Thema-avond: “Wat is armoede in Zwolle”

Is armoede een verschijnsel dat alleen in de derde wereld heerst of bestaat het ook in Zwolle? Hoeveel mensen zijn arm in onze gemeente? Wat betekent het om arm te zijn? Is het alleen een tekort aan financiën om de maand rond te komen? En wat valt er tegen te doen? Wat is nodig om eruit te komen? GroenLinks organiseert de thema-avond “Wat is armoede in Zwolle.”

De kloof tussen arm en rijk in Nederland is de afgelopen tijd steeds groter geworden. GroenLinks in Zwolle: “Sinds Balkenende aantrad, is het aantal mensen dat in armoede leeft met 100.000 gestegen. Bovendien stijgt het aantal Voedselbanken in Nederland. Ook in Zwolle is een voedselbank opgericht, waar veel mensen gebruik van maken.” De politiek zoekt naar een oplossing. Er is al vele jaren een armoedebeleid van de gemeente Zwolle. En toch is het niet mogelijk om armoede in Zwolle uit te bannen. Het probleem wordt zelfs groter.

Lees verder »

“Weg met de armoede in Zwolle”

Volgens de Zwolse raadsfractie Groenlinks / De Groenen gaan de armoedeplannen van wethouder Knol niet ver genoeg. Knol kreeg maandagmiddag uit handen van Theo Profijt een eigen armoede-notitie ‘Weg met de Zwolse armoede’ van de groene partij. Bij de notitie kreeg de wethouder ook een een vrolijk getint leesbrilletje. “Om het allemaal eens goed te bekijken, en vanwege het gewenste perspectief voor Zwolse minima”, zegt GL/DG.

Knol wil meer mensen in aanmerking wil laten komen voor hulp en ook meer doen aan preventie tegen armoede. Groenlinks/ De Groenen vindt dat in de plannen van Knol alleen wordt gekeken naar de financiële situatie van de doelgroep, terwijl het ook nodig is om mensen sociaal te ondersteunen. Vrijdag is in Zwolle een raadsconferentie over armoede; volgende week maandag praat de gemeenteraad er voor het eerst over.

SP wil meer ondersteuning voor locatie Aloë

De SP in Zwolle is van mening dat inbreiding in Zwolle een goede zaak kan zijn, daar waar al van verstening sprake is. Echter, de wijze waarop is van groot belang, laat Edwin Koster namens de partij weten. “De belangen van omwonenden en ondernemers, die soms al jaren in het gebied Aloë gevestigd zijn, mogen hierbij niet worden gepasseerd”, zegt de SP. “Duidelijkheid voor de recente toekomst is voor een ondernemer van het grootste belang, zeker als het gaat om uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten. Het huidige plan biedt hierin geen toekomstperspectief.” De SP is van mening, dat de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol moet spelen, mocht blijken dat bedrijven door schaalvergroting niet op deze locatie kunnen blijven als de geluidscontouren daarvoor beperkingen bieden.

De SP en ook andere partijen, zijn op een bijeenkomst geweest van ondernemers op de Aloë locatie. Het beeld dat daar is ontstaan en werd bevestigd tijdens en na commissiebehandeling van dit onderwerp, is dat door de gemeente de indruk is gewekt dat de ondernemers inspraak -en daarmee invloed- hadden op de besluitvorming. Daar lijkt weinig of niets van terecht te zijn gekomen, zegt de SP. “Want het (stedenbouwkundig) ontwerp  heeft geen verandering ondergaan n.a.v. opmerkingen. Het besef dat de gemeente in een geval van een (startende) ondernemer geen duidelijkheid heeft gegeven is kwalijk en draagt niet bij aan het beeld dat Zwolle een stad voor ondernemers is.” DE SP dient maandagavond een motie in over de locatie Aloë.

Lees verder »

Vragen over plaatsing UMTS-masten Stadshagen

Naar aanleiding van de maandagavond ingekomen brief van rechtspraktijk BAWA, en de mogelijke spoed die de situatie vraagt, heeft de fractie van GroenLinks / De Groenen enkele vragen aan BenW in Zwolle over plaatsing van UMTS-masten in Stadshagen.

T-mobile heeft getracht om op een complex met woningen aan de Werkerenlaan UMTS-masten te plaatsen. De bewoners van het pand waren hier tegen. GL/DG: Nu blijkt echter dat op het pand pal aan de overkant van de weg masten geplaatst gaan worden, zodat de bewoners van het complex aan de Werkerenlaan toch geconfronteerd worden met door hen ongewenste UMTS-straling. Gemeentelijk beleid is, dat er zonder instemming van de bewoners geen masten geplaatst worden op een gebouw. De fractie stelt hierover een tweetal mondelingen vragen aan het college in Zwolle.

Lees verder »

Raadsfracties willen spoeddebat Stad Als Theater

Het college van B & W in Zwolle heeft besloten alsnog geen subsidie te verlenen aan het festival De Stad als Theater. Dit heeft geleid tot veel verbazing, onbegrip en vragen bij de raadsfracties van de VVD Zwolle, de SP en Swollwacht. Na het raadsdebat van 5 februari jl. is er een raadsbrede opdracht geformuleerd aan het college om gezamenlijk met de stichting De Stad als Theater te kijken welke mogelijkheden er zijn om binnen de kaders voor het festival beleid te komen tot een nieuwe aanvraag voor het festival De Stad als Theater in 2007.

“Op deze manier stond de weg weer open voor een voortzetting van het festival en kon een verdere stap gezet kunnen worden in het professionaliseren van de Stad als Theater. Uitgangspunt hierbij was de wens om invulling te blijven geven aan de kaders van het Zwolse Festivalbeleid en de rol van de Stad als Theater hierin. Bovendien was het een door de raad gesteunde oproep aan gemeente en stichting om constructief met elkaar in gesprek te gaan en de ontstane gespannen verhouding tussen college en stichting te verlaten.” Nu uiteindelijk toch het besluit is gevallen geen subsidie meer te verlenen aan de stichting De Stad als Theater willen de raadsfracties van de VVD, de SP en Swollwacht tekst en uitleg over de gevolgende procedure, de inzet van het college, de rol van betrokken partijen en vragen daarom een spoeddebat aan. In het spoeddebat moet ook duidelijk worden wat de gevolgen zijn van het collegebesluit en staat de mogelijkheid open hierover conclusies te trekken.

Lees verder »

Groene fractie wil einde aan armoede in Zwolle

GroenLinks/De Groenen heeft een eigen visie op het Zwolse armoedebeleid uitgewerkt. In de notitie Weg met de Zwolse armoede worden oplossingen aangegeven voor verbetering van het Zwolse armoedebeleid.

Deze notitie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de fractie GroenLinks/De Groenen en met medewerking van de werkgroep armoede en deskundigen uit ons netwerk. Het eerste exemplaar van de notitie wordt maandag a.s. door raadslid Theo Profijt aan wethouder Knol overhandigd in het gemeentehuis.

Lees verder »

Symposium Over de rand

Op 29 maart vindt vanaf 10.00 uur ter gelegenheid van 20 jaar Windesheim “Over de rand” plaats, een symposium over de integrale benadering van gebiedsontwikkeling. Het symposium vindt plaats op Windesheim Zwolle en wordt georganiseerd door de School of Built Environment & Transport in samenwerking met VU podium.

Insteek is de problematiek van de vele langs elkaar heen werkende gebiedsontwikkelaars die als het ware te weinig ‘over de rand’ van hun eigen opdrachten en verantwoordelijkheden kijken. Nederland heeft als klein land met beperkte ruimte groot belang bij optimale gebiedsontwikkeling. Steden groeien richting platteland en rijgen zich langs snelwegen aaneen met talloze bedrijventerreinen. Tussen de grenzen van al deze gebieden ontstaan armoedige ‘niemandslandjes’ 

Lees verder »

GL/DG wil behoud natuurwaarden Stadshagen II

Afgelopen zaterdag hebben natuurorganisaties in Zwolle gezocht naar bijzondere beestjes in en rond Stadshagen en Westenholte. Een goede zaak, vindt de fractie van GroenLinks/De Groenen.

“Deze organisaties zijn gespecialiseerd in de natuurwaarden bij de stad en kunnen met deze kennis de stad uitstekend adviseren. Zo hebben zij de laatste maanden een paar keer de grote en kleine Modderkruiper op de stadsagenda gezet.  Deze staan beide op de lijst met dieren die volgens de Europese Habitat richtlijnen beschermd zijn. De Grote Modderkruiper moet zelfs extra beschermd worden. Beide dieren zijn een paar maanden geleden door de gemeente zelf in sloten in het toekomstig te bebouwen Stadshagen II gevonden. Deze sloten zouden ten gunste van nieuwbouw gedempt worden en de Modderkruipers moesten daarom verhuizen. Voor de Grote Modderkruiper moesten daartoe eigenlijk compenserende maatregelen getroffen worden voordat ze overgeplaatst zou worden. Dit is in Zwolle helaas niet gebeurd. De oorzaak daarvan ligt in verschillende adviezen van landelijk werkende adviseurorganen, waarbij Zwolle zich heeft gebaseerd op het minder vergaand advies van Laser terwijl bijvoorbeeld Kampen zich heeft gebaseerd op het advies van Alterra.  Wij betreuren dat dit zo gelopen is.”

Lees verder »

Zwolle krijgt partij voor senioren

Zwolle krijgt een nieuwe politieke partij voor vijfenvijftig plussers. Initiatiefnemer is Oud-Swollwacht-raadslid van der Vegt. De partij ‘Senioren Zwolle’ is volgens hem nodig omdat er door de andere Zwolse partijen weinig aandacht aan ouderen in de samenleving wordt geschonken.

Van der Vegt bestrijdt een één-onderwerp partij te zijn. De speerpunten van de partij hebben ook betrekking op Zwolle in het algemeen. Bovendien behoort een kwart van de inwoners van de gemeente tot de doelgroep, zegt Van der Vegt. Speerpunten zijn onder meer veiligheid, gedeeltelijk gratis openbaar vervoer en urgentie voor senioren op wachtlijsten voor woningen. ‘Senioren Zwolle’ zou over drie jaar twee tot drie raadszetels moeten hebben.

Bron: RTV Oost

Burgerparticipatie bij groslijst ‘monumenten’

Met een nieuwe verkiezingsuitslag volgt een nieuwe raad met een andere samenstelling. De afgelopen twee perioden vertrokken beide keren de helft van het aantal zittende raadsleden. Met de wisseling van nieuwe raadsleden is er ook ruimte voor nieuwe inzichten. Een goed voorbeeld is het deelnemen aan commissievergaderingen door burgerleden. Was dit 6 jaar geleden nog onbespreekbaar, op dit moment is het een volledig geintegreerd werkmodel. Dat nieuwe inzichten soms geen ruimte krijgen om tot wasdom te komen, heeft vaak te maken met besluiten uit een vorige raadsperiode. Ook is het lastig dat door de wisseling van raadsleden veel kennis van dossiers verloren gaat.

Een voorbeeld van een dossier waarbij veel kennis verloren is gegaan, is die van de  Bankenlocatie aan de Melkmarkt. Onlangs hebben een aantal fracties in de Zwolse gemeenteraad vragen gesteld over de procedure, om meer inzicht te verkrijgen over de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Uit het dossier over de Bankenlocatie blijkt dat er ongeveer 10 jaar geleden een Monumenten Inventarisatie Project (MIP) heeft plaatsgevonden, maar inmiddels zijn opvattingen en inzichten gewijzigd. Indertijd vond men het niet noodzakelijk om het bankgebouw toe te voegen aan de gemeentelijke monumenten­lijst. Op dit moment wordt juist dit besluit ter discussie gesteld door diverse betrokken organisaties. De SP, PBZ en Swollwacht komen met een voorstel.

Lees verder »

Zorgen over kooldioxidegehalte in klaslokalen

De Swollwacht fractie maakt zich grote zorgen over de leerlingen in Zwolle, welke zich mogelijk bevinden c.q. moeten leren – in leslokalen van scholen met een veel te hoog kooldioxidegehalte. Uit diverse landelijke onderzoeken is gebleken dat schoollokalen kampen met te weinig zuurstof en met vaak een te hoog kooldioxidegehalte.

“Ook blijkt uit deze onderzoeken, dat in schoollokalen vaak drie tot vier keer te veel CO 2 in de lucht zit. Uit onderzoek van TNO blijkt dat kinderen taal- en rekentoetsen minder goed maken als er te veel kooldioxide in de lucht zit. Daarnaast blijkt ook uit onderzoek van verschillende GGD´en, dat de kwaliteit van het binnenmilieu van schoolgebouwen vaak slecht is”, zegt de fractie. Dit kan volgens de GGD naast een nadelig effect op de leerprestaties van leerlingen ook schadelijke effecten hebben op de gezondheid, met als gevolg een hoger verzuim door ziekte. “Zoals u wellicht weet wordt de kwaliteit van het binnenmilieu bepaald door het aantal personen dat aanwezig is, de grootte van de ruimte en de mate van ventilatie. Vanuit het verleden is gebleken dat leslokalen vanuit financiële overwegingen c.q. beperkingen niet duurzaam zijn gebouwd,  te klein zijn en niet beschikken over de noodzakelijke ventilatiesystemen.” Swollwacht stelt hierover een aantal vragen aan het college in Zwolle.

Lees verder »

Dannenberg bezorgd over toenemend schoolverzuim

Wethouder Dannenberg maakt zich zorgen over het toenemend schoolverzuim. Het schoolverzuim in Zwolle is in 2005/2006 weliswaar licht toegenomen, maar ik denk daar niet te licht over. Laten wij vooral voor ogen houden dat leerplicht niet bestaat zonder het recht op leren. “Met deze woorden heeft de wethouder het startsein gegeven voor verschillende activiteiten die in het kader van de landelijke dag van de leerplicht zijn georganiseerd. Tijdens deze landelijke dag wordt het schoolverzuim extra onder de aandacht gebracht van leerlingen, ouders en scholen. De landelijke dag voor de leerplicht is een initiatief van het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap op is donderdag 15 maart 2007 voor de vierde keer gehouden.

“Preventie en handhaving van leerplicht spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten” aldus de wethouder. “Daarom deze dag en daarom stuur ik twee leerplichtambtenaren de straat op om te controleren op verzuim.” Met een vette knipoog gaf de wethouder de leerplichtambtenaren de opdracht de straat op te gaan en jongeren te vragen waarom zij niet op school zijn. Twee kleurrijke en uitgedoste ambtenaren zijn met Omroep Zwolle en camera in hun kielzog de straat opgegaan met de straatvraag: ´heb jij wel eens gespijbeld en wat was daarvan de reden`.

Lees verder »