Groene partij op de fiets voor Structuurplan 2020

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks-De Groenen gaat de bespreking van het structuurplan Zwolle 2020 op de fiets voorbereiden. Zaterdag 28 oktober fietst de fractie door een aantal gebieden die zijn aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Onderweg spreekt de fractie onder meer met ‘Stadshagen Natuurlijk’, ‘Handen af van de Dijklanden’ en de ‘Vrienden van de Stadskern’.

De fietstocht start zaterdagochtend om 10.00 uur voor het stadhuis aan het Kerkplein. De eerste uitbreidingslocatie die wordt bezocht is IJsselvizier (tussen Westenholte en de IJssel). Met enkele boeren in de IJsselzone gaat de fractie in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de landbouw in het Zwolse buitengebied. Vervolgens voert de tocht langs Stadsbroek (tussen Stadshagen en het Zwartewater) en Dijklanden (aan de overkant van de rivier). Op beide locaties bezoekt de fractie een actiecomité dat zich verzet tegen bebouwing van deze groene gebieden.

Lees verder »

CDA wil afspraak zorgaanbieders continueren

Bewoners van aanleunwoningen en woonzorgcomplexen vormen een overwegend kwetsbare groep. Zij zijn gemiddeld 80 jaar en ouder en ontberen veelal mantelzorg. Zij zijn zodoende grotendeels afhankelijk van professionele zorg. In Zwolle is er in de afgelopen jaren veel gedaan aan het ontwikkelen van ketenzorg; zorg waarbij diverse zorgaanbieders samenwerken rond cliënten.

Om de ketenzorg gestalte te geven is in september 2004 een samenwerkingsovereenkomst woonzorgzones gesloten tussen de gemeente Zwolle, de Stichting Welzijn Ouderen, Driezorg Zwolle, De Kievitsbloem, Icare, WoonZorg Nederland, Woningstichting SWZ, Deta Wonen, COSBO-Zwolle en Openbaar Belang. Afgesproken is toen dat de zorgaanbieders (Icare, Driezorg en De Kievitsbloem) de geplande, ongeplande en acute zorgvragen zouden invullen. Hieronder viel ook het reguliere thuiszorg aanbod. Dit heeft ertoe geleid dat in aanleunwoningen en woonzorgcomplexen zowel de persoonlijke zorg als de huishoudelijke zorg wordt geleverd door het personeel van het verzorginghuis. Dit gebeurt in de constructie van hoofd-aannemerschap (Icare) en onderaannemerschap (het verzorgingshuis). Dit aanbod bleek goed aan te sluiten bij de verwachting van ouderen die woonachtig zijn in deze complexen. Het CDA stelt hierover vragen aan het college van Zwolle.

Lees verder »

Swollwacht stelt Soepbus ter discussie

De raad van de gemeente Zwolle heeft op 16 december 2002 j.l. ingestemd met het voorstel Ketenaanpak Zorg voor Overlast. Binnen deze Ketenaanpak is ook aanvullend op het project bemoeizorg de activiteit van de Soepbus opgenomen, welke een preventief doel beoogt en signaleringsfunctie dient te hebben waarbij tevens geacht wordt hulp te bieden aan zorgwekkende zorgmijders, waaronder dak- en thuislozen.

Nu bijna 4 jaar later met alle investeringen in het achterhoofd op het gebied van sociale opvang, zoals Nachtopvang Nel Banninkhuis, Dagopvang Bonjour, Dag- en nachtopvang Pannenkoekendijk en de Herberg, begint de Swollwacht fractie zich af te vragen of de aanwezigheid van de Soepbus in de straat nog wel functioneel is en zo niet overbodig is geworden. De lokale partij stelt daarover een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

PBZ wil mountainbikeparcours in Zwolle

Zwolle moet een vast mountainbikeparcours krijgen op het Westerveld-terrein.

Dat wil de raadsfractie van Plaatselijke Belang Zwolle. Het gebied wordt nu ook al gebruikt door mountainbikers, maar er is geen echt parcours. Eerder deze maand hield Toerclub Swolland ook al een dergelijk pleidooi, omdat de leden nu telkens naar de Veluwe moeten om te kunnen trainen. Plaatselijk Belang Zwolle wil dat de gemeente de mogelijkheden voor een mountainbikebaan onderzoekt.
Bron:  RTV Oost

Pechtold bezoekt Zwolle

Alexander Pechtold brengt a.s. woensdagmorgen een werkbezoek aan Zwolle. Het bezoek heeft als thema: Volksgezondheid in Nederland. Vertegenwoordigers van D66 Zwolle en leden Provinciale Staten begeleiden Pechtold.  Daarna reist D66 verder de provincie in. Rondom elk bezoek volgt een flyeractie bij het station van de te bezoeken plaats.

Op het Isala Handencentrum krijgt de D66-voorman een rondleiding en kennismaking bij de afdeling handtherapie. Dit bezoek wordt gevolgd door een flyeractie in het centrum van Zwolle.

GL/DG wil actief luchtkwaliteitsbeleid

In de gemeentelijke begroting voor 2007 leest GL/DG, dat het college pas eind dit jaar (2006) deel 1 van het luchtkwaliteitsplan wilt opleveren. Daarin wil het college op basis van ontwikkelingen in het structuurplan onderzoeken welke knelpunten er in Zwolle op het gebied van luchtkwaliteit zijn of door diverse ontwikkelingen zullen ontstaan. Vervolgens wil het college een uitvoeringsprogramma maken. Dit is in tegenstelling met het college-akkoord waarin is opgenomen dat er in 2006 een luchtkwaliteitsplan gereed zal zijn, zegt GL/DG. 

Bij een plan horen ook concrete maatregelen, laat GL/DG weten. De enige concrete maatregel waar het college voor 2007 over spreekt is dat “met name zal worden ingezet op een schoon eigen wagenpark”. Schoon is een rekbaar begrip. GroenLinks/De Groenen wil geen diesels met roetfilter maar nog schonere alternatieven en die zijn beschikbaar. “Voor diverse functies zijn elektrische voertuigen interessant. Verder kan gedacht worden aan LPG of aardgas of meer experimenteel met bv. brandstofcellen of waterstof”, zegt GL/DG.

Lees verder »

CDA wil aantal coffeeshops terugdringen

Het is al een tijdje bekend in de stad. Coffeeshop Zero Zero is gesloten ‘wegens omstandigheden’, zoals het netjes op de deur van de coffeeshop is aangeplakt. Beide compagnons zijn thans verwikkeld in afzonderlijke strafprocedures waarvan één vooralsnog heeft geleid tot een celstraf van één jaar daadwerkelijk zitten voor één van de eigenaren. De reden voor de veroordeling bestond uit het voorhanden hebben van in totaal ongeveer 25 kilo aan hasj en wiet en verboden vuurwapenbezit.

Het CDA is waakzaam ten aanzien van het coffeeshopbeleid in de stad Zwolle. “Zonder uitzondering worden de huidige coffeeshops door hun directe omgeving (omwonenden, ondernemers) maar ook passanten, veelal ervaren als haarden van overlast en onrust. Het subjectieve veiligheidsgevoel rondom coffeeshops vertoont een diepe dip bij menig Zwollenaar.”, zegt het CDA vrijdag. De partij ziet nu een mogelijkheid om het aantal coffeeshops in Zwolle terug te dringen van 5 naar 4, en stelt daarover een aantal vragen aan het college van de stad. 

 

 

Lees verder »

Vertraging in behandeling geheime raadsstukken

Woensdagmiddag 18 oktober 2006 ontving de Zwolse D66-fractievoorzitter Jan Zelle van de raadsgriffier bericht, dat via de VNG rechtstreeks contact is opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) over “de case van de geheimhouding van stukken.”  De aangekondigde brief van BiZa hierover had er reeds gedurende de zomermaanden moeten liggen, echter door andere zaken is binnen het ministerie vertraging opgetreden. De betreffende ambtenaar heeft toegezegd, dat hij al het mogelijke doet om binnen drie weken voornoemde brief verzonden te hebben. Mocht dit niet het geval zijn dan neemt hij contact op.  

Verrassend zegt D66, want op 2 oktober 2006 meldde burgemeester Henk Jan Meijer nog in de commissie Bestuur, dat één dezer dagen het BIZA-advies volgt. De kwestie over het met terugwerkende kracht geheim verklaren van (uiteindelijk) 104 Zwolse raadsstukken uit de raadsperiode 2002 – 2006 speelt al vanaf medio juli 2005. De D66-fractie wees toen B&W er al op, dat op basis van de Gemeentewet artikel 25 door B&W op stukken opgelegde geheimhouding (lid 2) in de eerstvolgende raadsvergadering dient te worden bekrachtigd (lid 3). Waar dit is verzuimd, kan dit in de visie van D66 niet alsnog.

Lees verder »

CDA wil test Zwolse speelplekken

Woensdag 18 oktober 2006 is door verschillende media aandacht geschonken aan de uitkomst van een onderzoek van de ANWB naar de veiligheid van speelplekken voor kinderen in Nederland. De ANWB stelt dat bijna de helft van de speelplekken in Nederland onveilig is.

Nu zijn de Zwolse speelplekken al enkele jaren onderwerp van een opknap-/herschikkingsplan, zegt het CDA in Zwolle. “Oude versleten toestellen worden vervangen, speelplekken worden gesloten die niet passen binnen de kaders van verdeling van speelplekken over wijken, andere speelplekken worden nieuw opgezet. Naar aanleiding van dit feit, werd bij het CDA de nieuwsgierigheid gewekt of Zwolse speelplekken wél goed uit de test van de ANWB zouden komen. Blijkens de resultaten van de steekproef zijn echter geen speelplekken in Zwolle door leden van de ANWB aangedragen voor onderzoek.” Het CDA heeft daarom vragen gesteld aan het college.

Lees verder »

‘Vorkje prikken’ met Swollwacht

De laatste dinsdag van de maand gaat de fractie van <?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />Swollwacht de wijk in. En dan niet alleen om te praten, maar om een ‘vorkje te prikken’ als bindend element. Het is de bedoeling dat het wijkraadslid van Swollwacht de wijkverenigingen, maatschappelijke organisaties, wijkbewoners, werkgroepen en andere personen uit de wijk uitnodigt om een Hollands vorkje te prikken met de fractie. Op deze manier wil Swollwacht nóg beter met de wijkbewoners in contact komen.

Tijdens deze gezamenlijke maaltijd kunnen bezoekers en Swollwacht-leden over en weer vragen stellen en oplossingen aandragen. Achterliggende gedachte is de  gemeentelijke politiek met de wijkbewoners te delen, en niet alleen een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Swollwacht wil de burgers elke dag van de week, iedere maand, het hele jaar serieus nemenVorkje prikken met Sw. Het eerst ‘vorkje prikken’ zal plaats vinden op dinsdag 28 november in dienstencentrum De Terp aan de Radewijnsstraat nr. 1 in Dieze Oost. Aanvang 17.30 uur, om 18.00 wordt er geprikt.

Lees verder »

Vragen over gevolgen collectieve zorgverzekering

In 2006 is er een collectieve zorgverzekering afgesloten met Groene Land Achmea, zodat inwoners van de gemeente Zwolle die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 105% van de geldende bijstandsnorm zich kunnen verzekeren tegen ziektekosten. In dit collectieve contract tussen de gemeente Zwolle en Groene Land Achmea wordt gedurende 12 maanden een vaste premie gehanteerd voor de basisverzekering zonder eigen risico en de premie voor de Beter AF Plus Polis 3 sterren. Ook is er door Groene Land Achmea een bedrage van € 60.000 aan de gemeente Zwolle verstrekt. Dit bedrag is, op voordracht van het college, door de raad bestemd voor voorlichting op scholen om vetzucht bij jongeren te voorkomen.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de premies voor de zorgverzekering komend jaar gaan stijgen. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor het collectieve contract tussen Groene Land Achmea en de Gemeente Zwolle. Het is van belang dat de gemeente Zwolle tijdig nieuwe onderhandelingen start met Groene Land Achmea om premieafspraken te maken voor een collectief contract. SP Zwolle stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Derde Kamerlid uit Zwolle op werkbezoek in “Brussel”

Derde Kamerlid Herbert Klinkvis (22, student Aardrijkskunde en oud-voorzitter SOOZ) uit Zwolle, zal op 17 oktober met een delegatie van De Derde Kamer een werkbezoek brengen aan het Europese Parlement en de Europese Commissie in Brussel. Tijdens het werkbezoek zal de delegatie een werklunch houden met verschillende Nederlandse Europarlementariërs zoals Max van den Berg, Jan Marinus Wiersma, Edith Mastenbroek (PvdA), Albert Jan Maat (CDA) en Jan Mulder (VVD). Gespreksonderwerpen zijn onder andere het Europese Ontwikkelings-samenwerkingbeleid en het landbouwbeleid.

Tijdens het werkbezoek zal het Derde Kamerlid zijn voorstel bespreken met de Europarlementariërs. “Ik ga naar Brussel omdat ik mijn voorstel over het drinkwaterverbruik onder de aandacht wil brengen.” aldus Derde-Kamerlid Herbert Klinkvis. “Zoet drinkwater wordt wereldwijd steeds schaarser en wordt in veel gevallen op een verkeerde manier gebruikt waardoor veel drinkwater verloren gaat. Dit is niet alleen nadelig voor het milieu, het kost de Europese burgers veel geld waarvoor in de toekomst waarschijnlijk een nog hogere prijs voor zal moeten worden betaald, hier moet op Europees niveau wat aan gedaan worden.”

Lees verder »