Kick Off topsport selecties Landstede

Zwolle – Dinsdagavond presenteerde Stichting Topsport Zwolle in een volle ZBC-hal de Kick Off 2008. De Kick Off was de officiële aftrap van het nieuwe topsportseizoen van Landstede Basketbal & Landstede Volleybal en de eerste kennismaking van het publiek met de (vernieuwde) basketbal- en volleybalselecties van 2008-2009.

De avond startte met een terugblik op het afgelopen seizoen. Nieuwe sponsors werden gepresenteerd. Hierna werden alle teams van Landstede Basketbal & Landstede Volleybal op een spectaculaire manier voorgesteld, en gaven de eerste selecties een training-show. Verder waren er, tussen het voorstellen van de teams door, dansacts te zien van het demoteam Reloaded uit Nijverdal, winnaar van de Abbott Dance Battle 2007-2008. De Kick Off werd op een spetterende manier afgesloten door niemand minder dan Harm Wolters.

Via ‘Lees verder’ meer foto’s !

Lees verder »

Zwolle betrokken bij Masterplan Vechtdal

Zwolle – De provincie, de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle, waterschappen en diverse maatschappelijke organisaties gaan aan de slag om het Vechtdal nog mooier te maken voor mens en dier. Ook moet het gebied beter bestand zijn tegen overstromingen. Daarom wordt er aan de hand van een startdocument een Masterplan Ruimte voor de Vecht opgesteld. De komende maanden worden belanghebbenden in het Vechtdal uitgenodigd om bij te dragen  aan het Masterplan. Wethouder Hennie Kenkhuis: ‘Het plan biedt kansen voor Zwolle. We hebben zelf ook plannen, maar door de handen ineen te slaan kunnen we veel meer realiseren.’

Het gaat om plannen op gebied van water, landbouw, natuur en landschap, bebouwing, toerisme en recreatie en infrastructuur en cultuurhistorie. De gemeente ziet kansen om de Vechtcorridor bij Zwolle aantrekkelijker in te richten. Bijvoorbeeld als het gaat om behoud en versterking van de cultuurhistorie in het Vechtdal, zoals meer aandacht voor landgoederen, fraaie boerderijen en interessante waterstaatkundige bouwwerken . Ook wordt gekeken naar verbetering van recreatieve verbindingen, zoals een fietspont bij “Kijk in de Vegt”, daarwaar de Vecht het Zwarte Water instroomt. Dit pontje ‘verbindt’ het Nationaal Landschap IJsseldelta met het Vechtdal.

Lees verder »

Nieuw ontwerp Rodetorenplein Zwolle

Zwolle – De architect en projectontwikkelaar van het bouwblok aan het Rodetorenplein hebben nieuwe tekeningen en achtergronden aangeleverd naar aanleiding van de opmerkingen van de welstandscommissie en de gemeenteraad. Op de impressies zijn allerlei details te zien die eerder niet zichtbaar waren, zoals karakteristieke zinken kappen, dakranden en kozijnen. Uit de verduidelijking concludeert het college dat de procedure voor de bouwvergunning nu door kan gaan.

In juni 2008 heeft de gemeenteraad de vroege ontwerpen mogen bekijken. Daarbij werd het uiterlijk van de gevel in eerste instantie als ‘massaal’ ervaren. De welstandscommissie had eveneens enkele vragen en aanbevelingen aan de architect, waarmee deze het ontwerp verder heeft uitgewerkt. Ook de overzichtsimpressies geven nu meer inzicht in de inpassing van de gevel in het stadsbeeld. Het Rodetorenplein is een beeldbepalende locatie aan de stadsgracht. Het bouwwerk moet daarom een architectuur krijgen, waarin zowel het moderne Zwolle als de karakteristieke identiteit van de binnenstad herkenbaar is, zonder uit de toon te vallen. In de ogen van het college is de architect in deze moeilijke opdracht geslaagd. In het ontwerp is ook aandacht voor de historische locatie. In het gebouw en deels aan de voorzijde van het gebouw zal door een glasplaat het fundament van de Jan Baghstoren zichtbaar zijn. Wanneer alle procedures soepel verlopen kan in het gunstigste geval in februari 2009 een bouwvergunning worden verleend.

Zwolle pakt overlastgevers aan

Zwolle – De gemeente gaat een tweede groep projecten subsidiëren in het kader van OGGz. Deze projecten moeten bijdragen aan een vernieuwende aanpak van zorg voor dak- en thuislozen. Instellingen voor maatschappelijke opvang en zorg konden projecten aanmelden voor deze subsidie. Er zijn 11 projecten aangemeld, waarvan er 6 geheel of gedeeltelijk worden gehonoreerd. De projecten zijn onder andere gericht op het bestrijden van overlast en gevoelens van onveiligheid en het zoveel mogelijk in eigen omgeving opvangen van mensen die dak- en thuisloos zijn geraakt.

De zorginstellingen krijgen een eenmalige subsidie voor de uitvoering van de gehonoreerde projecten. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de projecten aan verschillende criteria voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat de projecten een bijdrage leveren aan de realisatie van de ambities en doelstellingen van het Stedelijk Kompas. Bovendien moet er een actieve samenwerking zijn met partnerorganisaties en moet er nagedacht zijn over een mogelijk vervolg van het project en de financiering van dit eventuele vervolg. Eén vernieuwend project dat gesubsidieerd wordt, is ‘Streetcare top 25’ van Creating Balance. Doel hiervan is het optreden tegen overlast en het bestrijden van gevoelens van onveiligheid door de aanpak van de top 25 van overlastgevers. Hierbij wordt er goed samengewerkt met de politie. Ook is er een soortgelijk project dat zich richt op het optreden tegen overlast door dak- en thuislozen die niet tot de top 25 van overlastgevers behoren.

Lees verder »

Meer huisvesting voor bijzondere doelgroepen

Zwolle – De gemeente heeft samen met woningcorporaties en zorginstellingen resultaatafspraken opgesteld om het aanbod van huisvesting voor bijzondere groepen te vergroten. Het gaat om plannen voor honderden wooneenheden. Aanleiding vormt een rapport waarin is geïnventariseerd wat de opvang- en woonbehoefte is. De gemeente is blij met de eendrachtige samenwerking tussen de partijen. Daarmee worden veel maatschappelijke problemen voorkomen, zoals dakloosheid en overlast.

Het onderzoek is in opdracht van de drie Zwolse woningcorporaties, de zorginstellingen en de gemeente uitgevoerd. Op dit moment hebben volgens het onderzoek de woningcorporaties Openbaar Belang, deltaWonen en SWZ in Zwolle 1.458 wooneenheden in bezit, geschikt en bedoeld voor bijzondere doelgroepen. Hiervan zijn er 974 bestemd voor ouderen met zorg en 484 voor overige, bijzondere doelgroepen. Vanuit de instellingen is er een vraag naar ongeveer 750 extra eenheden voor bijzondere doelgroepen (excl. zorgwoningen voor ouderen). Die behoefte komt voort uit de groei van het aantal mensen dat zorg of begeleiding bij het wonen nodig heeft. Daarnaast moet bestaande huisvesting aangepast worden. De grootschalige zorgcomplexen uit de vorige eeuw zijn passé, ze worden steeds meer omgevormd naar kleinschalige woongroepen van 16 tot 24 eenheden met zorg.

Lees verder »

Zwolle scoort hoog met horeca

Zwolle – De Zwolse binnenstad scoort hoog op het gebied van aantrekkings- kracht en kwaliteit van horeca. In de landelijke horecakwaliteitsindex staat Zwolle zelfs op de tweede plaats, na Maastricht en zelfs nog vóór Amsterdam. Dat valt op te maken uit de Binnenstadsmonitor die vandaag werd gepresenteerd op de jaargetijdenborrel, een terugkerende netwerkbijeenkomst van de gemeente. De monitor is een eerste meting naar de kwaliteiten van de binnenstad en is uitgevoerd door het Economisch Sociaal Instituut van Hogeschool Windesheim.

Het is in de binnenstad niet alleen gezellig eten en drinken, maar ook leuk en gezellig shoppen. Uit de monitor blijkt dat Zwolse winkelaanbod een magneet is voor bezoekers naar de binnenstad. En daarmee een stimulans voor economische activiteit. Het winkelaanbod scoort samen met het historische karakter het hoogst in de waardering van bezoekers. Maar er liggen nog kansen: de binnenstad missen nog kleding- en schoenenwinkels en er blijkt vraag naar een warenhuis en supermarkt. Ook op het gebied van horeca zijn er nog kansen: hoewel er culinaire toppers binnen de gemeentegrenzen gevestigd zijn, is er in de binnenstad behoefte aan meer diversiteit van het culinair aanbod. Er is dus ruimte voor vernieuwing. Er bestaat bovendien vraag naar uitgaansmogelijkheden zoals een grote discotheek voor jongeren.

Lees verder »

Nieuw kunstwerk bij Celeanum

Zwolle – Sinds februari 2006 is woningcorporatie deltaWonen gehuisvest in het voormalige Gymnasium Celeanum aan de Veerallee te Zwolle. Het markante gebouw werd destijds in opdracht van Celeanum BV (een samenwerking tussen Schagen groep en DLH Ontwikkeling) zorgvuldig gerestaureerd en verbouwd tot een prachtig kantoor.

Naar aanleiding van gesprekken in 2005 tussen Wim Coster van het Historisch Centrum Overijssel en de huidige eigenaar is besloten om, ter nagedachtenis aan de Joodse families die op 3 oktober 1942 vanuit de gymzaal van het Celeanum naar Westerbork zijn gedeporteerd, een kunstwerk te plaatsen. De opdracht voor dit kunstwerk is destijds gezamenlijk door de Gemeente Zwolle, deltaWonen en de eigenaren van het pand gegeven aan Iris Le Rütte. Zij kreeg de opdracht een kunstwerk te maken dat niet alleen herdenkt maar ook hoop uitspreekt, hoop voor de toekomst. Leven in vrijheid. De onthulling van dit kunstwerk vindt plaats op vrijdag 3 oktober aanstaande. Dit wordt vergezeld van korte toespraken door Dick Huiskamp, namens de eigenaren van het pand en door Wil Cornelissen als vertegenwoordiger van de Joodse Gemeente  in Zwolle. Het welkomstwoord wordt gesproken door Wim Coster, als historicus verbonden aan het Historisch Centrum Overijssel.

Lees verder »

Zestien jaar cel voor woonbootmoord Zwolle

Zwolle – Twee mannen uit het Overijsselse Vroomshoop hebben ieder zestien jaar celstraf gekregen voor de moord op de bewoner van een woonboot in Zwolle vorig jaar maart. De straf is conform de eis. De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat de twee het 53-jarige slachtoffer meerdere malen met een schroevendraaier en een mes in zijn lichaam hebben gestoken, van hoofd tot benen.

Volgens de rechter handelden de mannen met voorbedachten rade en is er dus sprake van moord. Dit leidt de rechtbank onder meer af uit het grote aantal toegebrachte steken. De rechter liet in de hoogte van de straf meewegen dat de mannen, Egbert H. en Hendrik S., voor eigen rechter handelden. Ook noemde de rechter de bruutheid van het feit bepalend voor de strafmaat.

Lees verder »

Zwolle Millenniumgemeente!?

De ChristenUniefractie in de Zwolse gemeenteraad wil dat Zwolle meer invulling geeft aan haar predikaat millenniumgemeente. Daarom heeft zij een voorstel geschreven aan de raad en verzoekt zij de agendacommissie dit te agenderen voor een meningsvormende ronde in het raadsplein. 

Zwolle is één van de (momenteel) 78 millenniumgemeenten in Nederland. Sinds 2005 draagt Zwolle deze titel al. Toch weet bijna niemand dit. Een enkele keer is het in een raadsvergadering kort en zijdelings aan de orde gekomen. Tot nu toe heeft Zwolle nog niet zoveel expliciete en concrete inhoud gegeven aan haar predikaat millenniumgemeente. De ChristenUniefractie is benieuwd hoe de Zwolse politieke partijen aankijken tegen de millenniumdoelen en de millenniumgemeente-gedachte.

Lees verder »

Inbraakpreventie en veiligheid

Zwolle – Stichting Veiligheid en Preventie, de Wijkvereniging Zwolle Zuid en Stichting Welzijn Ouderen Zwolle organiseren op maandag 13 oktober een informatiebijeenkomst over ‘Veiligheid in en om huis en preventie van inbraak en diefstal’ in dienstencentrum de Riethoek.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ‘echte’ inbreker, om een onveilige situatie zo realistisch mogelijk weer te kunnen geven. Een medewerker van Stichting Veiligheid en Preventie (zelf ex-gedetineerde) geeft demonstraties van veelvoorkomende situaties. Daarnaast krijgen deelnemers nuttige en praktische informatie en kunnen zij vragen stellen.

Lees verder »

Kindertheater en workshops in bibliotheek

Zwolle – Het is Kinderboekenweek en dus volop aandacht voor kinder- en jeugdboeken, natuurlijk ook in de bibliotheek. Woensdag 8 oktober is het Schubert-dag in Bibliotheek Zwolle Centrum. Met een theatervoorstelling en twee workshops staan het werk van de bekende schrijvers en illustrators Ingrid en Dieter Schubert in het middelpunt van de belangstelling.

Ingrid en Dieter Schubert zijn van Duitse afkomst, maar het echtpaar is al jaren woonachtig in Nederland. Hun boeken met een herkenbare stijl van illustreren zijn bij veel kinderen populair; titels als “Er ligt een krokodil onder mijn bed”, “Monkie” en “Platvoetje” zijn echte klassiekers. Ingrid en Dieter Schubert behoren met Dick Bruna en Max Velthuijs tot de succesvolste Nederlandse prentenboekenkunstenaars. In hun prentenboeken komen veel enge wezens voor: krokodillen, heksen, draken en allerlei monsters. Meestal blijkt al heel gauw dat ze eigenlijk heel aardig zijn. Daardoor zorgen ze dat de hoofdpersonen hun angst kunnen overwinnen.

Lees verder »

Waarom niet in alle scholen een goed binnenklimaat?

Zwolle – Debat, gesprek en discussie over het binnenklimaat op scholen, in Peper & Zout: Smaakmakende gesprekken in Zwolle op 8 oktober, in aansluiting op het thema van de Nationale Onderwijsweek: Naar een gezonde school.  

Op 1 september zijn in Zwolle twee basisscholen geopend die het predicaat ‘Gezonde Klassen Scholen’ mogen dragen. Mooi voor deze scholen maar het betekent ook dat 98% van de basisscholen in Zwolle nog geen gezond binnenklimaat heeft. Deze kinderen bijten voorlopig nog in het stof en hebben te warme of te koude lokalen. Ventilatie gebeurt hier op de oude manier: ramen open, ramen dicht, wat een enorm verlies aan energie betekent. Alles behalve duurzaam. Maar ventilatie is noodzakelijk omdat de CO2 uitstoot in klaslokalen gedurende de dag enorm oploopt. Daardoor gaan de prestaties van leerlingen én leerkrachten achteruit.

Lees verder »