Groot onderhoud buitensport accommodaties

De Gemeente Zwolle stelt € 270.000,00 beschikbaar voor groot onderhoud aan de kleedkamers van de buitensportaccommodaties. Het onderhoud wordt betaald uit het Onderhoudsfonds Sportaccommodaties.

De gemeente Zwolle is sinds 1996 verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de kleedvoorzieningen op de buitensportaccommodaties. Het onderhoud wordt volgens het Meerjarenonderhoudsplan 2006-2015 uitgevoerd. De kosten voor de Meerjarenonderhoudsplanning voor 10 jaar zijn € 2.500.000,00.

B&W verstrekt 10 miljoen aan zorg in Zwolle

Op basis van strakke afspraken verstrekt het college van B&W ongeveer 9,6 miljoen euro aan diverse zorginstellingen. Icare jeugdgezondheidszorg ontvangt 1,4 miljoen. Datzelfde bedrag is ook beschikbaar voor het algemeen maatschappelijk werk de Kern. Voor vrouwenopvang stelt de gemeente 1.8 miljoen beschikbaar en voor de verslavingszorg ontvangt de Tactus Groep 1,8 miljoen. De subsidie aan het Leger des Heils en IrisZorg voor maatschappelijke opvang bedraagt dit jaar ruim 3 miljoen euro.

De afspraken tussen de gemeente Zwolle en de subsidieontvangers zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Nauwkeurig is beschreven welk deel van de subsidie voor welke prestatie en taak bestemd is. Activiteiten gericht op voorkomen van problemen krijgen een prominente rol in de te leveren prestaties. De gemeente verplicht de instellingen een inhoudelijke en financiële verantwoording af te leggen voor de besteding van de subsidie in relatie tot de geleverde prestaties. Rapportages over de realisatie van de activiteiten en prestaties, maar ook tussentijds over de voortgang in een periodiek overleg zijn vastgelegd in de overeenkomst.

Lees verder »

Zwolle bespaart ton op financiering De Spiegel

Zwolle heeft voor de bouw van de Spiegel een deel van het benodigde geld geleend van het cultuurfonds van de Triodosbank. Door deelname aan het cultuurfonds is het mogelijk een lager bedrag te lenen en is een lagere rente afgesproken. Voor de deelname aan het cultuurfonds heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een cultuurverklaring voor de Spiegel afgegeven. Voorwaarde voor de cultuurverklaring van het Ministerie is dat het uitgespaarde geld weer terug gaat naar De Spiegel.

Binnen de gemeente Zwolle wordt alleen voor grote projecten projectfinanciering toegepast. Voor de bouw van De Spiegel is voor deze vorm van financiering gekozen, omdat hierdoor een meer gunstige lening kan worden afgesloten. Eind vorig jaar ontstond de mogelijkheid geld te lenen van een cultuurfonds. De gemeente Zwolle heeft de lening ondergebracht bij het cultuurfonds van de Triodosbank. Zwolle heeft niet het hele bedrag voor de bouw van de Spiegel van het cultuurfonds geleend. Het geleende bedrag is € 21.393.393,00. Deze lening levert de gemeente Zwolle per jaar een rentekorting op van € 106.966,00.

Lees verder »

Studenten waarderen Zwolle met voldoende

“Studerende jongeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het sociale, culturele en economische klimaat in Zwolle”, aldus het Meerjaren Ontwikkelprogramma (MOP) 2005-2009 van de Gemeente Zwolle. Om de doelstellingen gericht op jongeren en studenten uit het MOP te meten heeft de gemeente Zwolle een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder de HBO- en WO studenten die een studie in Zwolle volgen. De centrale vraag van het onderzoek luidde: ‘waarom zijn studenten juist hier gaan studeren en onder welke voorwaarden willen zij hier blijven wonen en werken.’ Het antwoord: de studenten zijn redelijk tevreden over Zwolle, “maar een onsje meer van alles mag wel.”

Wethouder Martin Knol is tevreden over de resultaten uit het onderzoek: “Zwolle staat als studiestad goed bekend bij de studenten. Een 6,5 vind ik een goede score maar het prikkelt de ambitie die we als gemeente Zwolle hebben. Ik ben er van overtuigd dat we bij een volgend onderzoek een hoger cijfer halen, omdat ook uit het onderzoek naar voren is gekomen dat 87% van de huidige studenten opnieuw Zwolle als studiestad zou kiezen.”Dat studenten nog wat te wensen te hebben vindt de wethouder heel gezond. Het onderzoek geeft een bron aan informatie en aanbevelingen voor nieuw te ontwikkelen beleid.

Lees verder »

Vaststelling beleid voor evenementen in Zwolle

Evenementen in Zwolle worden voortaan getoetst aan een geactualiseerde beleidsregel. De beleidsregel is overkoepelend voor heel Zwolle en biedt een helder kader voor de organisatoren van toekomstige evenementen. Het bevat regels voor evenementen in de buitengebieden, het decibellenbeleid en eindtijden. Voor evenementen in de buitengebieden zijn nu de locaties op en nabij Wijthmenerplas, Agnietenplas en Milligerplas aangewezen, waarbij alleen de Wijthmenerplas mag worden gebruikt voor grootschalige evenementen.

Na een gedegen weg van intern en extern overleg en inspraak – tussen de betrokken ambtelijke afdelingen en met de evenementenorganisatoren, SESZ, politie, en BBZ – is de beleidsregel evenementen door het college van B&W vastgesteld. In de beleidsregel zijn de opgedane ervaringen rond evenementen in de afgelopen jaren en de ontvangen reacties, adviezen en opmerkingen zoveel mogelijk verwerkt.

Lees verder »

College van Zwolle positief over regeerakkoord

Het college van burgemeester en wethouders is positief over het nieuwe regeerakkoord. Burgemeester Henk Jan Meijer: “Ik herken hierin thema´s die ook in ons eigen collegeakkoord staan. Het hoofdthema van het regeerakkoord is samen werken, samen leven. Dit sluit naadloos aan bij ons akkoord: Samen voor Zwolle. Hier en daar mag de tekst wel wat daadkrachtiger.” Net als de coalitiepartijen vindt het college het belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt om er samen een betere samenleving van te maken.

Economisch kansrijk vindt het college Voorsterpoort en het gebied rond het station, de Spoorzone. Het regeerakkoord wijst erop dat kansrijke initiatieven en betekenisvolle sectoren in de Nederlandse economie worden ondersteund in het kader van de zogenoemde sleutelgebiedenaanpak. De Spoorzone zou volgens het college ook aangemerkt kunnen worden als sleutelgebied. Daarvoor is het college in gesprek met het ministerie van VROM. Ook de komst van de Hanzelijn ziet het college als een belangrijke kans voor Zwolle.

Lees verder »

Gemeente controleert carnavalsversiering in Zwolle

Van 15 februari tot 21 februari 2007 controleert de gemeente Zwolle, in navolging van de kerstcontroles, op carnavalsversiering in de horecagelegenheden in Zwolle.

 

Tijdens de controles wordt gekeken naar de toegankelijkheid van vluchtwegen, de brandveiligheid van de carnavalsversiering, de aanwezigheid van goedgekeurde brandblusmiddelen en het goed functioneren van transparantverlichting. In tegenstelling tot voorgaande jaren geldt voor dit jaar geen algehele ontheffing van de sluitingstijden. Met andere woorden, de reguliere sluitingstijden zijn gewoon van toepassing, in overleg met Horeca Nederland, afdeling Zwolle. De controles worden uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente. Via een brief zijn de horecaondernemers op de hoogte gesteld van de preventieve maatregelen die zij zelf kunnen nemen.

Nieuw bestemmingsplan voor Zwolle Zuidoost

Bewoners van Zwolle Zuidoost kunnen uitkijken naar een nieuw en overzichtelijk bestemmingsplan. Met het project ´Zwolle op Orde´ worden de verouderde Zwolse bestemmingsplannen geactualiseerd, waarmee duidelijkheid ontstaat voor bewoners over de ruimtelijke mogelijkheden in de buurt. In de actualisering van de Zwolse bestemmingsplannen is Zwolle Zuidoost nu aan de beurt.

In Zwolle gelden nu meer dan 250 bestemmingsplannen. Een groot deel van deze plannen is verouderd en in veel gevallen zijn er herzieningen gedaan of is op bepaalde onderdelen vrijstelling verleend. In 2003 heeft de gemeenteraad besloten dat alle plannen geactualiseerd moeten worden. Het is dan ook de bedoeling dat alle Zwolse wijken een eigen bestemmingsplan krijgen. Dit gebeurt onder de projectnaam: ‘Zwolle op Orde.’ In het bestemmingsplan worden geen nieuwe regelingen opgenomen. Het gaat bij ‘Zwolle op Orde’ alleen om bestaand en reeds vastgesteld beleid.

Lees verder »

Subsidies podiumkunsten voor zeven organisaties

Zeven organisaties voor podiumkunsten ontvangen de eerste helft van 2007 een totaal subsidiebedrag van € 88.385,00. Het college van b en w ontving voor de eerste helft van 2007 acht subsidieaanvragen voor podiumkunsten.

De aanvragen zijn getoetst op de gestelde criteria, beoordeeld door de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten en van een advies voorzien. Aanvragers, waarvan de subsidieaanvraag in eerste instantie een negatief of afwijkend advies kregen, hebben de mogelijkheid gehad om op dit advies te reageren. Het bedrag wordt betaald uit het budget Subsidies Stimulering Producties Podiumkunsten 2007.

Lees verder »

Zwolle wil huidig karakter Berkum behouden

Het wonen in Berkum staat ook bij het te ontwikkelen bestemmingsplan centraal. Daarbij is het uitgangspunt het huidige karakter van Berkum te behouden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het voorontwerpbestemmingsplan dat het college van burgemeesters en wethouders dinsdag heeft vastgesteld.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de rijksweg A28, de Maatgravendijk, de Nieuwe Vecht, het Rechterland, de Oude Meppelerweg, de Zwartewaterallee, het Koeweidepad, de Agnietenbergweg en de Haersterveerweg. Het woonzorgcentrum “De Wissel” is buiten het plan gehouden. Hiervoor wordt een aparte planologische procedure gestart, die is gericht op herontwikkeling van dit gebied.

Lees verder »

Nieuwe ambtenaren Zwolle leggen ambtseed af

Medewerkers die met ingang van 1 maart 2007 in dienst treden van de gemeente Zwolle zijn verplicht een ambtseed af te leggen. Dit heeft het college van B&W besloten naar aanleiding van het wijzigen van de Ambtenarenwet. Door het ondertekenen van de ambtseed beloven nieuwe medewerkers onder meer dat zij de vuistregels van de gemeente Zwolle naleven, vertrouwelijk omgaan met gemeentelijke informatie en dat zij zich inzetten voor het algemeen belang van de stad en de burgers.

Het afleggen van de ambtseed wordt een onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Als afsluiting van het introductieprogramma wordt de ambtseed uitgesproken en ondertekend ten overstaan van een directielid van de gemeente Zwolle. Het afleggen van een ambtseed heeft als doel dat nieuwe medewerkers een beter beeld krijgen van hun bijzondere positie als ambtenaar.

Lees verder »

Nieuwe namen voor Schaepman- en Nietzmaneiland

De stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle heeft de gemeente erop gewezen dat de namen Schaepmaneiland en Nietzmaneiland historisch niet verantwoord zijn en bovendien nooit officieel vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op voorstel van de commissie naamgeving besloten om de namen te veranderen in Kraanbolwerk en Nieuw Hofvliet.

Kraanbolwerk is de naam van het vroegere verdedigingswerk dat zich bevond ten westen van de huidige Kanonsteeg. Het ligt tegenover de plek waar vroeger de kraan aan het Rodetorenplein bij de monding van de Aa stond om schepen te laden en te lossen. Nieuw Hofvliet is de plek waar de eigenaar van huize Hofvliet zijn nieuwe huis bouwde.