D66 Zwolle ziet kansen in laagdrempelig energieproject Zutphen

D66 Zwolle ziet kansen in laagdrempelig energieproject Zutphen

Zwolle – Om de energietransitie voor iedereen betaalbaar te houden zou de gemeente Zwolle goed naar kansrijke projecten in de omgeving moeten kijken. In Zutphen is bijvoorbeeld een veelbelovend initiatief gestart waarbij inwoners kunnen deelnemen in een zonneparkproject zonder dat ze daarvoor een investering hoeven te doen.

D66 hoopt samen met de PvdA en GroenLinks dat het college dit project wil bestuderen en wil bekijken of dit ook voor Zwolle interessant kan zijn. De energietransitie is een onderwerp dat ons allemaal raakt omdat wij allemaal de gevolgen van klimaatverandering ervaren en energie gebruiken. Binnen de Zwolse gemeenteraad is al meermaals nagedacht over de wijze waarop ook Zwollenaren met een smalle beurs hieraan mee kunnen doen.

Lees verder »

GroenLinks en ChristenUnie roepen op om biomassa aan banden te leggen

GroenLinks en ChristenUnie roepen op om biomassa aan banden te leggen

Zwolle – Vooruitlopend op resultaten van onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de echte duurzaamheid van biomassa, willen GroenLinks en de ChristenUnie dat het college zich alvast uitspreekt om de aanbevelingen ten aanzien van biomassa die PBL gaat doen, over te nemen. De Zwolse raadsfracties hebben hiertoe een motie ingediend over biomassacentrales.

Recent is er een vergunning verleend voor de bouw van een biomassacentrale voor het bedrijf Sensus. De vergunningsaanvraag voldoet aan alle nu geldende kaders en normen. Maar het is mogelijk dat die normen op termijn gaan veranderen. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert van GroenLinks zegt daarover: ‘Omdat op dit moment het Planbureau voor de Leefomgeving nog onderzoek doet naar de echte duurzaamheid van biomassa, willen wij eigenlijk nu al een uitspraak van het college dat nieuwe initiatiefnemers getoetst gaan worden aan de aanbevelingen uit het PBL-onderzoek. Voor ons staan het behalen van onze doelen in de omslag naar schone energie voorop, maar dat moet dan wel echt met schone energie vanuit echt duurzame bronnen’.

Lees verder »

PvdA en D66 kritisch op verlenen vergunning biomassacentrale

PvdA en D66 kritisch op verlenen vergunning biomassacentrale

Zwolle – De PvdA en D66 zijn verbaasd dat er toch nog zo snel een vergunning is verleend voor de bouw van een biomassacentrale aan de Rieteweg. Dit ondanks de begripvolle woorden van de wethouder eind november, op de toen door PvdA en D66 geuite zorgen over de mogelijke overlast en de daadwerkelijke duurzaamheid van biomassacentrales.

“De wethouder zei terughoudend te zullen zijn met het verlenen van een dergelijke vergunning en het PBL-rapport en bijbehorende SER advies wilde afwachten, om de discussie te voeren over een heroverweging van biomassa als transitiebron, samen met de raad. Ook zou het college bij nieuwe initiatieven aangeven biomassa te heroverwegen.”

Lees verder »

D66 Zwolle gaat zelf brieven over Lelystad Airport uitdelen in Stadshagen

D66 Zwolle gaat zelf brieven over Lelystad Airport uitdelen in Stadshagen

Zwolle – D66 in Zwolle gaat de straat op om inwoners te wijzen op hun mogelijkheid om in de toekomst schade door de uitbreiding van Lelystad Airport te verhalen.

Collegepartijen ChristenUnie, VVD, Swollwacht en Groenlinks stemden vorige week tegen een motie om de gemeente haar inwoners actief te laten informeren over de mogelijkheden om een zogeheten stuitingsbrief in te sturen. D66 Zwolle vindt dat inwoners het recht hebben om volledig geïnformeerd te worden, juist over iets belangrijks als Lelystad Airport.

Lees verder »

Zwolse raad wil bloemenlint op platteland

Zwolse raad wil bloemenlint op platteland

Zwolle – De Zwolse raad stemt aanstaande maandag 10 februari over de motie ‘Zet Zwolle in Bloei!’. Diverse partijen willen hiermee het Zwolse buitengebied een kleurrijk voorjaar geven en de terugloop van biodiversiteit in het buitengebied onder de aandacht brengen. Door akkerranden in te zaaien met een bloemenmix is er meer voedsel voor wilde bijen en prachtige vlinders.

Het idee voor de motie ontstond na een werkbezoek van fractievoorzitters Sylvana Rikkert (GroenLinks) en Jan Nabers (CDA) aan Zwolse agrariërs. Inmiddels dienen ook Swollwacht, D66, PvdA, VVD, ChristenUnie en de SP de motie mee in. Deze partijen vragen het college van B&W samenwerking met andere overheden en partners te zoeken. Met als doel om meerdere jaren bloemenzaad aan deelnemende boeren te verstrekken. Voorwaarde voor deelname is wel dat er op de deelnemende akkers niet met glyfosaat gespoten wordt. Wilde bijen en insecten zijn zeer gevoelig voor deze stoffen.

Lees verder »

Vragen over overlast in de buurt van Zwolse zorginstellingen

Vragen over overlast in de buurt van Zwolse zorginstellingen

Zwolle – De gemeenteraadsfracties Swollwacht en VVD zeggen dat zij signalen ontvangen van Zwollenaren die onprettig bejegend worden rondom opvanglocaties en/of zorgwoningen. Er zou regelmatig sprake zijn van overlast.

Hierover hebben de fracties schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De meldingen gaan over diverse zorginstellingen in de stad. Omwonenden zouden onprettig bejegend worden rondom de opvanglocaties en/of zorgwoningen. Ook voelen mensen die in de buurt wonen zich niet erg serieus genomen door de organisaties die de opvang aanbieden.

Lees verder »

D66 Zwolle goed opdrachtgeverschap voor kunst in de openbare ruimte

D66 Zwolle goed opdrachtgeverschap voor kunst in de openbare ruimte

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft in 2019 twee opdrachten gegeven die tot een kunstwerk in de openbare ruimte moeten leiden. In beide gevallen bleek de beschikbare tijd én de bekendmaking aan de krappe kant. D66 Zwolle vindt goed opdrachtgeverschap van de gemeente belangrijk en stelt daarom vragen over hoe de gemeente invulling geeft aan deze rol.

Van de twee opdrachten die de gemeente in 2019 gaf, was één het zichtbaar maken van artikel 1 van de grondwet. Dit werk is inmiddels in het Stadskantoor geplaatst. De tweede vraag was om een beeld van De Wilde Deerne te ontwerpen. Bij deze opdracht is de gemeente partner van de Zwolse Stadsproductie. “In het coalitieakkoord staat dat kunst in de openbare ruimte wordt bevorderd. Om dit goed te kunnen doen, moet de procedure tijd en ruimte bieden. Zo kunnen professionele kunstenaars hun inschrijving zorgvuldig voorbereiden.” aldus raadslid Mark Oldengarm.

Lees verder »

VVD fractie Zwolle stelt vragen naar aanleiding van het aansluiten van nieuwbouwwoningen op gas

VVD fractie Zwolle stelt vragen naar aanleiding van het aansluiten van nieuwbouwwoningen op gas

Zwolle – De gemeente Zwolle werkt hard aan de realisatie van haar doelen in de energietransitie. Voorbeelden daarvan zijn onder andere het onderzoek naar geothermie en warmtenetten in Holtenbroek en AA landen. Daarnaast spelen veel lokale initiatieven waaronder Berkum Energie Neutraal. Deze initiatieven gelden voornamelijk voor bestaande woningen. Op dit moment is nog onduidelijk wat op termijn de meest gerede warmtebron is om woningen te verwarmen.

De gemeente staat nog voor een andere grote opgave, namelijk de realisatie van voldoende betaalbare nieuwbouwwoningen. Als gevolg van gasloos bouwen stijgen de bouwkosten, waardoor deze twee gemeentelijke opgaven soms met elkaar in conflict lijken te komen.
De fractie van de VVD vindt het van groot belang dat de doelen van de energietransitie worden behaald, maar vraagt aandacht voor toekomstige warmtebronnen en het gebruik daarvan in nog te ontwikkelen woonwijken en -buurten.

Lees verder »

Mantelzorg geen speerpunt in seniorenbeleid gemeente Zwolle

Mantelzorg geen speerpunt in seniorenbeleid gemeente Zwolle

Zwolle – Op dit moment heeft Zwolle ruim 19.000 65-plussers en dat zal over tien jaar gegroeid zijn naar bijna 27.000. Het gemeentebestuur wil daarom de komende jaren speciale aandacht geven aan deze groep inwoners.

“Zwolle wil nu en in de toekomst een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. Er is voor senioren ruimte en mogelijkheid om actief te blijven deelnemen aan de maatschappij.” Wethouder William Dogger had daarom een nota naar de gemeenteraad gestuurd, waarover afgelopen maandag werd gedebatteerd.

Lees verder »

FvD-panel over klimaatbeleid in Agnietenberg Zwolle

FvD-panel over klimaatbeleid in Agnietenberg Zwolle

Zwolle – Hoe effectief zijn de voorgenomen maatregelen tegen klimaatverandering? Wat gebeurt er als we niets doen? En is er bij opwarming van de aarde nog steeds voldoende welvaart, voedsel en natuur voor iedereen?

Voor liefhebbers van een kritische discussie over deze vragen organiseert Forum voor Democratie Overijssel op 28 februari een informatieavond in De Agnietenberg in Zwolle. Prominente sprekers zijn klimaatjournalist Marcel Crok, gedeputeerde Tijs de Bree, oud VVD-Kamerlid Gert-Jan Oplaat en oud SGP-wethouder Sytse de Jong uit Staphorst.

Lees verder »

Jolanda Kok uit gemeenteraad Zwolle

Jolanda Kok uit gemeenteraad Zwolle

Zwolle – VVD-raadslid Jolanda Kok neemt afscheid van de Zwolse gemeenteraad. Zij was sinds 2018 raadslid en heeft zich onder andere bezig gehouden met jeugdzorg, onderwijs, beheer openbare ruimte, cultuur en emancipatie.

“Het moederschap heeft meer met mij gedaan dan verwacht en hierdoor is mijn prioritering veranderd. Dit kwam samen met het feit dat ik altijd heb gezegd, dat als mijn ouders zorg en hulp nodig hebben, ik deze rol op mij zal nemen met mijn gezin,” schrijft Kok 23 januari in haar ontslagbrief aan de burgemeester.

Lees verder »

Politieke partijen in Overijssel willen vuurwerkverbod

Politieke partijen in Overijssel willen vuurwerkverbod

Zwolle – Overijssel moet zich uitspreken voor een vuurwerkverbod. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren vandaag in Provinciale Staten, samen met de SGP, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA. De overlast en schade voor mens, dier, natuur en milieu zijn te groot om de verkoop en het afsteken van vuurwerk nog langer toe te staan.

In 2017 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de viering van oud en nieuw op veel plaatsen in Nederland het meest onveilige moment van het jaar is. In de praktijk is vervolgens weinig gedaan met de aanbevelingen van de onderzoeksraad, maar inmiddels is de discussie over een landelijk vuurwerkverbod volop gaande. Ook Overijsselse burgemeesters en hulpdiensten hebben zich voor een verbod uitgesproken.

Lees verder »