Zonnepanelen sterk in opmars bij waterschap

Zonnepanelen sterk in opmars bij waterschap

Zwolle – Zonnepanelen op huizen zijn inmiddels een bekend straatbeeld. Ook het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft zonnepanelen als dakbedekking. Maar dat was slechts een opmaat: binnenkort worden op meer gebouwen en loodsen van het waterschap zonnepanelen geplaatst. In totaal gaat het richting de 40.000 panelen.

Herman Dijk, dijkgraaf: “Nieuw is dat door de plaatsing van zonnepanelen op de terreinen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) een gestaag groeiende productie van groene stroom ontstaat. Het waterschap geeft daarmee niet alleen een goed voorbeeld, ook dragen de panelen sterk bij aan het streven om in 2025 energieneutraal te zijn.”

Lees verder »

Verkeershinder A28 bij Zwolle door onderhoud bruggen

Verkeershinder A28 bij Zwolle door onderhoud bruggen

Zwolle – Rijkswaterstaat voert in het laatste weekend van augustus en het eerste weekend van september onderhoud uit op de A28 ter hoogte van de aansluiting Zwolle Centrum. Het gaat om werkzaamheden aan de brugdekken van zowel de brug over de Rieteweg, als de brug over het Zwarte Water. Rijkswaterstaat gaat asfalteren en de voegovergangen van de bruggen vervangen. Dat levert hinder op voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden zijn er slechts drie rijstroken beschikbaar: twee rijstroken voor verkeer richting het zuiden en één rijstrook voor verkeer richting het noorden.

Enkele toe- en afritten worden afwisselend afgesloten. Daarnaast krijgt het verkeer ter plekke te maken met een wisseling van rijstroken. Er gelden snelheidsbeperkingen en op enkele momenten kan het verkeer voor een aantal minuten worden stilgelegd. Gele borden en mobiele tekstwagens ter plaatse geven informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes.

Lees verder »

Nauwelijks problemen met onttrekkings- en beweidingverbod

Nauwelijks problemen met onttrekkings- en beweidingverbod

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta is tevreden over hoe de onttrekkingsverboden voor water uit sloten en kanalen worden opgevolgd. Nagenoeg alle agrariërs in de gebieden waar deze verboden gelden, houden zich er tot nu toe aan. Dat blijkt uit de controlerondes die het waterschap uitvoert. Het toezicht op het beweidingsverbod voor vee op de kurkdroge dijken leverde 15 overtredingen op. Deze eigenaren of pachters van dijken zijn alsnog gevraagd hun vee tijdelijk van de dijken te halen.

“Natuurlijk hebben we er alle begrip voor dat boeren balen als ze geen water uit sloten en kanalen meer mogen gebruiken voor het beregenen van hun land. Het is klasse dat ze zich bijna allemaal netjes aan de spelregels houden”, zegt plaatsvervangend dijkgraaf Hans Pereboom. “Teveel of te weinig water heeft rechtstreeks invloed op de bedrijfsvoering en de opbrengsten. Des te knapper dat de boeren gedisciplineerd meewerken.”

Lees verder »

Beperkt schutten op de Vecht om waterverlies tegen te gaan

Beperkt schutten op de Vecht om waterverlies tegen te gaan

Zwolle – De beperkte wateraanvoer en het lage waterpeil op de Overijsselse Vecht vraagt nadrukkelijk om zuinig met het water om te gaan. Daarom heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) besloten de bedieningstijden van de schutsluizen Vilsteren en Vechterweerd (tussen Zwolle en Dalfsen) aan te passen. Vanaf dinsdag 31 juli wordt op vijf vaste tijden geschut.

Iedere keer dat de sluizen open staan om recreatievaart door te laten, stroomt er water weg. Zo verliest het waterschap per schutbeurt ongeveer 500.000 liter water uit de Vecht. Door minder vaak te schutten, wordt water bespaard en langer vastgehouden in het gebied. De maatregel geldt voor beide vaarrichtingen. 

Lees verder »

Geen vee meer op dijk door droogte

Geen vee meer op dijk door droogte

Zwolle – Om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vanaf woensdag 1 augustus een beweidingsverbod op alle dijken in.

Dit betekent dat veehouders hun dieren tijdelijk van de dijk moeten halen. Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater. 

Lees verder »

Slim schutten op de Vecht om water te sparen

Slim schutten op de Vecht om water te sparen

Zwolle – Door de beperkte wateraanvoer van de Overijsselse Vecht is Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) begonnen met ‘spaarzaam schutten’ van pleziervaart in de schutsluizen Vilsteren en Vechterweerd (tussen Dalfsen en Zwolle). Met deze maatregel wil het waterschap water langer vasthouden in het gebied en niet onnodig verliezen.

De sluiswachters wachten maximaal een uur om de sluiskom zo vol mogelijk te krijgen en schutten dan in één keer. Mocht de sluiskom eerder vol liggen met recreatieboten, dan wordt er normaal geschut. Iedere schutbeurt kost 400 tot 500 kuub water, dat is 400.000 tot 500.000 liter. Door minder vaak te schutten, wordt water bespaard. De maatregel geldt voor beide vaarrichtingen.

 

ASML-topman spreker op Regio Zwolle Congres 2018

ASML-topman spreker op Regio Zwolle Congres 2018

Zwolle – Frits van Hout, Chief Strategy Officer en lid Raad van Bestuur van chipmachinefabrikant  ASML heeft zijn bijdrage toegezegd aan het komende Regio Zwolle Congres dat op 13 december 2018 wordt gehouden. Hij zal zijn visie geven op het thema ‘Technologisering als kans’. Dit maakte Pierre Satink, voorzitter Stichting Metropool Regio Zwolle bekend tijdens de Expeditie Regio Zwolle Netwerkborrel.

Van Hout is verantwoordelijk voor de groei van ASML, waar het gaat om het toenemende belang van strategische relaties met leveranciers. Juist zijn kennis over en ervaring met (arbeidsmarkt)ontwikkelingen in de techniek en het strategisch samenwerken met toeleveranciers van ASML (ook in de regio Zwolle) is uitermate leerzaam en ook stimulerend om de 900 ondernemers in de zaal bewust te maken van de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen. “Het is geweldig dat Van Hout het bedrijf ASML, producent van zeer geavanceerde lithografiemachines voor de chipindustrie, komt toelichten. Bovendien is ook zijn ervaring als bestuurslid van Stichting Brainport, met focus op regionale economische ontwikkeling, interessant voor ons publiek”, aldus Pierre Satink.

Lees verder »

Blauwalg komt tot bloei

Blauwalg komt tot bloei

Zwolle – Door de lange periode van warm weer en droogte is er op steeds meer plekken blauwalg zichtbaar. Door de stijgende watertemperatuur in sloten, vijvers en plassen komt op steeds meer plaatsen in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta blauwalg tot bloei. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het waterschap raadt aan contact met dit  water te vermijden. Ook voor huisdieren (zwemmende honden) kan blauwalg gevaarlijk zijn.

Blauwalgen
Blauwalgen zijn eigenlijk bacteriën die van nature overal ter wereld in het water voorkomen, zowel in zoet als in zout water. Ze komen met name tot bloei in warme zomers als de temperatuur van het water stijgt. In stilstaand, relatief ondiep, water stijgt de watertemperatuur het snelst. Vandaar dat op steeds meer plekken blauwalg kan worden aangetroffen.

Lees verder »

Waterschap brengt droge dijken in beeld met drone

Waterschap brengt droge dijken in beeld met drone

Zwolle – Met het inzetten van een drone wil Waterschap Drents Overijsselse Delta in beeld brengen wat de droogteperiode doet met de dijken. Door de aanhoudende droogte zijn de dijken kurkdroog en is de grasmat verdort. Om goed te kunnen zien hoe de dijken erbij liggen, liet het waterschap een drone over de dijken van de Overijsselse Vecht vliegen tussen Zwolle en Dalfsen.

Vanuit de lucht is goed een verschil te zien tussen de zuid- en de noordkant van de dijken. Aan de noordkant is nog een beetje groen te zien, de zuidkant is grotendeels verdroogd en ziet er geel uit.

Lees verder »

Maximale wateraanvoer om sloten op peil te houden en voorraad te creëren

Maximale wateraanvoer om sloten op peil te houden en voorraad te creëren

Zwolle – Door de aanhoudende droogte en op basis van de huidige weersverwachtingen stuurt  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) aan op maximale aanvoer van water. Hiermee verwacht het waterschap de waterpeil in sloten, weteringen, kanalen en rivieren de komende dagen op voldoende peil te houden. Ook creëert het waterschap hiermee een kleine buffer. Door maximaal water aan te voeren wil het waterschap zolang mogelijk aan de watervraag kunnen voldoen. WDODelta hoopt hiermee een eventueel onttrekkingsverbod zolang als mogelijk uit te stellen.

Maatwerk
Het opvoeren van de wateraanvoer is maatwerk en kan per gebied verschillen. Deze variatie is nodig, omdat verschillende gebieden verschillende waterpeilen nodig hebben en/of aankunnen. WDOdelta houdt er rekening mee dat het extra water ook weer op tijd kan worden afgevoerd, mocht het weer ineens omslaan. Dit om wateroverlast te voorkomen.

Op de hoogte van droogte met de Belevingskaart

Op de hoogte van droogte met de Belevingskaart

Zwolle – Het is erg droog in Nederland. Het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) niet uitgezonderd. Het waterschap wil laten zien hoe het omgaat met de droogteperiode en wat dit betekent voor het gebied. Om dit in beeld te brengen, is een online belevingskaart ontwikkeld. Foto’s, video’s en ander beeldmateriaal zijn gekoppeld aan een specifieke locatie op de kaart. Zo is van Assen tot Deventer te zien waar het waterschap aan het werk is en hoe droogte hier een rol speelt. De kaart is te raadplegen via de website van het waterschap: www.wdodelta.nl/droogte/belevingskaart

Neem via de kaart een kijkje bij het dijkhuisje bij de Barlosche Kolken of zie hoe gemaal Stroink rond de 400 m³ water inlaat uit het hoger geleden IJsselmeer. Dat is 400.000 liter water, iedere minuut weer.

Lees verder »

De Tolkenapp verkleint taalbarrière tussen patiënt en ambulancepersoneel

De Tolkenapp verkleint taalbarrière tussen patiënt en ambulancepersoneel

Zwolle – Ambulancepersoneel en meldkamercentralisten van zeven ambulanceregio’s in Nederland kunnen vanaf nu gebruik maken van de ‘Tolkenapp’. Dit hulpmiddel is ontwikkeld voor betere communicatie met anderstalige patiënten. Vragen stellen en instructies geven kan voortaan zonder taalbarrière, met behulp van de mobiele telefoon. Het vergroot de snelheid en veiligheid bij het bieden van de juiste zorg.

“Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs, maar ook meldkamercentralisten hebben de laatste jaren veel vaker dan vroeger te maken met niet-Nederlandssprekende patiënten”, verduidelijkt projectleider Leo Roos. “Soms is het daardoor aan de telefoon moeilijk om de locatie en de aard van de noodsituatie te achterhalen. Maar ook ter plaatse bij de patiënt kan een taalprobleem de zorg hinderen. De antwoorden op eenvoudige vragen als ‘Wat is er gebeurd’ en ‘Waar heeft u pijn’ zijn van groot belang om goed hulp te kunnen bieden, maar zijn niet altijd makkelijk te krijgen.”

Lees verder »