Koninklijke Prijs voor Zwolse kunstenares

De Zwolse kunstenares Anneke Wilbrink (33) is onderscheiden met de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2006. Hare Majesteit de Koningin reikte de prijs vrijdagmiddag 6 oktober in het Gemeentemuseum Den Haag uit aan vier jonge kunstenaars.

Cultuurwethouder Emmy Witbraad van de gemeente Zwolle feliciteert Wilbrink van harte. “Ik ben trots op de onderscheiding voor deze Zwolse kunstenares. Met haar opleiding aan Constantijn Huygens Academie in Kampen, dat nu onderdeel is van ArtEZ in Zwolle, kunnen we spreken over ‘eigen Zwols’ talent. Ze staat voor mij symbool voor de grote groep veelbelovende kunstenaars die we in Zwolle kennen.”

Lees verder »

Zwolle brengt infra-projecten onder de aandacht

De gemeente Zwolle heeft vijf belangrijke infrastructurele projecten onder de aandacht gebracht bij minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. Het gaat om omvangrijke projecten, waarbij financiële steun van andere overheden noodzakelijk is. De brief volgt op het werkbezoek van Peijs aan Zwolle op 4 september 2006.

De vijf projecten zijn: Ceintuurbaan – aansluiting A28, Realisatie Hoofd Infrastructuur Stadshagen (HIS), Reconstructie IJsselallee en A28, Ontwikkeling Station- en stationsomgeving en Ontwikkeling Kamperlijn en voorstadhaltes.

Lees verder »

Zwolle vraagt steun voor plannen Spoorzone

Het gebied rond het NS-station in Zwolle staat aan de vooravond van belangrijke, kansrijke en complexe opgaven. Tal van ontwikkelingen (zoals de komst van de Hanzelijn) maken het opstellen van ambitieuze plannen voor de zogenoemde Spoorzone noodzakelijk. Burgemeester en wethouders van Zwolle vragen minister Winsemius van VROM om steun, door de aanwijzing van het project tot een van de nieuwe Sleutelprojecten.

{mosimage}

In een brief aan de minister schetst Zwolle de ontwikkelingen in de Spoorzone en het belang hiervan voor de rol van de stad als scharnierpunt tussen Noordoost Nederland en West-Midden Nederland. In de Nota Ruimte is deze positie van de stad opgenomen, waarmee steun van het Rijk mogelijk is gemaakt.

Lees verder »

Raadsvoorstel Pauropus wint prijs

Het raadsvoorstel met de bijbehorende notitie over de werkvoorziening Pauropus van de eenheid Wijkzaken is als de beste notitie uit de bus gekomen voor de Jaap van der Doef-prijs 2006. Deze prijs is donderdag 5 oktober uitgereikt tijdens het VNG / StimulanSZ najaarscongres.

StimulanSZ heeft een jaarlijks uit te reiken prijs ingesteld: de Jaap van der Doef-prijs. Deze prijs wordt toegekend aan de gemeente die het afgelopen jaar de beste beleidsnotitie heeft gemaakt op het terrein van werk, inkomen en zorg. De prijs is in het leven geroepen ter ere van het afscheid van Jaap van der Doef als voorzitter van het bestuur van StimulanSZ. Van de gemeente die de beste beleidsnotitie inzendt, mogen twee medewerkers gratis deelnemen aan een studiereis naar het buitenland.

Lees verder »

Bewonerstoezichthouders voor drie wijken aangesteld

De bewonerstoezichthouders van de wijken Aalanden, Zwolle-Zuid en Stadshagen worden donderdag 12 oktober aangesteld. Na de feestelijke ceremonie gaan de toezichthouders zich inzetten voor de leefbaarheid in de drie wijken. De wijken volgen de werkwijze in Holtenbroek, waar sinds 1999 bewonerstoezichthouders actief zijn.

Bewonerstoezichthouders zijn wijkbewoners die samen met politie, Stadswacht, woningcorporaties (deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang) en de gemeente zo goed mogelijk zorgen voor de wijk. Wijkbewoners kunnen bij hen terecht als iemand zich niet aan de leefregels houdt, bijvoorbeeld bij vandalisme of als iemand de woonomgeving vervuilt. Omdat de resultaten in Holtenbroek positief zijn, hebben de gemeente en de woningcorporaties besloten ook acht bewonerstoezichthouders in Zwolle-Zuid, twee in Aalanden en twee in Stadshagen aan te stellen.

Lees verder »

Burgemeester leest voor tijdens Kinderboekenweek

De burgemeester is los! Burgemeester Henk Jan Meijer gaat morgen op de Openbare basisschool De Werkschuit voorlezen in het kader van de kinderboekenweek. Hij leest voor uit het boek van Marianne Busser en Ron Schröder ‘Kom je bij me eten’. Meijer heeft er zin in: “Voorlezen is niet alleen goed voor de ontwikkeling van kinderen, maar het is ook gewoon leuk. Ik probeer ook elke avond voor het slapengaan mijn twee dochtertjes voor te lezen.”

De burgemeester gaat het verhaal twee keer voorlezen voor in totaal 100 kinderen uit groep 2 en 3. Speciaal voor de gelegenheid krijgen de kinderen een ontbijt aangeboden en nemen ze een kussen mee, zodat ze met een broodje in de hand lekker kunnen zitten luisteren. Het verhaal is op rijm en geïllustreerd met vrolijke tekeningen (van Alex de Wolf). Het gaat over muis, die weliswaar een heel grote vis heeft gevangen, maar die toch een heel slim plan moet bedenken als opeens het halve bos voor zijn deur staat om mee te eten. De kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van dieren onder het motto ‘De leeuw is los!’.

Gemeente krijgt meer grip op bemoeizorg

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en de cliëntenondersteuning GGZ vanuit de AWBZ worden met ingang van 1 januari 2007 onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor krijgt de gemeente veel meer de regie op de zogeheten ‘bemoeizorg’. Dit is zorg en opvang van mensen die hulp nodig hebben, maar niet in staat zijn dit zelf te vragen. De gemeente kan nu meer de ‘zorgmijders’ opzoeken en ze uiteindelijk begeleiden naar een menswaardig bestaan.

De verantwoordelijkheid voor de OGGz is voor de gemeente niet nieuw, maar de verantwoordelijkheid voor deze basisinfrastructuur past bij de taak die de gemeente Zwolle als centrumgemeente heeft. De regio-indeling houdt voor Zwolle in dat de verantwoordelijkheid zich uitstrekt over in totaal vijftien gemeenten. Dit zijn Dalfsen, Elburg, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Putten. Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Lees verder »

Afsluiting Ceintuurbaan bij A28

In het weekend van vrijdagavond 6 oktober (vanaf 21.00 uur) tot en met maandag 9 oktober (tot 5.00 uur) 2006 is het deel van de Ceintuurbaan ter hoogte van het A28-viaduct, inclusief de op- en afrit Noord richting / vanuit Amersfoort en Meppel en het deel van de Ceintuurbaan vóór en na het viaduct (grofweg tussen de Rijnlaan en de Oude Meppelerweg) afgesloten voor autoverkeer.

De tijdelijke afsluiting is noodzakelijk om de asfaltdeklagen, de verkeerslichten en de wegbelijning op het ‘nieuwe’ deel van de Ceintuurbaan aan te brengen. De werkzaamheden zijn onderdeel van de aansluiting van de A28 op de Ceintuurbaan: het eerste deelproject van de reconstructie van de Ceintuurbaan. De activiteiten bestaan uit het aanbrengen van de asfaltdeklagen, de wegbelijning en het plaatsen van VRI’s (verkeerslichten) onderaan de op- en afrit.

Lees verder »

Gemeente wil alle jongeren aan het werk hebben

De gemeente Zwolle maakt werk van een offensief arbeidsmarktbeleid. Of, alle jongeren aan het werk! Dit beleid heeft onder meer als doel dat iedere jongere in Zwolle straks een diploma op zak heeft voor niveau 2 van het MBO of een HAVO/VWO diploma.

Deze doelstelling die is opgenomen in een startnotitie, komt voor uit het collegeakkoord 2006-2010, waarvoor als prestatieafspraak is opgenomen dat in 2009 iedere jongere tot 23 jaar zonder baan gebruik maakt van een werkervaringsplaats of participatieproject.

Lees verder »

Gemeente zoekt naar oplossing problematiek Travers

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de begroting voor 2007 incidentele middelen vrijgemaakt om te voorkomen dat wijkaccommodaties van Travers gesloten moeten worden. Het te ontwikkelen subsidiebeleid voor wijk- en buurtaccommodaties moet leiden tot een grondige herziening van het bestaande beleid. Mede gelet het gekozen uitgangspunt dat deze ontwikkeling budgettair neutraal moet verlopen. Het college schrijft dit in een raadsbrief naar aanleiding van de problematiek rond de exploitatie bij Travers.

{mosimage}

Er blijkt een groot aantal min of meer structurele problemen te zijn bij de diverse accommodaties. TRAVERS constateert voor 2007 een exploitatietekort van € 100.000.- Het college zet bij de besprekingen met TRAVERS in om de toegankelijkheid van de wijk- en buurtaccommodaties zo groot mogelijk te laten zijn bij een gelijkblijvende subsidie.

Lees verder »

Gemeente en CWI gaan klant centraal stellen

De gemeente gaat samen met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) de klant centraal stellen in de dienstverlening. Dat betekent dat op 1 januari 2008 het merendeel van de klanten (75%) de verplichte gegevens maar een keer hoeft te verstrekken. Deze doelstelling is opgenomen in een dienstverleningsconcept tussen in het bijzonder het CWI en de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SoZaWe). Hierin is de samenwerking om werkzoekenden aan werk te helpen verder uitgewerkt. Dit is een van de resultaten van de gezamenlijke huisvesting in het bedrijfsverzamelgebouw “Werkplein De Lure”.

In de samenwerking staat bij de dienstverlening de klant centraal en niet de samenwerkende organisaties. Naast de eenmalige gezamenlijke vraag van persoonsgegevens staat bij de samenwerking tussen CWI en SoZaWe het credo “Werk boven Inkomen” voorop.

Lees verder »

College zet in op één hoofdbad

Er wordt hard gewerkt om de Zwolse zwembadvoorzieningen op peil te brengen. Een consultatie van marktpartijen heeft belangrijke nieuwe informatie opgeleverd. Burgemeester en wethouders hebben op voorstel van sportwethouder Janco Cnossen dinsdag 3 oktober een nieuwe koers ingezet om de stad op zo kort mogelijke termijn voldoende zwemwater van goede kwaliteit te bieden.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een reactie op de ideeën van het college, waarna de voorbereidingen voor een openbare aanbesteding in gang kunnen worden gezet. Het uitgangspunt van burgemeester en wethouders is dat in 2010 de nieuwe voorzieningen zijn gerealiseerd.