een aantal bovengrondse hoogspanningsverbindingen van 50, 110 en 150 kV door bebouwd gebied onder de grond te verkabelen. Het zou volgens de minister gaan om ca. 135 km. Een voorwaarde voor die verkabeling  is dat de betreffende gemeente (en/of provincie) een wettelijk vast te stellen deel van de kosten draagt. De looptijd van het verkabelingsprogramma is 15 jaar. TenneT, welke gaat over het distributienetwerk, moet het programma  gaan uitvoeren.

Lees verder »

Cibap tijdelijke inwoner voormalig politiekantoor Luttekestraat

Cibap tijdelijke inwoner voormalig politiekantoor Luttekestraat

Zwolle – Vanaf 5 juli tonen eindexamenkandidaten van het Cibap hun eindwerk  “Cibap Graduates 2018” in het voormalig politiekantoor aan de Luttekestraat 35. De expositie, die toegankelijk is voor iedereen, vertegenwoordigt alle opleidingen: Mediavormgever, Ruimtelijk Vormgever, Creatief Vakman, Specialist schilder, Filmmaker (AV) en fotograaf, Visueel deSigner en Grafisch ontwerper. De nieuwe naam van het pand is Transit. Het pand is eigendom van de gemeente Zwolle.

Wonen, werken, tonen
Het Cibap stelt het pand samen met een aantal partners tot het eind van het jaar open voor publiek en gebruikt het als etalage van de creatieve sector en als ontmoetingsplek voor creatieve professionals. Onder het motto wonen, werken en tonen wordt het pand optimaal benut. De bovenste verdieping is bewoond via AdHoc. Verder zijn er diverse werkruimtes voor creatieve professionals en is het een verzamel- en uitvoeringsplek voor de Creative Council.

Lees verder »

Droogte houdt aan: waterschap alert

Droogte houdt aan: waterschap alert

Zwolle – Ondanks de droogte kent het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta nu nog geen grote problemen. Het is momenteel erg droog in ons gebied. De weersverwachting laat boven-dien zien dat de droogteperiode nog een tijd aanhoudt. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en treft wanneer nodig passende maatregelen.

Wat kan er gebeuren?
De wateraanvoer proberen wij zo goed mogelijk te regelen. De waterpeilen kunnen hier en daar zakken en sloten kunnen droogvallen. De wind is ook van invloed op de waterpeilen. Door te maaien houden we het watersysteem op orde en laten we water in vanuit het IJsselmeer.

Lees verder »

Voorbereidende onderzoeken stadsdijken van start

Voorbereidende onderzoeken stadsdijken van start

Zwolle – Van juli tot november voert Waterschap Drents Overijsselse Delta verschillende onderzoeken uit op en rondom de stadsdijken in Zwolle. Zo krijgt het waterschap extra informatie over de bodem en de natuur. Die gegevens zijn nodig om een definitief ontwerp van de dijkversterking te maken.

Begin 2019 start het waterschap met een aannemer en belanghebbende partijen met het maken van een definitief ontwerp van de dijkversterking. Hanna de Weerd van het projectteam Stadsdijken Zwolle: “Een dijk versterken doe je niet zomaar. Er gaat veel onderzoek aan vooraf. Daarom onderzoeken we de komende maanden hoe de grond in en onder de dijken is opgebouwd en of de grond is vervuild. We nemen grondmonsters tot op dieptes tussen de twee en 25 meter. De boorgaten herstellen we na de boring met klei. De monsters worden vervolgens in een laboratorium verder onderzocht.”

Lees verder »

Imkerijdag op Kinderboerderij Wezenlanden

Zwolle – Op zondag 15 juli openen de nodige Nederlandse imkers hun bijenstanden voor het publiek tijdens de vierde Landelijke Open Imkerijdag. Op meer dan tweehonderd plaatsen in het land kan het publiek een kijkje nemen in de bijzondere wereld van de bijenhouderij. Dus ook bij u in de buurt. Enthousiaste imkers vertellen over het fascinerende leven van de honingbij en demonstreren graag wat er komt kijken bij hun mooie hobby.

Wat is er zoal te beleven? Bijenhouden is meer dan een bijenvolk met 40.000 – 50.000 bijen in een kast onderbrengen en verzorgen. Het betekent ook slingeren van de gewonnen honing, het vangen van of voorkomen van zwermen en inspelen op het weer en de natuur. Vers gewonnen honing is te proeven, u kunt in een bijenvolk kijken en misschien laat de bijenkoningin zich zien. Het is vast wel wennen aan al dat gezoem om u heen, maar veilig in een bijenpak zult u merken dat bijen helemaal niet eng zijn.

Lees verder »