Symposium Over de rand

Op 29 maart vindt vanaf 10.00 uur ter gelegenheid van 20 jaar Windesheim “Over de rand” plaats, een symposium over de integrale benadering van gebiedsontwikkeling. Het symposium vindt plaats op Windesheim Zwolle en wordt georganiseerd door de School of Built Environment & Transport in samenwerking met VU podium.

Insteek is de problematiek van de vele langs elkaar heen werkende gebiedsontwikkelaars die als het ware te weinig ‘over de rand’ van hun eigen opdrachten en verantwoordelijkheden kijken. Nederland heeft als klein land met beperkte ruimte groot belang bij optimale gebiedsontwikkeling. Steden groeien richting platteland en rijgen zich langs snelwegen aaneen met talloze bedrijventerreinen. Tussen de grenzen van al deze gebieden ontstaan armoedige ‘niemandslandjes’ 

Lees verder »

GL/DG wil behoud natuurwaarden Stadshagen II

Afgelopen zaterdag hebben natuurorganisaties in Zwolle gezocht naar bijzondere beestjes in en rond Stadshagen en Westenholte. Een goede zaak, vindt de fractie van GroenLinks/De Groenen.

“Deze organisaties zijn gespecialiseerd in de natuurwaarden bij de stad en kunnen met deze kennis de stad uitstekend adviseren. Zo hebben zij de laatste maanden een paar keer de grote en kleine Modderkruiper op de stadsagenda gezet.  Deze staan beide op de lijst met dieren die volgens de Europese Habitat richtlijnen beschermd zijn. De Grote Modderkruiper moet zelfs extra beschermd worden. Beide dieren zijn een paar maanden geleden door de gemeente zelf in sloten in het toekomstig te bebouwen Stadshagen II gevonden. Deze sloten zouden ten gunste van nieuwbouw gedempt worden en de Modderkruipers moesten daarom verhuizen. Voor de Grote Modderkruiper moesten daartoe eigenlijk compenserende maatregelen getroffen worden voordat ze overgeplaatst zou worden. Dit is in Zwolle helaas niet gebeurd. De oorzaak daarvan ligt in verschillende adviezen van landelijk werkende adviseurorganen, waarbij Zwolle zich heeft gebaseerd op het minder vergaand advies van Laser terwijl bijvoorbeeld Kampen zich heeft gebaseerd op het advies van Alterra.  Wij betreuren dat dit zo gelopen is.”

Lees verder »

Zwolle krijgt partij voor senioren

Zwolle krijgt een nieuwe politieke partij voor vijfenvijftig plussers. Initiatiefnemer is Oud-Swollwacht-raadslid van der Vegt. De partij ‘Senioren Zwolle’ is volgens hem nodig omdat er door de andere Zwolse partijen weinig aandacht aan ouderen in de samenleving wordt geschonken.

Van der Vegt bestrijdt een één-onderwerp partij te zijn. De speerpunten van de partij hebben ook betrekking op Zwolle in het algemeen. Bovendien behoort een kwart van de inwoners van de gemeente tot de doelgroep, zegt Van der Vegt. Speerpunten zijn onder meer veiligheid, gedeeltelijk gratis openbaar vervoer en urgentie voor senioren op wachtlijsten voor woningen. ‘Senioren Zwolle’ zou over drie jaar twee tot drie raadszetels moeten hebben.

Bron: RTV Oost

Burgerparticipatie bij groslijst ‘monumenten’

Met een nieuwe verkiezingsuitslag volgt een nieuwe raad met een andere samenstelling. De afgelopen twee perioden vertrokken beide keren de helft van het aantal zittende raadsleden. Met de wisseling van nieuwe raadsleden is er ook ruimte voor nieuwe inzichten. Een goed voorbeeld is het deelnemen aan commissievergaderingen door burgerleden. Was dit 6 jaar geleden nog onbespreekbaar, op dit moment is het een volledig geintegreerd werkmodel. Dat nieuwe inzichten soms geen ruimte krijgen om tot wasdom te komen, heeft vaak te maken met besluiten uit een vorige raadsperiode. Ook is het lastig dat door de wisseling van raadsleden veel kennis van dossiers verloren gaat.

Een voorbeeld van een dossier waarbij veel kennis verloren is gegaan, is die van de  Bankenlocatie aan de Melkmarkt. Onlangs hebben een aantal fracties in de Zwolse gemeenteraad vragen gesteld over de procedure, om meer inzicht te verkrijgen over de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Uit het dossier over de Bankenlocatie blijkt dat er ongeveer 10 jaar geleden een Monumenten Inventarisatie Project (MIP) heeft plaatsgevonden, maar inmiddels zijn opvattingen en inzichten gewijzigd. Indertijd vond men het niet noodzakelijk om het bankgebouw toe te voegen aan de gemeentelijke monumenten­lijst. Op dit moment wordt juist dit besluit ter discussie gesteld door diverse betrokken organisaties. De SP, PBZ en Swollwacht komen met een voorstel.

Lees verder »

Zorgen over kooldioxidegehalte in klaslokalen

De Swollwacht fractie maakt zich grote zorgen over de leerlingen in Zwolle, welke zich mogelijk bevinden c.q. moeten leren – in leslokalen van scholen met een veel te hoog kooldioxidegehalte. Uit diverse landelijke onderzoeken is gebleken dat schoollokalen kampen met te weinig zuurstof en met vaak een te hoog kooldioxidegehalte.

“Ook blijkt uit deze onderzoeken, dat in schoollokalen vaak drie tot vier keer te veel CO 2 in de lucht zit. Uit onderzoek van TNO blijkt dat kinderen taal- en rekentoetsen minder goed maken als er te veel kooldioxide in de lucht zit. Daarnaast blijkt ook uit onderzoek van verschillende GGD´en, dat de kwaliteit van het binnenmilieu van schoolgebouwen vaak slecht is”, zegt de fractie. Dit kan volgens de GGD naast een nadelig effect op de leerprestaties van leerlingen ook schadelijke effecten hebben op de gezondheid, met als gevolg een hoger verzuim door ziekte. “Zoals u wellicht weet wordt de kwaliteit van het binnenmilieu bepaald door het aantal personen dat aanwezig is, de grootte van de ruimte en de mate van ventilatie. Vanuit het verleden is gebleken dat leslokalen vanuit financiële overwegingen c.q. beperkingen niet duurzaam zijn gebouwd,  te klein zijn en niet beschikken over de noodzakelijke ventilatiesystemen.” Swollwacht stelt hierover een aantal vragen aan het college in Zwolle.

Lees verder »

Dannenberg bezorgd over toenemend schoolverzuim

Wethouder Dannenberg maakt zich zorgen over het toenemend schoolverzuim. Het schoolverzuim in Zwolle is in 2005/2006 weliswaar licht toegenomen, maar ik denk daar niet te licht over. Laten wij vooral voor ogen houden dat leerplicht niet bestaat zonder het recht op leren. “Met deze woorden heeft de wethouder het startsein gegeven voor verschillende activiteiten die in het kader van de landelijke dag van de leerplicht zijn georganiseerd. Tijdens deze landelijke dag wordt het schoolverzuim extra onder de aandacht gebracht van leerlingen, ouders en scholen. De landelijke dag voor de leerplicht is een initiatief van het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap op is donderdag 15 maart 2007 voor de vierde keer gehouden.

“Preventie en handhaving van leerplicht spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten” aldus de wethouder. “Daarom deze dag en daarom stuur ik twee leerplichtambtenaren de straat op om te controleren op verzuim.” Met een vette knipoog gaf de wethouder de leerplichtambtenaren de opdracht de straat op te gaan en jongeren te vragen waarom zij niet op school zijn. Twee kleurrijke en uitgedoste ambtenaren zijn met Omroep Zwolle en camera in hun kielzog de straat opgegaan met de straatvraag: ´heb jij wel eens gespijbeld en wat was daarvan de reden`.

Lees verder »

Snuffelcursus voor nieuw vrouwelijk talent CU

De ChristenUnie is op zoek naar nieuw vrouwelijk talent. Zij wil vrouwen stimuleren hun talenten te gebruiken, ook in de politiek.

Voor vrouwen die wel geïnteresseerd maar nog niet actief  zijn in politiek, organiseert de ChristenUnie op zaterdag 24 maart in Zwolle een 1-daagse Snuffelcursus.De cursus is thematisch opgezet in 4 ontmoetingen:Ontmoeting met de ander, met een politiek actieve vrouw, met jezelf  en met de ChristenUnie.

Lees verder »

Politiek wil zekerheid voor organisatoren evenementen

De afgelopen weken is er veel gesproken over het subsidiebeleid aangaande culturele evenementen in Zwolle. De Stad als Theater was daar het meest prominent in aanwezig, maar er waren meerdere organisatoren die kritiek hadden. Dat zegt de PvdA in Zwolle. Het meest kwam naar voren dat de beschikkingen na een begrotingsbehandeling te laat bij de organisatoren zou komen waardoor zij in allerlei risicovolle situaties kwamen of zelfs geconfronteerd werden met afzeggingen.

Het lijkt, wat betreft een aantal politieke partijen, dat aan die situatie in ieder geval iets gedaan moet worden en vandaar een amendement (Lees verder). Het zal nog wel iets aangepast gaan worden, omdat hij nu onuitvoerbaar zou zijn (te korte tijdspanne). De PvdA hoopt met de mede-indieners (CDA, SW, VVD, GL/DG,SP) tot nu toe, dat ze in ieder geval een stap verder zetten in het eerder zekerheid bieden aan evenementenorganisatoren. PvdA: Neemt niet weg dat we grotere stappen kunnen zetten, maar daarvoor moeten we de discussie in de raad afwachten aangaande cultuur die binnenkort van start gaat. Het zou bijv. helemaal winst zijn als het evenementenbudget structureel wordt, zodat er een beschikking kan worden afgegeven voor meerdere jaren aan evenmenten die brede steun genieten. Dit budget is nu nog incidenteel en dus elk jaar weer afwegen bij de begrotingsbehandeling hoe en wat. Dat levert veel irritatie op en dat zou er wat ons betreft wel af mogen.”

Lees verder »

“Plaats voor agrarische bedrijven in Watervisie Zwolle”

Bij de behandeling in de raadscommissie van de notitie “Stedelijk waterplan, deel 1 -watervisie” heeft de CDA-Zwolle aandacht gevraagd voor de agrarische bedrijven in het gemengd landelijk gebied, dat direct aansluit aan bebouwing van de stad. “Na de commissie behandeling in januari 2007 heeft het college inderdaad mondjesmaat toegeven aan de  verduidelijking van de positie van agrarische bedrijven in dit gebied door het aanbrengen van enkele aanpassingen in het huidige voorstel van de watervisie”, zegt het CDA in Zwolle

Bij de definitieve vaststelling van de watervisie (tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2007) zal het CDA aandringen op de mogelijkheid om volwaardige agrarische bedrijven nadrukkelijk open te houden, ook in het gemengde gebied waar natuur en recreatie hun plek vinden. “Het moet niet zo zijn dat iedere boer een tweede activiteit in de vorm van natuuronderhoud of theeschenkerij moet gaan opzetten om het hoofd boven water te houden”. Volwaardige agrarische bedrijven passen prima in het landelijk gemengd gebied. Natuurlijk vraagt dat om een heel gedifferentieerde aanpak van het waterbeheer, maar gemeente en waterschap moeten dat als uitdaging zien, volgens het CDA.

Partijen willen openbare stationstunnel behouden

De Stentor van 26 februari 2007 berichtte uitvoerig over de introductie van de OV-Chipkaart. Aanleiding daarvoor is ondermeer te vinden in de problematiek van zwartrijders en overlast op de stations op de spoorlijnen in het westen van het land. De introductie van de kaart blijkt in de Rotterdamse regio blijkt niet zonder problemen te verlopen. Vraagtekens worden gezet bij de principiële kanten (o.a. over de privacy), maar ook over de praktische toepassing. Met name oudere mensen blijken er in de praktijk problemen mee te hebben.

In 2004 zijn door het CDA kanttekeningen al gezet bij de toekomstige plaatsing van de aan de OV-Chipkaart gerelateerde controlepoortjes op het station van Zwolle en de praktische consequenties daarvan. Het CDA maakte zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van het openbare karakter van de Zwolse perrontunnel en over de afname van de bereikbaarheid van o.a. het Stadskantoor. Wethouder Cnossen sprak destijds geruststellende woorden en kondigde tijdig contact met de NS aan. De NS blijkt ondertussen onverstoorbaar door te gaan met de introductie van de betreffende controlepoortjes. Een aanvraag voor een bouwvergunning voor plaatsing op het Zwolse station is daartoe ingediend. Naar het CDA en de PvdA hebben begrepen kan de vergunning op formele gronden niet worden geweigerd. Daarmee plaatst de NS het gemeentebestuur van Zwolle voor een voldongen feit.

Lees verder »

Kritiek op ‘studentenwoningen’ Venestraat

De Swollwacht fractie is de afgelopen dagen meerdere malen benaderd door bewoners en omwonenden van de Venestraat in Zwolle. Raadslid Kistemaker: Deze maken zich ernstige zorgen, omdathetvoormalig kinderdagverblijf ‘de Til’ aan de Venestraat is opgekocht door projectontwikkelaarAxeon”,die een vergunning heeft aangevraagdom het pand op te splitsen naar 27 studentenappartementen, zgn. “studentenkoopkamers”.

“In de Venestraat zijn 50% van de panden – nu – reeds studentenhuizen. De gemeentelijke norm van maximaal 10% kamerbewoning is daarmee al ruimschoots is overschreden”, zegt Kistemaker. De Gemeente Zwolle heeft in een eerder stadium reeds bepaald dat er in de Stationsbuurt geen studentenpanden meer bij mogen komen. Swollwacht: Het nieuw project “studentenkoopkamers”, zoals projectontwikkelaar Axeon” ze noemt vallen volgens de fractie onder dezelfde categorie als studentenpanden én daarom kan/mag er ons inziens hiervoor dan ook géén vergunning – door de gemeente Zwolle – worden verleend ook al zouden deze plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Lees verder »

CU wil transparant aanslagbiljet jaarheffingen

Onlangs is in Zwolle het aanslagbiljet gemeentelijke jaarheffingen weer verstuurd. Onderdeel hiervan maakt uit de onroerend zaakbelasting. De ChristenUnie merkt op, dat als terloops de (nieuwe) waarde van het betreffende pand meegedeeld wordt. “Bovendien valt het de oplettende lezer op dat de duur van het WOZ tijdvak is veranderd”, zegt de CU.

CU: “Er komen signalen vanuit de bevolking, dat dit een manier van informatieverschaffing is, die niet als transparant wordt ervaren. Er wordt geopperd om een apart schrijven te wijden aan de nieuwe waarde onder vermelding van de oude waarde. Op deze manier kan de burger direct zien, hoe de waarde zich ontwikkeld, of hij het eens kan zijn met de nieuwe waarde en wat het effect is van he bij de begroting vastgestelde percentage. Een tweedeling: eerst de noodzakelijke informatie, daarna de rekening.” De CU stelt over bovenstaande vragen aan het college.

Lees verder »