Swollwacht wil laatste stukje Pelikaanbos redden

Eens was het Pelikaanbos het dichtstbijzijnde bos van Zwolle. Hier broedde de Vlaamse Gaai, sliep de Nachtegaal, verbleef veel klein wild en vertoonde zich af en toe een ree. Het was een bos in combinatie met de Agnietenberg, waar je als rechtgeaarde Zwollenaar tot de natuur en tot jezelf kwam.

Maar toen werd Zwolle groter. De Agnietenplas als uitgraving voor de A28 werd terecht een recreatieplas en de Agnietenberg groeide als recreatieterrein. De camping werd groter, met vaste staanplaatsen en afzettingen. De boerderij is ver- uit- en bijgebouwd met wintertuin, kantoor, kampwinkel en woonhuis. Ditzelfde nu lijkt ook het Pelikaanbos te overkomen. Hier heeft ( met stilzwijgende instemming) een sportieve inbreidng plaatsgevonden waarvan Swollwacht nu zegt; EN GEEN CORNERVLAG ERBIJ !

Lees verder »

D66: ‘de vervuiler betaalt’

D66 in Zwolle wil dat bij stijging van de parkeerdruk in Holtenbroek – ná ingebruikneming van de nieuwe panden van het Deltioncollege – de kosten van dan noodzakelijk in te voeren parkeervergunning voor wijkbewoners door de gemeente Zwolle jaarlijks op Deltion moeten worden verhaald en worden vergoed aan de wijkbewoners.

De partij vraagt de gemeenteraad via een amendement steun voor het standpunt dat ‘de vervuiler betaalt’. Niet alleen voor het Deltioncomplex moet dit gelden, maar in het vervolg ook voor andere bedrijven en instellingen.

Lees verder »

Coffeeshops voorzien in een maatschappelijke behoefte

“Uitgangspunt van het coffeeshopbeleid is dat er voldoende coffeeshops zijn om een uitgebreid illegaal circuit te voorkomen.” Dat antwoord de gemeente Zwolle op vraag van D66; “of de samenleving ermee gediend is dat er toezicht op de Zwolse coffeeshops is, en dat daarmee de verkoop van softdrugs zoveel mogelijk uit de illegaliteit wordt gehouden.”

“Het is beter voor de scheiding van de markt van harddrugs en softdrugs dat softdrugs wordt aangeboden in coffeeshops die voldoen aan alle criteria en waarop volop door allerlei instanties controle zit dan de handel over te laten aan het illegale circuit”, zegt de gemeente. “Exploitanten van coffeeshops moeten voldoen aan de eisen van het gedoogbeleid en de eisen van de Drank- en horecaverordening. Indien de exploitanten en de coffeeshops aan alle eisen voldoen worden de coffeeshops als een normaal bedrijf beschouwd. Een exploitant dient zich te houden aan eisen van het gedoogbeleid (AHOJG criteria = geen alcohol, geen harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan jeugdigen beneden de 18, geen verkoop van meer dan 5 gram en voorraad van 500 gram). Daarnaast dient de exploitant te voldoen aan de eisen ten aanzien van goed levensgedrag (verklaring van goed gedrag, gestelde eisen in Drank- en Horecawet, Bibob).”

Lees verder »

VVD wil uitleg over studie zoeklocaties

Afgelopen maandag sprak de raad in eerste termijn over de inspraaknotitie Structuurplan. Tijdens het debat is door de raadsfracties van de Partij van de Arbeid, de Christenunie en Plaatselijk Belang Zwolle een amendement ingediend, dat oproept om nadere studies uit te voeren naar onder andere de zoeklocaties IJsselvizier, Stadsbroek en Dijklanden.

 

“Uit de toelichting van het amendement blijkt dat de bedoeling van het amendement gericht is op het op nul zetten van de woningbouwaantallen voor de genoemde gebieden. Vooral omdat het college tegelijkertijd opgeroepen wordt om aanvullende locaties te zoeken lijkt het erop, dat het proces waarin het structuurplan zich nu bevindt, stop wordt gezet en feitelijk wordt overgedaan”, zegt de VVD in Zwolle. Omdat de beantwoording door het college, mede als gevolg van een lange eerste termijn van de raad, in tijd beperkt werd, is het de partij niet duidelijk geworden welke gevolgen het aannemen van dit amendement kan hebben op het vervolg van het opstellen van het structuurplan. De VVD Zwolle is van mening dat met de gevraagde onderzoeken vertraging ontstaat in het uiteindelijke vaststellen van het structuurplan. Het gaat daarover een vraag stellen aan het college.

Lees verder »

SP wil uitbreiding stad op locatie Haerst

De SP in Zwolle vraagt maandagavond, tijdens de vergadering over het voorontwerp Structuurplan 2020, via een motie een uitbreiding van de stad op de locatie Haerst te overwegen. Daarmee wordt bebouwing van ongeveer 4.000 woningen op inbreidingslocaties als de Vechtpoort, Stadsbroek, Dijklanden en IJsselvizier voorkomen.

SP wil in Haerst een nieuwe Zwolse wijk…

De Zwolse SP is van mening, dat een nieuwe grote wijk (Vechtpoort) bij Berkum te belastend is, en doordat te zijner tijd de hoogspanningsmasten in Haerst door de sluiting van centrale Harculo verdwijnen er daar wel ruimte is voor grootschalige woningbouw.

Lees verder »

GL/DG wil controle op inkoop duurzaam hout

In 2010 zijn gemeenten verplicht minimaal 50% van hun inkopen duurzaam doen. Duurzaam houdt in dat rekening gehouden worden met milieu, sociale en mondiale aspecten van de dienst of het productieproces. De fractie van GL/DG vindt het van groot belang dat de gemeente voortvarend werkt aan duurzaam inkopen. In een brief spitst GroenLinks/De Groenen zich toe op duurzaam hout.

 

Al in 2005 heeft wethouder van Dooremolen toegezegd dat hij de raad zou informeren over het al dan niet gebruiken van duurzaam hout in de gemeente. Tot op heden heeft de groene partij hier niets van vernomen, zegt de fractie. Begin dit jaar werden door het onderzoeksbureau EVA resultaten van het onderzoek naar duurzaam inkopen door verschillende gemeenten gepresenteerd.  Eén van de resultaten was dat 88% van de gemeenten beleid heeft geformuleerd voor duurzaam hout, maar daar geen controle op blijkt uit te oefenen. Met name bij de verzelfstandigde onderdelen van de gemeente vindt geen controle plaats. Volgens bureau EVA moeten gemeenten procedures ontwikkelen en handhaven, zodat het beleid niet alleen bij woorden blijft, zegt GL/DG. Zwolle doet al zeker 5 jaar mee met duurzaam inkopen van SenterNovem. GroenLinks/De Groenen is erg benieuwd naar de resultaten, en stelt een aantal vragen aan het college in Zwolle.

Lees verder »

PvdA wil nader onderzoek bebouwing natuurgebieden

De Partij van de Arbeid wil van het college van B&W te Zwolle een nadere onderbouwing van bebouwingsmogelijkheden van Dijklanden, Stadsbroek en IJsselvizier A.

 

Maandagavond behandelt de gemeenteraad van Zwolle het Voorontwerp Structuurplan, de Inspraaknota en de Strategische Milieubeoordeling ervan. Het is de fractie van de PvdA duidelijk geworden dat bebouwing van de locaties IJsselvizier A en Stadsbroek significant negatieve effecten heeft op de natuurwaarden in deze gebieden. Hierom is de PvdA van mening dat bebouwing van deze gebieden vooralsnog niet mogelijk is.

Lees verder »

‘Het Zwols Verkiezingsdebat’ op TV Zwolle

‘Het Zwols Verkiezingsdebat’, een debat in aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen, is maandag te zien op TV Zwolle, om 21.30 uur en om 23.30 uur. Het debat leverde woensdagavond een afspraak op tussen SP’er Düzgün Yildirim en Jeanette Westerveld van Travers. Westerveld zoekt voor kinderopvang voortdurend allochtone werknemers maar kan ze niet vinden. Yildirim zei dat hij wel een paar kandidaten heeft.

De avond leverde een aantal stevige debatten op tussen Zwolse politici en mensen die in de praktijk tegen problemen oplopen. Die problemen werden ontleend aan landelijke thema’s als economie, milieu, zorg, integratie en onderwijs. Op het debat in de statenzaal van de Bibliotheek Zwolle waren ongeveer vijftig belangstellenden afgekomen. Die mengden zich niet al te fanatiek in het debat. De discussie tussen belangenbehartigers en de politici was er niet minder om en werd lopende het debat zelfs steeds feller.  

Lees verder »

VVD legt Zwartboek van klachten aan

Steeds vaker wordt de gemeenteraadsfractie van de VVD Zwolle geconfronteerd met klachten van burgers, verenigingen en het bedrijfsleven over “stroperige procedures” rond vergunning aanvragen en moeizame communicatie met “het stadhuis”. Daarom is besloten een “Zwartboek” aan te leggen waarin dergelijke klachten kunnen worden opgenomen.

Dat zwartboek zal uiteindelijk kunnen dienen als basis voor een discussie over de hoeveelheid regelgeving in Zwolle en hoe er met de bestaande regels worden wordt omgegaan.Directe aanleiding voor dit initiatief is het stopzetten van de bouwplannen voor een hotel naast café – restaurant Urbana aan de Wipstrikkerallee. Volgens de initiatiefnemer Ben Schulte werd de beslissing om te stoppen met de plannen mede ingegeven door de wijze waarop ambtenaren zijn plannen behandelden en de manier waarop daarover werd gecommuniceerd.

Lees verder »

CU wil win-win situatie voor toeristensector

Tijdens de begrotingsbehandeling van 10 november en de besluitvorming op 13 november heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het invoeren van de toeristenbelasting. Ook de ChristenUnie heeft uiteindelijk ingestemd, omdat ze vanuit bestuurlijk oogpunt geen andere mogelijkheid zagen, gezien de eerder genomen besluiten in het kader van de herijking.

Wel heeft de ChristenUnie de afgelopen periode verschillende malen opgeroepen alternatieven te zoeken, omdat ze ontevreden waren over het resultaat wat de toeristenbelasting zou opleveren: het herijkingsbedrag wordt voorlopig niet gehaald, het verschil tussen bruto en netto-opbrengsten is in geen verhouding en de belasting zal uiteindelijk het meest drukken op een klein aantal ondernemers, die voorzien in een recreatiebehoefte van juist het meest kwetsbare recreërende deel van de samenleving. De CU laat via Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink weten geen genoegen met de ontstane situatie te nemen.

Lees verder…

Lees verder »

Vertraging bouw jongerencentrum Stadshagen

Zwolle en de wijk Stadshagen zijn al weer enkele jaren in afwachting van het jongerencentrum in Stadshagen. Naar de mening van GroenLinks/De Groenen is een jongerencentrum een belangrijke aanvulling op de voorzieningen in een grote nieuwe wijk als Stadshagen is. “Het heeft de laatste jaren enige moeite gekost om de plannen voor het Jongerencentrum rond te krijgen en alles leek in kannen en kruiken te zijn, ook het overleg met de jongeren erover. Maar tijdens de begroting bleek dat er sprake is van vertraging van de bouw van het jongerencentrum”, zegt de groene partij. 

GL/DG betreurt het dat de bouw van het jongerencentrum Stadshagen t.o.v. de oorspronkelijke planning vertraging heeft opgelopen. De partij wil van het Zwolse college opheldering en stelt daarom een aantal vragen.

Lees verder »

Advies geheime stukken laat op zich wachten

Vrijdag 10 november 2006 heeft de Zwolse D66-fractievoorzitter Jan Zelle van burgemeester Henk Jan Meijer – tijdens een pauze gedurende de begrotingsbehandeling 2007 in de Zwolse Raad – vernomen, dat een brief met  het lang verwachte BIZA-advies over geheimhouding onderweg was naar de gemeente Zwolle.

De strekking van dit uitgebreide BIZA-advies komt overeen met het door D66 sinds medio juli 2005 (lees verder) ingenomen standpunt. In april 2006was Jan Zelle de enige raadsfractievoorzitter in het Zwolse Raadspresidium, die zich verklaarde tegen het met terugwerkende kracht geheim verklaren van talrijke raadsstukken uit de raadsperiode 2002 – 2006. Dit op basis van de glasheldere bepalingen uit artikel 25 van de Gemeentewet. Vrijdag 17 november 2006 beschikt de Zwolse Raad echter nog niet over de brief met het lang geleden (23 mei 2006) aangekondigde BIZA-advies, zegt D66 in Zwolle.

Lees verder »