Natuurcompensatie rond Stadshagen verder ingevuld

De gemeente Zwolle gaat verder aan de slag met het compenseren van natuur rond Stadshagen. Met de aanleg van Stadshagen I en binnenkort ook de aanleg van Stadshagen II gaat natuur verloren. De gemeente heeft nu op hoofdlijnen bepaald hoe de verloren gegane natuur gecompenseerd kan worden.

Het gaat met name om weidevogelgebieden en om robuuste natuur, zoals bloemrijkgrasland en rietland. Wethouder Pot: “Van de wet hoeven we de verloren gegane natuur niet te compenseren, maar wij als college vinden van wel. Dit is destijds ook met afgesproken met betrokken partijen met het op stellen van de Milieueffectrapportages voor Stadshagen. Niet alleen omdat het mooi is en leuk om in te recreëren, maar ook omdat we de dieren en planten een goede leefomgeving willen blijven bieden.”

Lees verder »

Subsidie voor Stichting SportService Zwolle

Stichting SportService Zwolle krijgt een subsidie van € 703.000,00. Hiervan is € 350.000,00 toegekend aan breedtesport en € 353.000,00 bedoeld voor het BOS project.

SportService Zwolle is de belangrijkste samenwerkingspartner van de gemeente Zwolle bij de uitvoering van het sportbeleid. SportService Zwolle voert de doelstellingen van de programma’ s ‘Zwolle speelt breed’ en ‘Zwolle speelt niet op de man’ van de sportnota ‘Samen Beleven’uit. Daarnaast heeft SportService Zwolle de verhuurtaken van de gemeente overgenomen. Voor deze taken krijgt Sportservice Zwolle subsidie.

Lees verder »

Definitieve locatiekeuze voor VMBO

De VMBO-locatie van het openbaar onderwijs “De Ondernemende School” van de Van der Capellen Scholengemeenschap blijft gehuisvest aan de Russenweg. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor een bedrag van ruim vijf miljoen euro beschikbaar te stellen om het gebouw zowel technisch als functioneel aan te passen. Dit bedrag wordt gedekt uit de middelen Masterplan Onderwijshuisvesting. 

De gemeenteraad heeft in juli 2005 voorwaardelijk ingestemd met de huisvesting van al het openbaar VMBO ( het huidige VMBO in de locaties Thorbecke College/Oosterenk en de Van der Capellen Scholengemeenschap/Russenweg) aan de Russenweg. Een definitieve keuze was afhankelijk van onder andere de Markttoets Voorsterpoort. Uit de Integrale visie voor de Voorsterpoort is gebleken dat het mogelijk is dat de VMBO-locatie aan de Russenweg kan blijven.

Lees verder »

Uitvoering burgerinitiatief fietsstraat Zwarteweg

Het burgerinitiatief fietsstraat Zwarteweg wordt uitgevoerd. Er is voldoende draagvlak bij de bewoners voor het ontwerp. Op dit moment zijn de technische voorbereidingen en de aanbestedingsprocedure gestart om de fietsstraat te realiseren. In het ontwerpproces is nauw overleg geweest tussen de bewoners, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Zwolle.

Op 14 november 2006 is op een inloopbijeenkomst aan bewoners het ontwerp gepresenteerd. Op deze avond hebben 126 bewoners het plan bekeken en hebben 40 mensen een reactie op het voorstel gegeven. In het ontwerpproces is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen die de bewoners hebben aangegeven. Bij het ontwerp van de fietsstraat is rekening gehouden met andere aspecten. Zo zijn er parkeerplaatsen en groenvoorziening aangebracht, zijn bomen aan één zijde van de weg geplaatst, inritten verbreed en is ruimte voor containers opgenomen.

Herinrichting Spoolderbergweg

De gemeente Zwolle begint maandag 19 februari 2007 met de herinrichting van de Spoolderbergweg. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de Spoolderbergbrug en Oude IJsselbrug. De werkzaamheden worden dagelijks tussen 0.900 en 15.30 uur verricht aan de rijbaan en het fietspad. Een tijdelijke verkeersregelinstallatie regelt het verkeer tijdens de werkzaamheden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot en met vrijdag 29 juni 2007 duren. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de geleiders, verbreden en verleggen van de rijbaan en fietspad, kabel-, riool- en asfalteringwerkzaamheden. 

Gedurende de werkzaamheden heeft het gemotoriseerd verkeer te maken met enige vertraging, omdat één rijstrook dan niet beschikbaar is. Via de andere rijstrook is doorgang mogelijk. De weg is buiten de werkzaamheden normaal toegankelijk.  Het (brom-)fietsverkeer richting Zwolle behoudt de doorgang via de fietsstraat Spoolderbergweg. Het (brom-)fietsverkeer dat vanuit de binnenstad / Veerallee via de Nijromentunnel richting Hattem fietst, is gestremd ter hoogte van de Spoolderbergbrug. Dit (brom-)fietsverkeer wordt via de Vijverbergweg / Oude Veerweg / Thyssenbrug / Ruiterlaan omgeleid naar de fietsstraat Spoolderbergweg.   De buslijn blijft op het traject rijden. In verband met mogelijke vertraging op het traject wordt aanbevolen voor wat betreft de reistijden nadere informatie hierover in te winnen bij de betreffende busmaatschappij BBA.

Uitvoering burgerinitiatief fietsstraat Zwarteweg

Het burgerinitiatief fietsstraat Zwarteweg in Zwolle wordt uitgevoerd. Er is voldoende draagvlak bij de bewoners voor het ontwerp. Op dit moment zijn de technische voorbereidingen en de aanbestedingsprocedure gestart om de fietsstraat te realiseren. In het ontwerpproces is nauw overleg geweest tussen de bewoners, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Zwolle.

Op 14 november 2006 is op een inloopbijeenkomst aan bewoners het ontwerp gepresenteerd. Op deze avond hebben 126 bewoners het plan bekeken en hebben 40 mensen een reactie op het voorstel gegeven. In het ontwerpproces is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen die de bewoners hebben aangegeven. Bij het ontwerp van de fietsstraat is rekening gehouden met andere aspecten. Zo zijn er parkeerplaatsen en groenvoorziening aangebracht, zijn bomen aan één zijde van de weg geplaatst, inritten verbreed en is ruimte voor containers opgenomen.

Pauropus repareert lekkend dak van woonboot

Het uitzendbureau Pauropus (voor bijzondere doelgroepen in Zwolle) heeft de klus aangenomen om het dak van de woonboot van Sandra Boumans te repareren. Met drie medewerkers zijn zij gisteren begonnen om het dak weer weerbestendig te maken.

De woonboot, die in het water langs het Almelose Pad ligt, liep tijdens de zware storm van een aantal weken geleden flinke schade op en daardoor is het dak gaan lekken. De woonbootbewoonster heeft zich de afgelopen periode gered met het opvangen van water door potten en pannen. Pauropus gaat er vanuit dat de klus uiterlijk 19 februari 2007 klaar is.

Lees verder »

Waterbodemonderzoek in deel stadsgracht

Binnenkort start de gemeente Zwolle een waterbodemonderzoek in de Stadswateren. Het onderzoek is bedoeld om in kaart te brengen hoe het gesteld is met de bodem en of er eventuele verontreinigingen zijn. Daartoe zullen monsters genomen worden van de sliblaag. Het onderzoek start op 19 februari en zal duren tot en met 23 februari 2007. Bewoners van woonschepen en vervoerders over het water ondervinden van de werkzaamheden geen hinder.

De bodemmonsters worden in een laboratorium geanalyseerd op verontreinigende stoffen. Verder wordt vastgesteld wat de omvang en de verspreiding van een eventuele verontreiniging is. Het onderzoek gebeurt in opdracht van het Waterschap Groot Salland en wordt uitgevoerd door ingenieursbureau TAUW uit Deventer. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen de Gemeente Zwolle en het Waterschap Groot Salland besluiten wat het verdere traject zal zijn.

Lees verder »

Proef papierinzameling levert 10 ton meer papier op

De proef van de papierinzameling met blauwe minicontainers in Aa-landen en Brinkhoek heeft een succesvolle start gehad. In de eerste inzamelronde in februari 2007 is 25 ton oud papier en karton opgehaald. Dat is 10 ton meer vergeleken met dezelfde inzamelronde van vorig jaar in het gebied. Van circa 2500 laagbouwwoningen in het proefgebied heeft 90% een papiercontainer in gebruik genomen voor de één jaar durende proef.

 

Met de proef met de papiercontainers onderzoekt de gemeente Zwolle of een efficiëntere scheiding van oud papier en karton uit het restafval mogelijk is. Momenteel wordt zo’n 60% van het oud papier gescheiden aangeleverd, terwijl de landelijke doelstelling 85% is. Na één jaar wordt de proef geëvalueerd en wordt besloten of de papierinzameling wordt gehandhaafd en wordt uitgebreid naar meer locaties in delen van Zwolle.

Installatie ‘commissie cultuurhistorische graven’

De Zwolse geschiedenis kent vele interessante personen. Van een aantal is bekend dat ze begraven zijn in Zwolle. Van andere weten we het niet. De gemeente is er voorstander van om dit soort graven te bewaren voor de toekomst. Wethouder Peter Pot heeft een commissie ingesteld om uit te zoeken welke historisch interessante personen begraven zijn in Zwolle. De voorzitter van de commissie is Jaap Hagedoorn, historicus en oud wethouder van Zwolle.

 

Aanleiding om de commissie in te stellen is het graf van Helmig van der Vegt, één van de oprichters SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij, opgegaan in de huidige PvdA). De rechthebbenden van dit graf hebben in 1969 afstand gedaan van de grafrechten. Dat betekent dat nu aan alle wettelijke bepalingen is voldaan het graf in principe geruimd kan worden. Wethouder Pot vindt dit onwenselijk: “Mensen als Helmig van der Vegt zijn belangrijk voor de Nederlandse geschiedenis. Ik vind daarom dat het graf behouden moet worden. Maar het roept wel de vraag op: zijn er nog meer van dergelijke graven in Zwolle. Ik ben blij dat de commissie dat nu gaat uitzoeken.”

Lees verder »

Groot onderhoud buitensport accommodaties

De Gemeente Zwolle stelt € 270.000,00 beschikbaar voor groot onderhoud aan de kleedkamers van de buitensportaccommodaties. Het onderhoud wordt betaald uit het Onderhoudsfonds Sportaccommodaties.

De gemeente Zwolle is sinds 1996 verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de kleedvoorzieningen op de buitensportaccommodaties. Het onderhoud wordt volgens het Meerjarenonderhoudsplan 2006-2015 uitgevoerd. De kosten voor de Meerjarenonderhoudsplanning voor 10 jaar zijn € 2.500.000,00.

B&W verstrekt 10 miljoen aan zorg in Zwolle

Op basis van strakke afspraken verstrekt het college van B&W ongeveer 9,6 miljoen euro aan diverse zorginstellingen. Icare jeugdgezondheidszorg ontvangt 1,4 miljoen. Datzelfde bedrag is ook beschikbaar voor het algemeen maatschappelijk werk de Kern. Voor vrouwenopvang stelt de gemeente 1.8 miljoen beschikbaar en voor de verslavingszorg ontvangt de Tactus Groep 1,8 miljoen. De subsidie aan het Leger des Heils en IrisZorg voor maatschappelijke opvang bedraagt dit jaar ruim 3 miljoen euro.

De afspraken tussen de gemeente Zwolle en de subsidieontvangers zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Nauwkeurig is beschreven welk deel van de subsidie voor welke prestatie en taak bestemd is. Activiteiten gericht op voorkomen van problemen krijgen een prominente rol in de te leveren prestaties. De gemeente verplicht de instellingen een inhoudelijke en financiële verantwoording af te leggen voor de besteding van de subsidie in relatie tot de geleverde prestaties. Rapportages over de realisatie van de activiteiten en prestaties, maar ook tussentijds over de voortgang in een periodiek overleg zijn vastgelegd in de overeenkomst.

Lees verder »