Meeting met Mensenrechtenverdediger uit Kenia

Meeting met Mensenrechtenverdediger uit Kenia

Zwolle is een van de Shelter Cities in Nederland en biedt een veilige plek voor mensenrechtenverdedigers die in hun eigen land in gevaar zijn. Dit najaar is Rose uit Kenia te gast in Zwolle. Zij zet zich in voor meisjes en vrouwen in Kenia en strijdt tegen kindhuwelijken en besnijdenis van meisjes.

Op 22 november vertelt zij over haar werk en kun je met haar in gesprek gaan. De bijeenkomst start om 20.00 uur en vindt plaats bij Theater De Jonge Honden aan de Westerlaan 9.
Rose is een mensenrechtenactivist uit Kenia die zich voornamelijk richt op de rechten van vrouwen en kinderen, en seksueel en gender gerelateerd geweld. Ze leidt het 'Feiyah Action Network CBO' in de Rendille-gemeenschap in Oost-Kenia.

Lees verder »

CDA Overijssel: Meer actie nodig voor behoud weidevogels Overijssel

CDA Overijssel: Meer actie nodig voor behoud weidevogels Overijssel

Zwolle – Het aantal weidevogels neemt dramatisch af.  Bij ongewijzigd beleid neemt het aantal gruttoparen landelijk af van  34.000 naar 1200 Ook in Overijssel wordt het dan stil in de weilanden. Om het tij te keren is er volgens het CDA meer actie nodig dan de provincie nu heeft aangekondigd. Om ervoor te zorgen dat deze actie ook wordt ondernomen heeft het CDA Overijssel het initiatief genomen om tijdens de begrotingsbehandeling een amendement in te dienen. het amendement kon op steun rekenen in de Staten en werd met grote meerderheid aangenomen.

Samenwerken en verleiden
Woordvoerder Marco van der Vegte heeft niet alleen gepleit voor meer geld, hij stelde daarnaast ook een aangepaste werkwijze voor.  "Om het tij te keren moeten alle betrokken partijen beter gaan samenwerken. Met name in West-Overijssel liggen kansen voor herstel van de populatie en het is dan ook logisch dat we in deze gebieden extra inzet tonen. Beter samenwerken en meer bewustwording is daarbij het credo. Grondgebruikers, jagers, terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen en overheden zullen intensiever en actiever met elkaar moeten samenwerken. Maar agrariërs verleiden op hun gronden aandacht te hebben voor weidevogels is noodzakelijk als we niet willen dat alle weidevogels helemaal verdwijnen. Het extra geld willen we inzetten om de deelnamebereidheid onder boeren en grondgebruikers drastisch te verhogen. Het project "Land van Waarde" in Salland bewijst dat deze richting de juiste is. Ook aanvullende "weidevogelvriendelijke" voorwaarden bij het pachten van gronden is een optie"  

Lees verder »

SP Zwolle opent partijpand

SP Zwolle opent partijpand

Zwolle – Op donderdag 8 november opende de Socialistische Partij de deuren van haar nieuwe pand aan de Willemsvaart 16A. Dit gebeurde op feestelijke wijze met taart en onder toeziend oog van de media. Afdelingsvoorzitter Simon Zandvliet: “Omdat steeds meer mensen actief worden voor onze SP-afdeling hadden we meer ruimte nodig en we zijn erg blij dat we die vanaf nu hebben.”

De SP Zwolle en de SP-jongerenafdeling ROOD zal het partijpand gebruiken voor vergaderingen, scholingen en andere bijeenkomsten. Ook de SP-Hulpdienst heeft hier haar thuisbasis. Zandvliet: “Onze Hulpdienst is er voor leden en niet-leden. Mensen die problemen hebben met hun baas, hun verhuurder, de gemeente of op andere gebieden kunnen bij ons aankloppen en dan kijken wij hoe we hen kunnen helpen. Elke maandag zijn er vanaf 19.30 uur SP'ers aanwezig om mensen te woord te staan.” Voor informatie of een afspraak kunt u terecht op de site van de lokale SP.

PvdA Zwolle tegen Lelystad Airport

PvdA  Zwolle tegen Lelystad Airport

Zwolle – De PvdA Zwolle is tegen de komst van Lelystad Airport. De partij verscherpt daarmee haar standpunt ten aanzien van de luchthaven. In een eerder stadium wilde de partij eerst een herindeling van het luchtruim voordat de luchthaven open ging. Na een avondvullende informatiesessie met deskundigen en diverse discussies met inwoners van Zwolle is de partij van mening dat een nieuw vliegveld in deze tijd niet meer kan.

De PvdA wil met dit standpunt een signaal afgeven. Raadslid Mart oude Egbrink: “’De klimaatveranderingen liegen er niet om. Het wordt steeds duidelijker dat we de klimaatdoelen van Parijs niet halen. De Europese vliegtaks laat nog lang op zich wachten. We roepen allemaal dat we duurzaamheid zo belangrijk vinden en dus vinden wij dat we daar ook naar moeten handelen. Daarom kunnen we niet anders dan tegen Lelystad Airport zijn. De ongebreidelde groei van Schiphol moeten we stoppen.”

Lees verder »

CDA Zwolle: Verzoekt om voorstel voor “75 jaar bevrijding”

CDA Zwolle: Verzoekt om voorstel voor “75 jaar bevrijding”

Zwolle – Het CDA Zwolle vindt dat de gemeente Zwolle als provinciehoofdstad een belangrijk aandeel dient te hebben in de viering van 75 jaar vrijheid in Overijssel. Zij dient dan ook op vrijdag 9 november een motie in om Zwolle in beweging te brengen.

Woordvoerder Arjan Spaans zegt hierover: “vrijheid is iets vanzelfsprekends voor onze generatie. Het is in 2020 alweer 75 jaar geleden dat de tweede wereldoorlog voorbij is. Als veteraan met 4 missies in 3 continenten heb ik van dichtbij mogen ervaren dat de vrijheid, zoals wij deze in Nederland kennen, een groot goed is. Laten we daarbij stilstaan en het 75-jarig lustrum aangrijpen om nog wat extra aandacht te schenken aan dit onderwerp.”

Lees verder »

D66 roept op tot betrokkenheid van inwoners bij straatnaamgeving

D66 roept op tot betrokkenheid van inwoners bij straatnaamgeving

Zwolle – Vrijdag vindt de begrotingsbehandeling plaats, een moment waar ook veel nieuwe ideeën voor de stad gelanceerd worden. D66 Zwolle vindt het belangrijk dat inwoners op allerlei manieren inspraak over hun stad. Om inwoners meer zeggenschap te geven over de plek waar zij wonen dient D66 een motie in om burger te betrekken bij straatnaamgeving.

Momenteel komen de ideeën voor straatnamen van de commissie straatnaamgeving. Deze commissie adviseert het college van burgemeester en Wethouders. In het huidige proces is er voor inwoners geen mogelijkheid om suggesties te doen voor de straatnamen. In andere steden is dit volgens raadslid Jan Brink wel al mogelijk. 'We zien op andere plekken dat dit kan. In Utrecht en Groningen kunnen er al straatnamen door inwoners aan gedragen worden'. D66 Zwolle vraagt daarom aan het college om voor de zomer te komen met een plan om ook de inwoners van Zwolle een stem te geven in dit proces.

Lees verder »

PvdA kraakt ‘uitholling’ busvervoer bij aanbesteding IJssel-Vecht

PvdA kraakt ‘uitholling’ busvervoer bij aanbesteding IJssel-Vecht

Zwolle – De PvdA Overijssel is uiterst kritisch over de manier waarop de provincie het openbaar busvervoer wil aanbesteden. Volgens PvdA-Statenlid Hans Nooter dreigt busvervoer in grote delen van Overijssel een ‘sluitpost’ te worden die overdag nauwelijks en ’s avonds of in de weekenden helemaal niet rijdt. “Dit is gewoon uitholling. De bodem wordt weggeslagen onder een groot aantal buslijnen.”

Samen met Gelderland en Flevoland werkt de provincie aan de nieuwe aanbesteding van openbaar vervoer in de concessie IJssel-Vecht. Die ov-concessie bestrijkt een gebied van Lelystad tot aan Hardenberg en van de Noordoostpolder tot Apeldoorn. Als onderdeel van het aanbestedingstraject hebben de provincies een document vrijgegeven waarin ze aangeven welke minimumeisen ze stellen aan de vervoersmaatschappij die de buslijnen gaat exploiteren.

Lees verder »

Zwolse Jasmijn Duenk wordt voorzitter CDA-jongeren Overijssel

Zwolle – De politieke jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA Overijssel, heeft Jasmijn Duenk (27) uit Zwolle gekozen tot voorzitter. Het voormalige bestuurslid van CDJA Fryslân is erg blij met haar benoeming en volgt hiermee Bart Bouwman uit Staphorst op. ‘’Het CDA geeft jongeren echt de kans om mee te doen en juist door het CDJA worden de belangen van de jongeren behartigd.’’ Naast haar politieke werkzaamheden volgt Duenk de opleiding tuin en landschap.

Het CDJA houdt bezig met voorlichting, inhoudelijke activiteiten en politiek op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. ‘’Het CDJA wordt ook wel aanjager van het inhoudelijke debat genoemd’’ legt Duenk uit. ‘’Als CDJA Overijssel zijn wij de koplopers met het geven van input en het op de agenda zetten van zaken die volgens ons beter kunnen.’’ In Overijssel heeft het CDJA vertegenwoordigers in het bestuur van CDA Overijssel en hebben zij nauw contact met de Statenfractie. ‘’Op deze manier kunnen we heel concreet de belangen van de Overijsselse-jongeren behartigen.’’

Lees verder »

Provinciaal Jeugddebat Overijssel in gemeentehuis Zwolle

Zwolle – Op vrijdag 2 november zetten 38 Overijsselse jongeren ‘hun’ politici weer op scherp tijdens het Provinciaal Jeugddebat Overijssel.

In het gemeentehuis te Zwolle gaan de jongeren in debat met verschillende Statenleden. Van de deelnemende jongeren worden er 12 geselecteerd die doorgaan naar het 24e Nationaal Jeugddebat in april 2019 in de Tweede Kamer. Het Provinciaal Jeugddebat Overijssel wordt georganiseerd door NJR in samenwerking met provincie Overijssel.

Lees verder »

CDA Zwolle: “Waar blijft het respijthuis?”

CDA Zwolle: “Waar blijft het respijthuis?”

Zwolle – Ondanks alle mooie woorden is er nog geen vervolgstap gezet in de totstandkoming van een respijthuis in Zwolle. CDA Zwolle, aanjager van deze voorziening voor mantelzorgers, roept de wethouder dan ook op om snel met een concreet plan te komen.

Een respijthuis biedt mensen die mantelzorger nodig hebben, een rustige locatie waarbij de zorg en aandacht geborgd is. Hierdoor kan de mantelzorger tot rust komen na vaak een intensieve periode van begeleiding. “De behoefte aan een dergelijk initiatief is er”, weet Leo Elfers, raadslid van CDA Zwolle. De recente Informatienota Mantelzorg wijst uit dat dat 19% van de mantelzorgers in Zwolle behoefte heeft aan tijdelijk vervangende zorg.

Lees verder »

ChristenUnie Overijssel stelt de kandidatenlijsten voor Staten en Waterschappen vast

ChristenUnie Overijssel stelt de kandidatenlijsten voor Staten en Waterschappen vast

Zwolle – De ChristenUnie heeft de kandidatenlijsten en programma’s voor de provinciale staten en waterschappen vastgesteld. Eensgezind, zonder wanklank en in een uitermate enthousiaste sfeer. Renate van der Velde uit Kampen trekt de lijst voor de provinciale staten, Herman Odink, Nieuwleusen gaat weer voor het waterschap Drents-Overijsselse Delta en Ommenaar Hugo Tromp is de kopman op de lijst voor Waterschap Vechtstromen.

Ze pasten nauwelijks in het Perrontheater in Zwolle, de leden en kandidaten van de Overijsselse ChristenUnie. Vanuit de hele provincie waren ze naar de Unievergadering gekomen om de lijst voor de verkiezingen van maart 2019 vast te stellen. Het resultaat mag er zijn: 43 kandidaten voor de Provinciale Staten, 14 voor het Waterschap Drents-Overijsselse Delta en 12 voor het Waterschap Vechtstromen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden zowel de kandidaten aan de leden voorgesteld, maar werden ook de bijbehorende verkiezingsprogramma’s vastgesteld. De sfeer was eensgezind en enthousiast. De ChristenUnie heeft zin in de Overijsselse verkiezingen.

Lees verder »

CDA Zwolle: “Zieke bomen in Zwolle: kleine schimmel, grote gevolgen?”

CDA Zwolle: “Zieke bomen in Zwolle: kleine schimmel, grote gevolgen?”

Zwolle – Naar aanleiding van de recente bomenkap en berichten in de media, zijn er diverse vragen bij CDA Zwolle terecht gekomen. Ook CDA-woordvoerder ‘natuur en groen’ Arjan Spaans deelt de zorgen van de Zwollenaren en stelt schriftelijke vragen over massale bomenkap in Zwolle. Met deze vragen wil hij duidelijk te krijgen wat de omvang en gevolgen zijn van de essentaksterfte.

Sinds 2010 rukt de essentakkensterfte op in Europa en Nederland, een boomziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel waarvoor tot op heden nog geen behandeling mogelijk is. Wanneer een derde van de boom door de ziekte is besmet, levert de boom een gevaar op voor de directe omgeving. Zwolle telt in totaal ongeveer 70.000 bomen. Uit de inventarisatie die in de zomer van 2017 is uitgevoerd, bleek dat tussen de 1500 en 2000 van de 9000 essen in Zwolle moesten worden gekapt om gevaarlijke situaties te voorkomen, deze bomen zaten in een vergevorderd stadium van de essentaksterfte.

Lees verder »