Solidara – FC Zwolle en Eredivisie.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
FC Zwolle moet met steun van de gemeente Zwolle uitgroeien tot een volwaardige eredivisieclub!

Bericht door Marjan, op 10 januari 2010 om 11:30
Geacht Solidara, Jullie zijn nieuw in Zwolle. Hoe staan jullie tegenover het voetbalbedrijf FC Zwolle. Kan FCZ wat jullie betreft om steun of garantie van de gemeente vragen ?

Marjan Solidara staat achter de aanvraag garantstelling van FC Zwolle. Wat ons betreft kan FC Zwolle om steun of garantie van de gemeente vragen om met een schone financiële lei aan het seizoen 2010 – 2011 te kunnen beginnen. Op vrijdag 15 januari 2010 zijn tijdens een informatiebijeenkomst in het stadion van FC Zwolle de financiële status en de toekomstplannen gepresenteerd aan fractieleden en sportwoordvoerders van de gemeenteraad. Informatie verkregen uit deze bijeenkomst is tijdens het overleg van onze politieke partij Solidara uitvoerig aan de orde geweest en heeft ons doen besluiten, er géén bezwaar tegen te hebben, wanneer de gemeente Zwolle garant zal staan voor de door FC Zwolle aan te vragen financiering.
FC Zwolle is in het verleden een betrouwbare partner gebleken. Solidara ziet het huidige bestuur als een zeer integer bestuur en heeft er alle vertrouwen in, dat zij ook voor de toekomst weer een betrouwbare partner zullen zijn. Solidara vindt echter wel dat dit niet telkens voor moet blijven komen. Het mag niet zo zijn dat de gemeenschap voor de financiële risico’s van organisaties of bedrijven moet opdraaien als het mis gaat. De afweging hiervoor zullen wij elke keer opnieuw maken, afhankelijk van de aanvraag.
 

Bericht door john, op 10 januari 2010 om 13:05
In hoeverre staat u hier onafhankelijk in aangezien in het verleden bij mevr Twisterling de ramen zijn in gegooid bij de kewstie rondsom het realiseren van het nieuwe stadion?

Er zijn geen ramen ingegooid bij mevrouw Twisterling, maar zij is destijds door een supporter bedreigd. Overigens is dit voor Solidara niet van belang. Dat was vervelend, maar het zijn dingen die kunnen gebeuren als je in de belangstelling staat. Als het gaat om standpunten is Solidara een geheel nieuwe partij, die in Zwolle aan de gemeenteraadsverkiezingen gaat deelnemen met veel nieuwe mensen binnen haar groep. Gezamenlijk worden standpunten ingenomen op basis van een gezonde discussie en wederzijds overleg. Daar komt een democratisch standpunt uit, dat kan afwijken van eerder ingenomen standpunten van mevrouw Twisterling toen zij was aangesloten bij de SP.
Solidara heeft vertrouwen in het huidige bestuur van de FC Zwolle. U heeft daarover in de media kunnen lezen. Wij willen FC Zwolle de kans geven hun ambities voor de komende jaren – spelen in de eredivisie – waar te kunnen maken.  

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:33
Wat vindt Solidara? Zou FC Zwolle, als commerciële organisatie, zich niet zelf moeten kunnen bedruipen en principieel al geen aanvraag bij de gemeente voor ondersteuning moeten doen?

Wij zijn van mening dat elke commerciële organisatie zichzelf moet kunnen bedruipen. Hier gaat het om een garantstelling en geen lening. Bovendien heeft het nieuwe bestuur een goed plan gepresenteerd, waar de garantstelling een klein onderdeel van vormt. Zwolle is rijp voor betaald voetbal. Dat FC Zwolle de club is, die in het nieuwe stadion speelt en als enige club in de eerste divisie t.w. in de Jupiler leage speelt met de mogelijkheid door te stomen naar de ere divisie is dan ook een mooie bijkomstigheid. Het streven is naar een plek in de eredivisie tussen 2012 en 2014. Aan de hand van een strategisch en tactisch beleidsplan werd tijdens de bijeenkomst aan de aanwezigen duidelijk gemaakt hoe de club die positie probeert te bereiken. Solidara geeft ze die kans graag.

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:42
Staat Solidara achter een Eredivisieclub binnen de grenzen van de stad Zwolle, ook al is dat alleen haalbaar met subsidie (indirecte bijdrage van de gehele Zwolse bevolking)?

We gaven het net al aan, dat Zwolle rijp is voor betaald voetbal. Met de eerder plannen van de FC Zwolle – het streven is naar een plek in de eredivisie tussen 2012 en 2014 – wordt daaraan gewerkt. Als de club Eredivisie speelt,mogen wij als Zwollenaren daarop best trots zijn, want dat zet Zwolle toch – wekelijks – op de kaart. Want voetbal is een wekelijks terugkerend iets, waaraan vele mensen uit Zwolle en omgeving veel plezier kunnen beleven.
FC Zwolle heeft in de toekomst geen indirecte bijdrage van de gehele Zwolse bevolking nodig. Het gaat om een garantstelling en geen lening. FC Zwolle leent geld bij de bank en niet bij de gemeente. De gemeente komt pas in beeld als de FC haar verplichtingen aan de bank niet kan nakomen. Solidara heeft er echter vertrouwen in dat hier geen sprake van zal zijn.  

Bericht door Marcello, op 14 januari 2010 om 18:44
Kunt u aangeven tot hoever en welk moment er steun is voor FC Zwolle ? Marcel

Solidara denkt en heeft er vertrouwen in, dat dit de laatste keer zal zijn, dat FC Zwolle om steun zal vragen. Wanneer er in de toekomst wederom om steun gevraagd zou worden, zal Solidara deze zeker niet zo maar ondersteunen. Dat is ook nu niet gebeurd. Er is langdurig binnen onze partij over gesproken.

Lees voor reageren de voorwaarden.

Solidara – Zwolle moet bezuinigen.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:36
Kan Solidara aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden?
Als er bezuinigd wordt mag er dan voor Solidara op kwaliteit ingeleverd worden?

Beslist niet op:

– De sociale voorzieningen voor de Zwolse minima. Die moeten we in stand houden, ook al zou dat betekenen, dat er op andere kostenposten bezuinigd zou moeten worden of dat de lasten omhoog zouden moeten.
– De zorg.
– Het onderwijs.
– Sport en bewegen (voor iedereen). Sport stelt mensen in staat actief deel te nemen aan de maatschappij, van jong tot oud, voor elke doelgroep en ieder op zijn niveau. De sport biedt volop kansen om op lokaal niveau bij te dragen aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.
– Veiligheid – door minder blauw op straat – en garanties voor de sociale zekerheid.
      – De wijkagent moet echter tegenwoordig het grootste deel van zijn tijd achter
        zijn bureau doorbrengen door alle bureaucratie en wordt ingezet bij
        nooddiensten
      – Stadswachten, zij zijn de oren en ogen van de straat.
– De rijke cultuurhistorie die Zwolle kent. Deze mag niet verloren gaan. Het is daarom belangrijk dat er voldoende geïnvesteerd wordt in de vele monumenten die Zwolle rijk is.
– Stijging van de gemeentelijke belastingen voor bewoners.
– Bouwen van sociale huur- en koopwoningen.
– Bouwen van (goedkope en middeldure) ouderenhuisvesting.
– Infrastructuur: een goede en veilige bereikbaarheid van alle delen/wijken van de stad.
– Dierenwelzijn.
– Natuur en groene ruimte.

Wel op:

– Risicovolle grote projecten e/o prestige objecten, zoals bijvoorbeeld Kraenbolwerk, Voorsterpoort XL, Het Zwols Buiten, de Rode Torenbrug, Brug over de Achtergracht en de Bankenlocatie op de Melkmarkt uit te stellen.
     –  Gemeentelijke middelen niet gebruiken om projectontwikkelaars of de winsten
       
voor aandeelhouders overeind te houden.
     –  Subsidiëren van de ondernemerslobby.
– De extra kosten die worden gemaakt voor de inhuur van externe bureaus en adviseurs door de gemeente.
– Door kritisch te kijken naar de uitgaven en daarin duidelijke keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Bericht door Gezellig, op 13 januari 2010 om 16:52
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten !
Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd ? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen ?

Als er een megaproject wordt gepresenteerd door het college, moet de raad hierover een oordeel uitspreken. Mag het doorgaan of niet? Bij het plan zit een financiële paragraaf bij die de risico’s aangeeft. Bij projecten uit het verleden is vooraf goedkeuring verleend door de raad, met de collegepartijen voorop. Kleinere partijen, die kritisch waren over de risico’s, werden niet serieus genomen. De enige manier waarop de raad dit in de toekomst kan voorkomen is door meer informatie te vragen over de totstandkoming van de risicoparagraaf en zich hierover door een onafhankelijk deskundige te laten informeren. Het college dient de raad natuurlijk ook bijtijds te informeren, niet pas als het mis gaat. Dat vereist een attente houding van de raad en bereidwilligheid van het college. in de afgelopen jaren is er vaker door de mensen met raadservaring op de kieslijst bij Solidara gehamerd op de grote risico’s bij deze projecten. Het college gaf echter telkens aan dat er niets aan de hand was. Meestal wordt de raad dus achteraf pas geïnformeerd over de tegenvallers. Solidara is er voorstander van dat gemeente Zwolle niet nog meer grote risicovolle projecten opstart, maar kiest voor het verstevigen van de stad in de breedte. Daarvoor hoef je niet altijd iets nieuws te doen, maar is investeren in lopende kleinschalige projecten ook heel waardevol. Maar dat staat natuurlijk niet zo leuk op je CV als wethouder. 

Bericht door dick, op 12 januari 2010 om 16:42
Kan er op deze manier ook in Zwolle worden bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen: http://www.volksk….ar_werkloosheidsvrij   Zodat deze mensen een herkansing krijgen?

In Zwolle is geen sprake van een hoog werkloosheidspercentage. Mensen die wel werkloos zijn, hebben vaak sociale verplichtingen, zoals het opvoeden van kinderen, of zij hebben geen kans om aan het werk te komen. Het is goed om deze mensen te stimuleren om aan het werk te gaan. Dat stimuleert de arbeidsparticipatie en voorkomt isolement. Het is niet mogelijk om op basis van de huidige landelijke wetgeving mensen hun uitkering totaal stop te zetten, gemeenten kunnen slechts voor een deel korten. Solidara is daar echter geen voorstander van, omdat wij mensen niet kunnen dwingen zonder geld en eten te leven. Een beschaafd land zou dit ook niet moeten willen. Solidara is er wel voorstander van dat de gemeente er alles aan doet om mensen te bemiddelen naar passend werk. Daarbij zien wij stimulering (bijvoorbeeld extra beloning) meer op zijn plaats dan straf (wat niet werkt).

Lees voor reageren de voorwaarden.

Discussie beantwoording VVD

Op 15 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij VVD over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

Discussie beantwoording Swollwacht

Op 14 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij Swollwacht over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

Discussie beantwoording SP

Op 19 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij SP over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

Discussie beantwoording Solidara

Op 4 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij Solidara over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

Discussie beantwoording PvdA

Op 28 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij PvdA over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

Discussie beantwoording LWL

Op 5 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij LWL over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

Discussie beantwoording LEV

Op 7 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij LEV over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

Discussie beantwoording GroenLinks

Op 22 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij GroenLinks over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

Discussie beantwoording D66

Op 12 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij D66 over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

Discussie beantwoording Christenunie

Op 23 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij Christenunie over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.