Snuffelcursus voor nieuw vrouwelijk talent CU

De ChristenUnie is op zoek naar nieuw vrouwelijk talent. Zij wil vrouwen stimuleren hun talenten te gebruiken, ook in de politiek.

Voor vrouwen die wel geïnteresseerd maar nog niet actief  zijn in politiek, organiseert de ChristenUnie op zaterdag 24 maart in Zwolle een 1-daagse Snuffelcursus.De cursus is thematisch opgezet in 4 ontmoetingen:Ontmoeting met de ander, met een politiek actieve vrouw, met jezelf  en met de ChristenUnie.

Lees verder »

Politiek wil zekerheid voor organisatoren evenementen

De afgelopen weken is er veel gesproken over het subsidiebeleid aangaande culturele evenementen in Zwolle. De Stad als Theater was daar het meest prominent in aanwezig, maar er waren meerdere organisatoren die kritiek hadden. Dat zegt de PvdA in Zwolle. Het meest kwam naar voren dat de beschikkingen na een begrotingsbehandeling te laat bij de organisatoren zou komen waardoor zij in allerlei risicovolle situaties kwamen of zelfs geconfronteerd werden met afzeggingen.

Het lijkt, wat betreft een aantal politieke partijen, dat aan die situatie in ieder geval iets gedaan moet worden en vandaar een amendement (Lees verder). Het zal nog wel iets aangepast gaan worden, omdat hij nu onuitvoerbaar zou zijn (te korte tijdspanne). De PvdA hoopt met de mede-indieners (CDA, SW, VVD, GL/DG,SP) tot nu toe, dat ze in ieder geval een stap verder zetten in het eerder zekerheid bieden aan evenementenorganisatoren. PvdA: Neemt niet weg dat we grotere stappen kunnen zetten, maar daarvoor moeten we de discussie in de raad afwachten aangaande cultuur die binnenkort van start gaat. Het zou bijv. helemaal winst zijn als het evenementenbudget structureel wordt, zodat er een beschikking kan worden afgegeven voor meerdere jaren aan evenmenten die brede steun genieten. Dit budget is nu nog incidenteel en dus elk jaar weer afwegen bij de begrotingsbehandeling hoe en wat. Dat levert veel irritatie op en dat zou er wat ons betreft wel af mogen.”

Lees verder »

“Plaats voor agrarische bedrijven in Watervisie Zwolle”

Bij de behandeling in de raadscommissie van de notitie “Stedelijk waterplan, deel 1 -watervisie” heeft de CDA-Zwolle aandacht gevraagd voor de agrarische bedrijven in het gemengd landelijk gebied, dat direct aansluit aan bebouwing van de stad. “Na de commissie behandeling in januari 2007 heeft het college inderdaad mondjesmaat toegeven aan de  verduidelijking van de positie van agrarische bedrijven in dit gebied door het aanbrengen van enkele aanpassingen in het huidige voorstel van de watervisie”, zegt het CDA in Zwolle

Bij de definitieve vaststelling van de watervisie (tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2007) zal het CDA aandringen op de mogelijkheid om volwaardige agrarische bedrijven nadrukkelijk open te houden, ook in het gemengde gebied waar natuur en recreatie hun plek vinden. “Het moet niet zo zijn dat iedere boer een tweede activiteit in de vorm van natuuronderhoud of theeschenkerij moet gaan opzetten om het hoofd boven water te houden”. Volwaardige agrarische bedrijven passen prima in het landelijk gemengd gebied. Natuurlijk vraagt dat om een heel gedifferentieerde aanpak van het waterbeheer, maar gemeente en waterschap moeten dat als uitdaging zien, volgens het CDA.

Partijen willen openbare stationstunnel behouden

De Stentor van 26 februari 2007 berichtte uitvoerig over de introductie van de OV-Chipkaart. Aanleiding daarvoor is ondermeer te vinden in de problematiek van zwartrijders en overlast op de stations op de spoorlijnen in het westen van het land. De introductie van de kaart blijkt in de Rotterdamse regio blijkt niet zonder problemen te verlopen. Vraagtekens worden gezet bij de principiële kanten (o.a. over de privacy), maar ook over de praktische toepassing. Met name oudere mensen blijken er in de praktijk problemen mee te hebben.

In 2004 zijn door het CDA kanttekeningen al gezet bij de toekomstige plaatsing van de aan de OV-Chipkaart gerelateerde controlepoortjes op het station van Zwolle en de praktische consequenties daarvan. Het CDA maakte zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van het openbare karakter van de Zwolse perrontunnel en over de afname van de bereikbaarheid van o.a. het Stadskantoor. Wethouder Cnossen sprak destijds geruststellende woorden en kondigde tijdig contact met de NS aan. De NS blijkt ondertussen onverstoorbaar door te gaan met de introductie van de betreffende controlepoortjes. Een aanvraag voor een bouwvergunning voor plaatsing op het Zwolse station is daartoe ingediend. Naar het CDA en de PvdA hebben begrepen kan de vergunning op formele gronden niet worden geweigerd. Daarmee plaatst de NS het gemeentebestuur van Zwolle voor een voldongen feit.

Lees verder »

Kritiek op ‘studentenwoningen’ Venestraat

De Swollwacht fractie is de afgelopen dagen meerdere malen benaderd door bewoners en omwonenden van de Venestraat in Zwolle. Raadslid Kistemaker: Deze maken zich ernstige zorgen, omdathetvoormalig kinderdagverblijf ‘de Til’ aan de Venestraat is opgekocht door projectontwikkelaarAxeon”,die een vergunning heeft aangevraagdom het pand op te splitsen naar 27 studentenappartementen, zgn. “studentenkoopkamers”.

“In de Venestraat zijn 50% van de panden – nu – reeds studentenhuizen. De gemeentelijke norm van maximaal 10% kamerbewoning is daarmee al ruimschoots is overschreden”, zegt Kistemaker. De Gemeente Zwolle heeft in een eerder stadium reeds bepaald dat er in de Stationsbuurt geen studentenpanden meer bij mogen komen. Swollwacht: Het nieuw project “studentenkoopkamers”, zoals projectontwikkelaar Axeon” ze noemt vallen volgens de fractie onder dezelfde categorie als studentenpanden én daarom kan/mag er ons inziens hiervoor dan ook géén vergunning – door de gemeente Zwolle – worden verleend ook al zouden deze plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Lees verder »

CU wil transparant aanslagbiljet jaarheffingen

Onlangs is in Zwolle het aanslagbiljet gemeentelijke jaarheffingen weer verstuurd. Onderdeel hiervan maakt uit de onroerend zaakbelasting. De ChristenUnie merkt op, dat als terloops de (nieuwe) waarde van het betreffende pand meegedeeld wordt. “Bovendien valt het de oplettende lezer op dat de duur van het WOZ tijdvak is veranderd”, zegt de CU.

CU: “Er komen signalen vanuit de bevolking, dat dit een manier van informatieverschaffing is, die niet als transparant wordt ervaren. Er wordt geopperd om een apart schrijven te wijden aan de nieuwe waarde onder vermelding van de oude waarde. Op deze manier kan de burger direct zien, hoe de waarde zich ontwikkeld, of hij het eens kan zijn met de nieuwe waarde en wat het effect is van he bij de begroting vastgestelde percentage. Een tweedeling: eerst de noodzakelijke informatie, daarna de rekening.” De CU stelt over bovenstaande vragen aan het college.

Lees verder »

SP winnaar in Zwolle

In het Provinciehuis van Overijssel in Zwolle werd woensdagavond de totale stemming van de Provinciale Verkiezingen bekend gemaakt. De totale opkomst was dit jaar 48.66 %. Bij de vorige Provinciale Verkiezingen in 2003 bedroeg dit echter nog 51.0 %. De grote winnaar dit jaar is de SP. Ook winnaar is de ChristenUnie. De PvdA is nipt de grootste partij in Zwolle gebleven, met maar 0,1 % voorsprong op het CDA. De PvdA was deze avond ook de grootste verliezer.

De grootste partij in Overijssel werd het CDA met 17 zetels. De PvdA eindigde met 9 zetels. De VVD en de SP haalden beide 6 zetels. De CU scoorde 5, en GL en de SGP beide 2 zetels. D66 komt niet meer in de Provinciale Staten terug.

ZWOLLE:

                                    2007                 2003

CDA                              20.5 %              24.1 %

PVDA                            20.6 %              28.2 %             

VVD                              14.0 %              13.5 %

Groenlinks                      7.4 %               9.2 %            

D66                                2.3 %               4.4 %

SGP                                0.8 %                0.9 %

SP                                14.9 %                6.4 %

CU                                 15.6 %              11.3 %

NR                                   0.3 %               NVT   

Fortuyn                            0.3 %               6.4 %

Leefbaar OV                    0.6 %              NVT    

Partij voor de dieren       2.4 %              NVT


Even schrikken voor de Zwolse lijsttrekker van de SP in Overijssel Düzgün Yildirim toen de SP bij een gemeente verloor… Hij werd met de SP wel de grote winnaar !


Wethouder Janco Cnossen (CU) kan lachen tussen de CDA’ers Tweede Kamerlid Eddy van Hijum en Alida Kastelein


Het was druk in het Provinciehuis…

“De opkomst is niet groot in Zwolle”

Het was niet bijzonder druk bij de verschillende Stembureaus in Zwolle. Anders dan bij de landelijke Tweede Kamerverkiezingen of de Gemeenteraadsverkiezingen is de opkomst in Zwolle traditioneel laag bij de Provinciale Verkiezingen, zo ook deze verkiezingsdag op 7 maart 2007.

Een commissielid van het Stembureau in de Aa-landen zegt, dat er dit jaar lang niet zoveel personen zijn komen stemmen dan andere jaren dat er Provinciale Verkiezingen waren. Volgens het lid is de opkomst vaak 85 % geweest in de Zwolse wijk, maar zal het nu minder worden. De opkomst in Zwolle was vier jaar geleden 51 %. In heel Overijssel kunnen ongeveer 835.000 burgers hun stem uitbrengen.

Lage opkomst Provinciale verkiezingen verwacht

Landelijk wordt er deze verkiezingsdag voor de Provinciale Staten geen hoge opkomst verwacht. In Zwolle was de opkomst vier jaar geleden, op 11 maart 2003, 51 %. Dat was 5 % boven het landelijk gemiddelde.

De PvdA kreeg in Zwolle destijds de meeste stemmen met het aantal van 12.042. Het CDA scoorde de tweede plaats met 10.308 stemmen. De derde positie werd ingenomen door de VVD met 5.765 stemmen. Nieuwkomer LPF had vier jaar geleden het aantal van 902 stemmen. De nieuwe partijen dit jaar zijn Nieuw Rechts en de Partij voor de Dieren.

Commissaris Jansen met Stem-bus in Zwolle

Commissaris van de Koningin Geert Jansen roept iedere burger in Overijssel op te stemmen. Om zijn woorden kracht bij te zetten maakt de commissaris op 7 maart, de dag van de provinciale verkiezingen, in de Stem-bus een tour door Overijssel. De Commissaris is in goed gezelschap, want de jongeren van de Overijsselse Jongerenraad reizen met hem mee.

De tour begon om 07.30 uur op het NS Station in Zwolle. Hier bracht de Commissaris op het mobiele stembureau zijn stem uit. In een touringcar  doet de Commissaris van de Koningin vervolgens een aantal interessante locaties in Overijssel aan. De tour eindigt bij hogeschool Windesheim in Zwolle. Hier geeft de Commissaris een gastcollege aan de derdejaars studenten van de school voor journalistiek.

GL/DG wil aantal orgaandonoren in Zwolle verhogen

Maandag heeft minister Klink het materiaal van de NIGZ-campagne om meer mensen te bewegen om zich als orgaandonor te laten registreren afgekeurd. De fractie van GroenLinks De Groenen vindt dit jammer en wacht de antwoorden op de vragen van de GroenLinks-fractie in de Tweede kamer af welk beweegredenen de minister hiervoor heeft en welke alternatieven hij ziet.

De situatie heeft de plaatselijke fractie GL.DG weer eens aan het denken gezet hoe we in Zwolle tot meer geregistreerde orgaandonoren kunnen komen. “We weten, het is geen gemakkelijk onderwerp, voor niemand. Toch willen wij in het belang van de hele bevolking hier zakelijk naar kijken. Wij constateren dat er nog steeds een groot tekort aan orgaandonoren is in ons land”, zegt de fractie. Van de mensen die bereikt zijn via campagnes wil ongeveer de helft zich laten registreren als donor. Naar schatting wordt echter slechts de helft van de potentiële donoren op dit moment bereikt. Het aantal potentiële donoren zou in theorie dus kunnen verdubbelen. In België is iedereen in principe orgaandonor, tenzij hij daar bezwaar tegen heeft gemaakt. In Nederland is deze stap nog niet gezet. “Het is dus van belang om zoveel mogelijk mensen te benaderen. De gemeente speelt hier een belangrijke rol in”, aldus de groene fractie.

Lees verder »

SP Zwolle wil beter monumenten beleid

  

De SP fractie in Zwolle komt in de raadsvergadering van maandag 12 maart met een initiatiefvoorstel om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming rondom monumenten.Nu gebeurd dat alleen door de gemeente  volgens de SP is er in het verleden te veel gesloopt zonder dat de burger er wat tegen doen kon ,als voorbeeld noemen zij het Gouverneurshuis dat ooit bij het kerkbrugje stond

De indieners van dit initiatiefvoorstel stellen daarom voor, om een nieuwe methode toe te passen als het gaat om een vernieuwd Monumenten Inventarisatie Project.”Uiteraard is het van belang om deskundigen een oordeel te laten vellen over de panden in onze mooie stad. Maar waarom zouden wij niet ook onze burgers de kans geven om mee te denken en mee te beslissen? Wij denken daarbij niet alleen aan de normen die worden gesteld voor monumenten, maar om ALLE panden in de stad. Dus ook nieuwere panden, waarvan wij gezamenlijk vinden dat zij behouden dienen te blijven of niet zomaar mogen worden gesloopt.  ” aldus de SP.