Verzuimbeleid voor uitkeringsgerechtigden

Werkgevers besteden tegenwoordig veel aandacht aan het voorkomen van ziekte en verzuim van hun medewerkers. In de meeste bedrijven zijn daarom bindende afspraken gemaakt over verlof, ziekmelding en verzuim. Mensen die na een periode van werkloosheid weer aan het werk gaan, moeten vaak erg wennen aan dit veranderde verzuimbeleid. Om hen daarbij te helpen, voert het college van B en W ook verzuimregels in voor uitkeringsgerechtigden die in een reïntegratietraject zitten. Het college hoopt dat hierdoor de kans dat mensen blijvend aan het werk komen, wordt vergroot. Door uitkeringsgerechtigden te leren omgaan met verzuimregels kunnen zij wennen aan de veranderde werksituatie.

Het verzuimbeleid voor uitkeringsgerechtigden wordt gefaseerd ingevoerd. Op dit moment zijn de reïntegratietrajecten nog te weinig intensief om strikte eisen te kunnen stellen aan beschikbaarheid en bereikbaarheid van mensen. Binnenkort vindt er een nieuwe aanbesteding plaats van de reïntegratietrajecten. Hierbij zullen ook eisen worden gesteld aan de intensiteit van trajecten en kunnen navenant ook meer eisen worden gesteld aan verlof en verzuim van de deelnemers.

Lees verder »

Presentatie logo Groenste stad van Europa

Zwolle mag zich sinds 13 oktober groenste stad van Europa te noemen. Dit is een verdienste van de Zwollenaren zelf, de partners in de stad en de gemeente. De gemeente heeft een speciaal logo ontwikkeld om ook in beeld uit te dragen dat Zwolle de groenste stad van Europa is. Dit logo werd dinsdagmiddag aan de  toeristische sector aangeboden om te gebruiken bij de promotie van toeristische activiteiten.

De wethouder groen, Peter Pot, onthulde het logo. De wethouder toerisme, Martin Knol, was ook aanwezig. Aan het begin van een vergadering van het Promotieplatform Toerisme werd het strakke logo onthuld.

Fietsenstallingen extra open in december

De gratis en bewaakte fietsenstallingen in de Zwolse binnenstad zijn open op extra koopavonden en -zondagen in de maand december. Fietsers kunnen gebruikmaken van de stallingen op extra koopavonden op 1, 4 en 22 december 2006. De extra koopzondagen vallen op 3 en 17 december 2006.

De fietsenstallingen liggen op strategische plekken in het centrum. Zo is er een stalling achter de V&D op het Meerminneplein, aan de Pletterstraat ligt de stalling ‘Eiland’ en bij het Maagjesbolwerk ligt de derde stalling. De stallingen Eiland en Maagjesbolwerk zijn overdekt. De openingstijden van de stallingen zijn ruim genoeg om ontspannen te kunnen winkelen.

Lees verder »

Asfaltering kruispunt Ceintuurbaan

Het wegdek van het kruispunt Ceintuurbaan – Dr van Heesweg – Tesselschadestraat wordt verbeterd. De gemeente Zwolle voert op donderdagavond 23 november 2006 asfalteringswerkzaamheden uit.

Vanaf 21.00 uur wordt de weg afgezet. Daarna vinden de freeswerkzaamheden plaats. Aansluitend wordt er geasfalteerd. Naar verwachting is het werk om circa middernacht gereed. De planning is onder voorbehoud van onverwachte weer –en werkomstandigheden. De gemeente vindt de reparatie van het kruispunt noodzakelijk vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid. De kwaliteit van het wegdek is de afgelopen periode verslechterd, waarna ook klachten binnenkwamen.

Lees verder »

Onderzoek naar wandgraven op Kranenburg

Begraven of cremeren? En waar dan? Het is een niet alledaagse vraag, maar wel een noodzakelijke. Op begraafplaats Kranenburg kan allebei en straks is het ook nog mogelijk om bijgezet te worden in een wandgraf, zoals dat ook in Zuid-Europa gebeurt. Op dit moment loopt een onderzoek onder de Zwollenaren wat zij vinden van het bijzetten in wandgraven. Ook begraafplaatsen moeten met hun tijd meegaan om in te spelen op ontwikkelingen als de toenemende vergrijzing. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de raad om een krediet van € 1,9 miljoen voor de uitbreiding van begraafplaats Kranenburg.

In oktober 2003 heeft de gemeenteraad het Masterplan Kranenburg vastgesteld als kader voor de uitbreiding van de begraafplaats tot ongeveer 2040. De eerste uitbreiding, de Parnassusberg, is inmiddels klaar en in gebruik. Nu wordt een start gemaakt met de invulling van het Structuureiland. Hier zal een nieuw uitvaartcentrum komen en er komt een Structuurtuin. Deze tuin vormt de harmonieuze overgang van het uitvaartcentrum naar de rest van de begraafplaats. Het wordt een centraal rustpunt. In overleg met begraafplaats Bergklooster wordt daarnaast gewerkt aan de inrichting van hun nieuwe begraafplaats.

Rechtbankpresident Koninklijk onderscheiden

President Bert Maan van de Rechtbank Zwolle-Lelystad is door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dat heeft burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle vrijdagmiddag 17 november 2006 bekendgemaakt. Maan ontvangt de onderscheiding voor zijn grote nationale en internationale maatschappelijke verdiensten.

Maan nam vrijdag 17 afscheid als rechtbankpresident tijdens een symposium in de Broerenkerk in Zwolle. Na een verrassingstoespraak spelde Meijer Maan de versierselen op. De Zwolse burgemeester reikte de onderscheiding uit mede namens burgemeester Zoon van Hattem, de woonplaats van de scheidend rechtbankpresident.

Lees verder »

Fietspad Ceintuurbaan tijdelijk afgesloten

Het Esso-tankstation aan de Ceintuurbaan krijgt in de toekomst een nieuwe plek tussen de Oude Meppelerweg en de A28. De gemeente is bezig om dit gebied bouwrijp te maken. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt het fietspad ter hoogte van het Esso-tankstation op maandag 20 november 2006 tijdelijk afgesloten. Naar verwachting duurt de afsluiting twee weken.

Een onderdeel van het bouwrijp maken bestaat uit het verleggen van kabels en leidingen. Deze bevinden zich ook onder het fietspad langs de Ceintuurbaan dat grenst aan het gebied. Om deze kabels en leidingen te kunnen verplaatsen, moet het fietspad op deze plek opengelegd worden. De werkzaamheden hebben gevolgen voor het fietsverkeer. Fietsers op het oostelijke fietspad aan de Ceintuurbaan (de kant van Meppel) richting Aalanden worden ter hoogte van het huidige Esso-tankstation naar het fietspad aan de overkant geleid.

Lees verder »

Wijkplatform Hanzeland

Het wijkplatform van Hanzeland vindt plaats  dinsdag 21 november in het Grand café Lübeck aan de Lübeckplein 14. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda van het wijkplatform staat een aantal onderwerpen. Wijkwethouder Martin Knol zal de stand van zaken weergeven rondom het project Spoorzone. De gemeente werkt aan een Projectopdracht om in 2007 te komen tot een integrale visie op de Spoorzone.

Onderzoek naar uitbreiding pollersysteem

Samen met achttien belangenorganisaties van de Zwolse binnenstad gaat de gemeente Zwolle een onderzoek doen naar de uitbreiding van het pollersysteem. Pollers zijn metalen palen die in het wegdek kunnen wegzinken, waarmee de binnenstad van Zwolle autoluw wordt gemaakt.

Eerder is besloten om het autoluw gebied in de binnenstad uit te breiden. Daarvoor zijn nieuwe pollers nodig. Het huidige pollersysteem is in 1999 aangelegd. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de consequenties zijn van de uitbreiding van het pollersysteem. Daarbij komen kosten, technische mogelijkheden, aanbesteding en realisatie aan de orde.

Lees verder »

Beperking lastendruk voor vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties in Zwolle hoeven vanaf 2007 geen precariorechten meer te betalen voor kleinschalige activiteiten zonder winstoogmerk. Dat hebben burgemeester en wethouders van Zwolle op dinsdag 14 november besloten. Daarmee wordt de lastendruk voor vrijwilligers in de stad beperkt.

Zwolle wil organisaties stimuleren om maatschappelijke activiteiten te organiseren en te ontplooien. Uit recent onderzoek blijkt dat veel vrijwilligersorganisaties dan aanlopen tegen wet- en regelgeving. De opheffing van de precariobelasting voor specifieke activiteiten is een van de onderdelen van het project ‘Niet leuker, wel makkelijker’, waarmee geprobeerd wordt de regeldruk te verminderen.

Lees verder »

Nieuw recreatiegebied bij Berkum

Struinen of paardrijden buiten de gebaande paden, midden in de natuur. Dat is straks mogelijk in de zuidelijke uiterwaard van de Overijsselse Vecht bij Berkum. Daar wordt een speciale ‘struinwaard’ gecreëerd. De uiterwaard is nu in gebruik als agrarisch gebied en is niet recreatief toegankelijk.

Natuur, recreatie en water krijgen meer ruimte in de uiterwaard. De begroeiing wordt iets ruiger in combinatie met water en rietzones. Ook worden aanleg- en wisselplaatsen aangelegd voor kanoërs en roeiers. Stichting Landschap Overijssel krijgt het gebied (3,6 ha) in eigendom en beheer. De verwachting is dat de zeldzame Kievitsbloem zich in dit nieuwe natuurgebied op grotere schaal gaat vestigen.

Lees verder »

Betaalde parkeerplaatsen voor ABN AMRO medewerkers

Op het voormalige terrein van ROVA aan de Grote Voort in Zwolle is een openbaar parkeerterrein voor 380 auto´s ingericht. Medewerkers van ABN AMRO kunnen de parkeerplaatsen gebruiken. Ook derden kunnen een pasje aanvragen en betaald hun auto parkeren. In het weekend en op feestdagen is het terrein gratis toegankelijk, bijvoorbeeld voor bezoekers van de Woonboulevard.

Met het terrein moet een parkeerchaos op Voorsterpoort worden voorkomen. ABN AMRO betaalt voor de parkeerplaatsen een marktconform bedrag, dat is bepaald door een externe deskundige. In de IJsseltoren, het nieuwe onderkomen van ABN AMRO, zijn te weinig parkeerplaatsen voor alle medewerkers.

Lees verder »