VOS-project genomineerd voor Veiligheidsprijs

Het Zwolse Veiligheid op Straat-project (VOS-project) is genomineerd voor The European Crime Prevention Award. In het VOS-project werken horeca, politie, gemeente, openbaar ministerie en andere partners samen om veilig uitgaan in de Zwolse binnenstad te stimuleren.

De Zwolse aanpak is genomineerd als enige Nederlandse inzending door het Ministerie van Justitie. Een internationale jury beoordeelt de ingezonden projecten aan de hand van de volgende criteria:

·         het project moet zich richten op het voorkomen van criminaliteit;

·         er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband; met het project moeten concrete resultaten worden geboekt;

·         het project moet elders toepasbaar zijn, innovatief en er moet sprake zijn van een nieuwe aanpak.

Lees verder »

Wijkplatform Wythmen

Het wijkplatform Wijthmen vindt plaats op donderdag 2 november 2006 in De Mol aan de Heinoseweg 32 in Zwolle. De wijkbewoners zijn vanaf 19.00 uur welkom voor het inloopspreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur kunnen bewoners persoonlijk zaken bespreken met wijkwethouder Janco Cnossen. Om 20.00 uur begint het wijkplatform. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Op deze avond worden zaken besproken die van belang zijn voor de wijkbewoners. Allereerst zullen er mededelingen worden gedaan over verschillende onderwerpen. Onder meer over het beleid dat de gemeente Zwolle heeft opgesteld voor evenementen in de stad en buitengebieden, waaronder ook de Wijthmenerplas valt. Daarna wordt er gesproken over het sluipverkeer Veldhoekweg, naar aanleiding van het vorige wijkplatform. Bewoners van de Veldhoekweg gaven toen aan last te hebben van sluipverkeer. Het wijkplatform wordt afgesloten met een rondvraag.

Plan voor alcoholmatiging over jeugd

Jongeren drinken steeds meer en op steeds jongere leeftijd. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid van de jeugd, maar ook voor de veiligheid op straat. De toename van alcoholgebruik onder jongeren is landelijk zichtbaar, zo ook in de regio IJsselland. De gemeente Zwolle heeft daarom samen met de GGD IJssel-Vecht, Stichting CAD en de politie IJsselland het initiatief genomen om te komen tot een regionaal (concept) projectplan voor alcoholmatiging onder de jeugd.

Het plan streeft ernaar om medio 2007 een meerjarig programma voor matiging van alcoholgebruik op poten te hebben. Dit programma moet concrete activiteiten bevatten, die zich richten op de leefgebieden, waar jongeren te vinden zijn, namelijk thuis, op school en in hun vrije tijd.

Lees verder »

Studie naar huisvesting culturele organisaties

De toekomstige huisvesting van poppodium Hedon en de mogelijkheden van een Broerenkunstencentrum in de Broerenkerk worden onderzocht. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle willen 133.500 euro beschikbaar stellen voor verschillende studies naar de huisvesting van culturele instellingen. De eerder aangekondigde onderzoeken naar de huisvesting van De Muzerie en de bibliotheek worden hier ook uit betaald.

Over poppodium Hedon is in het collegeakkoord afgesproken dat in 2009 een tweede zaal is gerealiseerd. Om de marktpositie te behouden is uitbreiding van de capaciteit nodig. Een eerder onderzoek ging uit naar uitbreiding van het huidige pand aan de Burgemeester Drijbersingel. In het nieuwe onderzoek wordt ook gekeken naar andere locaties, waarbij inhoudelijke, logistieke, exploitatieve en ruimtelijke ordeningsaspecten aan de orde komen.

Lees verder »

Verkeersroute Campus veiliger en sneller

De route voor fietsers en voetgangers naar Hogeschool Windesheim wordt verkeersveiliger gemaakt en de doorstroming voor het verkeer wordt verbeterd. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben dinsdag 31 oktober ingestemd met een raadsvoorstel om de maatregelen door te voeren. Het gaat om het traject vanaf de Lünentunnel tot aan de Campus. De realisatiekosten bedragen € 400.000,-.

De verkeersproblematiek doet zich voor op de drie kruisingen in het traject. Voetgangers, fietsers en automobilisten hebben te weinig ruimte, komen met elkaar in conflict en veroorzaken verstoppingen. Daarnaast is sprake van een groeiende stroom voetgangers die geen ruimte biedt aan het overige verkeer en op het gehele traject ook gebruik maakt van het fietspad. Met het oog op de vernieuwing en uitbreiding van de Campus, heeft de gemeente in samenspraak met Hogeschool Windesheim de oplossing vooral gezocht in het zoveel mogelijk sturen van grote groepen voetgangers, zodat de verkeersveiligheid toeneemt.  

Lees verder »

Zwarteweg moet fietsstraat worden

Bewoners van de Zwarteweg, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Zwolle hebben een nieuw plan ontwikkeld voor de inrichting van de Zwarteweg. Het voorstel om de doorgaande fietsroute tot een fietsstraat te maken, is uiteindelijk een burgerinitiatief geworden dat ondersteund wordt door Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Zwolle.

Het nieuwe ontwerp bestaat in hoofdlijnen uit: rijbaan in rood asfalt, eenzijdig parkeerverbod, voldoende ruime trottoirs, parkeerplaatsen en opstelmogelijkheden voor containers en een eenduidige voorrangsregeling. Op dinsdag 14 november 2006 tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de Ichtusschool aan de Zwarteweg 74 in Zwolle, is er een inloopbijeenkomst waarbij bewoners het voorstel kunnen bekijken en uitleg krijgen of vragen kunnen stellen.

Gemeente maakt bushaltes beter toegankelijk

De toegankelijkheid van Zwolse bushaltes wordt de komende jaren verbeterd. Daarmee sluit de gemeente aan bij landelijke doelstellingen om de bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking te verbeteren.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft 78 miljoen euro beschikbaar gesteld voor plannen voor verbetering van de toegankelijkheid. De provincies verdelen de gelden. Om in aanmerking te komen voor de subsidies heeft de gemeente Zwolle plannen voor verbeteringen van de halte-infrastructuur opgesteld en opgestuurd aan de provincie. Op dit moment zijn maar ongeveer dertig van de circa driehonderd haltes in Zwolle geschikt gemaakt voor mensen met een beperking. Bij die haltes ligt het halteperron op 18 centimeter hoogte. De keuze voor de haltes die ook toegankelijk worden gemaakt, wordt gebaseerd op het aantal in- en uitstappers bij de haltes.

Lees verder »

Nieuwe rotonde in Holtenbroek

Op het kruispunt Mozartlaan-Obrechtstraat komt in 2007 een rotonde. De nieuwe infrastructuur bij de nieuwbouw van het Deltion College in Holtenbroek wordt versneld aangelegd, omdat het werk komend jaar efficiënt kan worden gecombineerd met de bouwwerkzaamheden van Deltion.

Naast de nieuwe rotonde wordt de Mozartlaan anders ingericht, met onder meer bushalteperrons en een vrijliggend fietspad. De investeringen zijn nodig om de bereikbaarheid van Holtenbroek en de veiligheid voor weggebruikers op peil te houden.

Lees verder »

Aanpassingen parkeerbeleid voor zorgsector

Extra parkeermogelijkheden voor zorgverleners en toevoeging van de Cliviastraat en omgeving aan het parkeerreguleringsgebied in Assendorp. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen na de evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid dat op 1 januari 2006 werd ingevoerd. De afgelopen maanden zijn de uitkomsten uitgebreid besproken met allerlei betrokkenen organisaties in de stad.

Uit de evaluatie, die eerder dit jaar werd gepresenteerd, blijkt het nieuwe parkeerregime in de Zwolse binnenstad en de wijken Dieze en Assendorp tot positieve effecten te leiden. De parkeerdruk in de schilwijken (veroorzaakt door onder meer bezoekers aan de binnenstad) en in de binnenstad zelf, is afgenomen. Na de evaluatie werd afgesproken nog te kijken naar het parkeerbeleid voor gehandicapten, mantelzorgers, huisartsen en thuiszorgmedewerkers. Op basis daarvan hebben burgemeester en wethouders dinsdag 31 oktober 2006 besloten tot enkele wijzigingen. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten.

Lees verder »

Thorbeckelezing over verstrengeling pers en politiek

De Stichting Thorbecke Zwolle organiseert elk jaar een lezing over een actueel onderwerp rond openbaar bestuur. Op dinsdagavond 14 november 2006 staat de vraag centraal: ‘Bedreigt de verstrengeling van pers en politiek de kwaliteit van het openbaar bestuur?’. Twee sprekers geven een inleiding voor een debat, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren.

Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in de raadzaal van het stadhuis voor een kopje koffie. Om 20.00 begint de avond. Na een woord van welkom van burgemeester drs. Henk Jan Meijer (bestuurslid van de stichting) en een toelichting van stichtingsvoorzitter mr. L.D.B. van den Steenhoven van de stichting, volgen de inleidingen van de sprekers.

Lees verder »

Eerste fase Westenholterallee bijna gereed

De aanleg van de eerste fase van de Westenholterallee is bijna gereed. Maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2006 voert de gemeente asfalteringswerkzaamheden uit. Met de afronding van deze werkzaamheden is de eerste fase van de Westenholterallee een feit.

In de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 oktober voert de gemeente wegwerkzaamheden uit op de aansluiting van de rotonde afslag Zwolle Zuid met de Westenholterallee. Op maandagavond 20.00 uur wordt gestart met deze werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden dinsdag 3.00 uur gereed. Het verkeer komend vanaf de afrit A28 (afslag Zwolle Zuid) richting Westenholte / Stadshagen / Hasselt wordt middels borden omgeleid via de A28 / afslag Zwolle Centrum / Blaloweg.

Lees verder »

Geen recreatievoertuigen op de weg parkeren

Recreatievoertuigen mogen niet langer dan drie dagen op de weg geparkeerd worden. Wie zich hier niet aan houdt, loopt het risico dat zijn voertuig weggesleept wordt. De kosten zijn dan voor rekening van de eigenaar.

Tijdens het kampeerseizoen stallen veel mensen hun caravans, campers en vouwwagens voor langere tijd op de weg. Bij de gemeente komen jaarlijks veel klachten binnen over het innemen van parkeerplaatsen en het belemmeren van uitzicht door deze recreatievoertuigen. Het beleid van de gemeente Zwolle omtrent het stallen van caravans, campers en vouwwagens op de weg is zeer helder. Het is verboden om recreatievoertuigen langer dan drie dagen op de weg te plaatsen.

Lees verder »