Zwolle wil in Top 10 toeristische steden

De gemeente Zwolle gaat voor een plek bij de top 10 van de meest aantrekkelijke steden voor toeristen in Nederland. In de nota “Toeristisch Offensief” heeft de gemeente Zwolle haar ambities voor de ontwikkeling van het toerisme tot 2011 vastgelegd.

Zwolle ziet Toerisme als een belangrijk onderdeel van de complete stad. Toerisme levert niet alleen een bijdrage aan de versterking van de economie en werkgelegenheid, maar kan ook bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de stad voor de eigen inwoners. Bovendien kan toerisme de identiteit en het imago van de stad of regio versterken.

Lees verder »

Jongerencentrum Stadshagen afgeslankt verder

De voorbereidingen rond de bouw van het Jongerencentrum in Stadshagen zijn in een nieuwe fase beland. De architect heeft opdracht gekregen van de gemeente om het definitieve ontwerp te maken met een bijhorende planning voor de bouw.

Het voorbereidingsproces heeft al met al veel tijd in beslag genomen. Dit was noodzakelijk om een zorgvuldige afweging te kunnen maken over de financiering, met als wens om het programma optimaal te kunnen realiseren. Hierin zijn de betrokken partijen grotendeels geslaagd. In deze fase is alleen besloten om eerst nog af te zien van de flexibele wanden in de grote zaal en een kantoorruimte op de eerste verdieping. Wellicht zijn er in de loop van het traject financiële mogelijkheden om dit alsnog te realiseren.

Lees verder »

Stadshagen bespreekt ontwikkelingen in de wijk

Het wijkplatform van Stadshagen vindt plaats op woensdag 29 november 2006 in het Cultuurhuis Stadshagen, aan de Werkerlaan 1. Wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.

Het voorzitterschap van de vergadering is in handen van de heer Arno Post, wijkbewoner van Stadshagen. Op de agenda van het wijkplatform staat een aantal onderwerpen. Een medewerker van de gemeente Zwolle geeft aan het begin van de bijeenkomst toelichting over het stedenbouwkundige plan van project Frankhuis ‘deelgebied 4.14’. Hierna behandelt wijkwethouder Peter Pot de actualiteiten en ontwikkelingen in de wijk.

Lees verder »

‘Made in Zwolle & Kampen’

‘Made in Zwolle & Kampen’ is de titel van de gezamenlijke bedrijvengids van Zwolle en Kampen. Het is voor het eerst dat bedrijven in beide gemeenten zich samen presenteren in deze gids. De gemeentelijke afdelingen Economische Zaken van Zwolle en Kampen hebben hiertoe het initiatief genomen. De eerste exemplaren van ‘Made in Zwolle & Kampen’ worden aanstaande dinsdag door de uitgever van de gids overhandigd aan Martin Knol en Mark Markusse, wethouders economie van respectievelijk Zwolle en Kampen.  

In de gids, die is opgezet volgens een landelijk concept, presenteren bedrijven zich door infotorials, full colour advertenties en opvallende vermeldingen. Daarnaast komen diverse ondernemers- en belangenverenigingen aan het woord en verstrekken de gemeenten informatie over alles wat zij doen om het economisch klimaat zo optimaal mogelijk te houden en –uiteraard- te verbeteren. De gezamenlijke gids is een illustratie van de goede samenwerking tussen beide gemeenten die sinds 2000 naast economie ook op een aantal andere terreinen zoals huisvesting en infrastructuur bestaat 

Gemeente: “binnen twee jaar inburgeringsexamen”

Gemeente Zwolle gaat ambitieus aan de slag met de nieuwe Wet Inburgering (WI) die per 1 januari 2007 van kracht wordt. De gemeente heeft zich tot doel gesteld dat tachtig procent van de inburgeringsplichtigen die een traject van de gemeente krijgen aangeboden na 24 maanden het inburgeringsexamen heeft gehaald en dat tachtig procent tevreden is over de dienstverlening van de gemeente Zwolle. Het voorstel is voor advies voorgelegd aan de Integratieraad en deze heeft met enthousiasme gereageerd.

Het inburgeren is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar, maar de gemeente stelt zich wel tot doel om de inburgeraars zoveel mogelijk te helpen. Daarbij heeft de gemeente prioriteit gelegd bij mensen met minderjarige kinderen, bij asielmigranten, bij mensen die zichzelf aanmelden en mensen in een achterstandspositie, zoals uitkeringsgerechtigden en personen zonder inkomen of uitkering.

Lees verder »

Gemeente wil duurzaam bouwen

Bouwen voor meer comfort, een goede gezondheid, een beter milieu en levensloopbestendig. Kortom, bouwen met het oog op de toekomst. In de visie Duurzaam Bouwen staan deze Zwolse ambities. De visie is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en is voorgelegd aan de raad. Wethouder Volkshuisvesting Gerard van Dooremolen: “Ik weet, we zijn ambitieus. Maar het is nodig om zo naar de toekomst te kijken. Ik wil graag met vertegenwoordigers van de bouwwereld om de tafel om te kijken hoe we deze visie concreet kunnen maken.”

Bij duurzaam gebouwde woningen gaat het bijvoorbeeld om zonnepanelen, om een energiezuinige manier van verwarmen of om het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals FSC-goedgekeurd hout. Duurzaam gebouwde huizen zijn bovendien huizen die aangepast kunnen worden aan de levensfase waarin iemand zit. Straks is het mogelijk om bij wijze van spreken van het kraam- tot aan het sterfbed in hetzelfde huis of dezelfde wijk te wonen.

Lees verder »

Vrolijke tekeningen in fietsenstalling Pletterstraat

De bewaakte en overdekte fietsenstalling aan de Pletterstraat in Zwolle wordt opgevrolijkt. Leerlingen van de Geert Grooteschool hebben tekeningen gemaakt met het thema ‘fietsplezier’. Op vrijdag 24 november 2006 worden de tekeningen, afgedrukt op grote panelen, onthuld.

Eén van de tekeningen…

De fietsenstalling met de ingang aan de Pletterstraat maakt onderdeel uit van winkelcentrum Het Eiland. Een centrale plek voor fietsers, die vanuit noordelijke richting naar de stad komen. Sinds juli 2004 is de stalling, die ruimte biedt aan zo’n 200 fietsen, gratis te gebruiken.

Lees verder »

Buurt krtitisch op verkeersroute naar Campus

De aanpassingsplannen van de gemeente Zwolle voor de verkeersroute van het NS-station naar Hogeschool Windesheim worden voorlopig niet uitgevoerd. Een informatiebijeenkomst voor omwonenden op 7 november 20006 maakte duidelijk dat in de buurt veel vragen leven over de voorgestelde plannen.

Buurtbewoners twijfelen aan de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen voor verkeersaanpassingen tussen de Lünentunnel en de Campus. De gemeente heeft daarop besloten om eerst nader overleg te voeren met betrokkenen.

Lees verder »

Extra aandacht voor jongerenwerk in 2007

In 2007 gaat de gemeente stevig inzetten op veelbelovende projecten binnen het jongerenwerk. Het betreft de doorontwikkeling van trainingen van weerbaarheid in Zwolle-Zuid en de inzet van jongerenparticipatie bij het nieuw te bouwen jongerencentrum in Stadshagen. Ook het jongerenwerk in Westenholte houdt extra aandacht. Voor het jongerenwerk in totaal is binnen de begroting € 75.000,- extra structureel budget gereserveerd. Daarnaast is voor de jongerenparticipatie in Stadshagen een incidenteel budget van € 30.000,- beschikbaar gesteld.

Het jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de kansen van (risico)jongeren en aan het signaleren van jeugdproblematiek. Het jongerenwerk richt zich op het activeren, verwijzen of het leiden van jongeren naar onder meer hulpverlening, scholing, educatie en werk.

Lees verder »

Gemeente gaat preventief strooien tegen gladheid

Overlast voor het verkeer op Zwolse wegen vanwege gladheid wordt de komende winter zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Zwolle heeft het jaarlijkse plan van aanpak geactualiseerd om de gladheid en daarmee de verkeersonveiligheid op gemeentelijke wegen nog beter te bestrijden bij winters weer. ROVA voert de werkzaamheden uit. Bij wijze van proef worden belangrijke wegen in het seizoen 2006-2007 preventief gestrooid.

De buitenring en de verbindende wegen worden komend seizoen al gestrooid voordat het daadwerkelijk glad is. Met Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en ROVA is afgesproken dat gelijktijdig de rijksweg, de provinciale wegen en de ring Zwolle en verbindende wegen preventief worden gestrooid.

Lees verder »

Verzuimbeleid voor uitkeringsgerechtigden

Werkgevers besteden tegenwoordig veel aandacht aan het voorkomen van ziekte en verzuim van hun medewerkers. In de meeste bedrijven zijn daarom bindende afspraken gemaakt over verlof, ziekmelding en verzuim. Mensen die na een periode van werkloosheid weer aan het werk gaan, moeten vaak erg wennen aan dit veranderde verzuimbeleid. Om hen daarbij te helpen, voert het college van B en W ook verzuimregels in voor uitkeringsgerechtigden die in een reïntegratietraject zitten. Het college hoopt dat hierdoor de kans dat mensen blijvend aan het werk komen, wordt vergroot. Door uitkeringsgerechtigden te leren omgaan met verzuimregels kunnen zij wennen aan de veranderde werksituatie.

Het verzuimbeleid voor uitkeringsgerechtigden wordt gefaseerd ingevoerd. Op dit moment zijn de reïntegratietrajecten nog te weinig intensief om strikte eisen te kunnen stellen aan beschikbaarheid en bereikbaarheid van mensen. Binnenkort vindt er een nieuwe aanbesteding plaats van de reïntegratietrajecten. Hierbij zullen ook eisen worden gesteld aan de intensiteit van trajecten en kunnen navenant ook meer eisen worden gesteld aan verlof en verzuim van de deelnemers.

Lees verder »

Presentatie logo Groenste stad van Europa

Zwolle mag zich sinds 13 oktober groenste stad van Europa te noemen. Dit is een verdienste van de Zwollenaren zelf, de partners in de stad en de gemeente. De gemeente heeft een speciaal logo ontwikkeld om ook in beeld uit te dragen dat Zwolle de groenste stad van Europa is. Dit logo werd dinsdagmiddag aan de  toeristische sector aangeboden om te gebruiken bij de promotie van toeristische activiteiten.

De wethouder groen, Peter Pot, onthulde het logo. De wethouder toerisme, Martin Knol, was ook aanwezig. Aan het begin van een vergadering van het Promotieplatform Toerisme werd het strakke logo onthuld.