Slob nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie

Kamerlid Arie Slob uit Zwolle wordt waarschijnlijk de nieuwe fractie-voorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Rouvoet wordt minister en vice-premier in het nieuwe kabinet.

Slob heeft zich dinsdagavond als enige kandidaat gesteld om hem op te volgen. Hij heeft partijleider Rouvoet de afgelopen weken bijgestaan in de onderhandelingen met het CDA en de PvdA over een regeerakkoord.

Bron: RTV Oost.

“Lübeckplein moet groen en levendig worden”

In een groene leefomgeving voelen mensen zich beter. Het is in de stad echter niet altijd makkelijk om groen met steen te combineren. GroenLinks/DeGroenen: “Door inbreiding zal in de toekomst binnen de stad meer gebouwd gaan worden. Het is een uitdaging om ook in die stad het groen te versterken. Een opvallend versteend gebied binnen de stad is het Lubeckplein in Hanzeland.”

 
Eind 2006 hielden de ondernemers van het plein een charmeoffensief…

De bewonersvereniging en de ondernemers van het Lubeckplein hebben aangegeven het plein graag een meer groene uitstraling met het liefst een ontmoetings- of speelplek te willen geven. Het Lubeckplein heeft naar de mening van de fractie GroenLinks/DeGroenen goede mogelijkheden om uit te groeien tot een levendig en mooi plein. Er wordt op het plein een groen en een ontmoetingsplek gemist. Het groene riet in het water heeft naar het idee van GL/DG als groen te weinig volume voor zo’n groot plein.

Lees verder »

GL/DG blij met allochtone zorgconsulent

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag besloten een subsidie van € 75.000,- toe te kennen aan de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in Zwolle voor de inzet van een allochtone consulent welzijn en zorg. Jaarlijks kan de stichting rekenen op € 50.000,-. Een eenmalige bijdrage van € 25.000,- in 2007 is bestemd voor ontwikkelkosten.

De fractie van Groen Links/De Groenen is verheugd dat het Zwolse college het belang van een allochtone zorgconsulent onderstreept door subsidie te verlenen om een allochtone consulent welzijn en zorg aan te stellen. GL/DG heeft een aantal jaren geleden al gepleit voor een allochtone consulent. GL/DG: “Het is bekend dat de allochtonen meer gezondheidsklachten hebben dan autochtonen. Hoewel ze de hulp hard nodig hebben, zijn ze vaak ook niet precies op de hoogte van welke aanbod er bestaat op het gebied van zorg en welzijn. Als ze wel op de hoogte zijn weten ze vaak niet op welke manier ze aanspraak kunnen maken op voorzieningen.”

Lees verder »

SP Zwolle gaat podcasten

Vanaf 1 februari a.s. start de SP afdeling Zwolle met een eigen podcast, genaamd SPotcast. Elke eerste week van de maand staat er op www.zwolle.sp.nl een nieuwe SPotcast online. De Zwolse SP loopt voorop met deze multimedia toepassing. Zeker op lokaal politiek niveau kan het gebruik van multimedia in combinatie met internet een stuk beter ontwikkeld worden. De socialisten hopen met de SPotcast geïnteresseerden in de Zwolse politiek nog beter te bedienen.

SPotcast zal maandelijkse actualiteiten brengen, gevoed door het bestuur en de fractie van SP Zwolle. Wat doet de afdeling op straat en in de raad? Aan de hand van een aantal vaste items als ‘Zwolle Actueel’ en Twisterling op Stoom’ wordt de luisteraar op de hoogte gebracht van diverse kwesties. Daarnaast zal er in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen aandacht geschonken worden aan de campagne.

Lees verder »

GL/DG vraagt Zwollenaren het licht uit te doen

De fractie GroenLinks/DeGroenen in Zwolle is zeer verheugd dat minister Winsemius positief heeft gereageerd op de oproep van de Tweede Kamer fractie GroenLinks om donderdag de lichten vijf minuten te doven. Daarmee sluit Nederland aan bij deze internationale actie tegen klimaatverandering. 

In antwoord op vragen van GroenLinks laat Winsemius weten de lichten van het ministerie van VROM te doven en zoveel mogelijk te bevorderen dat ook de lichten bij andere overheidsgebouwen en ministeries uitgaan. Onbekend is of de minister daarover al contact heeft opgenomen met de gemeente Zwolle. De gemeente heeft maandag, na vragen van GroenLinks/De Groenen, echter in eerste instantie aangegeven geen mogelijkheid te zien om mee te doen aan de actie. De fractieleden van GroenLinks/DeGroenen zullen zelf op donderdagavond meedoen aan de actie en het licht doven. De fractie vraagt Zwollenaren en bedrijven het zelfde goede voorbeeld te volgen voor een beter klimaat. Een aantal fractieleden verblijft waarschijnlijk in het fractiehuis waar geen lichtknopjes aanwezig zijn en het licht dus niet uit kan.

Lees verder »

Groene partij wil 5 minuten het licht uit

Op 1 februari a.s. 5 minuten het licht uit. Dat is de motie die de fractie van GroenLinks/DeGroenen maandag 29 januari heeft ingediend bij de gemeenteraad van Zwolle.

De fractie wil dat het College zich aansluit bij een internationale actie op 1 februari 2007 waarbij van 19.55 uur tot 20.00 uur alle (buiten)verlichting van gemeentelijke panden gedurende 5 minuten wordt gedoofd. Bovendien wil de fractie dat de aan de gemeente gelieerde instellingen worden aangespoord hetzelfde te doen. Het betreft een landelijke ludieke actie die milieuvriendelijk is, geen geld kost maar zelfs geld oplevert en bijdraagt tot het bewustwordingsproces.

Partijen willen reparatie WWB

In de Wet Werk en Bijstand in Zwolle wordt geen eenduidige interpretatie gegeven over al dan niet meerekenen van de studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen. Verschillende gemeenten hebben dit reeds in het gemeentelijk beleid ‘gerepareerd’. Dat vinden de partijen D66 en de SP in Zwolle

“De studiefinanciering van de thuiswonende studerende kinderen is in eerste instantie om de opleiding en studie te bekostigen. Het is algemeen bekend dat de hoogte van de studie­financiering niet toereikend is om de studiekosten (collegegeld en boeken) te bekostigen. Laat staan dat er geld overblijft om te voorzien in het eigen levensonderhoud. Op dit moment wordt in Zwolle het gedeelte van de studiefinanciering wat bedoeld is voor het levensonderhoud van de student meegerekend bij het inkomen van de ouder. Dat betekent in alle gevallen dat de betreffende ouder wordt gekort op de uitkering.” De SP en D66 hebben een motie voor de raadsvergadering van maandagavond opgesteld. Indieners zijn van mening dat dit niet de bedoeling is van ons gemeentelijk WWB beleid. De politieke partijen stellen daarom voor om de studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen niet mee te nemen bij het inkomen van de ouder.

Lees verder »

VVD wil Pauropus voor Zwolle behouden

Het uitzendbureau Pauropus in Zwolle voor bijzondere doelgroepen dreigt met ingang van 1 maart 2007 haar werkzaamheden te moeten afbouwen of stoppen. De reden hiervoor is dat de gemeente Zwolle aan Pauropus aangeeft geen geld te hebben voor werk dat door Pauropus in opdracht van de gemeente kan worden uitgevoerd. De VVD wil de kansen op uitstroom naar regulier werk voor hen die ver van die arbeidsmarkt afstaan behouden.

Pauropus is ontstaan vanuit de wens van de gemeente een sluitende aanpak te ontwikkelen voor overlast veroorzakende doelgroepen. Voor de VVD getuigt het van een verantwoorde aanpak dat de kostenloze trajecten die Pauropus aan de gemeente aanbiedt voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt  – financieel mede mogelijk wordt gemaakt doordat de gemeente dienstverleningstaken voor de gemeenschap – die de gemeente toch moet uitvoeren zoals het verwijderen van zwerfvuil of het meehelpen opruimen van de stormschade van vorige week –  aan Pauropus aanbiedt. Hiervoor heeft de gemeente vorige jaar de landelijke Jaap van der Doef prijs gekregen.

Lees verder »

LWL richt zich op raadsverkiezingen 2010

De lokale politieke partij LWL van Willem Lucht uit Zwolle richt zich op de raadsverkiezingen van 2010. De partij heeft onlangs besloten niet mee te gaan doen aan de Statenverkiezingen in Overijssel, omdat zij het aantal van 10.000 stemmen niet mogelijk acht en het geld voor de borg van € 1.200,- eigenlijk niet kunnen missen.

Alle pijlen van LWL worden gericht op de Raadsverkiezingen in 2010 in de gemeente Zwolle. Daarvoor wordt door de partij een nieuwe kopieermachine aangeschaft, wordt er op publieke plaatsen in de stad reclame gemaakt en de partij zal op dinsdag 27 februari 2007 haar nieuwe partijprogramma presenteren op het tweede partijcongres in wijkcentrum Weijenbelt in Berkum. Lucht zegt, dat er voor de raadsverkiezingen meer stemmen behaald moeten worden dan de 323 stemmen in 2006. “Anders wordt LWL geroyeerd om als partij mee te doen aan volgende verkiezingen en dat mag geen werkelijkheid worden”, zegt Willem Lucht.

Demonstratie tegen besluit over De Stad Als Theater

Op initiatief van de SP in Zwolle wordt maandagavond van 18.00 – 19.00 uur een protestdemonstratie voor het stadhuis aan de Grote Markt gehouden onder het motto ‘Geef De Stad Als Theater een eerlijke kans’. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk andere partijen te betrekken om een gezamenlijk protest te laten klinken.

Er is grote onrust ontstaan onder de Zwollenaren over het besluit van het college van B&W om het festival De Stad Als Theater geen subsidie meer te verstrekken. De afgelopen weken klommen tientallen brievenschrijvers in de pen en lieten hun onvrede via krant en media horen. Ook de politiek ontving diverse reacties op het besluit. “Directe aanleiding voor het organiseren van de protestdemonstratie is het feit dat het college haar zin doordrukt zonder de gemeenteraad hierin te horen”, zegt de SP.

Lees verder »

CDA Zwolle wil meer aandacht voor het MKB

Het CDA vindt de aandacht van de gemeente voor het MKB (midden- en kleinbedrijf ) te mager in de gemeentelijke notitie “marketing en acquisitiebeleid”. Waar in de notitie over de marketing en acquisitiestrategie van de Zwolse werklocaties diverse malen gesproken wordt over het grootbedrijf, de top 100 en de snelst groeiende bedrijven, wil het CDA vooral de focus op het MKB leggen. Het MKB moet als grootste werkgever in Zwolle met sociaal plaatselijke wortels en betrokkenheid gekoesterd worden, aldus het CDA.

 

Natuurlijk zijn grote bedrijven belangrijk voor de Zwolse werkgelegenheid en het aantrekken van andere bedrijvigheid. Zwolle moet voor grote bedrijven aantrekkelijk zijn en de gemeente dient dan ook te zorgen voor een bruisend Zwolle, dat voldoende ruimte, arbeidsaanbod en  onderwijs heeft en als stad goed bereikbaar is. Maar het MKB is de motor van de Zwolse economie en levert, de gewenste , grote verscheidenheid aan werkgelegenheid. Daarnaast heeft het MKB veelal de wortels in de lokale samenleving en kent een grote sociale betrokkenheid bij de stad.

Lees verder »

Voorstel Raadswerkgroep Dierenwelzijn

De Raadsbrief inzake ‘Dieren in het Circus’ staat maandag op de agenda van de commissie Bestuur van de gemeente Zwolle. Verder wordt op dit moment door Wethouder van Dooremolen gewerkt aan een inventarisatie en bundeling van het bestaande dierenwelzijnsbeleid in Zwolle, in lijn van de motie die op initiatief van Swollwacht door de raad is aangenomen bij de begrotingsbehandeling.

In den lande is momenteel veel te doen over Dierenwelzijnsbeleid. Het onderwerp staat terecht toenemend in de belangstelling en op de agenda’s van Kamer, provincies en gemeenten. “En er zijn veel ontwikkelingen, ideeen en initiatieven op dit belangrijke terrein”, zeggen de fracties van Swollwacht en GL/DG in Zwolle. Bij de fracties bestaat sterk de behoefte om actief te gaan werken aan het ontwikkelen van Zwols Dierenwelzijnsbeleid. Zij stellen dan ook voor een Raadswerkgroep Dierenwelzijn in te stellen, die samen met wethouder en andere instanties-  cq ambtenaren het dierenwelzijnsbeleid verder vorm gaat geven.Wat Swollwacht en GL/DG betreft zijn alle partijen daar dan in vertegenwoordigd.

Lees verder »