Kamperpoorters moeten parkeervergunning tijdig aanvragen

Inwoners van de Kamperpoort kunnen nog altijd een parkeervergunning aanvragen. Op maandag 2 april 2007 wordt in de Zwolse wijk het nieuwe parkeerbeleid ingevoerd. Sinds de vergunning aangevraagd kan worden (begin september) heeft ongeveer een kwart van de bewoners dat gedaan. Alle andere geïnteresseerden wordt gevraagd hun aanvraag voor het einde van het jaar in te dienen.

Gelet op de beperkte parkeerruimte in de Kamperpoort is tijdig aanvragen noodzakelijk. Wie te laat een aanvraag indient, loopt het risico op de wachtlijst te komen doordat alle vergunningen vergeven zijn. Het ingevulde formulier moet worden gestuurd aan de afdeling Vergunningen van de gemeente Zwolle. Vervolgens krijgen aanvragers bericht over de toekenning en betaling, en de ontvangst van de vergunning of bezoekerspas.

Lees verder »

Kranenburg krijgt nieuwe bosurnentuin

Het crematorium Kranenburg krijgt een uitbreiding van het verstrooigebied met ongeveer 1.3 ha. Onderdeel van de uitbreiding is een stuk bos dat aansluit op de bestaande urnentuin. In dit bosgebied komt een nieuwe bosurnentuin. De verstrooituin achter het crematorium blijft bestaan. Daarnaast heeft het crematorium een gebied in eigendom van ongeveer 0.6 ha dat weer eigendom zal worden van de gemeente. Dit gebied wordt, na tenminste 10 jaar (wettelijke termijn voor grafrust), opgenomen in toekomstige uitbreidingen van de begraafplaats Kranenburg. Het crematorium Kranenburg is een particuliere instelling.

Het nieuwe strooiveld komt achter de grote vijver, gelegen in het hart van de oude begraafplaats. Er kan zowel op grasland als in het bosgebied worden verstrooid. Met het aanwijzen van nieuwe strooivelden is nadrukkelijk rekening gehouden met de in het gebied voorkomende flora, onder andere de ‘Zwolse Anjer’.

Lees verder »

Eerste deelproject Ceintuurbaan bijna gereed

De aansluiting van de A28 op de Ceintuurbaan, het eerste deelproject van de reconstructie van de ringweg, is bijna gereed. De aannemer rondt deze week de laatste werkzaamheden af aan en bij de weg.

De werkzaamheden bestaan uit het afwerken van de bermen en opruimactiviteiten. Nadat de aannemer hier klaar mee is, rest enkel nog het metselen van de frontmuur van de ecoduiker aan de westelijke zijde (kant Amersfoort) van de Ceintuurbaan tussen de oprit Meppel en de A28. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio december 2006 afgerond. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het verkeer.

Lees verder »

Nieuwjaarsreceptie gemeente Zwolle in De Spiegel

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Op dinsdag 2 januari 2007 organiseert de gemeente Zwolle haar nieuwjaarsbijeenkomst. Dit keer niet in het stadhuis aan het Grote Kerkplein zoals de Zwollenaren dat gewend zijn, maar de gemeente Zwolle nodigt u van harte uit in het prachtige Theater De Spiegel aan het Spinhuisplein 14.

De receptie begint 19.30 uur met koffie, thee en iets lekkers. Om 20.00 uur houdt burgemeester Henk Jan Meijer zijn speech. Aansluitend trakteert de gemeente u op een verrassende voorstelling in de theaterzaal. Daarna wordt de avond voortgezet in alle foyers van De Spiegel. De organisatie zorgt voor een muziekje, een drankje en een hapje. Om 23.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.

Ontwikkeling Stadshagen biedt kansen voor Westenholte

De ontwikkeling van Stadshagen biedt kansrijke aanknopingspunten om Westenholte te versterken. Onder het motto: ‘herstellen en verbinden’ heeft het college van burgemeester en wethouders op 28 november 2006 de stedenbouwkundige visie Noordschil Westenholte vastgesteld.

Door de aanleg van de nieuwe Hasselterweg in 2007 wordt het karakter van de Voorsterweg als dorpsontsluitingsweg hersteld. Een uitgelezen kans om dit gebied en daarmee Westenholte een positieve impuls te geven. Dit kan door de wijk aan de noordoostkant te voltooien met een programma dat stedenbouwkundig en programmatisch aansluit bij het dorpse karakter van Westenholte. Hiermee wordt tegelijkertijd een verbinding gelegd naar Stadshagen. De stedenbouwkundige visie geeft vanuit deze gedachte de kaders weer voor de verdere planvorming van het gebied.

Lees verder »

Fitplaza mag aantal parkeerplaatsen uitbreiden

Fitplaza kan het aantal parkeerplaatsen uitbreiden met 61 en mag een inrit aanleggen vanaf de Middelweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om dit mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op art 19.2 van de Wet op Ruimtelijke Ordening.

In de afweging heeft de gemeente allerlei aspecten meegenomen, zoals verkeersveiligheid, natuur en milieu. Zo heeft de Middelweg nu een groene uitstraling en ook Fitplaza is gebouwd te midden van het groen. Door de extra parkeerplaatsen en de nieuwe inrit gaat dit groene karakter gedeeltelijk verloren. Onderdeel van de nog te maken afspraken met Fitplaza is dan ook verplichte compensatie van dit verlies aan groen. De nieuwe parkeerplaatsen en de inrit verhogen de verkeersveiligheid ter plekke en zijn toe te juichen uit het oogpunt van het bestrijden van de parkeeroverlast. Immers, de bezoekers van Fitplaza parkeren nu vooral in de wijk. In het kader van luchtkwaliteit en geluidsoverlast worden er geen problemen verwacht. De plannen voor de vrijstelling liggen vanaf 30 november zes weken ter inzage.

Zwolle wil in Top 10 toeristische steden

De gemeente Zwolle gaat voor een plek bij de top 10 van de meest aantrekkelijke steden voor toeristen in Nederland. In de nota “Toeristisch Offensief” heeft de gemeente Zwolle haar ambities voor de ontwikkeling van het toerisme tot 2011 vastgelegd.

Zwolle ziet Toerisme als een belangrijk onderdeel van de complete stad. Toerisme levert niet alleen een bijdrage aan de versterking van de economie en werkgelegenheid, maar kan ook bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de stad voor de eigen inwoners. Bovendien kan toerisme de identiteit en het imago van de stad of regio versterken.

Lees verder »

Jongerencentrum Stadshagen afgeslankt verder

De voorbereidingen rond de bouw van het Jongerencentrum in Stadshagen zijn in een nieuwe fase beland. De architect heeft opdracht gekregen van de gemeente om het definitieve ontwerp te maken met een bijhorende planning voor de bouw.

Het voorbereidingsproces heeft al met al veel tijd in beslag genomen. Dit was noodzakelijk om een zorgvuldige afweging te kunnen maken over de financiering, met als wens om het programma optimaal te kunnen realiseren. Hierin zijn de betrokken partijen grotendeels geslaagd. In deze fase is alleen besloten om eerst nog af te zien van de flexibele wanden in de grote zaal en een kantoorruimte op de eerste verdieping. Wellicht zijn er in de loop van het traject financiële mogelijkheden om dit alsnog te realiseren.

Lees verder »

Stadshagen bespreekt ontwikkelingen in de wijk

Het wijkplatform van Stadshagen vindt plaats op woensdag 29 november 2006 in het Cultuurhuis Stadshagen, aan de Werkerlaan 1. Wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.

Het voorzitterschap van de vergadering is in handen van de heer Arno Post, wijkbewoner van Stadshagen. Op de agenda van het wijkplatform staat een aantal onderwerpen. Een medewerker van de gemeente Zwolle geeft aan het begin van de bijeenkomst toelichting over het stedenbouwkundige plan van project Frankhuis ‘deelgebied 4.14’. Hierna behandelt wijkwethouder Peter Pot de actualiteiten en ontwikkelingen in de wijk.

Lees verder »

‘Made in Zwolle & Kampen’

‘Made in Zwolle & Kampen’ is de titel van de gezamenlijke bedrijvengids van Zwolle en Kampen. Het is voor het eerst dat bedrijven in beide gemeenten zich samen presenteren in deze gids. De gemeentelijke afdelingen Economische Zaken van Zwolle en Kampen hebben hiertoe het initiatief genomen. De eerste exemplaren van ‘Made in Zwolle & Kampen’ worden aanstaande dinsdag door de uitgever van de gids overhandigd aan Martin Knol en Mark Markusse, wethouders economie van respectievelijk Zwolle en Kampen.  

In de gids, die is opgezet volgens een landelijk concept, presenteren bedrijven zich door infotorials, full colour advertenties en opvallende vermeldingen. Daarnaast komen diverse ondernemers- en belangenverenigingen aan het woord en verstrekken de gemeenten informatie over alles wat zij doen om het economisch klimaat zo optimaal mogelijk te houden en –uiteraard- te verbeteren. De gezamenlijke gids is een illustratie van de goede samenwerking tussen beide gemeenten die sinds 2000 naast economie ook op een aantal andere terreinen zoals huisvesting en infrastructuur bestaat 

Gemeente: “binnen twee jaar inburgeringsexamen”

Gemeente Zwolle gaat ambitieus aan de slag met de nieuwe Wet Inburgering (WI) die per 1 januari 2007 van kracht wordt. De gemeente heeft zich tot doel gesteld dat tachtig procent van de inburgeringsplichtigen die een traject van de gemeente krijgen aangeboden na 24 maanden het inburgeringsexamen heeft gehaald en dat tachtig procent tevreden is over de dienstverlening van de gemeente Zwolle. Het voorstel is voor advies voorgelegd aan de Integratieraad en deze heeft met enthousiasme gereageerd.

Het inburgeren is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar, maar de gemeente stelt zich wel tot doel om de inburgeraars zoveel mogelijk te helpen. Daarbij heeft de gemeente prioriteit gelegd bij mensen met minderjarige kinderen, bij asielmigranten, bij mensen die zichzelf aanmelden en mensen in een achterstandspositie, zoals uitkeringsgerechtigden en personen zonder inkomen of uitkering.

Lees verder »

Gemeente wil duurzaam bouwen

Bouwen voor meer comfort, een goede gezondheid, een beter milieu en levensloopbestendig. Kortom, bouwen met het oog op de toekomst. In de visie Duurzaam Bouwen staan deze Zwolse ambities. De visie is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en is voorgelegd aan de raad. Wethouder Volkshuisvesting Gerard van Dooremolen: “Ik weet, we zijn ambitieus. Maar het is nodig om zo naar de toekomst te kijken. Ik wil graag met vertegenwoordigers van de bouwwereld om de tafel om te kijken hoe we deze visie concreet kunnen maken.”

Bij duurzaam gebouwde woningen gaat het bijvoorbeeld om zonnepanelen, om een energiezuinige manier van verwarmen of om het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals FSC-goedgekeurd hout. Duurzaam gebouwde huizen zijn bovendien huizen die aangepast kunnen worden aan de levensfase waarin iemand zit. Straks is het mogelijk om bij wijze van spreken van het kraam- tot aan het sterfbed in hetzelfde huis of dezelfde wijk te wonen.

Lees verder »