Stichting Levende Stadsgeschiedenis zeer verbolgen!

POLL IS GEPLAATST!

Zwolle – Waarschijnlijk is zeer verbolgen nog zachtjes uitgedrukt. Het zit de Stichting Levende Stadsgeschiedenis zeer, maar dan ook zeer hoog. Naar aanleiding van de schriftelijke reactie waarin de voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften, haar leden laat weten dat de bezwaren van de Stichting Levende Stadsgeschiedenis in een nog te houden hoorzitting op voorhand al subjectief en dus niet ter zake doende zijn, heeft de Stichting Levende Stadsgeschiedenis de handdoek in de ring gegooid.

glazenengel_470.jpg
Glazen engel van dhr Lamers gekozen door de gemeente Zwolle

Als reactie op dit voor de stichting zeer teleurstellende en onbegrijpelijke feit is door de Stichting Levende Stadsgeschiedenis vandaag op het Grote Kerkplein 15 een brief afgegeven, waarin zij haar ongenoegen en haar besluit niet meer deel te nemen aan de nog te organiseren hoorzitting meedeelt. In deze brief wordt beargumenteerd waarom zij tot deze stap is gekomen, met aan het slot een conclusie waarin op niet mis te verstane wijze wordt aangegeven, dat de gemeente Zwolle zich bezig houdt met schijn-democratie. Nu de suggestie van het college al bij voorbaat wordt gewekt om het bezwaarschift ongegrond te verklaren, zal de Stichting Levende Stadsgeschiedenis geen gebruik meer maken van de mogelijkheid naar de hoorzitting te komen. De brief wordt door de stichting dan ook beschouwd als het trieste sluitstuk van de zeer ondemocratische besluitvorming rond de keuze van een kunstwerk voor ons aller Grote Markt. Weblog Zwolle wil graag de publieke opinie peilen v.w.b. de gemeentelijke keuze. Hoe denkt de Zwollenaar er over. U kunt hiervoor uw voorkeur in de poll, in de rechter kolom, bovenaan, weergeven.

grotemarkt9a_470.jpg
Voorstel – St Michaëlsfontein – Stichting Levende Stadsgeschiedenis

Voor de brief zie "Lees verder".

Lees verder »

Start sloop Vogeltjesbuurt in Kamperpoort

Zwolle – De sloop van de Vogeltjesbuurt in de Kamperpoort start op 1 oktober. De sloop wordt uitgevoerd door deltaWonen in opdracht van de gemeente Zwolle. Nog voor de jaarwisseling worden de woningen afgebroken en het brandgevaarlijke materiaal afgevoerd. Dit om te voorkomen dat er rond Oud en Nieuw brand- en veiligheidsrisico’s zijn. De werkzaamheden zijn eind februari 2010 afgerond.

kamperpoort_vogeltjesbuurt_8259_470.jpg
Laatste bewoners zijn vertrokken …

Bij de sloop wordt een aantal bewoners van de Kamperpoort actief betrokken. Zij organiseren al enige tijd zelf het toezicht op het terrein en de inmiddels leegstaande woningen. Ook verwijderen ze tijdens de sloopperiode verschillende materialen uit de woningen. Het slopen van de 174 woningen is onderdeel van de herstructurering van de Kamperpoort. De huidige woningen in de Vogeltjesbuurt voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De circa zestig nieuwe woningen die deltaWonen op deze plek, de nieuwe Vogelbuurt, gaat bouwen, maken deel uit van het plan Willemspoort, Vogelbuurt en een parkeergarage.

Lees verder »

Workshop “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand”

Zwolle – Veel meisjes in de middelbare schoolleeftijd voelen zich onzeker en zijn veel met hun uiterlijk en hun gewicht bezig. Sommige meisjes dreigen vast te lopen in die onzekerheid. Ze voelen zich nooit "lekker in hun lijf". Het denken hieraan is voor hen bijna een dagtaak.
Voor meisjes die dit herkennen en willen ontdekken hoe het anders kan is de workshop "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand" op woensdag 21 oktober 2009, van 10.00-15.00 uur, bij Dimence, Burg. Roelenweg 9 in Zwolle. Opgeven kan tot 14 oktober 2009. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen; informatie over de invloed van schoonheidsidealen. Wat heeft Barbie hiermee te maken? Welke overtuigingen hebben wijzelf eigenlijk? We gaan creatief bezig en laten je ervaren dat je jezelf kunt waarderen door met andere ogen te kijken. De dag is van 10.00 – 15.00 uur. De kosten zijn € 5,00 inclusief lunch en materiaal. Voor opgave, informatie en vragen over het programma: Cursuscentrum Preventie, telefoonnummer 038 – 426 9 522 of mail naar preventie.westoverijssel@dimence.nl. Of kijk op www.dimence.nl of www.hebikwat.nl

Housewarming “Meedoen in het groen”

Zwolle – Op zaterdag 10 oktober zal wethouder Knol van de gemeente Zwolle de openingshandeling verrichten van de nieuwe locatie van het project "Meedoen in het Groen". Dit project van Wezo Flex gaat gebruik maken van de voorzieningen van de Zwolse Zeeverkennersgroepen aan de Kolk bij Berkum. Onder toezicht van de wethouder zal een ‘samenlevingcontract’ worden getekend door beide partijen.
Het project Meedoen richt zich op mensen met een uitkering van de gemeente Zwolle die geen arbeidsplicht hebben, maar voor wie het wel goed is om weer activiteiten te ontwikkelen. Belangrijk is het om de mensen weer perspectief te bieden in het eigen functioneren. Het bemachtigen van een plek op de arbeidsmarkt is niet het doel, maar zingeving en structuur wel. Door er professionele begeleiding aan te koppelen, werken mensen aan veranderingen. Dit sluit uitstekend aan op de filosofie van de Zwolse Zeeverkennersgroepen: “Eigen verantwoordelijkheid en de eigenheid van uitvoering van activiteiten zijn zeker zo belangrijk als het uiteindelijke resultaat. Het stimuleren hiervan leidt altijd tot verrassende resultaten”. Tijdens de opening, of beter gezegd housewarming, zullen verschillende verrassende resultaten worden getoond!

Kandidaten D66 voor gemeenteraadsverkiezingen bekend

Zwolle – Maar liefst achttien mensen hebben zich kandidaat gesteld voor de nieuwe lijst van D66 Zwolle. Twee plaatsen waren van te voren al bepaald; lijsttrekker Hans de Vries en lijstduwer Jan Zelle. De overige kandidaten worden op woendag 7 oktober vanaf 20.00 uur in café Oostergo gepresenteerd aan de leden.

foto_hans_de_vries_aug_2009_470.jpg
Lijsttrekker D’66 – Hans de Vries

De leden krijgen middels een poststemming de kans om de positie van deze kandidaten op de uiteindelijke lijst te bepalen. De huidige volgorde van de kandidaten is bepaald middels het stemadvies van de lijsttrekker (Hans de Vries) en de partijvoorzitter (Henk Schippers). De leden bepalen de uiteindelijke volgorde van de lijst door middel van een poststemming. Tijdens een ledenvergadering op woensdag 18 november 2009 wordt de definitieve lijst bekend gemaakt.

Duurzaam onderkomen vleermuizen op Hessenpoort II

Zwolle – Unieke oplossing voor beschermde diersoort. De voormalige boerderij aan Markteweg 9 op Hessenpoort II wordt ingericht als duurzame vleermuizenverblijfplaats. Uit een natuurtoets blijkt dat er vleermuizen verblijven in de voormalige boerderij aan de Nieuwleusenerdijk 16-18, die net als de boerderij aan de Markteweg al geruime tijd leeg staat.
De vleermuizen krijgen nu een beter en speciaal voor hen ingericht onderkomen aan de Markteweg, waardoor de boerderij aan de Nieuwleusenerdijk gesloopt kan worden. Deze kavel wordt dan uitgegeven als bedrijfsterrein. Vleermuizen zijn als beschermde diersoort opgenomen in de Flora- en Faunawet. Op Hessenpoort II komt met name de Gewone Dwergvleermuis voor en in mindere mate de Laatvlieger. Hun nieuwe verblijfplaats gaat onderdeel uitmaken van de nog aan te leggen ecologische zone, een natuurlijk ingericht gebied op Hessenpoort. De sloop van beide panden in kwestie was al eerder aanbesteed, maar werd uitgesteld vanwege de vleermuizen. Het pand aan de Nieuwleusenerdijk wordt zo snel mogelijk gesloopt. In het vroege voorjaar zal het nieuwe onderkomen van de vleermuizen klaar zijn. De financiën die geraamd zijn voor de sloop van Markteweg 9 worden nu gebruikt om het gebouw in te richten voor de komst van de vleermuizen.

Fietspad Herfte stap dichterbij

Zwolle – Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Fietspad Herfte over te gaan. Hiermee komt het aanleggen van een fietspad dat aansluit op het bestaande pad dat door het waterretentiegebied Zalné, een stap dichterbij.

plankaart_fietspad_herfte_470.jpg

Er is voor het fietspad een apart bestemmingsplan opgesteld omdat bij het aanpassen van het bestemmingsplan Herfte – Zalné bleek dat dit niet binnen de wijzigingsbevoegdheid van de gemeente lag. Er is een strook van 6 meter breed nodig voor het aanleggen van het fietspad. De gemeente heeft hiervan 4 meter in eigendom. Aangezien ProRail geen bezwaar heeft tegen de aanleg van het fietspad wordt voor de overige 2 meter een bruikleen overeenkomst gesloten. Daarmee blijft de aanleg van het pad mogelijk. ProRail kan het pad wel blijven gebruiken om noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren. Het bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd als de gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

Bestemmingsplan Ceintuurbaan in voorontwerp

Zwolle – De reconstructie van de Ceintuurbaan is weer verder gevorderd, nu burgemeester en wethouders hebben besloten het voorontwerp bestemmingsplan voor een deel van de Ceintuurbaan in procedure te brengen. Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om straks een gebied van zo’n 400 meter lengte aan te kunnen pakken. In het plangebied ligt onder meer de kruising van de Ceintuurbaan met de Brederostraat en de Boerendanserdijk.
Met het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om een aantal noodzakelijke, ingrijpende verkeersmaatregelen te nemen. Zo kan in beide richtingen een extra rijbaan worden toegevoegd, wordt de aanleg van een parallelbaan voor de ontsluiting van bedrijventerrein De Vrolijkheid mogelijk en kan het kruispunt worden gereconstrueerd. De oplossingen die het nieuwe plan biedt, sluiten aan bij maatregelen die genomen zijn in de aangrenzende plangebieden Ceintuurbaan Noord en Isala Klinieken – Locatie Sophia. Doelen van de totale reconstructie van de Ceintuurbaan zijn een betere doorstroming van het verkeer en een grotere verkeersveiligheid. Door een extra rijbaan kan de maximumsnelheid omhoog van 50 kilometer per uur naar 70 kilometer per uur.

Lees verder »

Realisatie Brandweerpost Noord stap dichterbij

Zwolle – De realisatie van een Brandweerpost Noord op de hoek Middelweg/ Dennenstraat is weer een stap dichterbij. Er begint nu een nieuwe fase waarin er gekeken wordt naar de eisen waar de brandweerpost aan moet voldoen. Hieruit moet blijken hoe het pand er in de omgeving uit moet zien en hoe een keuze voor architect en ontwerp moet worden gemaakt.
Belangrijk onderdeel van de planvorming is de consultatie van omwonenden en de direct betrokken Dr. K. Schildersschool en Stichting Miesbahoel Islam. Beide laatste partijen zijn nu nog gevestigd op de locatie waar de brandweerpost komt. De gemeente gaat, tegelijkertijd met het Programma van Eisen een communicatieplan opstellen met daarin een traject voor beginspraak. Wanneer het Programma van Eisen klaar is, wordt dit samen met een verzoek voor een bouwkrediet ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt er een keuze gemaakt voor een architect en een ontwerp.

Woningstichting Openbaar Belang genomineerd

Zwolle – Woningstichting Openbaar Belang is genomineerd voor de NET-Trofee 2009. Dertien inspirerende projecten op het gebied van energiezuinig wonen en werken maken nog kans om de Nationale Energie Toekomst-Trofee 2009 te winnen. Openbaar Belang is één van de dertien genomineerden.

zonnecollectoren_470.jpg

De genomineerde projecten zijn gekozen uit een totaal van 38 inzendingen. De uiteindelijke winnaar van de prijs, die dit jaar voor de vijfde keer wordt uitgereikt, wordt op 4 november bekend gemaakt tijdens het Meer Met Minder-Congres in Rotterdam. Aan de NET-Trofee is een bedrag van 25.000 euro en een kunstwerk verbonden.

Lees verder »

Aan tafel met de Werkgroep Kinderboekenweek

Zwolle – Ieder jaar wordt er landelijk een thema voor de kinderboekenweek gekozen, dit jaar is dat "Aan tafel! – eten en snoepen in kinderboeken". De werkgroep Kinderboekenweek Zwolle/Kampen is ook dit jaar op zoek gegaan naar boeken bij dit thema voor het samenstellen van het jaarlijkse aanbod.

Dit jaar heeft de werkgroep gekozen voor: Vos en Haas op zoek naar koek (Sylvia Vanden Heede) voor groep 1+2, Keepvogel nachtpannekoeken (Wouter van Reek) voor groep 3+4, De giraffe, de peli en ik (Roald Dahl) voor groep (4) 5+6 en Jongleren (Marc van Velzen) voor groep 7+8. Net als andere jaren zijn op basis van deze boeken  mooie lespakketten samengesteld, met een museumbezoek en een bibliotheekbezoek. En ook dit jaar wordt er een theatervoorstelling gemaakt. De belangstelling vanuit de scholen is opnieuw groot.

Lees verder »

“Meedoen!” genomineerd voor Hein Roethofprijs 2009

Zwolle – Het project "Meedoen!" is één van de vijf projecten die genomineerd zijn voor de Hein Roethofprijs 2009. Het is een initiatief van de bewonersvereniging BaBuTi die actief is in de wijk Gerenlanden en in 2001 is opgericht door een aantal buurtbewoners in samenwerking met Woningstichting SWZ, Stichting Philadelphia Zorg en de gemeente Zwolle. De doelstelling van de bewonersvereniging is helder: bewoners moeten in hun wijk veilig kunnen wonen en leven.
In Gerenlanden was begin 2000 sprake van verloedering, vernieling en er waren veel burenruzies. De politie was geregeld te vinden in de wijk. Na een succesvolle deelname aan de Nationale Straatspeeldag werd besloten om een bewonersvereniging op te richten, BaBuTi. BaBuTi heeft als doel om via gerichte activiteiten de bewonersparticipatie in de wijk te verhogen. Uiteindelijk wil men de buurtcohesie zo versterken dat het stigma van een probleemwijk wordt omgebogen naar een positieve uitstraling; een wijk waar het goed wonen is. De vereniging startte in 2004 een "verhuurbedrijf". In de wijk wordt materiaal verzameld dat afkomstig is uit sponsoring door bedrijven, winkeliers en fondsen, zoals het Oranje Fonds en Stichting Het Hervormd Weeshuis. Daaronder springkussens, stands, keukengerei, trampolines, partijen stoelen en tafels.

Lees verder »