Uitreiking stempas tijdens naturalisatieceremonie

Vijftien mensen zijn uitgenodigd om het besluit tot de verkrijging van het Nederlanderschap in ontvangst te nemen tijdens de tweede naturalisatieceremonie. De ceremonie wordt gehouden op 14 november 2006 van 16.00 tot 17.00 uur in de foyer van het stadhuis van Zwolle. Een aantal genodigden krijgt naast het Koninklijk Besluit ook een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uitgereikt.

 

In tegenstelling tot de eerste naturalisatieceremonie, die op 24 augustus 2006 gehouden werd, is het bijwonen van de ceremonie op 14 november verplicht. De genodigden krijgen pas nadat zij het Koninklijke Besluit of het optie-bevestigingsbesluit in ontvangst hebben genomen de Nederlandse nationaliteit. De gemeente Zwolle organiseert maandelijks een naturalisatieceremonie waarbij ook de gemeenten Kampen en Hardenberg zich aansluiten. In totaal zijn elf Zwollenaren, waarvan twee kinderen, door Burgemeester Henk Jan Meijer uitgenodigd.

Lees verder »

Politiepost Zwolle-Zuid geopend

Maandagmorgen werd de nieuwe politiepost Zwolle-Zuid in wijkcentrum ‘De Pol’ officieel geopend door burgemeester Henk Jan Meijer en districtschef Ellen Steenberg.

Tijdens de opening werd een stoeptegel met het lieveheersbeestje, het signaal tegen agressie en geweld, bij het wijkcentrum gelegd. In het wijkcentrum zijn al diverse organisaties gevestigd, namelijk de wijkteams van Travers, Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern, de wijkvereniging Zwolle-Zuid, de bibliotheek, het Thomas a Kempiscollege en Interact/Contour. Vanaf vandaag neemt ook de politieregio IJsselland haar intrek.

Lees verder »

Wegwerkzaamheden veroorzaken stremming verkeer

De gemeente Zwolle voert van maandag 13 tot donderdag 16 november 2006 asfalteringswerkzaamheden uit op verschillende locaties in de stad. De activiteiten worden ook in de avond- en nachturen gedaan. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden. De planning is onder voorbehoud van onverwachte weer- en werkomstandigheden.

Op de Stenen Pijp-brug vinden op maandag 13 november 2006 overdag freeswerkzaamheden plaats. Aansluitend hierop wordt de brug voorzien van een afdichtinglaag. Dinsdag 14 november 2006 vinden er in de avond en nacht asfalteringswerkzaamheden plaats. De Stenen Pijp-brug, gelegen tussen de Diezerpoortenplas en de Burgemeester Drijbersingel, is op woensdagochtend 15 november 2006 vanaf 06.00 uur weer toegankelijk voor het verkeer.

Lees verder »

Geluidsscherm moet Wipstrik beschermen

Langs de Ceintuurbaan komt een geluidsscherm om de Wipstrik te beschermen tegen de geluidshinder van het verkeer op de Zwolse ringweg. Uit onderzoek is gebleken dat maatregelen moeten worden genomen om de geluidshinder op de gevels van de nieuwe Isala klinieken, de Geert Grooteschool en enkele huizen in de Wipstrik aan de normen te laten voldoen. Het scherm is een van de maatregelen. Met betrokken bewoners en bedrijven gaat de gemeente in overleg.

De Ceintuurbaan ondergaat de komende jaren een reconstructie, waarmee de veiligheid en de doorstroming op de weg wordt verbeterd. Door de verbreding, de verhoging van de maximumsnelheid en de verkeerstoename neemt de geluidsbelasting in de omgeving toe. Deze reconstructie van een gedeelte van de Ceintuurbaan, de Dr. Van Heesweg, de Dr. Van Thienenweg, de Dr. Spanjaardweg, maar ook van een gedeelte van de Zuidbroeklaan en een gedeelte van de Tesselschadestraat, is onderdeel geworden van het voorontwerpbestemmingsplan Isala klinieken locatie Sophia

Lees verder »

Onderzoek naar verbeteringen vrijwilligersklimaat

De gemeente zet haar strijd voor een prettig vrijwilligersklimaat in Zwolle onverminderd voort. Het onderzoek van Sportservice Zwolle en Vrijwilligerscentrale Zwolle onderstreept de noodzaak van vermindering van wet- en regelgeving en optimale dienstverlening aan vrijwilligersorganisatie. Dat zei wethouder Janco Cnossen (Sport) tijdens de presentatie van het rapport op donderdag 9 november 2006.

Zwolle kent een rijk vrijwilligersleven. Bijvoorbeeld op sportgebied zijn duizenden mensen actief. In het collegeprogramma is prioriteit gelegd bij het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk. Door subsidiëring, lage, niet kostendekkende tarieven en het (laten) bouwen van accommodaties waarin vrijwilligers zich verder kunnen ontplooien.

Lees verder »

Wijkplatform Wipstrik

Het wijkplatform Wipstrik vindt plaats op donderdag 9 november 2006 in het wijkcentrum Bestevaer aan de Trompstraat 10-B. Wijkbewoners kunnen binnenlopen vanaf 19.00 uur voor een kopje koffie of thee. Om 19.30 uur begint de bijeenkomst.

Allereerst zal wijkwethouder Janco Cnossen een aantal mededelingen doen. De mededelingen gaan onder meer over de stand van zaken rond de herstructurering van de Ceintuurbaan en ondergrondse afvalinzameling. De wethouder zal ook een mondelinge toelichting geven op het verslag van de bijeenkomst parkeren in de Zeeheldenbuurt. Na de wijkwethouder, vertelt de wijkmanager over bijvoorbeeld het verslag van de bijeenkomst over de boomhut en over de stand van zaken van het bouwplan aan de Betje Wolffstraat. Tot slot is er een rondvraag waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten.

Thorbeckelezing

Bedreigt de verstrengeling van pers en politiek de kwaliteit van het openbaar bestuur? Het onderwerp van de Thorbeckelezing op 14 november 2006 staat nu ook centraal in het forum van de website Onze Democratie (www.onzedemocratie.nl) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Iedereen kan meepraten over het thema, in de aanloop en na afloop van het debat.

De Stichting Thorbecke Zwolle organiseert elk jaar een lezing over een actueel onderwerp rond openbaar bestuur. Dit jaar staat de rol van de pers in de democratie centraal. Rondom de lezing wordt de website ingezet om iedereen de kans tegen zijn of haar mening te geven. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in de raadzaal van het stadhuis voor een kopje koffie. Om 20.00 uur begint de avond.

Lees verder »

Aanpak bureaucratie gemeentelijke subsidies

De Algemene Subsidieverordening (ASV) moet geactualiseerd worden. De ASV beschrijft de regels die gelden bij het aanvragen en verkrijgen van subsidie bestemd voor allerhande activiteiten, zoals cultuur, vrijwilligerswerk, jeugd en integratie.

De aanpassing is er vooral op gericht de administratieve rompslomp die bij de aanvraag komt kijken tot een minimum te beperken. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd met het raadsvoorstel om de verordening aan te passen. Naar verwachting neemt de raad op 11 december een besluit. De ASV is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Bij het uitvoeren van de ASV bleek dat deze en de bijbehorende hoofdstukken op een aantal plekken aanpassing behoeven.

Lees verder »

Allochtonen ontwijken buurtaccomodaties

Gesubsidieerde wijk- en buurtaccommodaties, zoals buurthuizen en wijkcentra, zijn bedoeld voor iedereen en moeten ook toegankelijk zijn voor alle inwoners. In de Kadernotitie Accommodatiebeleid is echter geconstateerd dat de praktijk soms anders uitwijst. Dit geldt vooral voor de toegankelijkheid van wijkaccommodaties voor jongeren, allochtonen en gehandicapten. De gemeente wil de problematiek bij allochtonen en jongeren nader onderzoeken.

In het geval van jongeren en allochtonen lijkt het erop dat de problematiek schuilgaat in specifieke, persoonlijke ervaringen die lastig onder een algemene noemer te vatten zijn. Om greep te krijgen op de oorzaak en aanleiding van de knelpunten op het gebied van toegankelijkheid bij deze twee groepen, start de gemeente een onderzoek om dit duidelijk te krijgen. Het is de bedoeling dat de onderzoeksuitkomsten (indien mogelijk) worden betrokken bij het opstellen in het vernieuwde subsidiebeleid wijkaccommodaties. De knelpunten voor gehandicapten hebben vaak een veel duidelijker oorzaak. Mensen met een lichamelijke beperking ervaren namelijk veelal fysieke belemmeringen bij het gebruik van accommodaties. Daarom is onderzoek naar de oorzaken in dit geval niet nodig.

Lees verder »

Allochtonen wijken buurtaccomodaties

Gesubsidieerde wijk- en buurtaccommodaties, zoals buurthuizen en wijkcentra, zijn bedoeld voor iedereen en moeten ook toegankelijk zijn voor alle inwoners. In de Kadernotitie Accommodatiebeleid is echter geconstateerd dat de praktijk soms anders uitwijst. Dit geldt vooral voor de toegankelijkheid van wijkaccommodaties voor jongeren, allochtonen en gehandicapten. De gemeente wil de problematiek bij allochtonen en jongeren nader onderzoeken.

In het geval van jongeren en allochtonen lijkt het erop dat de problematiek schuilgaat in specifieke, persoonlijke ervaringen die lastig onder een algemene noemer te vatten zijn. Om greep te krijgen op de oorzaak en aanleiding van de knelpunten op het gebied van toegankelijkheid bij deze twee groepen, start de gemeente een onderzoek om dit duidelijk te krijgen. Het is de bedoeling dat de onderzoeksuitkomsten (indien mogelijk) worden betrokken bij het opstellen in het vernieuwde subsidiebeleid wijkaccommodaties. De knelpunten voor gehandicapten hebben vaak een veel duidelijker oorzaak. Mensen met een lichamelijke beperking ervaren namelijk veelal fysieke belemmeringen bij het gebruik van accommodaties. Daarom is onderzoek naar de oorzaken in dit geval niet nodig.

Lees verder »

Wijkplatforms Assendorp, Ind. Buurt en Aa-landen

Op woensdag 8 november 2006 vindt er een bijeenkomst plaats van het wijkplatform Assendorp. Vanaf 19.00 uur kunnen wijkbewoners binnenlopen in wijkcentrum De Enk aan de Enkstraat 67, voor koffie en thee. Om 19.30 uur begint de vergadering. De agenda voor de bijeenkomst is vrij uitgebreid. Er wordt gestreefd naar een eindtijd van 22.15 uur.

Op de agenda staat allereerst een heel aantal onderwerpen waarover mededelingen worden gedaan, onder andere over de ondergrondse inzameling voor restafval en over de aanpak van hangjongeren in Pierik.

Lees verder…

Lees verder »

Begroting gemeente live te volgen via internet

De gemeenteraadsvergadering over de begroting is live te zien op de website www.gemeenteraadzwolle.nl. De gemeenteraad vergadert vrijdag 10 november over de begroting voor 2007. De besluitvorming over de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van maandag 13 november. Ook deze vergadering is live op de site te volgen.

Vrijdag begint de vergadering om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Maandag start de vergadering om 19.00 uur. Het is de tweede keer dat een Zwolse raadsvergadering live op het web te zien is. De eerste uitzending was de raadsvergadering van 2 oktober. De pagina waarop de uitzending te zien was, is die avond meer dan tweeduizend keer bezocht.

Lees verder »