Wijkplatform Aa-landen

Woensdagavond 23 mei aanstaande is de bijeenkomst van het wijkplatform Aalanden in het wijkcentrum De Bolder, Dobbe 29. De vergadering begint om 20.00 uur.

Erik Dannenberg is wijkwethouder. Voorafgaand aan het wijkplatform heeft de wethouder om 19.30 uur een half uur gereserveerd voor wijkbewoners die graag meer persoonlijke zaken met hem willen bespreken. De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 33 00.

Lees verder »

Zwolle zoekt balans met Perspectiefnota 2008-2011

Zwolle groeit. En groeien betekent keuzes maken. Met de perspectiefnota 2008-2011 zoekt het college van burgemeester en wethouders de balans tussen groei en aandacht voor de bestaande stad. Soms betekent dit dat oud beleid moet worden ingeruild voor nieuw beleid. Soms ook dat stevige investeringen nodig zijn. En soms betekent dit dat er even een spaarpot moet worden aangelegd.

In de perspectiefnota worden voor de komende jaren keuzes gemaakt. De perspectiefnota is vooral een beleidsdocument, waarin richting wordt gegeven voor de periode tot 2011. Naast groei heeft het college in de nota ook aandacht voor de bestaande stad en haar bewoners en zoekt hierin de balans. Keuzes maken, door te stimuleren en te faciliteren, maar ook door zo nodig te remmen, kan immers niet zonder een heldere visie op de toekomst. Groei is bovendien niet onbeperkt. Het motto uit het collegeprogramma 2006-2010, “eerst verdienen, daarna uitgeven”, is ook in de perspectiefnota een leidend beginsel.

Lees verder »

Zwolle naar Internationale Hanzedagen in Duitsland

Van 10 tot en met 13 mei 2007 worden voor de 27e keer de Internationale Hanzedagen georganiseerd. Gastheer dit jaar is de Hanzestad Lippstadt in Duitsland. Het thema van deze Hanzedagen is ‘Miteinander handeln’.

Het programma is veelzijdig. Naast de officiële vergaderingen en seminars is er een groots opgezette Hanzemarkt. Gedurende vier dagen is er volop gelegenheid om de cultuur en handel van de deelnemende landen en steden te leren kennen en kennis over uiteenlopende onderwerpen te delen. Ook kunnen bezoekers en inwoners van de stad en wijde omgeving genieten van (muzikale) optredens. Zwolle presenteert zich naast 116 andere Hanzesteden uit 15 verschillende landen op de Hanzemarkt. De deelnemende Nederlandse steden (Kampen, Zutphen, Ommen, Bolsward, Stavoren, Hasselt, Hattem, Deventer, Doesburg, Oldenzaal, Groningen en Zwolle) presenteren zich zij-aan-zij in een ‘Nederlandse straat’.

Lees verder »

Geen afvalinzameling in Zwolle op feestdagen

Het afvalbrengstation van ROVA aan de Rijnlandstraat is met Hemelvaart en Pinksteren op donderdag 17 mei en maandag 28 mei 2007 gesloten. Dit betekent dat particulieren en bedrijven op deze data geen afval kunnen brengen.

Op donderdag 17 mei en maandag 28 mei aanstaande wordt er geen afval ingezameld in de gemeente Zwolle. Hierdoor wordt de afvalinzameling als volgt verplaatst:

§ De afvalinzameling van donderdag 17 mei wordt verplaatst naar zaterdag 19 mei.

§ De afvalinzameling van maandag 28 mei wordt verplaatst naar zaterdag 26 mei.

§ De KCA-inzameling via halteplaatsen komt op donderdag 17 april en maandag 28 april te vervallen.

Lees verder »

Nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden

De gemeente Zwolle heeft de basis voor een nieuw bestek voor aanbesteding van de hulp van bij het huishouden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemaakt. Een aantal basisuitgangspunten in de nieuwe aanbestedingsprocedure is veranderd ten opzichte van de eerste aanbestedingsronde in 2006. Het aantal te contracteren zorgaanbieders is uitgebreid van drie in 2006 naar maximaal tien nu. De wijzigingen zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met de raadswerkgroep en de klankbordgroep Wmo. De uiteindelijke gunning zal plaatsvinden in oktober 2007. De ingangsdatum is van de nieuwe contracten is vastgesteld op 1 januari 2008.

De keuze van Zwolle om nu te kiezen voor maximaal tien partijen bij de hulp bij het huishouden heeft te maken met het feit dat voor de gemeente het belang van de cliënt voorop staat. Zij hebben hiermee veel ruimere keuzevrijheid. De eerste ervaringen in 2007 leren dat de cliënt deze behoefte aan keuzevrijheid heeft.  

Stedenbouwkundig plan Oude Mars klaar

Honderd kavels voor woningen in het topsegment, dat is wat Zwolle wil realiseren in het gebied de Oude Mars. Het definitieve stedenbouwkundig plan is nu klaar. De gemeenteraad is gevraagd te reageren. De nieuwe wijk is zo ontworpen dat het een onderdeel wordt van landgoed Zandhove.De open ruimten en routes van het landgoed Zandhove zijn doorgetrokken naar de nieuwe wijk. De woningen staan in groepen die aan de randen groen zijn en die de open ruimten omsluiten. De woningen zijn wel zichtbaar, maar niet dominant in beeld.

Langs de Wijheseweg komt een beplante geluidswal, die het gebied een besloten karakter geeft. De sfeer van het landgoed komt tot uiting in de groene, ruime inrichting van het gebied: brede grasbermen, bosstroken, lanen en groene plekken.Binnen het woongebied zijn verschillende accenten gelegd die passen bij de toekomstige bewoners. Uit het onderzoek naar de wensen van de toekomstige bewoners blijkt dat een deel op zoek is naar veel privacy en maximale vrijheid, terwijl een ander deel meer behoefte heeft aan samenhang in bebouwing. Het ontwerp van Oude Mars past bij beide groepen. Uit marktonderzoek is gebleken dat er voldoende markt is voor 100 kavels. Bij het tot stand komen van het ontwerp is een klankbordgroep nauw betrokken geweest.

Luiers voortaan gescheiden van het gewone afval

De gemeente gaat de proef met gescheiden luierinzameling uitbreiden naar de hele stad. De proef was beperkt tot Aa-landen en Holtenbroek, maar het college acht het wenselijk om de proef uit te breiden. Wethouder Van Dooremolen: “Ik ben erg blij dat we de proef gaan uitbreiden. Luiers vormen zo´n 5% van ons afval, maar bij gezinnen met kleine kinderen kan dat oplopen tot 50%. Het milieurendement is dus aanzienlijk.”

De proef in Holtenbroek en Aa-landen was echter matig succesvol. In plaats van de gehoopte 100 ton werd slechts 40 ton gescheiden ingezameld. Toch vindt het college het wel belangrijk de proef voort te zetten. In de eerste plaats vanwege het al genoemde milieurendement. In de tweede plaats is uit bewonersonderzoek gebleken dat gezinnen met kinderen wel voorstander zijn van het gescheiden inzamelen. En tenslotte bleek om statistische redenen de keuze voor Aa-landen en Holtenbroek als proefgebied minder gelukkig. Ook speelt mee als reden om de proef uit te breiden naar de hele stad dat in vergelijkbare gemeenten, zoals Arnhem en Deventer, de gescheiden inzameling van luiers wel een succes is.

Herinrichting Melkmarkt bijna voltooid

De Melkmarkt ligt er binnenkort mooi bij. De straat is autoluw heringericht met nieuwe bestrating, de parkeerautomaten zijn verwijderd en er zijn paaltjes geplaatst om het bezorgend verkeer te regelen (pollers).

Aan de gevels is nieuwe verlichting aangebracht en er staan nieuwe lichtmasten op straat. Ook zijn er nieuwe zitbanken op de Melkmarkt geplaatst en er is ruimte voor terrassen gecreëerd. De herinrichting van de Melkmarkt ging vorig jaar mei van start en nadert volgens planning haar voltooiing.

Lees verder »

Volkstuinen parallelweg besparen

Het oude spoorwegemplacement in Zwolle kan goed gebruikt worden voor het aanvoeren en stallen van bouwmaterialen bij de aanleg van de Hanzelijn. Zo kunnen de volkstuintjes aan de Parallelweg worden gespaard. Dat zegt  de fractie van GroenLinks/De Groenen in Zwolle. 

Anneke Nusselder van deze partij wil dat de gemeente die optie voorlegt aan ProRail. De volkstuintjes moeten deze zomer verdwijnen omdat Prorail de grond nodig heeft voor de bouw van de Hanzelijn.

Bron: RTV Oost

Lees verder »

Plaatsing informatiezuil op Kranenburg

Begraafplaats Kranenburg heeft sinds kort een speciale informatiezuil. Met de zuil wordt het makkelijker om de route vinden naar het graf van familie, vrienden of bekenden. Door middel van een touch screen kan de bezoeker de naam of beginletter van de naam van de overledene zoeken. Daarna kan een kaartje met de route uitgeprint worden.

Begraafplaats Kranenburg is een grote begraafplaats met 5500 graven. Het is voor bezoekers daarom niet altijd even makkelijk om een graf te vinden. Zeker niet in het weekend als de beheerder van de begraafplaats niet aanwezig is. Met de komst van de informatiezuil is dat verleden tijd. In de informatiezuil is ook algemene informatie te vinden over Kranenburg. De zuil wordt op dit moment getest, vanaf 11 mei werkt de zuil echt.

Afsluiting Spoolderbergweg in weekend 11 mei

De Spoolderbergweg is door reconstructiewerkzaamheden aan de weg in het weekend van 11 mei 2007 afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De afsluiting vindt plaats van vrijdag 11 mei om 19.00 uur tot maandag 14 mei om 06.00 uur.

De reconstructiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan het deel tussen de IJsselbrug en de Oude Veerweg. De weg is dan afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer met uitzondering van het landbouwverkeer. De afsluiting is noodzakelijk voor de veiligheid van de wegwerkers.

Lees verder »

Gemeente Zwolle onderzoekt communicatie

“Bent u bekend met het gemeentekatern Wijzer in de Peperbus? Kijkt u wel eens op de website van de gemeente om de persberichten te lezen? Bent u bekend met de wijkservicepunten en de wijkplatforms van de gemeente Zwolle?” Dit is een greep uit de vragen die voorgelegd worden aan ongeveer 1600 leden van het Zwols Burgerpanel. De enquête naar het onderzoek over de communicatiemiddelen van de gemeente Zwolle wordt op 3 en 4 mei verspreid.

Bijna dagelijks zet de gemeente Zwolle middelen in om te communiceren met haar burgers. Om hen te informeren, een dialoog met hen aan te gaan, voor te lichten of te overtuigen van de juistheid van het besluit of de koers van het beleid. De wet Openbaarheid van Bestuur verplicht bovendien de gemeentes bij bestuurlijke aangelegenheden burgers gevraagd en ongevraagd te informeren. Dit in het belang van de democratische besluitvorming.

Lees verder »