Gemeente: "binnen twee jaar inburgeringsexamen"

Gemeente Zwolle gaat ambitieus aan de slag met de nieuwe Wet Inburgering (WI) die per 1 januari 2007 van kracht wordt. De gemeente heeft zich tot doel gesteld dat tachtig procent van de inburgeringsplichtigen die een traject van de gemeente krijgen aangeboden na 24 maanden het inburgeringsexamen heeft gehaald en dat tachtig procent tevreden is over de dienstverlening van de gemeente Zwolle. Het voorstel is voor advies voorgelegd aan de Integratieraad en deze heeft met enthousiasme gereageerd.

Het inburgeren is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar, maar de gemeente stelt zich wel tot doel om de inburgeraars zoveel mogelijk te helpen. Daarbij heeft de gemeente prioriteit gelegd bij mensen met minderjarige kinderen, bij asielmigranten, bij mensen die zichzelf aanmelden en mensen in een achterstandspositie, zoals uitkeringsgerechtigden en personen zonder inkomen of uitkering.

Lees verder »

Gemeente wil duurzaam bouwen

Bouwen voor meer comfort, een goede gezondheid, een beter milieu en levensloopbestendig. Kortom, bouwen met het oog op de toekomst. In de visie Duurzaam Bouwen staan deze Zwolse ambities. De visie is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en is voorgelegd aan de raad. Wethouder Volkshuisvesting Gerard van Dooremolen: "Ik weet, we zijn ambitieus. Maar het is nodig om zo naar de toekomst te kijken. Ik wil graag met vertegenwoordigers van de bouwwereld om de tafel om te kijken hoe we deze visie concreet kunnen maken."

Bij duurzaam gebouwde woningen gaat het bijvoorbeeld om zonnepanelen, om een energiezuinige manier van verwarmen of om het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals FSC-goedgekeurd hout. Duurzaam gebouwde huizen zijn bovendien huizen die aangepast kunnen worden aan de levensfase waarin iemand zit. Straks is het mogelijk om bij wijze van spreken van het kraam- tot aan het sterfbed in hetzelfde huis of dezelfde wijk te wonen.

Lees verder »

Vrolijke tekeningen in fietsenstalling Pletterstraat

De bewaakte en overdekte fietsenstalling aan de Pletterstraat in Zwolle wordt opgevrolijkt. Leerlingen van de Geert Grooteschool hebben tekeningen gemaakt met het thema 'fietsplezier'. Op vrijdag 24 november 2006 worden de tekeningen, afgedrukt op grote panelen, onthuld.

Eén van de tekeningen…

De fietsenstalling met de ingang aan de Pletterstraat maakt onderdeel uit van winkelcentrum Het Eiland. Een centrale plek voor fietsers, die vanuit noordelijke richting naar de stad komen. Sinds juli 2004 is de stalling, die ruimte biedt aan zo'n 200 fietsen, gratis te gebruiken.

Lees verder »

Buurt krtitisch op verkeersroute naar Campus

De aanpassingsplannen van de gemeente Zwolle voor de verkeersroute van het NS-station naar Hogeschool Windesheim worden voorlopig niet uitgevoerd. Een informatiebijeenkomst voor omwonenden op 7 november 20006 maakte duidelijk dat in de buurt veel vragen leven over de voorgestelde plannen.

Buurtbewoners twijfelen aan de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen voor verkeersaanpassingen tussen de Lünentunnel en de Campus. De gemeente heeft daarop besloten om eerst nader overleg te voeren met betrokkenen.

Lees verder »

Extra aandacht voor jongerenwerk in 2007

In 2007 gaat de gemeente stevig inzetten op veelbelovende projecten binnen het jongerenwerk. Het betreft de doorontwikkeling van trainingen van weerbaarheid in Zwolle-Zuid en de inzet van jongerenparticipatie bij het nieuw te bouwen jongerencentrum in Stadshagen. Ook het jongerenwerk in Westenholte houdt extra aandacht. Voor het jongerenwerk in totaal is binnen de begroting € 75.000,- extra structureel budget gereserveerd. Daarnaast is voor de jongerenparticipatie in Stadshagen een incidenteel budget van € 30.000,- beschikbaar gesteld.

Het jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de kansen van (risico)jongeren en aan het signaleren van jeugdproblematiek. Het jongerenwerk richt zich op het activeren, verwijzen of het leiden van jongeren naar onder meer hulpverlening, scholing, educatie en werk.

Lees verder »

Gemeente gaat preventief strooien tegen gladheid

Overlast voor het verkeer op Zwolse wegen vanwege gladheid wordt de komende winter zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Zwolle heeft het jaarlijkse plan van aanpak geactualiseerd om de gladheid en daarmee de verkeersonveiligheid op gemeentelijke wegen nog beter te bestrijden bij winters weer. ROVA voert de werkzaamheden uit. Bij wijze van proef worden belangrijke wegen in het seizoen 2006-2007 preventief gestrooid.

De buitenring en de verbindende wegen worden komend seizoen al gestrooid voordat het daadwerkelijk glad is. Met Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en ROVA is afgesproken dat gelijktijdig de rijksweg, de provinciale wegen en de ring Zwolle en verbindende wegen preventief worden gestrooid.

Lees verder »

Verzuimbeleid voor uitkeringsgerechtigden

Werkgevers besteden tegenwoordig veel aandacht aan het voorkomen van ziekte en verzuim van hun medewerkers. In de meeste bedrijven zijn daarom bindende afspraken gemaakt over verlof, ziekmelding en verzuim. Mensen die na een periode van werkloosheid weer aan het werk gaan, moeten vaak erg wennen aan dit veranderde verzuimbeleid. Om hen daarbij te helpen, voert het college van B en W ook verzuimregels in voor uitkeringsgerechtigden die in een reïntegratietraject zitten. Het college hoopt dat hierdoor de kans dat mensen blijvend aan het werk komen, wordt vergroot. Door uitkeringsgerechtigden te leren omgaan met verzuimregels kunnen zij wennen aan de veranderde werksituatie.

Het verzuimbeleid voor uitkeringsgerechtigden wordt gefaseerd ingevoerd. Op dit moment zijn de reïntegratietrajecten nog te weinig intensief om strikte eisen te kunnen stellen aan beschikbaarheid en bereikbaarheid van mensen. Binnenkort vindt er een nieuwe aanbesteding plaats van de reïntegratietrajecten. Hierbij zullen ook eisen worden gesteld aan de intensiteit van trajecten en kunnen navenant ook meer eisen worden gesteld aan verlof en verzuim van de deelnemers.

Lees verder »

Presentatie logo Groenste stad van Europa

Zwolle mag zich sinds 13 oktober groenste stad van Europa te noemen. Dit is een verdienste van de Zwollenaren zelf, de partners in de stad en de gemeente. De gemeente heeft een speciaal logo ontwikkeld om ook in beeld uit te dragen dat Zwolle de groenste stad van Europa is. Dit logo werd dinsdagmiddag aan de  toeristische sector aangeboden om te gebruiken bij de promotie van toeristische activiteiten.

De wethouder groen, Peter Pot, onthulde het logo. De wethouder toerisme, Martin Knol, was ook aanwezig. Aan het begin van een vergadering van het Promotieplatform Toerisme werd het strakke logo onthuld.

Fietsenstallingen extra open in december

De gratis en bewaakte fietsenstallingen in de Zwolse binnenstad zijn open op extra koopavonden en -zondagen in de maand december. Fietsers kunnen gebruikmaken van de stallingen op extra koopavonden op 1, 4 en 22 december 2006. De extra koopzondagen vallen op 3 en 17 december 2006.

De fietsenstallingen liggen op strategische plekken in het centrum. Zo is er een stalling achter de V&D op het Meerminneplein, aan de Pletterstraat ligt de stalling 'Eiland' en bij het Maagjesbolwerk ligt de derde stalling. De stallingen Eiland en Maagjesbolwerk zijn overdekt. De openingstijden van de stallingen zijn ruim genoeg om ontspannen te kunnen winkelen.

Lees verder »

Asfaltering kruispunt Ceintuurbaan

Het wegdek van het kruispunt Ceintuurbaan – Dr van Heesweg – Tesselschadestraat wordt verbeterd. De gemeente Zwolle voert op donderdagavond 23 november 2006 asfalteringswerkzaamheden uit.

Vanaf 21.00 uur wordt de weg afgezet. Daarna vinden de freeswerkzaamheden plaats. Aansluitend wordt er geasfalteerd. Naar verwachting is het werk om circa middernacht gereed. De planning is onder voorbehoud van onverwachte weer –en werkomstandigheden. De gemeente vindt de reparatie van het kruispunt noodzakelijk vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid. De kwaliteit van het wegdek is de afgelopen periode verslechterd, waarna ook klachten binnenkwamen.

Lees verder »

Onderzoek naar wandgraven op Kranenburg

Begraven of cremeren? En waar dan? Het is een niet alledaagse vraag, maar wel een noodzakelijke. Op begraafplaats Kranenburg kan allebei en straks is het ook nog mogelijk om bijgezet te worden in een wandgraf, zoals dat ook in Zuid-Europa gebeurt. Op dit moment loopt een onderzoek onder de Zwollenaren wat zij vinden van het bijzetten in wandgraven. Ook begraafplaatsen moeten met hun tijd meegaan om in te spelen op ontwikkelingen als de toenemende vergrijzing. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de raad om een krediet van € 1,9 miljoen voor de uitbreiding van begraafplaats Kranenburg.

In oktober 2003 heeft de gemeenteraad het Masterplan Kranenburg vastgesteld als kader voor de uitbreiding van de begraafplaats tot ongeveer 2040. De eerste uitbreiding, de Parnassusberg, is inmiddels klaar en in gebruik. Nu wordt een start gemaakt met de invulling van het Structuureiland. Hier zal een nieuw uitvaartcentrum komen en er komt een Structuurtuin. Deze tuin vormt de harmonieuze overgang van het uitvaartcentrum naar de rest van de begraafplaats. Het wordt een centraal rustpunt. In overleg met begraafplaats Bergklooster wordt daarnaast gewerkt aan de inrichting van hun nieuwe begraafplaats.

Rechtbankpresident Koninklijk onderscheiden

President Bert Maan van de Rechtbank Zwolle-Lelystad is door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dat heeft burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle vrijdagmiddag 17 november 2006 bekendgemaakt. Maan ontvangt de onderscheiding voor zijn grote nationale en internationale maatschappelijke verdiensten.

Maan nam vrijdag 17 afscheid als rechtbankpresident tijdens een symposium in de Broerenkerk in Zwolle. Na een verrassingstoespraak spelde Meijer Maan de versierselen op. De Zwolse burgemeester reikte de onderscheiding uit mede namens burgemeester Zoon van Hattem, de woonplaats van de scheidend rechtbankpresident.

Lees verder »