Zorgen over wijkmarkt Zwolle Zuid

De Swollwacht fractie is de afgelopen tijd meerdere malen benaderd door marktkooplieden van de wijkmarkt Zwolle Zuid. Deze kooplieden maken zich ernstige zorgen over een – wederom – op handen zijnde verplaatsing van de wekelijkse warenmarkt op de Van der Capellenstraat in de wijk Zwolle Zuid. Dit in verband met de herinrichting van het aldaar gevestigde winkelcentrum. Momenteel doen er hardnekkige geruchten de ronde, dat de hele wijkmarkt in Zwolle Zuid eerdaags zal worden verkast en dat er voor een aantal vaste kooplieden dan geen plek meer zal zijn. Ook spreken zij de angst uit zich ernstige zorgen te maken, dat “hun markt”, door steeds opnieuw trekken en schuiven “kapot” wordt gemaakt.

Eén van de marktkooplieden, tevens bestuurslid van de CVAH (Centrale Vereniging Ambulante Handel), afdeling Zwolle geeft aan, dat deze organisatie het gevoel heeft,  niet serieus te worden genomen. Communicatie vanuit de gemeente Zwolle richting de CVAH is er niet of nauwelijks. Ondanks eerdere toezeggingen, dat er tijdig overleg zou zijn is daar tot op heden géén sprake van geweest en heeft deze organisatie niets meer van de zijde van de gemeente Zwolle vernomen. Swollwacht gaat hierover vragen stellen aan het college.

Lees verder »

SP wil ‘Het Turfschip’ voor Indische buurt behouden

Met een brandbrief aan B&W heeft de SP in Zwolle aandacht gevraagd voor de openbare basisschool ‘Het Turfschip’. De SP zegt dat de toekomst van ‘Het Turfschip’ op dit moment erg onzeker is.

De SP: ‘Het Turfschip’ is een openbare basisschool, welke wordt gekenmerkt door de kleinschaligheid. In de basisschool is er veel aandacht voor de kinderen, omdat de klassen relatief klein zijn. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan een didactische ontwikkeling, maar ook aan de pedagogische ontwikkeling van de kinderen. Juist voor de kinderen (en de ouders) in de Indische Buurt is dit erg belangrijk, gezien de samenstelling van deze wijk. Zo geven de ouders aan dat ‘Het Turfschip’ de basis is en een rustpunt vormt voor alles in de wijk.

Lees verder »

SP Zwolle opent Meldpunt WMO

De SP in Zwolle roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO. Daarvoor heeft de partij sindskort op haar website een Meldpunt WMO.

Gert van Maurik : ‘De WMO heeft op veel plaatsen voor grote onrust gezorgd. In sommige Gemeenten dreigen grote financiële tekorten. Hierdoor worden soms te lage tarieven voor zorg afgesproken, worden indicaties aangescherpt of worden meer eigen bijdragen van mensen gevraagd. In Zwolle heeft de rechter bepaald dat de aanbesteding over moet. De plaatselijke thuiszorg instellingen verlenen nu nog de zorg, dit kan veranderen na de vernieuwde aanbesteding. Cliënten kunnen hierdoor hun vertrouwde huishoudelijke zorg verliezen. Om snel een beeld te krijgen wil de SP graag weten wat de gevolgen van de WMO zijn als deze opnieuw is aanbesteed. De SP roept thuiszorginstellingen, gebruikersorganisaties, individuele gebruikers, etc op om alle effecten te melden.

Lees verder »

Onderzoek naar gevels van hoogbouw in Zwolle

Zwolle moet onderzoek doen naar de gevels van alle hoogbouw in de stad. Dat vindt de VVD in Zwolle.

 

Foto: J. Rabel

Vorige week kwam tijdens de storm de halve gevel van een flat op de hoek van de Betje Wolffstraat en Tesselschadestraat naar beneden. Volgens fractievoorzitter Van Dijk is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt. Om dat risico voor de toekomst uit te sluiten, wil de partij dat alle constructies van flats worden onderzocht.

Bron: RTV Oost

SP kiest Yildirim als lijsttrekker voor Statenverkiezingen

Na zorgvuldige samenwerking met alle Overijsselse afdelingen, heeft de SP haar programma en kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart vastgesteld. Het verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Overijssel menselijker en socialer’ gekregen. Op de kieslijst zijn kandidaten uit de hele provincie vertegenwoordigd met zeer uiteenlopende achtergronden. Düzgün Yildirim (43) zal net als vier jaar geleden de lijst aanvoeren en ziet zelfs mogelijkheden tot deelname in het nieuwe college.

 

Twee commissies waren de afgelopen maanden ijverig in de weer. De één had de taak om tussen alle aanmeldingen dertig kandidaten te vinden die de SP het beste kunnen vertegenwoordigen. De tweede commissie vertaalde de visie van de SP in het provinciale verkiezingsprogramma; een praktische aanpak voor de komende vier jaar. “Het programma vulde zich eigenlijk vanzelf”, vertelt lijsttrekker Düzgün Yildirim, “de afgelopen jaren hebben we stevig oppositie gevoerd tegen het beleid van CDA, PvdA en VVD, ons programma zit tjokvol socialere alternatieven”.

Lees verder »

Discussie over integratie van allochtonen

Onder leiding van studenten journalistiek van Windesheim praatten bekende en minder bekende Zwollenaren maandagavond in de centrale bibliotheek over het probleem van integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt.

 

Samen met deskundigen en een vijftigtal belangstellenden gingen ze deze avond op zoek naar oplossingen. Aan de orde kwamen o.a. anoniem solliciteren, het dragen van hoofddoeken en het Islamitisch onderwijs.

‘Lees verder’ voor een verslag van www.zwolsnieuws.nl …

Lees verder »

Vragen over status Bankenlocatie Melkmarkt

Voor het bebouwen van de Bankenlocatie Melkmarkt in Zwolle moet voor het bouwplan een vrijstellingsprocedure gevolgd worden op basis van artikel 19 lid 1. In principe is de beslissing bij deze procedure een bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het college, hierover heeft de raad in 2003 en 2004 een besluit genomen. De Zwolse politieke partijen GL/DG, SP, D66 en PBZ gaan er vanuit dat als het college een gedelegeerd besluit neemt, dit volgens de opgestelde beleidsregels gebeurd.

In het Bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht is het volgende beleid opgenomen: “Bij ingrepen van enige schaal zal een goede historische analyse aan planvorming vooraf moeten gaan. Bouwaanvragen zullen daarom vergezeld dienen te gaan van een dergelijke (bouw-) historische analyse.” Bij de bouwaanvraag voor de Bankenlocatie Melkmarkt is hiervan geen sprake, zeggen de partijen. Door de Stichting Bankebouw Van Straaten zijn verzoeken ingediend om de de panden Melkmarkt 1-5, 7 en 9 aan te wijzen tot beschermd gemeentelijk monument. De Zwolse partijen stellen hierover een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Debatavond ‘Alternatieve energie versus kernenergie’

De SP in Zwolle organiseert op woensdag 14 februari a.s. een debatavond over energie. Het onderwerp staat op het moment volop in de schijnwerpers.

Hoe moet het verder met de opwarming van de aarde? Welke (politieke) keuzes moeten we maken voor de nabije toekomst als het gaat om energie? Deze avond staan de alternatieven voor energiewinning uit fossiele brandstoffen centraal, waarbij deskundigen op het gebied van duurzame energie en van kernenergie alle voor- en nadelen uiteenzetten.

Lees verder »

Bonus na volgen inburgeringstraject

Bewoners van Zwolle die hun inburgeringtraject goed hebben doorlopen ontvangen eenmalig 100 euro.

Het is de bedoeling dat ze daarmee de contributie van een culturele- of sportvereniging betalen. De PvdA deed dat voorstel gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering. De partij wil daarmee een brug slaan tussen het inburgeringtraject en de integratie in Zwolle. De politiek heeft het voorstel aangenomen en wethouder Pot de opdracht gegeven het uit te werken zodat het ingevoerd kan worden.
Bron: RTV Oost

Motie voor inspraak bouwplan Betje Wolffstraat

De plaatselijke ChristenUnie dient maandagavond tijdens de raadsvergadering, samen met de SP, Swollwacht, D66 en GL/DG, een motie in waarbij voor meer inspraak voor de klankbordgroep over het bouwplan aan de Betje Wolfstraat gepleit wordt. Na 14-11-2005 is er alleen informeel contact geweest met de klankbordgroep over het bouwplan aan de Betje Wolffstraat, waarbij de tekeningen niet uit de tas van de ambtenaar zijn geweest, zegt de CU in een toelichting op de motie.

“Na 19-06-2006 is er alleen een informatieavond geweest waar de bewoners te horen hebben gekregen dat er niet gesproken kon worden over het bouwplan. Alleen over het groen om het plan heen, kon via een klankbordgroep meegedacht worden.” Op 19-06-2006 heeft de wethouder de raad toegezegd, dat de buurt kon meepraten over bouwvolume, hoogte en massa. Dit moet nog steeds gebeuren en kan nu dus alsnog gebeuren, nu het huidige plan is afgekeurd.

Lees verder »

SP wil onafhankelijk onderzoek naar Leger des Heils

De SP in Zwolle is ontevreden over de beantwoording van vragen van de SP over vermeende misstanden bij het Leger des Heils.

Vorig jaar wilde de SP een raadsonderzoek, omdat het Leger des Heils de tarieven voor het begeleid wonen kunstmatig hoog zou houden. Clienten zouden betalen voor investeringen die niet voor hen werden gedaan. Wethouder Knol kwam enkele weken geleden met een antwoord op de door de SP gestelde vragen, maar de SP is daarmee niet tevreden. De partij wil de kwestie opnieuw bespreken.
Bron: RTV Oost

Lees verder »

Nieuw Rechts doet mee aan Statenverkiezingen

Nieuw Rechts doet in Overijssel mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dat heeft landelijk voorzitter Michel Smit bekendgemaakt op de nieuwjaarsbijeenkomst van Nieuw Rechts in Almelo.

De lijsttrekker is Almeloër Tolsma. Vorig jaar was hij lijsttrekker van Nieuw Rechts bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuw Rechts haalde toen geen zetel. Nieuw Rechts zet bij de statenverkiezingen onder meer in op betaalbare woningen, meer politieposten en het weren van moskee-en.
Bron: RTV Oost