Begroting gemeente live te volgen via internet

De gemeenteraadsvergadering over de begroting is live te zien op de website www.gemeenteraadzwolle.nl. De gemeenteraad vergadert vrijdag 10 november over de begroting voor 2007. De besluitvorming over de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van maandag 13 november. Ook deze vergadering is live op de site te volgen.

Vrijdag begint de vergadering om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Maandag start de vergadering om 19.00 uur. Het is de tweede keer dat een Zwolse raadsvergadering live op het web te zien is. De eerste uitzending was de raadsvergadering van 2 oktober. De pagina waarop de uitzending te zien was, is die avond meer dan tweeduizend keer bezocht.

Lees verder »

Slotbijeenkomst project Doe Mee

Honderden allochtone en ook Nederlandse vrouwen hebben het afgelopen jaar (2005-2006) deelgenomen aan een of meerdere activiteiten van het landelijke project Doe Mee. Het project Doe Mee Zwolle sluit woensdag 8 november 2006 officieel af met een laatste bijeenkomst in de Sallandzaal van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle.

Wethouder Peter Pot ontvangt die avond uit handen van Cato Bakker, projectleider van Doe Mee, het eerste exemplaar van een boekje over Doe Mee in Zwolle, met de titel ‘Doe Mee – Zwolse vrouwen ontmoeten elkaar’. In project Doe Mee brengt de gemeente allochtone vrouwen en Nederlandse vrouwen met elkaar in contact. Dit gebeurt door het organiseren van diverse gratis bijeenkomsten voor vrouwen over actuele thema’s, zoals ‘wie ben ik?’, over de eigen identiteit.

Lees verder »

Lustrum voor BOP-project

Woensdag 8 november bestaat het BOP-project vijf jaar. BOP staat voor Boekenpret, Ouderparticipatie en Piramide en heeft tot doel Zwolse kinderen van 0 tot 6 jaar een goede start te bezorgen van hun schoolloopbaan. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar taalontwikkeling. Het lustrum wordt gevierd met een studiemiddag voor alle mensen die meewerken aan BOP. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het evaluatieverslag van het BOP-project over het schooljaar 2005/2006 gepresenteerd en officieel overhandigd aan wethouder Martin Knol (Onderwijs).

In het verleden waren er regelmatig ontmoetingen tussen de BOP-werkers. Doordat het BOP-project prima verloopt, zijn deze bijeenkomsten de laatste jaren niet meer georganiseerd. Toch is onderling contact en uitwisseling tussen de BOP-werkers waardevol om verdieping in het werk en inspiratie op te doen voor de verdere ontwikkeling van het BOP-project. De studiemiddag moet dit bewerkstelligen. In een viertal workshops komen de volgende onderwerpen aan bod: werken met een portfolio, het werk van de buurmoeder, Piramide toen en nu en BOP-projecten elders in het land.

Lees verder »

Zwolse binnenstad versneld autoluw

Het autoluw maken van de Zwolse binnenstad kan versneld worden uitgevoerd, met name in het gebied rondom de Nieuwe Markt. Het autoluw maken van de Sassenpoort en de Sassenstraat zijn daartoe concrete maatregelen. Dat staat in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Binnenstad, dat het Platform Bereikbaarheid Binnenstad maandag 6 november heeft overhandigd aan wethouder Janco Cnossen (Verkeer en Binnenstad).

Voorzitter Jaap Breugem van het platform heeft het programma aangeboden. Begin volgend jaar beslissen burgemeester en wethouders erover. Het Platform Bereikbaarheid Binnenstad, waarin zo´n achttien organisaties van belanghebbenden zitten, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Bereikbaarheidsplan Binnenstad en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheidsplan Binnenstad. Ook in de toekomst houdt het platform een belangrijke rol bij de uitvoering van de projecten, en de leden bewaken en evalueren het programma.

Lees verder »

Werkbezoek college aan werkvoorziening en onderwijs

Het college van B en W heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Wezo en enkele andere bedrijven op Hessenpoort en aan De Boog, school voor voortgezet speciaal onderwijs. Doel van het bezoek was om in de praktijk kennis te maken met de integrale aanpak van gemeente, sociale werkvoorziening en onderwijs, op het gebied van werk en scholing. Om daarmee mensen, die op afstand staan van de arbeidsmarkt, door een combinatie van werk, werkervaring en leren, te helpen bij het vinden van een baan.

‘Gastheer’ van deze bijeenkomst was de heer M. Knol, wethouder sociale zaken, economie en onderwijs. De heer Knol: ‘Het beleid van de gemeente is gericht op een integrale aanpak van werk en leren, ook bij sociale werkvoorziening. Ons doel is dat mensen mee kunnen doen, en niet aan de zijlijn staan. Die mensen verdienen onze inzet en een steuntje in de rug. Vandaar het motto voor dit werkbezoek: Werken leren – Leren werken.’

Lees verder »

Van Dooremolen: “wonen op water is de toekomst”

Het zal niemand ontgaan zijn: Zwolle heeft veel water. Water voor transport, voor recreatie, waterafvoer. En als het aan wethouder Gerard van Dooremolen ligt, is een groter deel van het Zwolse water straks ook beschikbaar om aan of op te wonen. Dit schrijft hij in de Waterwoonvisie. De visie is ter goedkeuring naar de raad gestuurd. Van Dooremolen: ‘Als wethouder Volkshuisvesting heb ik mij tot taak gesteld om zoveel mogelijk variatie aan te brengen in de manier waarop we in Zwolle kunnen wonen. Wonen op het water is daarbij de toekomst. Het is een geweldige én noodzakelijke aanvulling op het huidige huizenbestand. En dan heb ik het niet alleen over woonschepen. Het gaat om echte huizen, bijvoorbeeld op palen.’

Voor woningbouw direct aan het water, bijvoorbeeld met een eigen steiger, of drijvend op palen op het water lijkt vooral Vechtpoort mogelijkheden te bieden. Ook het Zwarte Water aan de zuidkant van Holtenbroek en aan de kant van Frankhuis lijkt geschikt voor dergelijke woningbouw. De Sekdoornseplas en na beëindiging van de zandwinning de Bomhofsplas bieden ook veel kansen om een waterwoonmilieu te creëren, bijvoorbeeld een heus waterwoondorp.

Lees verder »

Reconstructie kruispunt Voorst bijna gereed

De reconstructie van het kruispunt Klipperweg/Noodweg/Hasselterweg (voorheen Voorsterweg) is binnenkort gereed. Op een paar werkzaamheden na, is het kruispunt begin december 2006 (week 48) klaar.

Naar verwachting rondt de aannemer dinsdag 7 november 2006 de herstelwerkzaamheden aan de brug over het Zwolle IJssel kanaal af. In week 45 (de week van maandag 6 november) wordt tevens de geleiderrail in de middenberm aangebracht. Dit betekent dat het verkeer op de Voorsterbrug vanaf vrijdag 10 november 2006 weer 2×2 rijstroken tot haar beschikking heeft.

Lees verder »

Mogelijk sluiting peuterspeelzalen Travers

Om de activiteiten van Travers op het gebied van sociaal cultureel werk in grote lijnen voort te zetten in het eerste half jaar van 2007 heeft het college op verzoek van de gemeenteraad berekend dat hiervoor € 66.000,- extra nodig is. Dit is boven op de in de begroting gereserveerde bedragen voor peuterwerk en wijk- en buurtaccommodaties van € 154.000,- voor het eerste half jaar van 2007.

In afwachting van de mogelijke veranderingen in het welzijnswerk en de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van het exploitatietekort, kunnen de bestaande gesubsidieerde activiteiten van Travers hiermee mogelijk voor een half jaar worden voortgezet. De gemeenteraad is bij de begrotingsbehandeling aan zet of men deze adempauze kan en wil honoreren.

Lees verder »

Zwolle betaalt ziekengeld jongeren

Het college wil honderd zogenaamde no-riskpolissen inzetten voor werkgevers die leerbanen aanbieden voor kwetsbare leerlingen. Met deze polis kunnen werkgevers de loonkosten die zij moeten doorbetalen bij ziekte van de leerlingen, declareren bij de gemeente. Deze voorziening geldt alleen voor jongeren tot 23 jaar die op een zogeheten BBL-baan worden aangenomen en alleen voor niveau 1 en 2.

De no-riskpolissen worden gezien als middel om werkgevers over de streep te halen om ook leerbanen beschikbaar te stellen voor deze moeilijke doelgroep. Dit past prima in het beleid rondom werk voor jongeren en het jongerenpunt, waarbij wordt gestreefd jongeren een duurzame loopbaanbaan te bieden, waarbij scholing voor werk en werk voor uitkering gaat.

Lees verder »

Twee prijswinnaars Theatrale Brug

Twee ideeën voor de prijsvraag over een ´theatrale brug tussen Odeon en De Spiegel´ worden uitgevoerd. De Zwolse Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten heeft de inzending van Jehudi van Dijk en de inzending van Ilona Dorgelo (in samenwerking met Niek van der Sprong) als winnaars aangewezen. De winnaars ontvangen een productiebudget.

De oproep van de commissie om ideeën in te zenden voor een theaterproductie ter gelegenheid van de opening van De Spiegel heeft een verheugend aantal reacties (twaalf) opgeleverd. De commissie is ook enthousiast over de diversiteit van de inzendingen en de originaliteit. Samen met directeur Gijsje van Honk van Odeon De Spiegel Theaters zijn alle inzendingen beoordeeld.

Lees verder »

VOS-project genomineerd voor Veiligheidsprijs

Het Zwolse Veiligheid op Straat-project (VOS-project) is genomineerd voor The European Crime Prevention Award. In het VOS-project werken horeca, politie, gemeente, openbaar ministerie en andere partners samen om veilig uitgaan in de Zwolse binnenstad te stimuleren.

De Zwolse aanpak is genomineerd als enige Nederlandse inzending door het Ministerie van Justitie. Een internationale jury beoordeelt de ingezonden projecten aan de hand van de volgende criteria:

·         het project moet zich richten op het voorkomen van criminaliteit;

·         er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband; met het project moeten concrete resultaten worden geboekt;

·         het project moet elders toepasbaar zijn, innovatief en er moet sprake zijn van een nieuwe aanpak.

Lees verder »

Wijkplatform Wythmen

Het wijkplatform Wijthmen vindt plaats op donderdag 2 november 2006 in De Mol aan de Heinoseweg 32 in Zwolle. De wijkbewoners zijn vanaf 19.00 uur welkom voor het inloopspreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur kunnen bewoners persoonlijk zaken bespreken met wijkwethouder Janco Cnossen. Om 20.00 uur begint het wijkplatform. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Op deze avond worden zaken besproken die van belang zijn voor de wijkbewoners. Allereerst zullen er mededelingen worden gedaan over verschillende onderwerpen. Onder meer over het beleid dat de gemeente Zwolle heeft opgesteld voor evenementen in de stad en buitengebieden, waaronder ook de Wijthmenerplas valt. Daarna wordt er gesproken over het sluipverkeer Veldhoekweg, naar aanleiding van het vorige wijkplatform. Bewoners van de Veldhoekweg gaven toen aan last te hebben van sluipverkeer. Het wijkplatform wordt afgesloten met een rondvraag.