GL/DG wil uitzetting asielzoekers voorkomen

Afgelopen donderdag heeft de nieuwe Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet gevraagd wordt uitzettingen van asielzoekers die voor 1 april 2001 in het land kwamen te stoppen tot hierover een nieuw regeringsbeleid is. Onze huidige demissionaire minister lijkt niet van plan te zijn om deze motie uit te voeren. Wat de regering definitief gaat doen, zal de komende week blijken. In de geest van de motie van de Tweede Kamer heeft de politie van Twente besloten voorlopig geen asielzoekers uit te zetten die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Dit besluit is genomen op verzoek van elf Twentse burgemeesters.

Ook GroenLinks/De Groenen in Zwolle zou graag zien dat er in de komende maanden geen onomkeerbare beslissingen worden genomen als het asielzoekers betreft die hier voor de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet op 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd in Nederland. Naar aanleiding van het standpunt van de politie Twente om voorlopig geen vreemdelingen uit te zetten, vraagt GL/DG het  college van Zwolle om in overleg te treden met de politie en ook hier te bespreken niet tot uitzetting van de bedoelde groep te komen.

Lees verder »

SP wil waarborgfonds voor dak- en thuislozen

De Landelijke Vereniging van Thuislozen constateert, dat in Nederland ongeveer 20.000 mensen onverzekerd zijn en niet worden behandeld. Deze vereniging heeft een aantal suggesties gedaan,  zoals een dak- en thuislozen zorgpas per stad, of een waarborgfonds. Door de verkiezingen is het niet verder gekomen dan de Tweede Kamer.

De SP in Zwolle is van mening dat geneeskundige zorg/hulp voor een ieder toegankelijk moet zijn. Een voorziening om deze mensen tegemoet te komen is er niet. De SP pleit daarom voor het instellen van een waarborgfonds voor deze groep mensen. Ze kunnen daar een beroep op doen, zodat het afsluiten van een zorgverzekering mogelijk wordt. De Zwolse SP stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Opties woningbouwlocaties nog open

De gemeenteraad van Zwolle wil op voorhand geen enkele beoogde woningbouwlocatie uitsluiten.

Dat bleek maandagavond bij de raadsvergadering over de woningbouwplannen tot 2020. Hoewel een aantal fracties problemen heeft met woningbouwplannen Vechtpoort bij Berkum en Dijklanden in Zwolle Noord, is geen enkele locatie definitief afgeschoten. De wijkvereniging Berkum protesteerde vanavond met 800 handtekeningen tegen de komst van een grote wijk bij Berkum. De wijkvereniging kan zich wel vinden in een kleine wijk.
Bron: RTV Oost

Politieke verdeeldheid over woningbouwplannen

De politiek in Zwolle is verdeeld over de woningbouwplannen in de stad. Met name over de bouwlocatie rond de wijk Berkum lopen de meningen uiteen.

Zo wil de VVD graag dat er de 2000 geplande huizen worden gebouwd met een goede ontsluitingsroute. De VVD heeft daarvoor een omgelegde N35 op het oog, die langs de noordoostkant van de stad kan gaan lopen. De SP is bang voor uitbreiding bij Berkum. De fractie is bang voor teveel geluidsoverlast, omdat Berkum al tussen een spoor en de A28 in ligt. GroenLinks wil wachten met uitbreiding van woningbouw.

Bron: RTV Oost

Swollwacht wil laatste stukje Pelikaanbos redden

Eens was het Pelikaanbos het dichtstbijzijnde bos van Zwolle. Hier broedde de Vlaamse Gaai, sliep de Nachtegaal, verbleef veel klein wild en vertoonde zich af en toe een ree. Het was een bos in combinatie met de Agnietenberg, waar je als rechtgeaarde Zwollenaar tot de natuur en tot jezelf kwam.

Maar toen werd Zwolle groter. De Agnietenplas als uitgraving voor de A28 werd terecht een recreatieplas en de Agnietenberg groeide als recreatieterrein. De camping werd groter, met vaste staanplaatsen en afzettingen. De boerderij is ver- uit- en bijgebouwd met wintertuin, kantoor, kampwinkel en woonhuis. Ditzelfde nu lijkt ook het Pelikaanbos te overkomen. Hier heeft ( met stilzwijgende instemming) een sportieve inbreidng plaatsgevonden waarvan Swollwacht nu zegt; EN GEEN CORNERVLAG ERBIJ !

Lees verder »

D66: 'de vervuiler betaalt'

D66 in Zwolle wil dat bij stijging van de parkeerdruk in Holtenbroek – ná ingebruikneming van de nieuwe panden van het Deltioncollege – de kosten van dan noodzakelijk in te voeren parkeervergunning voor wijkbewoners door de gemeente Zwolle jaarlijks op Deltion moeten worden verhaald en worden vergoed aan de wijkbewoners.

De partij vraagt de gemeenteraad via een amendement steun voor het standpunt dat 'de vervuiler betaalt'. Niet alleen voor het Deltioncomplex moet dit gelden, maar in het vervolg ook voor andere bedrijven en instellingen.

Lees verder »

Coffeeshops voorzien in een maatschappelijke behoefte

"Uitgangspunt van het coffeeshopbeleid is dat er voldoende coffeeshops zijn om een uitgebreid illegaal circuit te voorkomen." Dat antwoord de gemeente Zwolle op vraag van D66; "of de samenleving ermee gediend is dat er toezicht op de Zwolse coffeeshops is, en dat daarmee de verkoop van softdrugs zoveel mogelijk uit de illegaliteit wordt gehouden."

"Het is beter voor de scheiding van de markt van harddrugs en softdrugs dat softdrugs wordt aangeboden in coffeeshops die voldoen aan alle criteria en waarop volop door allerlei instanties controle zit dan de handel over te laten aan het illegale circuit", zegt de gemeente. "Exploitanten van coffeeshops moeten voldoen aan de eisen van het gedoogbeleid en de eisen van de Drank- en horecaverordening. Indien de exploitanten en de coffeeshops aan alle eisen voldoen worden de coffeeshops als een normaal bedrijf beschouwd. Een exploitant dient zich te houden aan eisen van het gedoogbeleid (AHOJG criteria = geen alcohol, geen harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan jeugdigen beneden de 18, geen verkoop van meer dan 5 gram en voorraad van 500 gram). Daarnaast dient de exploitant te voldoen aan de eisen ten aanzien van goed levensgedrag (verklaring van goed gedrag, gestelde eisen in Drank- en Horecawet, Bibob)."

Lees verder »

VVD wil uitleg over studie zoeklocaties

Afgelopen maandag sprak de raad in eerste termijn over de inspraaknotitie Structuurplan. Tijdens het debat is door de raadsfracties van de Partij van de Arbeid, de Christenunie en Plaatselijk Belang Zwolle een amendement ingediend, dat oproept om nadere studies uit te voeren naar onder andere de zoeklocaties IJsselvizier, Stadsbroek en Dijklanden.

 

"Uit de toelichting van het amendement blijkt dat de bedoeling van het amendement gericht is op het op nul zetten van de woningbouwaantallen voor de genoemde gebieden. Vooral omdat het college tegelijkertijd opgeroepen wordt om aanvullende locaties te zoeken lijkt het erop, dat het proces waarin het structuurplan zich nu bevindt, stop wordt gezet en feitelijk wordt overgedaan", zegt de VVD in Zwolle. Omdat de beantwoording door het college, mede als gevolg van een lange eerste termijn van de raad, in tijd beperkt werd, is het de partij niet duidelijk geworden welke gevolgen het aannemen van dit amendement kan hebben op het vervolg van het opstellen van het structuurplan. De VVD Zwolle is van mening dat met de gevraagde onderzoeken vertraging ontstaat in het uiteindelijke vaststellen van het structuurplan. Het gaat daarover een vraag stellen aan het college.

Lees verder »

SP wil uitbreiding stad op locatie Haerst

De SP in Zwolle vraagt maandagavond, tijdens de vergadering over het voorontwerp Structuurplan 2020, via een motie een uitbreiding van de stad op de locatie Haerst te overwegen. Daarmee wordt bebouwing van ongeveer 4.000 woningen op inbreidingslocaties als de Vechtpoort, Stadsbroek, Dijklanden en IJsselvizier voorkomen.

SP wil in Haerst een nieuwe Zwolse wijk…

De Zwolse SP is van mening, dat een nieuwe grote wijk (Vechtpoort) bij Berkum te belastend is, en doordat te zijner tijd de hoogspanningsmasten in Haerst door de sluiting van centrale Harculo verdwijnen er daar wel ruimte is voor grootschalige woningbouw.

Lees verder »

GL/DG wil controle op inkoop duurzaam hout

In 2010 zijn gemeenten verplicht minimaal 50% van hun inkopen duurzaam doen. Duurzaam houdt in dat rekening gehouden worden met milieu, sociale en mondiale aspecten van de dienst of het productieproces. De fractie van GL/DG vindt het van groot belang dat de gemeente voortvarend werkt aan duurzaam inkopen. In een brief spitst GroenLinks/De Groenen zich toe op duurzaam hout.

 

Al in 2005 heeft wethouder van Dooremolen toegezegd dat hij de raad zou informeren over het al dan niet gebruiken van duurzaam hout in de gemeente. Tot op heden heeft de groene partij hier niets van vernomen, zegt de fractie. Begin dit jaar werden door het onderzoeksbureau EVA resultaten van het onderzoek naar duurzaam inkopen door verschillende gemeenten gepresenteerd.  Eén van de resultaten was dat 88% van de gemeenten beleid heeft geformuleerd voor duurzaam hout, maar daar geen controle op blijkt uit te oefenen. Met name bij de verzelfstandigde onderdelen van de gemeente vindt geen controle plaats. Volgens bureau EVA moeten gemeenten procedures ontwikkelen en handhaven, zodat het beleid niet alleen bij woorden blijft, zegt GL/DG. Zwolle doet al zeker 5 jaar mee met duurzaam inkopen van SenterNovem. GroenLinks/De Groenen is erg benieuwd naar de resultaten, en stelt een aantal vragen aan het college in Zwolle.

Lees verder »

PvdA wil nader onderzoek bebouwing natuurgebieden

De Partij van de Arbeid wil van het college van B&W te Zwolle een nadere onderbouwing van bebouwingsmogelijkheden van Dijklanden, Stadsbroek en IJsselvizier A.

 

Maandagavond behandelt de gemeenteraad van Zwolle het Voorontwerp Structuurplan, de Inspraaknota en de Strategische Milieubeoordeling ervan. Het is de fractie van de PvdA duidelijk geworden dat bebouwing van de locaties IJsselvizier A en Stadsbroek significant negatieve effecten heeft op de natuurwaarden in deze gebieden. Hierom is de PvdA van mening dat bebouwing van deze gebieden vooralsnog niet mogelijk is.

Lees verder »

‘Het Zwols Verkiezingsdebat’ op TV Zwolle

'Het Zwols Verkiezingsdebat', een debat in aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen, is maandag te zien op TV Zwolle, om 21.30 uur en om 23.30 uur. Het debat leverde woensdagavond een afspraak op tussen SP'er Düzgün Yildirim en Jeanette Westerveld van Travers. Westerveld zoekt voor kinderopvang voortdurend allochtone werknemers maar kan ze niet vinden. Yildirim zei dat hij wel een paar kandidaten heeft.

De avond leverde een aantal stevige debatten op tussen Zwolse politici en mensen die in de praktijk tegen problemen oplopen. Die problemen werden ontleend aan landelijke thema's als economie, milieu, zorg, integratie en onderwijs. Op het debat in de statenzaal van de Bibliotheek Zwolle waren ongeveer vijftig belangstellenden afgekomen. Die mengden zich niet al te fanatiek in het debat. De discussie tussen belangenbehartigers en de politici was er niet minder om en werd lopende het debat zelfs steeds feller.  

Lees verder »