Zwolse Schaapskudde vertrekt

Zwolse Schaapskudde vertrekt

Zwolle – Het is weer zover; de winter is in aantocht dus tijd voor de Zwolse kudde om te vertrekken naar hun winterverblijf. Op vrijdag 9 november om circa 13.00 uur zal herder Tjitse Terpstra de schapen in de vrachtwagen laden. Tot begin april 2019 verblijft de kudde in Friesland. Iedereen die het leuk vindt om de schapen uit te zwaaien,  is van harte welkom bij wijkboerderij de Klooienberg, Klooienberglaan 1 te Holtenbroek.

Vertrek schapen
De schapen van de Zwolse schaapskudde zijn de Schoonebeker Heideschaap. Dit is een zeldzaam ras. Het is het grootste Nederlandse heideschaap en heeft een uitgesproken sierlijk voorkomen. De Zwolse kudde wordt gehoed door herder Tjitse Terpstra en zijn honden Jim en Mos. De schapen grazen in Zwolle van april tot  november. De kudde blijft nog tot vrijdag 9 november om 13.00 uur in Zwolle. Op die middag worden de schapen met een speciale vrachtwagen opgehaald om lekker te gaan grazen in diverse Friese boerenweilanden. 

Lees verder »

Tweede fase Zuidstrook Hessenpoort afgerond

Tweede fase Zuidstrook Hessenpoort afgerond

Zwolle – Eind oktober 2018 is het bouwrijp maken van de tweede fase van de Zuidstrook op bedrijventerrein Hessenpoort afgerond. Het gaat om zes hectare aan bouwgrond. Daarvoor zijn er onder meer wegen en riolering aangelegd, lichtmasten geplaatst en bestaande watergangen verlegd.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Zwolle voortvarend de tweede fase van de Zuidstrook op bedrijventerrein Hessenpoort ontwikkeld. Dit is het gebied ten oosten van de Mindenstraat en omvat delen van de Bohemenstraat en Holsteinstraat. In deze tweede fase is ruim zes hectare aan kavels conform planning bouwrijp gemaakt door wegenbouwbedrijf Schagen Infra. Daarvoor zijn er onder meer wegen (circa 3000 ton asfalt) en ruim 2 kilometer riolering aangelegd, zo’n 40 lichtmasten geplaatst en bestaande watergangen verlegd. De kavels zijn opgehoogd met circa 75.000 m3 grond en zand.

Lees verder »

Pilots schoon goederenvervoer in de binnenstad

Pilots schoon goederenvervoer in de binnenstad

Zwolle – Met de invoering van een stadslogistiek makelaar en vier pilots willen burgemeester en wethouders stappen zetten op weg naar een schone stadslogistiek in Zwolle in 2025. Dat stellen ze de gemeenteraad voor in het Actieplan stadslogistiek.

De gemeente Zwolle heeft in 2017 de Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Daarmee heeft ze zich verbonden aan de doelstelling van een volledig schone stadsdistribuite in 2025. Het Actieplan stadslogistiek beschrijft hoe Zwolle dat doel wil bereiken. Enerzijds met schonere voertuigen en anderzijds met kleinere (efficiënte) en vermindering van het aantal vervoersbewegingen. Centraal in het plan staat de instelling van een stadslogistiek makelaar, die hét loket vormt voor ondernemers, inwoners en initiatiefnemers. De logistiek makelaar is ambassadeur voor en stimuleert initiatieven voor schoon stadsvervoer.

Lees verder »

RTVZwolleFM voldoet niet aan eisen Mediawet

RTVZwolleFM voldoet niet aan eisen Mediawet

Zwolle – Het Programma Beleidsbepalende Orgaan (PBO) van RTVZwolleFM vormt geen goede afspiegeling van de Zwolse samenleving en is niet geheel onafhankelijk. Dat oordelen burgemeester en wethouders naar aanleiding van gesprekken met de leden van dit orgaan.

De gemeenteraad van Zwolle heeft begin dit jaar het Commissariaat voor de Media gevraagd te onderzoeken in hoeverre RTVZwolleFM voldoet aan de verplichtingen die horen bij de licentie op grond van de Mediawet. Een van de eisen is dat er een representatief, onafhankelijk en goed werkend PBO is. Dit PBO bepaalt het mediabeleid van de lokale omroep, houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid en brengt daarover verslag uit aan het Commissariaat van de Media. Het bestaat uit tenminste vijf mensen die verschillende stromingen in de lokale samenleving vertegenwoordigen.

Lees verder »

Input gevraagd voor de besluitvorming over de gemeentelijke begroting 2019

Input gevraagd voor de besluitvorming over de gemeentelijke begroting 2019

Zwolle -Op vrijdag 9 november neemt de gemeenteraad een besluit over de gemeentelijke Begroting 2019, waarin voorstellen staan waar het geld het komende jaar aan wordt uitgegeven.

De Zwolse gemeenteraadsleden willen graag horen hoe inwoners tegen deze plannen aankijken. Op maandag 5 november om 19.30 uur kunnen inwoners hun mening geven over deze plannen door in te spreken aan het begin van de raadsvergadering. Aanmelden hiervoor kan vóór maandag 5 november via de raadsgriffie, (038) 498 21 81. Of per e-mail een reactie sturen kan ook via raadsgriffie@zwolle.nl. In huis-aanhuis-blad De Swollenaer die op maandag 5 november verschijnt, is een korte reactie van de Zwolse fracties op de Begroting 2019 te lezen.

Lees verder »

Aantal Zwolse kinderen in armoede daalt

Aantal Zwolse kinderen in armoede daalt

Zwolle – Na enkele jaren van stijging, is het aantal Zwolse kinderen beneden de armoedegrens sinds 2014 weer gedaald. In 2016 leefden 2.100 kinderen (van de 26.400) in een huishouden met een inkomen beneden de Zwolse armoedegrens. Deze bedraagt 1.027 euro netto per maand voor alleenstaanden en 1.467 euro voor stellen (met of zonder kinderen). Over de hele linie stijgt juist het percentage minima in Zwolle en ligt sinds 2015 met 11,8% boven het landelijk gemiddelde van 11.2% van alle huishoudens. Dit blijkt uit de Armoedemonitor 2018 van de gemeente Zwolle.

Ook het gebruik van speciale regelingen voor minima zit in de lift. Zo maken 3.800 huishoudens, van de 6.300 die ervoor in aanmerking komen, gebruik van de collectieve zorgverzeklering via de gemeente. 2.500 huishoudens krijgen een individuele inkomenstoeslag, evenveel benutten het Participatiefonds en 2.200 huishoudens ontvangen bijzondere bijstand. Ook de regelingen voor kinderparticipatie worden goed gebruikt: 680 kinderen maken gebruik van de scholierenregeling, 670 krijgen een activiteitenbijdrage en en voor 500 kinderen uit minimahuishoudens doen ouders een beroep het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur.

Lees verder »

Inrijverbod Steenstraat

Inrijverbod Steenstraat

Zwolle – In de Steenstraat in de Binnenstad geldt een inrij- en parkeerverbod voor auto’s en motoren. Dat betekent dat wandelaars en (brom)fietsers welkom zijn en dat snelverkeer een andere route moet kiezen. Omdat het verbodsbord nog te vaak genegeerd wordt, hangt er vanaf 29 oktober 2018 een spandoek aan het begin van de straat en krijgen overtreders een informatieflyer.

Bewoners, gemeente, de opsporingsambtenaren van City 360 en Landstede houden vanaf 29 oktober 2018 voor twee weken deze publieksvriendelijke actie. Daarna riskeren overtreders een bekeuring van € 95,-.

Lees verder »

Inloopbijeenkomst herinrichting Diezerbrink

Inloopbijeenkomst herinrichting Diezerbrink

Zwolle – Bewoners, ondernemers en pandeigenaren in en rond Diezerbrink hebben samen met de gemeente nagedacht over de nieuwe inrichting van het winkelgebied Diezerbrink. De ideeën worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 31 oktober 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur.

Op de bijeenkomst van 12 december 2017 hebben bewoners, ondernemers en pandeigenaren hun mening en ideeën met de gemeente en elkaar gedeeld. Met die opbrengst heeft een delegatie van ondernemers, bewoners en pandeigenaren samen met de gemeente gewerkt aan een plan voor een mogelijke vernieuwing van het winkelgebied.

Lees verder »

Energiebus van Verbeter & Bespaar voor informatie over duurzaamheidsmaatregelen

Energiebus van Verbeter & Bespaar voor informatie over duurzaamheidsmaatregelen

Zwolle – Op donderdag 26 oktober staat de energiebus van Verbeter & Bespaar van 17.00 tot 19.00 uur bij de supermarkt aan de Roemer Visserstraat 19 in Wipstrik. Verbeter & Bespaar het gemeentelijk energieloket heeft als doel om woningeigenaren te informeren en te ondersteunen bij het besparen van energie in huis en de eventuele verwijdering van asbestdaken. De energiebus staat de komende maanden op diverse plekken in Zwolle. Woningeigenaren kunnen hier informatie en advies krijgen.

Op 26 oktober staat de bus in de wijk Wipstrik. Hij staat dan van 17.00 tot 19.00 uur bij de Spar. Woningeigenaren kunnen hier een energiescan en/of asbestscan krijgen of hulp bij het aanvragen van een energiebespaarlening. Ook zijn er isolatieproducten en zonnepanelen te zien bij de bus. 

Lees verder »

Onveilige populieren Vondelkade met spoed gekapt

Onveilige populieren Vondelkade met spoed gekapt

zwolle – Zeven populieren bij de kruising van de Vondelkade met de Tesselschadestraat en de Timorstraat worden de komende week met spoed gekapt. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze bomen zodanig zijn aangetast dat ze niet voldoende stabiel zijn en gevoelig voor wind. Dat kan onveilige situaties opleveren voor het verkeer en de omgeving. Daarom heeft de gemeente ROVA gevraagd de bomen in de herfstvakantie te kappen.

Op donderdag 25 oktober begint ROVA met de kap van deze populieren. Naast de noodkap van de bomen worden hier ook een aantal bomen gesnoeid. Voordat de populieren gekapt worden controleert een deskundige ter plekke of de te kappen bomen worden gebruikt door vleermuizen. In de stammen zitten gaten en spleten, dit zijn mogelijk vleermuisholen. Als dat het geval is worden de bomen ontdaan van de takken en blijft de stam achter. Het gevaar voor stambreuk door wind is dan miniem.

Lees verder »

480 zieke essen gekapt in winterseizoen 2018/2019

480 zieke essen gekapt in winterseizoen 2018/2019

Zwolle -De gemeente Zwolle bereidt de tweede ronde in de aanpak van de schimmelziekte essentaksterfte voor. De inspectie in de zomer van 2018 heeft 480 zieke essen opgeleverd die een gevaar kunnen vormen voor de omgeving en het verkeer. Deze zieke bomen moeten daarom worden gekapt. Van de zieke essen staan 92 bomen in de Zwolse hoofdgroenstructuur. Daarvoor wordt een kapvergunning aangevraagd. Naar verwachting worden de kapwerkzaamheden in het winterseizoen 2018/2019 uitgevoerd.

In april dit jaar is de eerste ronde van kap- en herplantwerkzaamheden afgerond. Ongeveer 1.800 zieke essen zijn gekapt en 1.000 nieuwe bomen zijn aangeplant. Uit de inventarisatie van alle essen afgelopen zomer bleek dat 480 bomen in woongebieden en bosplantsoenen meer dan dertig procent door essentaksterfte aangetast zijn en daardoor een gevaar vormen voor de omgeving en het verkeer. Vanwege de ligging in de hoofdgroenstructuur wordt er voor de 92 zieke essen een kapvergunning aangevraagd.

Lees verder »

Zwolle wil meer aandacht voor voetgangers

Zwolle wil meer aandacht voor voetgangers

Zwolle – De gemeente Zwolle wil meer aandacht besteden aan voetgangers in het verkeer en de openbare ruimte. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten zich aan te sluiten bij de nationale voetgangersagenda. De voetganger krijgt in Zwolle een plek in de nieuwe mobiliteitsvisie waar de gemeente aan werkt.

Aantrekkelijke en veilige voetgangersroutes spelen een belangrijke rol als het gaat om gezondheid, zelfredzaamheid, duurzaamheid en de bereikbaarheid van Zwolle. Stichting Wandelnet, kennisplatform CROW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben daarom het initiatief genomen om een nationale voetgangersagenda te ontwikkelen. Doel van dit initiatief is om meer aandacht te vragen voor voetgangers en kennisontwikkeling en uitwisseling te stimuleren.

Lees verder »