Zwolle aan de slag met luchtkwaliteit

De kwaliteit van de Zwolse lucht is goed, maar kan beter. Daarom heeft de gemeente Zwolle een Luchtkwaliteitsplan opgesteld. Het plan bestaat uit twee delen. Deel I is nu met verzoek om reactie naar de raad gestuurd, deel II volgt in het voorjaar van 2007 met een uitvoeringsprogramma. Wethouder van Milieu Gerard van Dooremolen: "Met dit Luchtkwaliteitsplan zetten we een nieuwe stap in de goede richting. Er zijn nog wel wat knelpunten. In 2010 zijn die zo goed als opgelost."

Uit de (verplichte) jaarlijkse luchtkwaliteitsrapportage van 2005 is gebleken dat er in Zwolle op een paar plekken een overschrijding is van de normen voor luchtkwaliteit, bijvoorbeeld de Stationsweg, de IJsselallee  en de Blaloweg. Als gevolg van bijvoorbeeld schonere auto's en betere verkeersdoorstroming zullen echter de meeste van deze knelpunten in 2020 vanzelf zijn opgelost. De gemeente Zwolle heeft er echter voor gekozen om wel aanvullende maatregelen te nemen, zodat de knelpunten al in 2010 zijn opgelost. Ter voorbereiding op het uitvoeringsprogramma onderzoekt de gemeente het eigen wagenpark.

Lees verder »

Zwolse Onderwijsprijs krijgt structureel karakter

De Zwolse Onderwijsprijs krijgt een structureel karakter: voortaan reikt de gemeente Zwolle eens per twee jaar de prijs uit. Dit heeft het college besloten omdat vorig jaar de campagne een groot succes was. Zwolle is de eerste gemeente die lokaal een onderwijsprijs heeft. De campagne voor de nieuwe wedstrijd start in het voorjaar van 2007.

De gemeente Zwolle heeft vorig jaar voor het eerst de Zwolse Onderwijsprijs uitgereikt. Meer dan vijftig scholen hebben toen innovatieve projecten ingestuurd. De Zwolse Onderwijsprijs is bedacht vanuit het gedachtegoed dat het onderwijs in Zwolle de moeite waard is én het verdient om in de schijnwerpers te worden gezet.

Lees verder »

Aanpassing parkeerbeleid Dieze

Het parkeerbeleid voor het Diezerplein en de Diezerkade wordt aangepast op verzoek van omwonenden. Vergunninghouders mogen parkeren op de parkeerplaatsen langs beide straten, met uitzondering van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Op die manier zijn er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers van de aanliggende winkeliers. De werkwijze is de uitkomst van overleg tussen de betrokken partijen. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben dinsdag 5 december met de werkwijze ingestemd. Om het parkeersysteem in de buurt verder te verbeteren wordt door middel van verwijsborden het parkeerterrein ´t Streekien ook beter bekend gemaakt.

Lees verder »

Zwolle versterkt economisch imago

Stimuleren van vernieuwing en het goed vermarkten van de stad draagt bij tot versterking van de Zwolse economie. Dit zijn de twee pijlers onder de marketing- en acquisitiestrategie voor de plekken in de stad waar gewerkt wordt. Het economische succes van de stad is geen reden om achterover te leunen. Daarom moet er op economisch gebied ingesprongen worden op nieuwe ontwikkelingen en moet er ruimte zijn voor nieuwe bedrijvigheid.

Bij vermarkten van de stad en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen gaat het om het aantrekkelijker maken van de binnenstad en de juiste invulling voor onder andere Hessenpoort. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor nieuwe mogelijkheden op bestaande bedrijvenlocaties als Marslanden en Voorst. De ontwikkeling van Voorsterpoort aan de A28 vormt één van de belangrijkste uitdagingen voor de stad in de komende jaren. Gebruikers komen echter niet vanzelf naar de stad. Daar zijn extra inspanningen voor nodig op het gebied van marketing en acquisitie.

Lees verder »

Bijdrage voor ijsbaan Rode Torenplein

Het Rode Torenplein wordt vanaf 21 december weer het decor van een kunstijsbaan. Voor de organisatie van 'Zwolle on ice' ontvangt organisator Ten4 Events een financiële bijdrage van 10.000 euro van de gemeente Zwolle.

De afgelopen jaren was er ook een ijsbaan op het Rode Torenplein. Dat leverde een belangrijke verlevendiging van de binnenstad in het winterseizoen op. De attractie levert extra bezoekers op. Bovendien wordt er samengewerkt met de Stichting Sportservice Zwolle waarbij scholen de mogelijkheid krijgen om met klassen te schaatsen.

Zwolle gaat waterbodems saneren

Gerard van Dooremolen (wethouder volkshuisvesting en milieu), Theo Rietkerk (gedeputeerde provincie Overijssel voor ruimte en milieu) en Sybe Schaap (dijkgraaf Waterschap Groot Salland) gaan samenwerken om de Zwolse waterbodems schoner te maken. Daarom hebben zij vrijdag 1 december 2006 een intentieovereenkomst getekend.

De drie partners geven met de intentieovereenkomst aan serieus aan de slag te gaan met het onderzoek en de sanering van waterbodems. Het gaat om de stadsgrachten, het Zwarte Water, het Almeloos Kanaal en de Nieuwe Vecht. Allereerst zullen de Thorbecke- en de Achtergracht aangepakt worden, naar verwachting in de tweede helft van 2007.

Lees verder »

Wijkplatform Kamperpoort

Het wijkplatform van Kamperpoort vindt plaats op donderdag 30 november 2006 in het wijkcentrum Ons Eigen Huis aan de Hoogstraat 86. Alle wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en bij te praten. Op de agenda staat onder andere kennismaking met wijkwethouder Erik Dannenberg. De ontvangst met koffie en thee is om 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur.

Op deze avond wordt een aantal onderwerpen besproken. Aan het begin van de vergadering wordt het Bewonerstoezichthoudersproject voor de wijk besproken. Hierbij wordt informatie gegeven over het plan om ook in de Kamperpoort een bewonerstoezichthoudersproject te starten. Dit is een project waarbij een aantal bewoners zich op vrijwillige basis gaat inzetten voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van de buurt. In andere buurten in Zwolle zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan.

Lees verder »

Gemeente moet hulp bij huishouden opnieuw aanbesteden

De gemeente Zwolle gaat de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden, als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter op donderdag 30 november 2006. De rechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat Icare tegen de gemeente had aangespannen. De rechter heeft de vorderingen van Icare toegewezen. De rechter heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de gemeente zorgvuldig is omgegaan met de belangen van Icare en de belangen van het personeel. De rechter heeft geconcludeerd dat er met betrekking tot de aanbestedingsprocedure enkele juridische onregelmatigheden zijn geconstateerd. De gemeente respecteert de uitspraak van de rechter en gaat de aanbesteding evalueren.

 

De gemeente heeft tot aan het moment van het kort geding een bemiddelende rol gespeeld tussen de drie beoogde nieuwe aanbieders en Icare over de overname van het personeel van Icare. Icare heeft daags voor de zitting vergaande afspraken gemaakt met één van de partijen over de overname van het personeel. Dit is voor Icare aanleiding geweest om tijdens de zitting al haar vorderingen over een overgangsperiode voor de overname van personeel te laten vallen. Met de afspraken tussen Icare en de beoogde nieuwe zorgaanbieder was het mogelijk dat cliënten hun huidige hulp konden behouden na afronding van deze aanbesteding.

Lees verder »

Aanleg Rozentunnel van start

Op maandag 4 december 2006 start de aannemer in opdracht van de gemeente en Prorail met de aanleg van de Rozentunnel, de directe fietsverbinding tussen Westenholte en Stadshagen. Naar verwachting is de fietstunnel eind 2007 klaar voor gebruik. Met de aanleg van de fietstunnel gaat een langverwachte wens in vervulling van veel Westenholtenaren.

Van maandag 4 tot en met vrijdag 15 december 2007 staan de werkzaamheden in het teken van voorbereiding. Tijdens deze twee weken wordt het bouwterrein ingericht. Maandag 18 december 2006 start de aannemer met de daadwerkelijke aanleg van de tunnel. De werkzaamheden zijn weliswaar zichtbaar vanaf de Voorsterweg, maar hebben geen gevolgen voor het verkeer. Als alles meezit, is de fietstunnel eind 2007 klaar. Onverwachte omstandigheden, zoals het weer, kunnen een wijziging in de planning veroorzaken.

Lees verder »

Kamperpoorters moeten parkeervergunning tijdig aanvragen

Inwoners van de Kamperpoort kunnen nog altijd een parkeervergunning aanvragen. Op maandag 2 april 2007 wordt in de Zwolse wijk het nieuwe parkeerbeleid ingevoerd. Sinds de vergunning aangevraagd kan worden (begin september) heeft ongeveer een kwart van de bewoners dat gedaan. Alle andere geïnteresseerden wordt gevraagd hun aanvraag voor het einde van het jaar in te dienen.

Gelet op de beperkte parkeerruimte in de Kamperpoort is tijdig aanvragen noodzakelijk. Wie te laat een aanvraag indient, loopt het risico op de wachtlijst te komen doordat alle vergunningen vergeven zijn. Het ingevulde formulier moet worden gestuurd aan de afdeling Vergunningen van de gemeente Zwolle. Vervolgens krijgen aanvragers bericht over de toekenning en betaling, en de ontvangst van de vergunning of bezoekerspas.

Lees verder »

Kranenburg krijgt nieuwe bosurnentuin

Het crematorium Kranenburg krijgt een uitbreiding van het verstrooigebied met ongeveer 1.3 ha. Onderdeel van de uitbreiding is een stuk bos dat aansluit op de bestaande urnentuin. In dit bosgebied komt een nieuwe bosurnentuin. De verstrooituin achter het crematorium blijft bestaan. Daarnaast heeft het crematorium een gebied in eigendom van ongeveer 0.6 ha dat weer eigendom zal worden van de gemeente. Dit gebied wordt, na tenminste 10 jaar (wettelijke termijn voor grafrust), opgenomen in toekomstige uitbreidingen van de begraafplaats Kranenburg. Het crematorium Kranenburg is een particuliere instelling.

Het nieuwe strooiveld komt achter de grote vijver, gelegen in het hart van de oude begraafplaats. Er kan zowel op grasland als in het bosgebied worden verstrooid. Met het aanwijzen van nieuwe strooivelden is nadrukkelijk rekening gehouden met de in het gebied voorkomende flora, onder andere de 'Zwolse Anjer'.

Lees verder »

Eerste deelproject Ceintuurbaan bijna gereed

De aansluiting van de A28 op de Ceintuurbaan, het eerste deelproject van de reconstructie van de ringweg, is bijna gereed. De aannemer rondt deze week de laatste werkzaamheden af aan en bij de weg.

De werkzaamheden bestaan uit het afwerken van de bermen en opruimactiviteiten. Nadat de aannemer hier klaar mee is, rest enkel nog het metselen van de frontmuur van de ecoduiker aan de westelijke zijde (kant Amersfoort) van de Ceintuurbaan tussen de oprit Meppel en de A28. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio december 2006 afgerond. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het verkeer.

Lees verder »