Duizenden zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen waterschap

Duizenden zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen waterschap

Zwolle – Op de terreinen en bedrijfsgebouwen van acht rioolwaterzuiveringen gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zonnepanelen plaatsen. De hiermee opgewekte duurzame elektriciteit wordt gebruikt om de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) voor een groot deel op ‘eigen  zonnekracht’ te laten draaien. Op termijn (2021) streeft het waterschap naar ongeveer 40.000 zonnepanelen op nog meer eigen rwzi-locaties.

De eerste acht locaties zijn de rioolwaterzuiveringen in Meppel, Smilde, Beilen, Vollenhove, Genemuiden, Kampen, Hessenpoort (Zwolle) en Spoolde (Zwolle). Het waterschapsbestuur stelde hiervoor een krediet beschikbaar van € 3.800.000. De terugverdientijd ligt naar verwachting tussen de 10 en 13 jaar. De gebruiksduur van de zonnepanelen bedraagt tenminste 25 jaar.

Lees verder »

Gezamenlijke natuurorganisaties Overijssel uiterst kritisch op het luchthavenbesluit Lelystad Airport

Zwolle – Door de uitbreiding van Lelystad Airport komen er nieuwe vliegroutes boven Overijssel. De natuurorganisaties Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en de Natuurvereniging IJsseldelta zijn bezorgd over de gevolgen die de nieuwe vliegroutes boven de natuurgebieden kunnen hebben. Daarom hebben de organisaties gezamenlijk een zienswijze ingediend op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.

In de zienswijze is duidelijk aangegeven dat laagvliegen (in- en uitgaande vliegroutes) voor deze partijen volstrekt onacceptabel is. Veel vragen over de effecten van het laagvliegen boven de kwetsbare natuur in Overijssel zijn onbeantwoord. De zienswijze spitst zich toe op de gevolgen van de uitstoot van stikstofoxiden (stikstofdepositie), de gevolgen van het vliegveld en de laagvliegende vliegtuigen voor (trekroutes van) vogels, de gevolgen voor het klimaat (opwarming, toename uitstoot kooldioxide) en de gevolgen van de toename van geluid voor verstoringsgevoelige diersoorten en natuurgebieden.

Lees verder »

AWP daagt bestuurskandidaten waterschap Drents Overijsselse Delta uit tot live debat

AWP daagt bestuurskandidaten waterschap Drents Overijsselse Delta uit tot live debat

Zwolle – “De waterschapsverkiezingen dreigen te worden ondergesneeuwd door thema’s als het klimaatakkoord en het kinderpardon.” Dat zegt Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij wil daarom de grote waterschapsthema’s van de komende verkiezingen middels een lied op de radar van de kiezer te krijgen. “Muziek maakt complexe onderwerpen licht en toegankelijk.” De AWP heeft de belangrijkste waterschapsthema’s daarom ingezongen en daagt tegenkandidaten nu uit om met AWP-lijsttrekkers op lokale radio- en televisiezenders in debat te gaan over die onderwerpen.

Eén van de onderwerpen waar AWP-lijsttrekker Arja Doornbos (lijst 7) graag over in debat wil, is de ongelijke verdeling van de waterschapslasten. Binnen het waterschap Drents Overijsselse Delta brengen huishoudens 72 procent van de waterschapsysteemheffing op, zo heeft de AWP becijferd.

Lees verder »

Zilveren Kruis en Isala verplaatsen 10% van de zorg naar huis

Zwolle – Zilveren Kruis en Isala slaan de handen ineen om de zorg inhoudelijk verder te verbeteren en de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden. Hiervoor hebben ze wederom een meerjarencontract gesloten. Isala en Zilveren Kruis delen de visie dat daartoe een deel van de zorg anders georganiseerd moet worden. Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur Isala: “We hebben in de regio een groot aantal uitdagingen die we alleen samen kunnen oplossen. Onze visie sluit volledig aan bij die van Zilveren Kruis. We hebben afgesproken de komende jaren 10% van de zorg naar huis te verplaatsen, waarbij kwaliteit en veiligheid van zorg gegarandeerd blijven.”

Dillmann vervolgt: “Door zorg voor een deel naar huis te verplaatsen, wordt de patiënt beter bediend. Uit onderzoek blijkt dat patiënten graag zelf thuis zorg willen ontvangen. Ehealth en connected care spelen hierbij een cruciale rol. Ook op afstand kan namelijk persoonlijk contact worden onderhouden tussen patiënt en zorgprofessional via bijvoorbeeld beeldbellen. De patiënt houdt bovendien meer regie over zijn eigen gezondheid, Dit draagt weer bij aan het eerder herkennen van problemen, zodat meer heropnames in ziekenhuizen kunnen worden voorkomen. En dat is ook prettig voor de patiënt en zijn verwanten.”

Lees verder »

Klimaat-kaartspel om scholieren klimaatbewust te maken

Klimaat-kaartspel om scholieren klimaatbewust te maken

Zwolle – Op Warmetruiendag (vrijdag 15 februari) lanceert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het lespakket Duurzame Dilemma’s. Dit is een kaartspel voor alle niveaus van het Voortgezet Onderwijs, waarmee op een prikkelende en interactieve manier aandacht wordt besteed aan klimaatkeuzes. Met het kaartspel linkt het waterschap rechtstreeks aan het Klimaatverbond Nederland, het samenwerkingsverbond van gemeenten, provincies en waterschappen voor een goed klimaatbeleid.

In het kaartspel staan twee thema’s waaraan het waterschap werkt centraal: Duurzaam Doen en Klimaat Actief! Bij Duurzaam Doen draait het om duurzame keuzes in het dagelijks leven. Klimaat Actief!  gaat over de uitdagingen die op ons afkomen door de klimaatverandering: onze zomers worden alsmaar heter en de regenbuien harder. Hoe passen we onze leefomgeving daarop aan?

Lees verder »

Stankoverlast in Zwolle door ongeval in Alblasserdam

Zwolle – Door een ongeval met een giftige stof heeft een groot deel in Nederland last van stankoverlast. Een tankwagen in Alblasserdam raakte oververhit. Hierdoor komt een rubberachtige geur vrij die zelfs in Zwolle te ruiken is.

Het gaat om de stof petrolatum. De stof moet op een temperatuur van ongeveer 70 graden gehouden worden. De afgelopen nacht is de temperatuur in de tankwagen opgelopen tot 100 graden. Door de overdruk die is ontstaan wordt de inhoud in gasachtige vorm uit het voertuig gespoten.

Lees verder »

Interview architecten busbrug: De complexiteit van een vloeiende lijn

Zwolle – Na anderhalf jaar en ruim zestig bouwfasen is de busbrug in Zwolle klaar. Met enthousiasme vertellen de drie ontwerpers van ontwerp- en ingenieursbureau ipv Delft hoe het ontwerp tot stand kwam en wat deze brug onderscheidt.

Gerhard Nijenhuis, ontwerper en directeur van ipv Delft: ‘We zijn zeer content met het eindresultaat. Zeker omdat het een complex project is, alleen al door de ligging over het spoor. Het vereiste niet alleen een heldere visie van ons als ontwerpers, maar ook echt vakmanschap van de uitvoerder, BAM Infra. Het inrijden van de stalen hoofdoverspanning, het vast storten van de betonnen aanbruggen, met zo’n S-vormige brug is dat heel ingewikkeld. Bovendien is dit in Nederland nog niet eerder gedaan.’

Lees verder »

Voorlichters gezocht met passie voor water, natuur en dijken

Voorlichters gezocht met passie voor water, natuur en dijken

Zwolle – Lijkt het je leuk voorlichting te geven over de diverse taken van een waterschap? Dan is Waterschap Drents Overijsselse Delta op zoek naar jou! Omdat de aanvragen naar voorlichtingsactiviteiten toenemen, heeft het waterschap meer vrijwillige voorlichters nodig.

Activiteiten van de nieuwe voorlichters zijn divers. Voorkeuren aangeven is uiteraard geen enkel probleem. WDODelta is op zoek naar voorlichters voor het geven van gastlessen op basisscholen of het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld om de Democratiegame te spelen of uit te leggen wat het waterschap doet op het gebied van dijken, duurzaamheid en de gevolgen van de klimaatverandering. Maar ook algemene lessen over de rol en taken van het waterschap worden aangeboden.

Lees verder »

‘Watersubsidie’ voor ideeën om te genieten van water

‘Watersubsidie’ voor ideeën om te genieten van water

Zwolle – Met het beschikbaar stellen van subsidie voor recreatieve ideeën op of rond water, wil Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) deze initiatieven ondersteunen. Hiermee beoogt het waterschap wensen van bewoners, verenigingen, onderwijsinstellingen of stichtingen te stimuleren en een bijdrage te leveren aan initiatieven om te genieten van water. Denk hierbij aan een waterspeelplaats of een ommetje langs watergangen in beheer van het waterschap. Het waterschap stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar. De bijdrage per initiatief is 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 10.000 euro. De subsidieregeling gaat in vanaf 1 februari 2019 en loopt in eerste instantie twee jaar.

“Heel in het kort hebben wij als waterschap de taak te zorgen voor veilige dijken, droge voeten en schoon water in stad, land en natuur”, zegt bestuurder Herman Odink. “Daarnaast willen we onze bewoners en gebruikers van water ook echt laten genieten van dit water. Daarom ondersteunen we waar mogelijk graag initiatieven uit de samenleving die hierop gericht zijn. Met de ‘watersubsidie’ hopen we ideeën aan te wakkeren en de uitvoering ervan mogelijk te maken.”   

Lees verder »

Meer aandacht voor watererfgoed

Meer aandacht voor watererfgoed

Zwolle – Het Algemeen Bestuur van Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het beleid voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Het wil meer aandacht voor zijn erfgoed. WDODelta wil de rijke geschiedenis van het waterschap laten zien. Het erfgoed bestaat niet alleen uit historische gebouwen, sluizen, gemalen en dijken, maar ook uit oude kaarten en andere historische voorwerpen.

Herman Odink, dagelijks bestuurslid, is blij met de steun van het Algemeen Bestuur. “We kunnen nu meer gestructureerd met ons erfgoed aan het werk. We willen verbinding zoeken met de historische verenigingen in ons gebied. Die hebben veel historische kennis en kunnen ons helpen om bijvoorbeeld de objecten te beschrijven en mee te denken bij projecten. Ook de samenwerking met de gemeenten is belangrijk.”

Lees verder »

DemocratieGame en gastles voor Waterschapsverkiezingen

DemocratieGame en gastles voor Waterschapsverkiezingen

Zwolle – Waterschappen en de waterschapsverkiezingen zijn vaak onbekend terrein voor middelbare scholieren of mbo’ers. Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met ProDemos (‘Huis voor democratie en rechtsstaat’) waterschapslessen voor jongeren. Inclusief een interactief spel. Het spel kan onder meer worden gespeeld in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Het waterschap ziet het interactieve online spel als een goede toevoeging om de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart a.s. onder de aandacht te brengen.

De lessen starten met een inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna worden er in de klas waterschapsverkiezingen gehouden en vormen de leerlingen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over waarin wordt geïnvesteerd en waar geen geld voor is. Ook onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen. Het spel laat direct de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit.

Lees verder »

Subsidie Groene schoolpleinen beschikbaar

Subsidie Groene schoolpleinen beschikbaar

Zwolle – De provincie Overijssel en haar partners in het programma Natuur voor Elkaar willen dat alle schoolpleinen in 2025 vergroend zijn. Plekken waar kinderen in het groen kunnen spelen, die voor verkoeling zorgen en een leefbare plek zijn voor planten en dieren. Om dit te bereiken is de regeling groene schoolpleinen ingesteld. Deze regeling start met een openstelling voor 100 scholen. Per school is een bedrag van €10.000,- beschikbaar. Schoolpleinen vergroenen is een onderdeel van Natuur voor Elkaar. Dit is het programma waarmee provincie en maatschappelijke partners samen werken aan het beleven, benutten en beschermen van de natuur in Overijssel.

Er komen ondertussen steeds meer groene schoolpleinen bij in Overijssel. Een mooi voorbeeld is het Groene Eiland op basisschool de Es in Hellendoorn dat recentelijk is geopend. Door samenwerking tussen de Es, de provincie Overijssel, de buurtbewoners en de gemeente Hellendoorn is een prachtig Groen Eiland ontstaan in Hellendoorn. Tijdens deze middag werd ook de vernieuwde basisschool de Es officieel geopend. Hester Maij, gedeputeerde natuur van Overijssel: “Groene schoolpleinen zijn belangrijk voor kinderen. Spelen in het groen is gezond maar ook erg goed voor hun ontwikkeling. Het stimuleert kinderen om hun omgeving te ontdekken. Of hoe je door samenwerken iets kunt bereiken bijvoorbeeld bij het bouwen van een hut.” 

Lees verder »