Start procedure ontwikkeling Bankenlocatie

Voor de ontwikkeling van Bankenlocatie tussen de Melkmarkt en de Voorstraat in de Zwolse binnenstad wordt een ruimtelijke procedure opgestart. Daarmee is de komst van een nieuw complex met winkels, horeca, appartementen en een grote fietsenkelder een stap dichterbij.

Het ontwerp is van de hand van architect Dana Ponec Van Soeters Van Eldonk Ponec Architecten. Het gaat om een particulier initiatief, van de Zwolse ontwikkelaar DLH. De realisatie is nauw verweven met het Binnenstadsprogramma 2015 van de gemeente Zwolle, waar bijvoorbeeld de herinrichting van de Grote Markt onderdeel van uitmaakt.

Lees verder »

Landstede gaat wijkboerderij Stadshagen runnen

Landstede gaat de wijkboerderij Stadshagen exploiteren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het college heeft hiervoor beschikbaar € 450.000 eenmalig voor de bouw van de boerderij en € 60.000 structureel voor de exploitatie. Landstede heeft ook belangstelling voor de twee andere kavels op Werkeren. De gemeente heeft aangegeven dat eerst de definitieve wijkboerderij gerealiseerd moet worden.

Landstede heeft dit voorjaar een Ontwikkelplan gemaakt voor de wijkboerderij. Dit Ontwikkelplan zal nu aangepast en omgewerkt worden tot een definitief ontwerp. Het streven van Landstede is dat eind 2006 het definitieve plan voor de wijkboerderij klaar is, zodat de bouw in 2007 kan beginnen.

Lees verder »

Minder regels voor vrijwilligersorganisaties

Het college van burgemeester en wethouders gaat het vrijwilligersorganisaties eenvoudiger maken bij het organiseren van activiteiten. B&W onderzoekt mogelijkheden om regels te schrappen en kijkt naar vrijstelling van bijvoorbeeld het betalen van precariobelasting bij kleinschalige activiteiten. Bovendien komt het college met een voorstel om in dergelijke gevallen de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen.

In het aan de raad aan te bieden voorstel wil het college inzetten bij precariobelasting voortaan vrijwilligersorganisaties vrijstelling te verlenen voor het organiseren van activiteitengrond op grond van de gemeente die kleiner is dan 200 vierkante meter. Daarbij sluit het college aan bij het criterium dat nu al geldt voor barbecues en straatfeesten.

Lees verder »

Hoge waardering van medewerkers voor gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle haalt het maximale uit haar medewerkers. Deze conclusie valt te trekken uit het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) dat dit jaar is gehouden onder de medewerkers. 96 procent van de deelnemende medewerkers vindt de gemeente Zwolle een goede werkgever. In een onderzoek van 2004 lag dit getal nog op 87 procent. 80 procent van alle werknemers heeft meegedaan aan het MTO.

Gemeentesecretaris Oenze Dijkstra is verguld met de resultaten van het onderzoek. “De uitkomsten laten zien dat onze medewerkers waarderen hoe wij hen in onze organisatie centraal stellen. Onze visie is dat wij het beste willen halen uit onze mensen en dat zij meetellen. Wij voelen ons gesteund om dit beleid verder te ontwikkelen in de komende jaren”, aldus Dijkstra. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook getoetst aan landelijke cijfers en die van een aantal vergelijkbare gemeenten. Zwolle komt daarbij als bovengemiddeld uit de bus. Het feit dat 96 procent tevreden is over de werkgever is extreem hoog.

Lees verder »

Beeld van Titus Leeser uit park gestolen

Het bronzen beeld Dynamiek van Titus Leeser in Zwolle is ontvreemd. De gemeente Zwolle heeft aangifte gedaan van de diefstal van het kunstwerk. Het beeld stond in een park aan de Kerkstraat.

Vermoedelijk is het beeld op woensdag 11 of donderdag 12 oktober 2006 weggenomen. Eventuele aanwijzingen over de daders kunnen worden doorgegeven aan de politie via telefoonnummer (0900) 88 44. In de gemeente Zwolle zijn diverse beelden van Leeser te vinden. Zo is het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark ook van zijn hand.

Werkzaamheden aan de Stenen Pijp-brug

De gemeente Zwolle voert van maandag 13 tot donderdag 16 november asfalteringswerkzaamheden uit op verschillende locaties in de stad. De activiteiten worden ook in de avond- en nachturen gedaan. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden. De planning is onder voorbehoud van onverwachte weer- en werkomstandigheden.

Op de Stenen Pijp-brug vinden op maandag 13 november overdag freeswerkzaamheden plaats. Aansluitend hierop wordt de brug voorzien van een afdichtinglaag. Dinsdag 14 november vinden er in de avond en nacht asfalteringswerkzaamheden plaats. De Stenen Pijp-brug, gelegen tussen de Diezerpoortenplas en de Burgemeester Drijbersingel, is op woensdagochtend 15 november vanaf 06.00 uur weer toegankelijk voor het verkeer.

Lees verder »

Aanpassingen rond afsluiting N50

Vanaf maandag 16 oktober 2006 biedt Rijkswaterstaat alternatieve reismogelijkheden met OV. In verband met de volledige afsluiting N50 tussen Knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid vice versa voor alle verkeer.

De N50 tussen Hattemerbroek en Kampen-Zuid is vanaf aanstaande maandag 16 oktober middernacht tot en met vrijdag 22 december 2006 in beide richtingen volledig afgesloten voor alle verkeer. De weg wordt verkeersveiliger gemaakt door onder andere de bermen gedeeltelijk te verharden en een rijbaanscheiding aan te brengen. Daarnaast past Rijkswaterstaat in deze periode de weg aan met inhaalstroken. Ook krijgen de weg en de viaducten een onderhoudsbeurt. De volledige wegafsluiting is nodig om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te waarborgen. Ook kan het werk op deze manier snel worden uitgevoerd en is er een kortere periode van overlast voor de weggebruiker.

Lees verder »

College selecteert drie partijen voor hulp bij huishouden

Het college van B&W van Zwolle heeft drie zorgaanbieders geselecteerd bij de aanbesteding van de hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze zorgaanbieders zijn Vérian, Thuiszorg Service Nederland en Amant. Met deze drie partijen wordt op basis van de door hen uitgebrachte offerte de komende weken verder onderhandeld om tot een raamovereenkomst te komen.

Tot nu toe wordt de hulp bij het huishouden in Zwolle aangeboden vooral door Icare. Huishoudelijke verzorging wordt in de Wmo hulp bij het huishouden genoemd. De aanbieding van deze zorgaanbieder was te hoog.

Lees verder »

Subsidie jeugd- en jongerenwerk door vrijwilligers geactualiseerd

De actualisatie van de subsidieregeling ‘Jeugd- en Jongerenwerk onder leiding van Vrijwilligers’ is in concept vastgesteld door het college van B&W. Waar voorheen de subsidie verstrekt werd op basis van financieel, technische punten (zoals de huisvestings- en organisatiekosten), moet de subsidie voortaan direct bijdragen aan het doel van de subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gekoppeld aan het aantal jeugdleden, waarmee het bereiken van zoveel mogelijk jongeren door vrijwilligersorganisaties gestimuleerd wordt. De nieuwe verordening is daarnaast transparanter en vraagt om minder administratieve handelingen bij de aanvraag.

De subsidie heeft tot doel om de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Zwolle onder leiding van vrijwilligers te bevorderen, zodat jongeren voldoende mogelijkheden hebben voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Lees verder »

Miljoenen voor hulpverleningstraject dak- en thuislozen

In de recent gepresenteerde rijksbegroting vindt het college belangrijke aanknopingspunten om tussen 2007 en 2014 alle dak- en thuislozen in een passend hulpverleningstraject te kunnen plaatsen. Met een stevige financiële impuls van Rijk en gemeente zal de gemeente met de betrokken instellingen afspraken maken om de hulp voor deze doelgroep op een hoger plan te brengen. Voorlopige berekeningen wijzen op een bedrag van vijf miljoen euro voor de regio Zwolle. Begin volgend jaar presenteert het college de nader uitgewerkte plannen in het zogenoemde Stedelijk Kompas Zwolle.

Begin dit jaar presenteerden Rijk en de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) een plan van aanpak maatschappelijke opvang. Het plan is erop gericht de leefomstandigheden van daklozen in de vier grote steden te verbeteren waardoor er een einde moet komen aan hun zwervend gedrag en daarmee gepaard gaande overlast. Het college ziet in deze plannen een aantal kansen en bedreigingen.

Lees verder »

Zwolle investeert in stad en mensen

In de begroting voor 2007 van de gemeente Zwolle staan de inwoners van de stad centraal. Het college van burgemeester en wethouders wil veel investeringen doen op sociaal gebied. Zo kunnen maatschappelijk werk, ondersteuning van sportverenigingen, jongerenwerk, buitenschoolse activiteiten voor kinderen en cultuur vanaf 2007 jaarlijks rekenen op extra geld. Komend jaar wordt verder geïnvesteerd in onder meer sport, jongeren, vrouwenopvang, integratie, groen, cultuur, wijkgericht werken, vluchtelingen en veiligheid.

Dat blijkt uit de begroting voor 2007, die burgemeester Henk Jan Meijer, wethouder Emmy Witbraad (Financiën) en de overige collegeleden op dinsdag 10 oktober 2006 hebben gepresenteerd. In het omvangrijke document worden alle thema’s beschreven waar de gemeente Zwolle zich mee bezighoudt. Alle beleidsvelden passeren de revue. De grootste aandacht gaat traditioneel uiteraard uit naar de níeuwe investeringen voor komend jaar en de daarop volgende jaren. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de begroting.

Lees verder »

Wijkplatform Holtenbroek

Het wijkplatform Holtenbroek vindt plaats op donderdag 12 oktober 2006 in het Wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan 20. De avond begint om 19.30 uur. Op het wijkplatform wordt gesproken over zaken die Holtenbroek aangaan.

Op de agenda staat onder meer kennismaking met de nieuwe wijkwethouder Emmy Witbraad. Daarnaast worden actualiteiten en belangrijke onderwerpen over de wijk besproken. Tijdens de bijeenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

– de voortgang van de gesloten speeltuin ‘De Regenboog’,

– de stand van zaken rond de wijkanalyse Holtenbroek,

– en de officiële opening van het Wijkcentrum en Wijkservicepunt Noord op 4 november.

Andere belangrijke punten op de agenda zijn: de stand van zaken rond het project ‘Brede School’ en rond de herstructurering van Holtenbroek 1.