Allochtonen ontwijken buurtaccomodaties

Gesubsidieerde wijk- en buurtaccommodaties, zoals buurthuizen en wijkcentra, zijn bedoeld voor iedereen en moeten ook toegankelijk zijn voor alle inwoners. In de Kadernotitie Accommodatiebeleid is echter geconstateerd dat de praktijk soms anders uitwijst. Dit geldt vooral voor de toegankelijkheid van wijkaccommodaties voor jongeren, allochtonen en gehandicapten. De gemeente wil de problematiek bij allochtonen en jongeren nader onderzoeken.

In het geval van jongeren en allochtonen lijkt het erop dat de problematiek schuilgaat in specifieke, persoonlijke ervaringen die lastig onder een algemene noemer te vatten zijn. Om greep te krijgen op de oorzaak en aanleiding van de knelpunten op het gebied van toegankelijkheid bij deze twee groepen, start de gemeente een onderzoek om dit duidelijk te krijgen. Het is de bedoeling dat de onderzoeksuitkomsten (indien mogelijk) worden betrokken bij het opstellen in het vernieuwde subsidiebeleid wijkaccommodaties. De knelpunten voor gehandicapten hebben vaak een veel duidelijker oorzaak. Mensen met een lichamelijke beperking ervaren namelijk veelal fysieke belemmeringen bij het gebruik van accommodaties. Daarom is onderzoek naar de oorzaken in dit geval niet nodig.

Lees verder »

Allochtonen wijken buurtaccomodaties

Gesubsidieerde wijk- en buurtaccommodaties, zoals buurthuizen en wijkcentra, zijn bedoeld voor iedereen en moeten ook toegankelijk zijn voor alle inwoners. In de Kadernotitie Accommodatiebeleid is echter geconstateerd dat de praktijk soms anders uitwijst. Dit geldt vooral voor de toegankelijkheid van wijkaccommodaties voor jongeren, allochtonen en gehandicapten. De gemeente wil de problematiek bij allochtonen en jongeren nader onderzoeken.

In het geval van jongeren en allochtonen lijkt het erop dat de problematiek schuilgaat in specifieke, persoonlijke ervaringen die lastig onder een algemene noemer te vatten zijn. Om greep te krijgen op de oorzaak en aanleiding van de knelpunten op het gebied van toegankelijkheid bij deze twee groepen, start de gemeente een onderzoek om dit duidelijk te krijgen. Het is de bedoeling dat de onderzoeksuitkomsten (indien mogelijk) worden betrokken bij het opstellen in het vernieuwde subsidiebeleid wijkaccommodaties. De knelpunten voor gehandicapten hebben vaak een veel duidelijker oorzaak. Mensen met een lichamelijke beperking ervaren namelijk veelal fysieke belemmeringen bij het gebruik van accommodaties. Daarom is onderzoek naar de oorzaken in dit geval niet nodig.

Lees verder »

Wijkplatforms Assendorp, Ind. Buurt en Aa-landen

Op woensdag 8 november 2006 vindt er een bijeenkomst plaats van het wijkplatform Assendorp. Vanaf 19.00 uur kunnen wijkbewoners binnenlopen in wijkcentrum De Enk aan de Enkstraat 67, voor koffie en thee. Om 19.30 uur begint de vergadering. De agenda voor de bijeenkomst is vrij uitgebreid. Er wordt gestreefd naar een eindtijd van 22.15 uur.

Op de agenda staat allereerst een heel aantal onderwerpen waarover mededelingen worden gedaan, onder andere over de ondergrondse inzameling voor restafval en over de aanpak van hangjongeren in Pierik.

Lees verder…

Lees verder »

Begroting gemeente live te volgen via internet

De gemeenteraadsvergadering over de begroting is live te zien op de website www.gemeenteraadzwolle.nl. De gemeenteraad vergadert vrijdag 10 november over de begroting voor 2007. De besluitvorming over de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van maandag 13 november. Ook deze vergadering is live op de site te volgen.

Vrijdag begint de vergadering om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Maandag start de vergadering om 19.00 uur. Het is de tweede keer dat een Zwolse raadsvergadering live op het web te zien is. De eerste uitzending was de raadsvergadering van 2 oktober. De pagina waarop de uitzending te zien was, is die avond meer dan tweeduizend keer bezocht.

Lees verder »

Slotbijeenkomst project Doe Mee

Honderden allochtone en ook Nederlandse vrouwen hebben het afgelopen jaar (2005-2006) deelgenomen aan een of meerdere activiteiten van het landelijke project Doe Mee. Het project Doe Mee Zwolle sluit woensdag 8 november 2006 officieel af met een laatste bijeenkomst in de Sallandzaal van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle.

Wethouder Peter Pot ontvangt die avond uit handen van Cato Bakker, projectleider van Doe Mee, het eerste exemplaar van een boekje over Doe Mee in Zwolle, met de titel ‘Doe Mee – Zwolse vrouwen ontmoeten elkaar’. In project Doe Mee brengt de gemeente allochtone vrouwen en Nederlandse vrouwen met elkaar in contact. Dit gebeurt door het organiseren van diverse gratis bijeenkomsten voor vrouwen over actuele thema’s, zoals ‘wie ben ik?’, over de eigen identiteit.

Lees verder »

Lustrum voor BOP-project

Woensdag 8 november bestaat het BOP-project vijf jaar. BOP staat voor Boekenpret, Ouderparticipatie en Piramide en heeft tot doel Zwolse kinderen van 0 tot 6 jaar een goede start te bezorgen van hun schoolloopbaan. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar taalontwikkeling. Het lustrum wordt gevierd met een studiemiddag voor alle mensen die meewerken aan BOP. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het evaluatieverslag van het BOP-project over het schooljaar 2005/2006 gepresenteerd en officieel overhandigd aan wethouder Martin Knol (Onderwijs).

In het verleden waren er regelmatig ontmoetingen tussen de BOP-werkers. Doordat het BOP-project prima verloopt, zijn deze bijeenkomsten de laatste jaren niet meer georganiseerd. Toch is onderling contact en uitwisseling tussen de BOP-werkers waardevol om verdieping in het werk en inspiratie op te doen voor de verdere ontwikkeling van het BOP-project. De studiemiddag moet dit bewerkstelligen. In een viertal workshops komen de volgende onderwerpen aan bod: werken met een portfolio, het werk van de buurmoeder, Piramide toen en nu en BOP-projecten elders in het land.

Lees verder »

Zwolse binnenstad versneld autoluw

Het autoluw maken van de Zwolse binnenstad kan versneld worden uitgevoerd, met name in het gebied rondom de Nieuwe Markt. Het autoluw maken van de Sassenpoort en de Sassenstraat zijn daartoe concrete maatregelen. Dat staat in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Binnenstad, dat het Platform Bereikbaarheid Binnenstad maandag 6 november heeft overhandigd aan wethouder Janco Cnossen (Verkeer en Binnenstad).

Voorzitter Jaap Breugem van het platform heeft het programma aangeboden. Begin volgend jaar beslissen burgemeester en wethouders erover. Het Platform Bereikbaarheid Binnenstad, waarin zo´n achttien organisaties van belanghebbenden zitten, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Bereikbaarheidsplan Binnenstad en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheidsplan Binnenstad. Ook in de toekomst houdt het platform een belangrijke rol bij de uitvoering van de projecten, en de leden bewaken en evalueren het programma.

Lees verder »

Werkbezoek college aan werkvoorziening en onderwijs

Het college van B en W heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Wezo en enkele andere bedrijven op Hessenpoort en aan De Boog, school voor voortgezet speciaal onderwijs. Doel van het bezoek was om in de praktijk kennis te maken met de integrale aanpak van gemeente, sociale werkvoorziening en onderwijs, op het gebied van werk en scholing. Om daarmee mensen, die op afstand staan van de arbeidsmarkt, door een combinatie van werk, werkervaring en leren, te helpen bij het vinden van een baan.

‘Gastheer’ van deze bijeenkomst was de heer M. Knol, wethouder sociale zaken, economie en onderwijs. De heer Knol: ‘Het beleid van de gemeente is gericht op een integrale aanpak van werk en leren, ook bij sociale werkvoorziening. Ons doel is dat mensen mee kunnen doen, en niet aan de zijlijn staan. Die mensen verdienen onze inzet en een steuntje in de rug. Vandaar het motto voor dit werkbezoek: Werken leren – Leren werken.’

Lees verder »

Van Dooremolen: “wonen op water is de toekomst”

Het zal niemand ontgaan zijn: Zwolle heeft veel water. Water voor transport, voor recreatie, waterafvoer. En als het aan wethouder Gerard van Dooremolen ligt, is een groter deel van het Zwolse water straks ook beschikbaar om aan of op te wonen. Dit schrijft hij in de Waterwoonvisie. De visie is ter goedkeuring naar de raad gestuurd. Van Dooremolen: ‘Als wethouder Volkshuisvesting heb ik mij tot taak gesteld om zoveel mogelijk variatie aan te brengen in de manier waarop we in Zwolle kunnen wonen. Wonen op het water is daarbij de toekomst. Het is een geweldige én noodzakelijke aanvulling op het huidige huizenbestand. En dan heb ik het niet alleen over woonschepen. Het gaat om echte huizen, bijvoorbeeld op palen.’

Voor woningbouw direct aan het water, bijvoorbeeld met een eigen steiger, of drijvend op palen op het water lijkt vooral Vechtpoort mogelijkheden te bieden. Ook het Zwarte Water aan de zuidkant van Holtenbroek en aan de kant van Frankhuis lijkt geschikt voor dergelijke woningbouw. De Sekdoornseplas en na beëindiging van de zandwinning de Bomhofsplas bieden ook veel kansen om een waterwoonmilieu te creëren, bijvoorbeeld een heus waterwoondorp.

Lees verder »

Reconstructie kruispunt Voorst bijna gereed

De reconstructie van het kruispunt Klipperweg/Noodweg/Hasselterweg (voorheen Voorsterweg) is binnenkort gereed. Op een paar werkzaamheden na, is het kruispunt begin december 2006 (week 48) klaar.

Naar verwachting rondt de aannemer dinsdag 7 november 2006 de herstelwerkzaamheden aan de brug over het Zwolle IJssel kanaal af. In week 45 (de week van maandag 6 november) wordt tevens de geleiderrail in de middenberm aangebracht. Dit betekent dat het verkeer op de Voorsterbrug vanaf vrijdag 10 november 2006 weer 2×2 rijstroken tot haar beschikking heeft.

Lees verder »

Mogelijk sluiting peuterspeelzalen Travers

Om de activiteiten van Travers op het gebied van sociaal cultureel werk in grote lijnen voort te zetten in het eerste half jaar van 2007 heeft het college op verzoek van de gemeenteraad berekend dat hiervoor € 66.000,- extra nodig is. Dit is boven op de in de begroting gereserveerde bedragen voor peuterwerk en wijk- en buurtaccommodaties van € 154.000,- voor het eerste half jaar van 2007.

In afwachting van de mogelijke veranderingen in het welzijnswerk en de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van het exploitatietekort, kunnen de bestaande gesubsidieerde activiteiten van Travers hiermee mogelijk voor een half jaar worden voortgezet. De gemeenteraad is bij de begrotingsbehandeling aan zet of men deze adempauze kan en wil honoreren.

Lees verder »

Zwolle betaalt ziekengeld jongeren

Het college wil honderd zogenaamde no-riskpolissen inzetten voor werkgevers die leerbanen aanbieden voor kwetsbare leerlingen. Met deze polis kunnen werkgevers de loonkosten die zij moeten doorbetalen bij ziekte van de leerlingen, declareren bij de gemeente. Deze voorziening geldt alleen voor jongeren tot 23 jaar die op een zogeheten BBL-baan worden aangenomen en alleen voor niveau 1 en 2.

De no-riskpolissen worden gezien als middel om werkgevers over de streep te halen om ook leerbanen beschikbaar te stellen voor deze moeilijke doelgroep. Dit past prima in het beleid rondom werk voor jongeren en het jongerenpunt, waarbij wordt gestreefd jongeren een duurzame loopbaanbaan te bieden, waarbij scholing voor werk en werk voor uitkering gaat.

Lees verder »