Woningen en appartementen op hoek Celestraat – Van Ittersumstraat

In de lijn van voorgaande besprekingen met bewoners en bewonersgroepen in Assendorp zijn plannen op de hoek van de Celestraat/Van Ittersumstraat door het college van B&W geaccordeerd. Op deze plek worden 3 eengezinswoningen en 6 appartementen gebouwd. De gemeente Zwolle heeft hiervoor met de SWZ een ontwikkelingsovereenkomst afgesloten. De woningen worden gebouwd op de plek van de Jenapleinschool. 

De plannen zijn onveranderd en in feite zijn ze door het B&W besluit nu alleen maar geformaliseerd. Er is een wijzigingsvoorstel bij het college ingediend zodat het bestemmingsplan kan worden aangepast. De woningen worden niet in de rooilijn van de bestaande woningen aan de Celestraat en Van Ittersumstraat gebouwd, maar meer terugliggend. Hierdoor ontstaat ruimte voor parkeerruimte voor de woningen. Op verzoek van buurtbewoners blijft de boom aan de Celestraat staan. De zes appartementen vallen in de categorie van sociale huur. De drie eengezinswoningen in de categorie middenduur.

Aandacht voor Dag van de Leerplicht in Zwolle

Preventie en handhaving van leerplicht spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarom wordt na het succes van voorgaande jaren voor de vierde keer de landelijke Dag van de Leerplicht georganiseerd op donderdag 15 maart 2007. Dit is een initiatief van het ministerie van OC en W.

Tijdens de Dag van de Leerplicht worden door de deelnemende gemeenten diverse activiteiten georganiseerd om het belang van de leerplicht onder de aandacht te brengen van leerlingen, hun ouders en scholen. Ook de gemeente Zwolle besteedt deze dag speciale aandacht aan leerplicht. Wethouder Erik Dannenberg maakt deze middag de verzuimcijfers van die dag bekend en die van de jaren 2005/2006. Deze laatste gegevens zijn neergelegd in het recent verschenen jaarverslag van het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum Leerplicht. De wethouder geeft tevens een toelichting op de cijfers en belicht de achtergronden van de Dag van de Leerplicht.

Lees verder »

Flessen onder bomen voor Boomfeestdag

Ter ere van de nationale Boomfeestdag op 14 maart 2007 worden in het Stinspark 33 iepen geplant. Wethouder Peter Pot plant samen met wethouder Bert Boerman van Kampen die dag om 10.00 uur de eerste. De bomen komen in de plaats van een aantal kastanjes dat daar gerooid is. De kastanjes waren ziek. 132 kinderen van de basisscholen Ridderspoor en Morgenster zullen de andere bomen planten.

Bijzonder is dat onder de te planten bomen flessen begraven worden. Eén oude en een aantal nieuwe. De oude fles is gevonden bij het rooien van de zieke kastanjebomen. Het blijkt dat deze fles 25 jaar geleden door een leerlinge van de Morgenster is begraven bij het planten van de kastanjes. Leerlingen van de Ridderspoor en de Morgenster zullen woensdag nieuwe flessen begraven.

Brandweer Zwolle op zoek naar teamspelers

Brandweer Zwolle is op zoek naar Zwollenaren tussen de 18 en 35 jaar die zich maatschappelijk betrokken voelen en daarnaast ook sportief, technisch, sociaal en een teamspeler zijn. Alle mannen en vrouwen in deze leeftijdscategorie, zijn van harte welkom om de informatieavond te bezoeken op donderdag 22 maart 2007 om 19.30 uur in de kazerne aan de Harm Smeengekade. 

Brandweer Zwolle is een dynamische organisatie die hulp verleent in allerlei situaties. De werkzaamheden lopen uiteen van het blussen van branden tot het bieden van hulp bij ongevallen. Ook wordt de brandweer ingezet bij rampenbestrijding en geeft zij advies over bijvoorbeeld brandveiligheid. Daarnaast geeft de brandweer adviezen over het voorkomen van ongevallen. Om het vrijwilligerskorps op sterkte te houden is de brandweer een vrijwilligerscampagne gestart.

Lees verder »

Zeventien sollicitanten voor nieuwe Stadsdichter

Op de oproep van de Gemeente Zwolle voor een nieuwe stadsdichter voor Zwolle hebben in totaal 17 mensen gereageerd. De jury buigt zich aankomende week over de beoordeling van de sollicitaties. De sollicitanten hebben vóór woensdag 7 maart 2007 hun interesse kenbaar kunnen maken door een schriftelijke motivatie, een curriculum vitae, (eventueel) een lijst met publicaties / optredens en een recent stadsgedicht te sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders van Zwolle. Het stadsgedicht is een al dan niet speciaal gemaakt gedicht met betrekking tot de stad Zwolle.

Het is nu aan de jury om de sollicitaties te beoordelen. Uit alle sollicitaties nodigt de jury een aantal kandidaten uit voor een gesprek op dinsdag 20 maart 2007. Op basis van deze gesprekken selecteert de jury drie genomineerden die in aanmerking komen voor het stadsdichterschap. Deze drie kandidaten zullen bekend worden gemaakt in De Peperbus, tevens zal hun stadsgedicht worden gepubliceerd. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt op basis van het oordeel van de jury de nieuwe stadsdichter aan. In een feestelijke, openbare bijeenkomst op woensdag 11 april 2007 wordt de nieuwe stadsdichter bekendgemaakt. De stadsdichter wordt aangesteld voor een periode van twee jaar en ontvangt een vergoeding van € 5000,- bruto per jaar. De stadsdichter komt niet in dienst van de Gemeente Zwolle.

 

Lees verder »

Buitengebieden voortaan 60 km/uur zones

De buitengebieden van Zwolle worden dit voorjaar aangewezen als 60 km/uur zones. Dit betreft de buitengebieden Langenholte, Schelle-Zuid, Oldeneel, Vreugderijk, Wythmen, Harculo, en Hoog-Zuthem.

Aangezien de inrichting van de wegen voldoen aan de landelijke richtlijnen, bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het plaatsen van de 60 km/uur-zoneborden. Enkel op de Zuthemerweg worden vanwege sluipverkeer fietsstroken aangebracht. Het plaatsen van de verkeersborden in de buitengebieden en de aanleg van de fietsstroken op de Zuthemerweg wordt naar verwachting dit voorjaar uitgevoerd.

Lees verder »

Studenten gaan binnenstad Zwolle monitoren

Studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim gaan deze en volgende week met een vragenlijst bij 400 ondernemers in de binnenstad langs. Met dit eerste onderzoek verzamelen zij informatie voor de ‘Binnenstadsmonitor’ van de gemeente. Hiermee gaat de gemeente de komende jaren in beeld brengen of het beleid voor de binnenstad de gewenste effecten heeft.

Wordt het winkelaanbod diverser? Groeit de werkgelegenheid en de waardering voor het winkelaanbod in Zwolle? Hoe veilig vindt men de binnenstad? De Binnenstadsmonitor moet onder andere op die vragen straks antwoord kunnen geven. In dit onderzoeksrapport worden de uitkomsten van diverse onderzoeken in de binnenstad beschreven en geanalyseerd. Na het eerste onderzoek onder ondernemers, volgen dit jaar nog onderzoeken onder bewoners en bezoekers aan de binnenstad. De verwachting is dat in maart 2008 de eerste Binnenstadsmonitor Zwolle uitkomt, bij wijze van 0-meting. Het is de bedoeling om elk jaar een binnenstadsmonitor uit te brengen en zo de ontwikkelingen te volgen.

Lees verder »

Inloopavond over nieuwbouwlocatie Stadshagen II

De gemeente Zwolle organiseert op donderdag 15 maart 2007 van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 17 maart 2007 van 11.30 tot 13.30 uur inloopbijeenkomsten over de plannen van de nieuwbouwlocatie Stadshagen II. De bijeenkomsten vinden plaats in het Informatiecentrum Stadshagen in het Cultuurhuis, aan de Werkerlaan 1A in Stadshagen.

Zwolle is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De stad groeit door naar 135.000 inwoners in 2020. Om aan al deze (nieuwe) mensen kwalitatief goede woonruimte te bieden, heeft de gemeenteraad in 2002 Stadshagen II aangewezen als grote nieuwbouwlocatie.

Lees verder »

Inloopavond ‘Ruimte voor de rivier’

Dinsdag 13 maart 2007 is er een inloopavond voor Zwolse burgers van 18:30 tot 21:00 uur over de plannen met betrekking tot het landelijke project ruimte voor de rivier.  De plannen in Zwolle richten zich met name op de gebieden die direct aan de IJssel liggen. Het gaat hierbij om de dijkverlegging in Westenholte en de uiterwaardvergraving in het gebied Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. De inloopavond is in het restaurant in het Engelse Werk te Zwolle alwaar diverse deskundigen van provincie en gemeente uitleg geven.

Gemeente, provincie en ook bewoners zijn al geruime tijd bezig met het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden voor Westenholte en Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Nu ligt er een plan dat de voorkeur heeft van deskundigen en bewoners: het zogeheten voorkeursalternatief. Het is nodig om plannen te maken om rivierwater op te vangen. Door de verandering van het klimaat krijgt Nederland binnen enkele jaren te maken met meer regen- en rivierwater. Overal in Nederland worden daarom nu plannen gemaakt om meer water op te kunnen vangen.

Lees verder »

Zwolle krijgt langste gebouw van Nederland langs A28

Het nieuwe ruimtelijk plan voor de Voorsterpoort biedt meer souplesse om het gebied als geheel de komende jaren succesvol tot ontwikkeling te brengen. Dit plan, dat beschreven wordt in het rapport Integrale Visie, en waarmee het college van B&W op 6 maart jl. heeft ingestemd, wijkt essentieel af van de structuurvisie uit 2001. Een markttoets, die in 2005 is uitgevoerd, vormde de concrete aanleiding om deze visie, in intensief overleg met de betrokken marktpartijen, aan te passen aan nieuwe inzichten.

Het gebied heeft voldoende vermogen voor 235.000 m2 kantoren, 90.250m2 detailhandel en 40.000m2 leisure en horeca en 20.000 m2 overige functies. De betrokken marktpartijen Spoolderwerk bv, ING Real Estate en Libema zijn enthousiast en hebben aangegeven deze visie een sterke verbetering te vinden ten opzichte van de visie uit 2001. Ook de markt heeft nu al grote belangstelling voor het in economisch opzicht belangrijkste ontwikkelgebied van Zwolle voor de komende jaren.

Lees verder »

Studenten met vragenlijst langs ondernemers

Studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim gaan deze en volgende week met een vragenlijst bij 400 ondernemers in de binnenstad langs. Met dit eerste onderzoek verzamelen zij informatie voor de ‘Binnenstadsmonitor’ van de gemeente. Hiermee gaat de gemeente de komende jaren in beeld brengen of het beleid voor de binnenstad de gewenste effecten heeft.

Wordt het winkelaanbod diverser? Groeit de werkgelegenheid en de waardering voor het winkelaanbod in Zwolle? Hoe veilig vindt men de binnenstad? De Binnenstadsmonitor moet onder andere op die vragen straks antwoord kunnen geven. In dit onderzoeksrapport worden de uitkomsten van diverse onderzoeken in de binnenstad beschreven en geanalyseerd. Na het eerste onderzoek onder ondernemers, volgen dit jaar nog onderzoeken onder bewoners en bezoekers aan de binnenstad. De verwachting is dat in maart 2008 de eerste Binnenstadsmonitor Zwolle uitkomt, bij wijze van 0-meting. Het is de bedoeling om elk jaar een binnenstadsmonitor uit te brengen en zo de ontwikkelingen te volgen.

Lees verder »

Uitgaanspubliek kan snacken tot 05.00 uur

De snackbars, cafetaria’s en shoarmarestaurants, ook wel droge horeca genoemd, in de binnenstad van Zwolle mogen hun sluitingsuur tot 05.00 uur behouden. Dit heeft het college van B&W besloten na een voorstel van de klankbordgroep die de proef met de sluitingsuren heeft geëvalueerd.

Deze droge horecagelegenheden mochten officieel tot 04.00 uur geopend zijn, terwijl de cafés in de binnenstad om 05.00 uur dicht gingen. Bij wijze van proef zijn destijds ook de sluitingstijden van de droge horeca verruimd tot 05.00 uur. Voorwaarde was wel dat zij net als de reguliere horeca vanaf 03.00 uur een portier in dienst hebben. Hoewel er zich overlast voordoet in de omgeving van snackbars en shoarmarestaurants, is uit de evaluatie gebleken dat de verruimde sluitingstijden geen directe relatie hebben met deze overlast. Wel is het voorstel gedaan dat als er sprake is van overlast, de sluitingstijden tijdelijk in te perken. Bij de aanpak van overlast speelt het VOS (Veiligheid Op Straat)-project een rol, dit blijkt onder andere uit de portiersverplichting.