Hulp bij huishouden voorlopig geregeld

De gemeente heeft met de huidige aanbieders van zorg in Zwolle afspraken gemaakt over het aanbieden van hulp bij het huishouden. Nu de aanbestedingsprocedure is stilgelegd, gaat de gemeente voorlopig in zee met de bestaande aanbieders. Iedereen krijgt gewoon zijn vertrouwde hulp vanaf 1 januari volgend jaar. 

De voorzieningenrechter heeft eind november bepaald dat de gemeente enkele juridische onregelmatigheden heeft begaan bij de aanbesteding van de hulp bij het huishouden. Voor de gemeente staat het belang van de cliënt op de eerste plaats. Zij zorgt er dan ook voor dat de zorgaanbieders die nu hulp bij het huishouden aanbieden, dat blijven doen totdat nieuwe aanbieders gecontracteerd zijn. Op deze manier ondervinden cliënten geen nadelige gevolgen van de rechterlijke uitspraak en de nieuwe aanbesteding.

Lees verder »

Kerstbomenactie op 3 en 10 januari 2007

Ook dit jaar organiseert de gemeente Zwolle weer een grootscheepse inzameling van kerstbomen. Dit gebeurt onder de naam “Oude bomen vangen veel winst”! Met deze inzameling voorkomt de gemeente dat de bomen na gebruik op straat worden verbrand of als zwerfvuil in de Zwolse wijken terechtkomen. De afgelopen jaren werden meestal meer dan 10.000 kerstbomen ingeleverd. Wethouder Gerard van Dooremolen versnippert op woensdag 3 januari 2007 om 11.00 uur de eerste boom bij het inzamelpunt aan de hoek Kerkweg / Erasmuslaan in Berkum.

Peter Pot versnipperde vorig jaar de eerste bomen 

De inzamelactie vindt dit jaar plaats op woensdag 3 januari 2007 van 10.00 tot 15.00 uur en op woensdag 10 januari 2007 van 13.00 tot 16.00 uur. Op deze dagen kunnen de Zwolse kinderen op verschillende locaties in de stad kerstbomen inleveren. Ze ontvangen voor iedere ingeleverde boom twintig eurocent en een stempel op de stempelkaart. Met een volle stempelkaart (tien stempels) mogen kinderen gratis een middagje zwemmen in het Hanzebad of het Aabad en met twee volle stempelkaarten mogen ze naar een film naar keuze in bioscoop de Nieuwe Buitensociëteit. De ingezamelde bomen worden versnipperd en verwerkt tot compost, dat de gemeente gebruikt voor de groenvoorzieningen in de stad. 

Lees verder »

Stadswandelen met vernieuwde stadswandeling

De stadswandeling van Zwolle, ‘Voetsporen uit een ver verleden’, is opnieuw verschenen. De routebeschrijving is volledig geactualiseerd en voorzien van kleurrijke foto’s. De stadswandeling duurt ongeveer twee uur en gaat langs de belangrijkste bezienswaardigheden in het Zwolse stadshart.

 

Het is een indrukwekkende ervaring om aan de hand van wetenswaardigheden door de binnenstad te wandelen. Zowel toeristen als inwoners van Zwolle en omgeving worden met ‘Voetsporen uit een ver verleden’ bewust van de rijke historie en culturele rijkdom die schuilt in de bezienswaardigheden van de stad. ‘Voetsporen uit een ver verleden’ telt zestien pagina’s, bevat een uitklapbare routekaart en is voor € 3,95 verkrijgbaar bij VVV Zwolle.

Optimale zorg voor dak- en thuislozen

De gemeente en Zorgkantoor Zwolle gaan vanaf 2007 gezamenlijk de benodigde extra zorg voor dak- en thuislozen inkopen. Formeel koopt het zorgkantoor de zorg in vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeente verleent subsidie voor de zorg en diensten die niet vanuit de AWBZ kunnen worden bekostigd. Beide partijen gaan voortaan samen bepalen welk zorg- én dienstenaanbod voor Zwolle en de regio gewenst is. Daartoe ondertekenen beide partijen binnenkort een samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening is een solide basis gelegd voor de uitvoering van het toekomstige Stedelijk Kompas voor Zwolle. De gemeente kan, door mee te beslissen over de zorg die door het zorgkantoor wordt ingekocht, de regierol voor de zorg aan dak- en thuislozen optimaal vormgeven.

In de regio Zwolle is een aantal instellingen voor maatschappelijke opvang en ambulante verslavingszorg werkzaam, zoals Leger des Heils, CAD en RIBW. Deze instellingen bieden zorg aan dak- en thuislozen op basis van financiering door de (centrum)gemeente Zwolle en het Zorgkantoor Zwolle. Tot dusver ontbrak het aan een goede afstemming tussen beide financiers. Beide partijen hebben afspraken gemaakt over de onderlinge afstemming. Met deze overeenkomst worden de afspraken tussen gemeente en zorgkantoor geformaliseerd.

Lees verder »

Nieuwe locatie voor geboortebomen

Opa’s en oma’s planten op 18 december op initiatief van de Stichting Groenstad Zwolle drie nieuwe geboortebomen in het Vegtlusterbos bij Berkum. Hiermee wordt gezamenlijk het feit gevierd dat de gemeente een nieuw terrein heeft aangewezen voor het planten van geboorte- of herinneringsbomen in een aan te leggen laan in het bos achter de Wijthmenerplas. Wethouder Peter Pot helpt bij het aanplanten.

Het planten van geboortebomen en herinneringsbomen is al enkele jaren een succesvol initiatief van Stichting Zwolle Groenstad en de gemeente Zwolle. Zo staan dit soort bomen aan beide kanten van het wandelpad in het Vegtlusterbos en aan een laan op landgoed Zandhove. De huidige plantlocatie in het Vegtlusterbos is bijna vol geplant. Daarom worden in de nabije toekomst de bomen geplant aan een nieuwe laan achter de Wijthmenerplas. Deze laan wordt een heel bijzondere, omdat hij op de plek komt waar vroeger ook een laan heeft gelegen bij het voormalige landgoed Veldwijk. Naast de hoofdlanen in het Vegtlusterbos zijn de hoofdlanen in het bos bij Zandhove gebruikt voor het planten van geboorte- en herinneringsbomen

Lees verder »

Gemeente controleert brandveiligheid horeca

Bezoekers van de Zwolse horeca moeten ook in de Kerstperiode kunnen vertrouwen op veiligheid tijdens het uitgaan. Horecabedrijven in Zwolle kunnen daarom vanaf maandag 18 december rekenen op veiligheidscontroles. Medewerkers van de gemeentelijke brandweer en de afdeling Toezicht en Handhaving controleren de brandveiligheid van de horeca in de stad.

De actie volgt op de integrale horecacontrole tijdens het WK Voetbal afgelopen zomer. Van de negentig horecabedrijven die toen gecontroleerd zijn op brandveiligheid, bleken slechts vijftien bedrijven in orde.

Lees verder »

Start nieuw bestemmingsplan Veerallee

Bewoners van de Veerallee in Zwolle kunnen uitkijken naar een nieuw en overzichtelijk bestemmingsplan. In de actualisering van de bestemmingsplannen in Zwolle is de Veerallee nu aan de beurt. Met het project ´Zwolle op Orde´ worden de verouderde Zwolse bestemmingsplannen geactualiseerd, waarmee duidelijkheid ontstaat voor bewoners over de ruimtelijke mogelijkheden in de buurt.

In Zwolle gelden nu meer dan 250 bestemmingsplannen. Een groot deel van deze plannen is verouderd en in veel gevallen zijn er herzieningen gedaan of is op bepaalde onderdelen vrijstelling verleend. In 2003 heeft de gemeenteraad besloten dat alle plannen geactualiseerd moeten worden. Het is dan ook de bedoeling dat alle Zwolse wijken een eigen bestemmingsplan krijgen. Dit gebeurt onder de projectnaam: ‘Zwolle op Orde.’ In het bestemmingsplan worden geen nieuwe regelingen opgenomen. Het gaat bij ‘Zwolle op Orde’ alleen om bestaand en reeds vastgesteld beleid.

Lees verder »

Melkmarkt autoluw geworden

De Melkmarkt in de Zwolse binnenstad is autoluw geworden. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Melkmarkt. Met de in gebruik name van de nieuwe poller (de verzinkbare paal voor de afsluiting van de binnenstad) op de hoek van de Melkmarkt met de Jufferenwal en de opheffing van de parkeerplaatsen, is het gebied nu vooral het domein van voetgangers en fietsers.

De werkzaamheden maken deel uit van het Binnenstadsprogramma van de gemeente Zwolle. Met tal van maatregelen, projecten en werkzaamheden wordt het centrum opgeknapt en verfraaid. Daarmee wordt het verblijfsklimaat verbeterd.

Lees verder »

Nieuwe digitale stadsgids

De gemeente Zwolle heeft een nieuwe digitale Stadsgids. Via www.zwolle.nl is alle informatie uit de papieren Stadsgids gemakkelijk en snel te vinden. Ten opzichte van de oude digitale gids zijn er diverse mogelijkheden bijgekomen, waaronder de mogelijkheid om luchtfoto´s op te vragen.

De Stadsgids is ontwikkeld in samenwerking met Suurland BV. In de gids kan worden gezocht naar lokale informatie over de gemeente, alle maatschappelijke organisaties, verenigingen, bedrijven en personen. De locatiegegevens worden daarbij getoond op een interactieve plattegrond. Uitgeverij Suurland zegt zich met dit project dan ook te richten op de directe leefomgeving van de consument.

Lees verder »

College wil gezondheid van burgers beschermen

Zwolle gaat samen met gemeenten binnen de regio IJssel Vecht aan de slag met het opstellen van een beleidsnota op het gebied van openbare gezondheidszorg voor de periode 2007 – 2010. Het doelvan het nieuwe beleid is om de gezondheid van burgers in Zwolle zoveel mogelijk te waarborgen en te stimuleren, vooral via preventie. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 12 december de startnotitie vastgesteld. De uiteindelijke nota moet uiterlijk 1 juli 2007 klaar zijn.

De overheid, landelijk maar ook gemeentelijk, is verantwoordelijk voor de Openbare Gezondheidszorg (OGZ). De OGZ richt zich op ziektepreventie, bescherming en bevordering van de volksgezondheid. Het gemeentelijke gezondheidsbeleid is daar een onderdeel van. Het is belangrijk dat burgers gezond blijven en beschermd worden tegen verhoogde kans op ziekte. De burger zelf draagt primair de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en gedrag. De gemeente heeft vooral een preventieve taak, waarbij ze steeds meer een regierol vervult met betrekking tot het bevorderen van verschillende vormen van zorg en de afstemming daartussen.

Lees verder »

Gemeente kan langdurigheidstoeslag ruimer toepassen

Iedereen met een inkomen dat gelijk is aan de bijstandsnorm en geen uitzicht op een baan kan volgens de Wet werk en bijstand een zogeheten langdurigheidstoeslag krijgen. Een langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat gemeenten kunnen geven aan mensen die vijf jaar of langer van alleen een uitkering leven. Dit extra geld is bedoeld voor onder andere de vervanging of aanschaf van spullen die men van het bedrag van een uitkering nauwelijks kan betalen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe koelkast of televisie, als de oude het heeft begeven.

Per 1 september 2006 is de langdurigheidstoeslag per wet gewijzigd, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. Gemeenten hebben door de wetswijziging de mogelijkheid gekregen om de langdurigheidstoeslag ruimer toe te passen. Het college van B en W heeft de nieuwe mogelijkheden vastgelegd in een beleidsregel.

Lees verder »

Veiligheid en leefbaarheid speerpunten voor 2007

Veiligheid en leefbaarheid zijn de Zwolse prioriteiten voor 2007 op het gebied van Toezicht en Handhaving. Zichtbare resultaten bereiken door scherpe controles op de naleving van regels en samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen: dat zijn ambities voor het nieuwe jaar.

De gemeentelijke afdeling Toezicht en Handhaving ziet toe op de naleving van regels op het gebied van bouwen, milieu, openbare ruimte en markten en havens. Daarmee vervullen de medewerkers een laatste, maar belangrijke schakel om Zwolle veilig en leefbaar te houden.

Lees verder »