Uit het krijt naar meer stabiliteit

Steeds meer mensen doen een beroep op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het aantal aanvragen voor een schuldregeling in Zwolle is gegroeid van 34.500 in 2003 naar 43.000 in 2005. de praktijk leert dat 60 procent van de aanvragen wordt afgewezen. De gemeente Zwolle wil dit percentage afwijzingen terugdringen en meer mensen helpen. Met de introductie van een aanpak die is gericht op het voorkomen van problematische schuldensituaties, wordt het streven naar een duurzame oplossing voorop gesteld.

De schuldhulpverlening was met name gericht op schuldsanering, sociale kredietverlening en budgetbeheer. Dit sloot echter onvoldoende aan op de behoefte van mensen met geldproblemen. In het vernieuwde beleid staat voortaan de financiële rust en stabiliteit van getroffen gezinnen voorop, zodat mensen niet verder in de problemen komen. Door middel van een zogeheten “stabiliteitsproject” wordt de primaire levensbehoefte van hulpvragers gewaarborgd.

Lees verder »

Asfalteringwerkzaamheden in Schelle

De gemeente Zwolle voert asfalteringwerkzaamheden uit van maandag 23 oktober tot donderdag 23 november 2006 aan de Pilotenlaan, de Forelkolk en het Eekhoornveld. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het doorgaand verkeer. Vanaf vrijdag 24 november 2006 is de route Pilotenlaan, Forelkolk, Eekhoornveld weer normaal bereikbaar voor het verkeer.

De asfaltwerkzaamheden worden in acht fasen uitgevoerd. Aan de Pilotenlaan worden de werkzaamheden gestart ter hoogte van het Lünenpad. Daarna wordt er stelselmatig gewerkt richting Forelkolk en Eekhoornveld.

Lees verder »

Standwerker terug op de markt

Het college van B&W heeft besloten dat per 1 november 2006 het aangepaste uitvoeringsbesluit Marktverordening is vastgesteld. Door een wijziging in het uitvoeringsbeleid Marktverordening in juni 2005 is het begrip standwerker niet meer opgenomen. Op aandringen van zowel de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel en standwerkers onderschrijft de gemeente deze situatie als onwenselijk. Het college gaat met dit besluit in op hun wens dat standwerkers weer een eigen positie krijgen op de markt.

De gemeente heeft als wijzigingen opgenomen in het uitvoeringsbesluit: het begrip standwerker en de eisen waaraan een standwerker moet voldoen. Daarnaast is vastgesteld dat de controlerende en handhavende taak in handen is van de marktmeester. De gemeente Zwolle vindt dat standwerkers op de Zwolse markten thuishoren omdat zij een toegevoegde waarde hebben als publiekstrekkerrol. Zij zorgen met hun inbreng voor levendigheid op de markten.

Start procedure ontwikkeling Bankenlocatie

Voor de ontwikkeling van Bankenlocatie tussen de Melkmarkt en de Voorstraat in de Zwolse binnenstad wordt een ruimtelijke procedure opgestart. Daarmee is de komst van een nieuw complex met winkels, horeca, appartementen en een grote fietsenkelder een stap dichterbij.

Het ontwerp is van de hand van architect Dana Ponec Van Soeters Van Eldonk Ponec Architecten. Het gaat om een particulier initiatief, van de Zwolse ontwikkelaar DLH. De realisatie is nauw verweven met het Binnenstadsprogramma 2015 van de gemeente Zwolle, waar bijvoorbeeld de herinrichting van de Grote Markt onderdeel van uitmaakt.

Lees verder »

Landstede gaat wijkboerderij Stadshagen runnen

Landstede gaat de wijkboerderij Stadshagen exploiteren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het college heeft hiervoor beschikbaar € 450.000 eenmalig voor de bouw van de boerderij en € 60.000 structureel voor de exploitatie. Landstede heeft ook belangstelling voor de twee andere kavels op Werkeren. De gemeente heeft aangegeven dat eerst de definitieve wijkboerderij gerealiseerd moet worden.

Landstede heeft dit voorjaar een Ontwikkelplan gemaakt voor de wijkboerderij. Dit Ontwikkelplan zal nu aangepast en omgewerkt worden tot een definitief ontwerp. Het streven van Landstede is dat eind 2006 het definitieve plan voor de wijkboerderij klaar is, zodat de bouw in 2007 kan beginnen.

Lees verder »

Minder regels voor vrijwilligersorganisaties

Het college van burgemeester en wethouders gaat het vrijwilligersorganisaties eenvoudiger maken bij het organiseren van activiteiten. B&W onderzoekt mogelijkheden om regels te schrappen en kijkt naar vrijstelling van bijvoorbeeld het betalen van precariobelasting bij kleinschalige activiteiten. Bovendien komt het college met een voorstel om in dergelijke gevallen de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen.

In het aan de raad aan te bieden voorstel wil het college inzetten bij precariobelasting voortaan vrijwilligersorganisaties vrijstelling te verlenen voor het organiseren van activiteitengrond op grond van de gemeente die kleiner is dan 200 vierkante meter. Daarbij sluit het college aan bij het criterium dat nu al geldt voor barbecues en straatfeesten.

Lees verder »

Hoge waardering van medewerkers voor gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle haalt het maximale uit haar medewerkers. Deze conclusie valt te trekken uit het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) dat dit jaar is gehouden onder de medewerkers. 96 procent van de deelnemende medewerkers vindt de gemeente Zwolle een goede werkgever. In een onderzoek van 2004 lag dit getal nog op 87 procent. 80 procent van alle werknemers heeft meegedaan aan het MTO.

Gemeentesecretaris Oenze Dijkstra is verguld met de resultaten van het onderzoek. “De uitkomsten laten zien dat onze medewerkers waarderen hoe wij hen in onze organisatie centraal stellen. Onze visie is dat wij het beste willen halen uit onze mensen en dat zij meetellen. Wij voelen ons gesteund om dit beleid verder te ontwikkelen in de komende jaren”, aldus Dijkstra. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook getoetst aan landelijke cijfers en die van een aantal vergelijkbare gemeenten. Zwolle komt daarbij als bovengemiddeld uit de bus. Het feit dat 96 procent tevreden is over de werkgever is extreem hoog.

Lees verder »

Beeld van Titus Leeser uit park gestolen

Het bronzen beeld Dynamiek van Titus Leeser in Zwolle is ontvreemd. De gemeente Zwolle heeft aangifte gedaan van de diefstal van het kunstwerk. Het beeld stond in een park aan de Kerkstraat.

Vermoedelijk is het beeld op woensdag 11 of donderdag 12 oktober 2006 weggenomen. Eventuele aanwijzingen over de daders kunnen worden doorgegeven aan de politie via telefoonnummer (0900) 88 44. In de gemeente Zwolle zijn diverse beelden van Leeser te vinden. Zo is het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark ook van zijn hand.

Werkzaamheden aan de Stenen Pijp-brug

De gemeente Zwolle voert van maandag 13 tot donderdag 16 november asfalteringswerkzaamheden uit op verschillende locaties in de stad. De activiteiten worden ook in de avond- en nachturen gedaan. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden. De planning is onder voorbehoud van onverwachte weer- en werkomstandigheden.

Op de Stenen Pijp-brug vinden op maandag 13 november overdag freeswerkzaamheden plaats. Aansluitend hierop wordt de brug voorzien van een afdichtinglaag. Dinsdag 14 november vinden er in de avond en nacht asfalteringswerkzaamheden plaats. De Stenen Pijp-brug, gelegen tussen de Diezerpoortenplas en de Burgemeester Drijbersingel, is op woensdagochtend 15 november vanaf 06.00 uur weer toegankelijk voor het verkeer.

Lees verder »

Aanpassingen rond afsluiting N50

Vanaf maandag 16 oktober 2006 biedt Rijkswaterstaat alternatieve reismogelijkheden met OV. In verband met de volledige afsluiting N50 tussen Knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid vice versa voor alle verkeer.

De N50 tussen Hattemerbroek en Kampen-Zuid is vanaf aanstaande maandag 16 oktober middernacht tot en met vrijdag 22 december 2006 in beide richtingen volledig afgesloten voor alle verkeer. De weg wordt verkeersveiliger gemaakt door onder andere de bermen gedeeltelijk te verharden en een rijbaanscheiding aan te brengen. Daarnaast past Rijkswaterstaat in deze periode de weg aan met inhaalstroken. Ook krijgen de weg en de viaducten een onderhoudsbeurt. De volledige wegafsluiting is nodig om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te waarborgen. Ook kan het werk op deze manier snel worden uitgevoerd en is er een kortere periode van overlast voor de weggebruiker.

Lees verder »

College selecteert drie partijen voor hulp bij huishouden

Het college van B&W van Zwolle heeft drie zorgaanbieders geselecteerd bij de aanbesteding van de hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze zorgaanbieders zijn Vérian, Thuiszorg Service Nederland en Amant. Met deze drie partijen wordt op basis van de door hen uitgebrachte offerte de komende weken verder onderhandeld om tot een raamovereenkomst te komen.

Tot nu toe wordt de hulp bij het huishouden in Zwolle aangeboden vooral door Icare. Huishoudelijke verzorging wordt in de Wmo hulp bij het huishouden genoemd. De aanbieding van deze zorgaanbieder was te hoog.

Lees verder »

Subsidie jeugd- en jongerenwerk door vrijwilligers geactualiseerd

De actualisatie van de subsidieregeling ‘Jeugd- en Jongerenwerk onder leiding van Vrijwilligers’ is in concept vastgesteld door het college van B&W. Waar voorheen de subsidie verstrekt werd op basis van financieel, technische punten (zoals de huisvestings- en organisatiekosten), moet de subsidie voortaan direct bijdragen aan het doel van de subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gekoppeld aan het aantal jeugdleden, waarmee het bereiken van zoveel mogelijk jongeren door vrijwilligersorganisaties gestimuleerd wordt. De nieuwe verordening is daarnaast transparanter en vraagt om minder administratieve handelingen bij de aanvraag.

De subsidie heeft tot doel om de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Zwolle onder leiding van vrijwilligers te bevorderen, zodat jongeren voldoende mogelijkheden hebben voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Lees verder »