Zwolle gaat waterbodems saneren

Gerard van Dooremolen (wethouder volkshuisvesting en milieu), Theo Rietkerk (gedeputeerde provincie Overijssel voor ruimte en milieu) en Sybe Schaap (dijkgraaf Waterschap Groot Salland) gaan samenwerken om de Zwolse waterbodems schoner te maken. Daarom hebben zij vrijdag 1 december 2006 een intentieovereenkomst getekend.

De drie partners geven met de intentieovereenkomst aan serieus aan de slag te gaan met het onderzoek en de sanering van waterbodems. Het gaat om de stadsgrachten, het Zwarte Water, het Almeloos Kanaal en de Nieuwe Vecht. Allereerst zullen de Thorbecke- en de Achtergracht aangepakt worden, naar verwachting in de tweede helft van 2007.

Lees verder »

Wijkplatform Kamperpoort

Het wijkplatform van Kamperpoort vindt plaats op donderdag 30 november 2006 in het wijkcentrum Ons Eigen Huis aan de Hoogstraat 86. Alle wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en bij te praten. Op de agenda staat onder andere kennismaking met wijkwethouder Erik Dannenberg. De ontvangst met koffie en thee is om 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur.

Op deze avond wordt een aantal onderwerpen besproken. Aan het begin van de vergadering wordt het Bewonerstoezichthoudersproject voor de wijk besproken. Hierbij wordt informatie gegeven over het plan om ook in de Kamperpoort een bewonerstoezichthoudersproject te starten. Dit is een project waarbij een aantal bewoners zich op vrijwillige basis gaat inzetten voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van de buurt. In andere buurten in Zwolle zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan.

Lees verder »

Gemeente moet hulp bij huishouden opnieuw aanbesteden

De gemeente Zwolle gaat de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden, als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter op donderdag 30 november 2006. De rechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat Icare tegen de gemeente had aangespannen. De rechter heeft de vorderingen van Icare toegewezen. De rechter heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de gemeente zorgvuldig is omgegaan met de belangen van Icare en de belangen van het personeel. De rechter heeft geconcludeerd dat er met betrekking tot de aanbestedingsprocedure enkele juridische onregelmatigheden zijn geconstateerd. De gemeente respecteert de uitspraak van de rechter en gaat de aanbesteding evalueren.

 

De gemeente heeft tot aan het moment van het kort geding een bemiddelende rol gespeeld tussen de drie beoogde nieuwe aanbieders en Icare over de overname van het personeel van Icare. Icare heeft daags voor de zitting vergaande afspraken gemaakt met één van de partijen over de overname van het personeel. Dit is voor Icare aanleiding geweest om tijdens de zitting al haar vorderingen over een overgangsperiode voor de overname van personeel te laten vallen. Met de afspraken tussen Icare en de beoogde nieuwe zorgaanbieder was het mogelijk dat cliënten hun huidige hulp konden behouden na afronding van deze aanbesteding.

Lees verder »

Aanleg Rozentunnel van start

Op maandag 4 december 2006 start de aannemer in opdracht van de gemeente en Prorail met de aanleg van de Rozentunnel, de directe fietsverbinding tussen Westenholte en Stadshagen. Naar verwachting is de fietstunnel eind 2007 klaar voor gebruik. Met de aanleg van de fietstunnel gaat een langverwachte wens in vervulling van veel Westenholtenaren.

Van maandag 4 tot en met vrijdag 15 december 2007 staan de werkzaamheden in het teken van voorbereiding. Tijdens deze twee weken wordt het bouwterrein ingericht. Maandag 18 december 2006 start de aannemer met de daadwerkelijke aanleg van de tunnel. De werkzaamheden zijn weliswaar zichtbaar vanaf de Voorsterweg, maar hebben geen gevolgen voor het verkeer. Als alles meezit, is de fietstunnel eind 2007 klaar. Onverwachte omstandigheden, zoals het weer, kunnen een wijziging in de planning veroorzaken.

Lees verder »

Kamperpoorters moeten parkeervergunning tijdig aanvragen

Inwoners van de Kamperpoort kunnen nog altijd een parkeervergunning aanvragen. Op maandag 2 april 2007 wordt in de Zwolse wijk het nieuwe parkeerbeleid ingevoerd. Sinds de vergunning aangevraagd kan worden (begin september) heeft ongeveer een kwart van de bewoners dat gedaan. Alle andere geïnteresseerden wordt gevraagd hun aanvraag voor het einde van het jaar in te dienen.

Gelet op de beperkte parkeerruimte in de Kamperpoort is tijdig aanvragen noodzakelijk. Wie te laat een aanvraag indient, loopt het risico op de wachtlijst te komen doordat alle vergunningen vergeven zijn. Het ingevulde formulier moet worden gestuurd aan de afdeling Vergunningen van de gemeente Zwolle. Vervolgens krijgen aanvragers bericht over de toekenning en betaling, en de ontvangst van de vergunning of bezoekerspas.

Lees verder »

Kranenburg krijgt nieuwe bosurnentuin

Het crematorium Kranenburg krijgt een uitbreiding van het verstrooigebied met ongeveer 1.3 ha. Onderdeel van de uitbreiding is een stuk bos dat aansluit op de bestaande urnentuin. In dit bosgebied komt een nieuwe bosurnentuin. De verstrooituin achter het crematorium blijft bestaan. Daarnaast heeft het crematorium een gebied in eigendom van ongeveer 0.6 ha dat weer eigendom zal worden van de gemeente. Dit gebied wordt, na tenminste 10 jaar (wettelijke termijn voor grafrust), opgenomen in toekomstige uitbreidingen van de begraafplaats Kranenburg. Het crematorium Kranenburg is een particuliere instelling.

Het nieuwe strooiveld komt achter de grote vijver, gelegen in het hart van de oude begraafplaats. Er kan zowel op grasland als in het bosgebied worden verstrooid. Met het aanwijzen van nieuwe strooivelden is nadrukkelijk rekening gehouden met de in het gebied voorkomende flora, onder andere de ‘Zwolse Anjer’.

Lees verder »

Eerste deelproject Ceintuurbaan bijna gereed

De aansluiting van de A28 op de Ceintuurbaan, het eerste deelproject van de reconstructie van de ringweg, is bijna gereed. De aannemer rondt deze week de laatste werkzaamheden af aan en bij de weg.

De werkzaamheden bestaan uit het afwerken van de bermen en opruimactiviteiten. Nadat de aannemer hier klaar mee is, rest enkel nog het metselen van de frontmuur van de ecoduiker aan de westelijke zijde (kant Amersfoort) van de Ceintuurbaan tussen de oprit Meppel en de A28. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio december 2006 afgerond. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het verkeer.

Lees verder »

Nieuwjaarsreceptie gemeente Zwolle in De Spiegel

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Op dinsdag 2 januari 2007 organiseert de gemeente Zwolle haar nieuwjaarsbijeenkomst. Dit keer niet in het stadhuis aan het Grote Kerkplein zoals de Zwollenaren dat gewend zijn, maar de gemeente Zwolle nodigt u van harte uit in het prachtige Theater De Spiegel aan het Spinhuisplein 14.

De receptie begint 19.30 uur met koffie, thee en iets lekkers. Om 20.00 uur houdt burgemeester Henk Jan Meijer zijn speech. Aansluitend trakteert de gemeente u op een verrassende voorstelling in de theaterzaal. Daarna wordt de avond voortgezet in alle foyers van De Spiegel. De organisatie zorgt voor een muziekje, een drankje en een hapje. Om 23.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.

Ontwikkeling Stadshagen biedt kansen voor Westenholte

De ontwikkeling van Stadshagen biedt kansrijke aanknopingspunten om Westenholte te versterken. Onder het motto: ‘herstellen en verbinden’ heeft het college van burgemeester en wethouders op 28 november 2006 de stedenbouwkundige visie Noordschil Westenholte vastgesteld.

Door de aanleg van de nieuwe Hasselterweg in 2007 wordt het karakter van de Voorsterweg als dorpsontsluitingsweg hersteld. Een uitgelezen kans om dit gebied en daarmee Westenholte een positieve impuls te geven. Dit kan door de wijk aan de noordoostkant te voltooien met een programma dat stedenbouwkundig en programmatisch aansluit bij het dorpse karakter van Westenholte. Hiermee wordt tegelijkertijd een verbinding gelegd naar Stadshagen. De stedenbouwkundige visie geeft vanuit deze gedachte de kaders weer voor de verdere planvorming van het gebied.

Lees verder »

Fitplaza mag aantal parkeerplaatsen uitbreiden

Fitplaza kan het aantal parkeerplaatsen uitbreiden met 61 en mag een inrit aanleggen vanaf de Middelweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om dit mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op art 19.2 van de Wet op Ruimtelijke Ordening.

In de afweging heeft de gemeente allerlei aspecten meegenomen, zoals verkeersveiligheid, natuur en milieu. Zo heeft de Middelweg nu een groene uitstraling en ook Fitplaza is gebouwd te midden van het groen. Door de extra parkeerplaatsen en de nieuwe inrit gaat dit groene karakter gedeeltelijk verloren. Onderdeel van de nog te maken afspraken met Fitplaza is dan ook verplichte compensatie van dit verlies aan groen. De nieuwe parkeerplaatsen en de inrit verhogen de verkeersveiligheid ter plekke en zijn toe te juichen uit het oogpunt van het bestrijden van de parkeeroverlast. Immers, de bezoekers van Fitplaza parkeren nu vooral in de wijk. In het kader van luchtkwaliteit en geluidsoverlast worden er geen problemen verwacht. De plannen voor de vrijstelling liggen vanaf 30 november zes weken ter inzage.

Zwolle wil in Top 10 toeristische steden

De gemeente Zwolle gaat voor een plek bij de top 10 van de meest aantrekkelijke steden voor toeristen in Nederland. In de nota “Toeristisch Offensief” heeft de gemeente Zwolle haar ambities voor de ontwikkeling van het toerisme tot 2011 vastgelegd.

Zwolle ziet Toerisme als een belangrijk onderdeel van de complete stad. Toerisme levert niet alleen een bijdrage aan de versterking van de economie en werkgelegenheid, maar kan ook bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de stad voor de eigen inwoners. Bovendien kan toerisme de identiteit en het imago van de stad of regio versterken.

Lees verder »

Jongerencentrum Stadshagen afgeslankt verder

De voorbereidingen rond de bouw van het Jongerencentrum in Stadshagen zijn in een nieuwe fase beland. De architect heeft opdracht gekregen van de gemeente om het definitieve ontwerp te maken met een bijhorende planning voor de bouw.

Het voorbereidingsproces heeft al met al veel tijd in beslag genomen. Dit was noodzakelijk om een zorgvuldige afweging te kunnen maken over de financiering, met als wens om het programma optimaal te kunnen realiseren. Hierin zijn de betrokken partijen grotendeels geslaagd. In deze fase is alleen besloten om eerst nog af te zien van de flexibele wanden in de grote zaal en een kantoorruimte op de eerste verdieping. Wellicht zijn er in de loop van het traject financiële mogelijkheden om dit alsnog te realiseren.

Lees verder »